Постанова КМУ від 27.11.2019 р. № 1073

27 Листопада 2019 3:31 Поділитися

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27.11.2019 р. № 1073

Деякі питання договорів медичного обслуговування населення

{Пункт 1 змін, затверджених цією постановою, втратив чинність з 1 січня 2020 року. Додатково див. пункт 3}

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Установити, що заклад охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я на визначених в оголошенні умовах, вносять до електронної системи охорони здоров’я інформацію про медичне обладнання за наявності технічної можливості в такій системі.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 3-5 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 січня 2020 р., та підпункту 6 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 серпня 2020 року. Пункт 1 змін, затверджених цією постановою, втрачає чинність з 1 січня 2020 року.

Прем’єр-міністр України                                                           О. Гончарук

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1073

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність. Додатково див. пункт 3 Постанови}

 1. Доповнити пункт 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1141), підпунктом 12-1 такого змісту:

«12-1) у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення погоджує у встановленому законодавством порядку подані НСЗУ проекти специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій;».

 1. У Методиці розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 4, ст. 180):

1) у пункті 1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1. Ця Методика визначає методологію та порядок обліку фактичних витрат закладів охорони здоров’я у зв’язку з наданням послуг з медичного обслуговування (далі – медичні послуги), які враховуються під час розрахунку єдиних тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги.»;

в абзаці другому слова «у межах програми медичних гарантій» виключити;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Принципи розрахунку, визначені цією Методикою, можуть застосовуватися:

референтними закладами охорони здоров’я, дані аналізу витрат у яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій, – для ведення обліку та проведення аналізу фактичних витрат, пов’язаних з наданням зазначених послуг;

МОЗ та НСЗУ під час розроблення пропозицій щодо тарифів та коригувальних коефіцієнтів на медичні послуги в межах програми медичних гарантій.»;

абзац дванадцятий пункту 4 після слова «тарифів» доповнити словами «та коригувальних коефіцієнтів»;

3) в абзаці другому підпункту 1 пункту 7 слово «МОЗ» замінити словом «НСЗУ».

 1. У пункті 4 Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 15, ст. 507; 2019 р., № 68, ст. 2362):

1) підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) розробляє проект програми медичних гарантій та проекти специфікацій і умов закупівлі медичних послуг за програмою медичних гарантій, вносить пропозиції щодо тарифів і коригувальних коефіцієнтів;»;

2) доповнити пункт підпунктами 3-1-3-3 такого змісту:

«31) визначає референтні заклади охорони здоров’я та аналізує витрати таких закладів на медичне обслуговування у встановленому законодавством порядку;

3-2) надає пропозиції та консультації щодо формування, структури, функціонування та підвищення ефективності мережі закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності, структури та функціонування госпітальних округів;

3-3) аналізує звіти про доходи і витрати надавачів медичних послуг з метою проведення розрахунку тарифів і коригувальних коефіцієнтів та здійснення інших повноважень, передбачених законодавством;»;

3) підпункт 5 після слова «населення» доповнити словами «, та моніторинг виконання договорів про реімбурсацію аптечними закладами»;

4) підпункт 7 викласти в такій редакції:

«7) забезпечує функціонування електронної системи охорони здоров’я (далі – система), визначає напрями її розвитку, проводить верифікацію даних у системі, затверджує технічні вимоги до електронних медичних інформаційних систем;»;

5) підпункт 20 викласти в такій редакції:

«20) публікує щорічний звіт про результати діяльності, який включає результати аналізу та середньостроковий прогноз потреб населення у медичному обслуговуванні та лікарських засобах за програмою медичних гарантій, результати аналізу виконання надавачами медичних послуг договорів про медичне обслуговування населення, аналізу виконання аптечними закладами договорів про реімбурсацію, та оприлюднює інші відомості, що можуть сприяти підвищенню якості медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, розпорядником або володільцем яких вона є, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та інформації з обмеженим доступом;».

 1. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682):

1) у постанові:

назву постанови викласти в такій редакції:

«Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;

пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Установити, що:

до 31 грудня 2020 р. заклад охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка отримала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що бажають укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я, не подають сканованої копії документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

до забезпечення створення технічної можливості для здійснення документообігу, пов’язаного з укладенням, зміною, виконанням та припиненням договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій через електронну систему охорони здоров’я, такі договори укладаються в електронному вигляді з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.»;

2) Порядок укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 квітня 2018 р. № 410

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1073)

ПОРЯДОК

укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій

Загальна частина

 1. Цей Порядок визначає механізм укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (далі – договір) з НСЗУ відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 2. Дія цього Порядку поширюється на укладення, зміну та припинення договору між НСЗУ та закладами охорони здоров’я незалежно від форми власності або фізичними особами – підприємцями, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – суб’єкти господарювання).
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законах України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Про електронні документи та електронний документообіг», інших законодавчих актах.
 4. Документообіг, пов’язаний з укладенням, зміною та припиненням договору, здійснюється через електронну систему охорони здоров’я (далі – система) з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Розроблення та погодження специфікацій та умов закупівлі до договору

 1. З метою забезпечення належної якості медичних послуг і створення умов для універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій НСЗУ розробляє такі проекти документів щодо медичної послуги або груп медичних послуг, які надаватимуться за договором:

опис медичних послуг або груп медичних послуг, у тому числі у разі потреби їх склад, кількісні та якісні характеристики (далі – специфікація);

умови щодо наявності необхідного для надання послуг медичного обладнання та персоналу, можливості залучення до надання медичних послуг підрядників та умови надання відповідних медичних послуг або груп медичних послуг (далі – умови закупівлі).

Під час підготовки таких проектів документів НСЗУ може залучати на безоплатній основі медичних працівників та інших фахівців у відповідних сферах. Отримані рекомендації до проектів документів оприлюднюються на офіційному веб-сайті НСЗУ для проведення консультацій з громадськістю та іншими заінтересованими сторонами.

 1. НСЗУ подає умови закупівлі та специфікації на погодження МОЗ.

Уповноважена особа МОЗ розглядає подані НСЗУ умови закупівлі та специфікації та протягом десяти робочих днів з дати їх отримання погоджує їх або у разі потреби надає до них пропозиції.

У разі надання МОЗ пропозицій НСЗУ доопрацьовує умови закупівлі та/або специфікації з урахуванням пропозицій та повторно надсилає МОЗ на погодження. Уповноважена особа МОЗ погоджує доопрацьовані умови закупівлі та/або специфікації протягом п’яти робочих днів з дати їх отримання від НСЗУ.

У разі коли МОЗ не надано погодження або пропозицій у передбачені цим пунктом строки, умови закупівлі та специфікації вважаються погодженими та підлягають застосуванню НСЗУ під час формування оголошення про укладення договору на надання окремих медичних послуг або груп медичних послуг (далі – оголошення) та проекту договору.

 1. Внесення змін до умов закупівлі та специфікацій здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5-6 цього Порядку.
 2. Умови закупівлі та специфікації застосовуються під час формування оголошення та проекту договору в поточному та наступних періодах до затвердження нових умов закупівлі та специфікацій або виключення відповідних медичних послуг з програми медичних гарантій.
 3. Умови закупівлі та специфікації включаються до відповідних договорів та є їх невід’ємною частиною.

Укладення договору

 1. НСЗУ розміщує на офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються:

1) умови закупівлі за договором та специфікації і у разі потреби юридична адреса, за якою повинні надаватися медичні послуги;

2) інформація, що повинна бути зазначена у заяві про укладення договору (далі – заява) та внесена до системи, перелік та форма документів, які повинні бути додані до заяви, зокрема ті, що передбачені пунктом 14 цього Порядку (далі – пропозиція);

3) строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду НСЗУ;

4) залучення інших суб’єктів господарювання до надання частини медичних послуг за договором.

До оголошення додається проект додатка до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг.

 1. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до системи актуальної інформації про:

1) суб’єкта господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;

2) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору;

3) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити отримання уповноваженими особами та медичними працівниками, які будуть залучені до укладення або виконання договору, кваліфікованого електронного підпису, що повинен містити інформацію про суб’єкта господарювання (далі – електронний підпис).

 1. У разі коли після подання пропозиції інформація, зазначена в пункті 11 цього Порядку, змінюється, суб’єкт господарювання повинен в той же день внести відповідні зміни до системи.
 2. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, подає до НСЗУ пропозицію та інформацію, визначену в пункті 11 цього Порядку (з урахуванням її оновлення відповідно до пункту 12 цього Порядку).
 3. Пропозиція, зокрема, повинна містити скановані копії таких документів в електронній формі:

документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).

 1. Датою подання пропозиції є дата подання заяви з усіма документами за умови внесення до системи всієї інформації, зазначеної в оголошенні.
 2. Подаючи пропозицію, суб’єкт господарювання підтверджує, що відповідає умовам закупівлі та може надавати медичні послуги згідно із специфікацією. В окремих випадках, визначених в оголошенні, дозволяється подання пропозиції із зобов’язанням виконати умови закупівлі протягом визначеного строку.
 3. У разі виявлення у поданій пропозиції неповної інформації, помилок або недоліків суб’єкт господарювання має право подати нову пропозицію до закінчення строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні.
 4. Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в оголошенні, не розглядаються.
 5. НСЗУ протягом строку розгляду пропозицій, визначеного в оголошенні:

1) розглядає подані пропозиції, зокрема додані до заяви документи та інформацію в системі, щодо відповідності умовам, зазначеним в оголошенні;

2) проводить у разі потреби переговори із суб’єктами господарювання, які подали пропозиції, що відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, для забезпечення універсального доступу населення до медичних послуг за програмою медичних гарантій;

3) у разі відсутності встановленого у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій надсилає суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні, повідомлення про намір укласти з ним договір;

4) після встановлення у кошторисі відповідного бюджетного призначення на програму медичних гарантій формує проект договору з додатками щодо спеціальних умов надання, специфікації та умов закупівлі відповідних видів медичних послуг та у разі потреби іншими додатками, накладає електронний підпис та електронну печатку і надсилає проект договору суб’єкту господарювання, який подав пропозицію, що відповідає умовам, зазначеним в оголошенні.

Підписаний уповноваженою особою НСЗУ проект договору є пропозицією укласти договір (оферта) із строком дії десять календарних днів з дати його підписання уповноваженою особою НСЗУ. Якщо суб’єкт господарювання не підписав в системі договору протягом встановленого строку такий договір втрачає свою силу.

 1. У разі невідповідності умовам, зазначеним в оголошенні, або наявності в пропозиції недостовірної чи неповної інформації НСЗУ протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності або виявлення недостовірної чи неповної інформації надсилає відповідному суб’єкту господарювання повідомлення про необхідність виправлення помилки або подання необхідної інформації та документів (далі – повідомлення про виправлення помилок). Суб’єкт господарювання повинен усунути недоліки та подати необхідну інформацію і документи до граничного строку подання пропозицій, визначеного в оголошенні. Якщо повідомлення про виправлення помилок надіслано після граничної дати подання пропозицій, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.

Пропозиції з виправленими помилками та будь-яка додаткова інформація чи документи, подані після закінчення зазначеного в цьому пункті строку, не розглядаються.

 1. У разі відсутності пропозицій, які відповідають умовам, зазначеним в оголошенні, НСЗУ в разі потреби переглядає умови закупівлі та специфікації відповідно до пункту 7 цього Порядку та розміщує на офіційному веб-сайті повторне оголошення.
 2. Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно із специфікацією.
 3. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами НСЗУ та суб’єкта господарювання, якщо інше не передбачене договором, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для НСЗУ.
 4. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті НСЗУ протягом п’яти робочих днів з дня його укладення. Інформація про укладений договір включається до Реєстру договорів про медичне обслуговування населення відповідно до законодавства.

Внесення змін та припинення дії договору

 1. Суб’єкт господарювання або НСЗУ мають право надіслати один одному через систему пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою суб’єкт господарювання або НСЗУ повинні надіслати один одному проект договору про внесення змін до договору з накладеним електронним підписом через систему.
 2. Проект договору щодо внесення змін до договору розглядається суб’єктом господарювання або НСЗУ протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня його надходження.
 3. Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи НСЗУ та суб’єкта господарювання підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору через систему з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.
 4. У разі незгоди із запропонованими змінами суб’єкт господарювання та НСЗУ розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його укладено, за умови, що він не продовжений, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.»;

3) у Типовій формі договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженій зазначеною постановою:

у пункті 1 слова «Залучена особа» замінити словом «Підрядник»;

у пункті 2 цифри і слово «1 і 2» виключити;

пункт 3 після слова «надавачем» доповнити словами «або його підрядниками»;

у пункті 4 цифри і слово «1 і 2» виключити;

пункт 6 після слів «цим договором» доповнити словами « , та медичного обслуговування пацієнтів згідно із законодавством»;

у пункті 7:

в абзаці першому слова «залученою особою» замінити словом «підрядником»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та інших законодавчих актах.»;

у пункті 9:

цифри і слово «1 і 2» виключити;

доповнити пункт реченням такого змісту: «Умови закупівлі та специфікації, визначенні в оголошенні про укладення договору, є невід’ємною частиною договору.»;

у пункті 10 цифри і слово «1 і 2» виключити;

у пункті 11 слова «залучених осіб» замінити словом «підрядників»;

у першому реченні пункту 12 слова «залученими особами» замінити словом «підрядниками»;

підпункт 2 пункту 16 після слів «укладаються договори про медичне обслуговування населення» доповнити словами «, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства»;

пункт 17 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) під час здійснення заходів з проведення моніторингу дотримання надавачем умов договору враховувати всі надані надавачем підтвердження щодо надання ним медичних послуг, у тому числі із залученням підрядників.»;

пункт 18 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

«3) вживати всіх заходів до реалізації свого права на оплату наданих ним послуг за договором у повному обсязі, у тому числі шляхом включення до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо забезпечення доступу представників замовника до місць надання медичних послуг таких підрядників.»;

у пункті 19:

підпункт 2 після слів «медичне обслуговування населення» доповнити словами «, умовам закупівлі, у тому числі щодо доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства»;

у підпункті 3 слова «залученими особами» замінити словом «підрядниками»;

підпункт 4 після слів «відповідно до» доповнити словами «специфікацій та»;

у підпункті 7 слова «, в тому числі не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за договором» виключити;

підпункт 12 після слів «медичне обслуговування населення» доповнити словами «, умовам закупівлі»;

підпункт 13 викласти в такій редакції:

«13) своєчасно вносити до системи повну та достовірну інформацію, в тому числі медичну документацію та звіти про медичні послуги, медичні записи, записи про направлення і рецепти у порядку, встановленому законодавством, з урахуванням положень специфікації;»;

підпункт 15 викласти в такій редакції:

«15) залучати до надання послуг згідно з договором тільки тих підрядників, інформація про яких внесена до системи та тільки стосовно тих послуг, для яких в оголошенні прямо передбачена можливість їх надання підрядниками;»;

підпункти 17 і 18 викласти в такій редакції:

«17) забезпечити внесення до системи достовірної інформації про надавача, його керівника, медичних працівників, підрядників та уповноважених осіб (у тому числі про припинення трудових відносин з працівником надавача або договірних відносин з підрядником) не пізніше наступного робочого дня з дня її зміни;

18) вносити до системи інформацію про придбання або продаж обладнання, передбаченого умовами закупівлі, припинення або відновлення його роботи не пізніше наступного робочого дня з дня настання таких обставин;»;

підпункт 22 після слів «медичних послуг» доповнити словами «, розширення переліку медичних послуг за програмою медичних гарантій»;

доповнити пункт підпунктами 26-29 такого змісту:

«26) розміщувати у місцях надання медичних послуг, в яких здійснюється медичне обслуговування за договором, інформаційні матеріали про надання медичних послуг за програмою медичних гарантій відповідно до правил, опублікованих на офіційному веб-сайті НСЗУ;

27) здійснювати внутрішній контроль за виконанням зобов’язань надавача за договором його працівниками та підрядниками відповідно до додатка 3, вживати заходів до усунення порушень у разі їх виявлення, розробляти та виконувати план заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором відповідно до пункту 20-2 договору;

28) забезпечити можливість отримання пацієнтами медичних послуг згідно з графіком, зазначеним у системі;

29) забезпечити технічну можливість запису пацієнтів на прийом або в електронну чергу для отримання медичних послуг за телефоном або в електронній формі.»;

пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Надавач зобов’язується включити до договорів, що укладаються з підрядниками, умови щодо надання медичних послуг, що забезпечують дотримання підрядниками вимог, передбачених договором.»;

доповнити Типову форму пунктами 20-1 і 20-2 такого змісту:

«20-1. Сторони зобов’язуються постійно співпрацювати з метою забезпечення належного виконання умов договору, підвищення якості та доступності медичного обслуговування пацієнтів, зокрема шляхом:

1) проведення кожною із сторін систематичного спостереження за своєчасністю внесення до системи точної та достовірної інформації, вжиття заходів для усунення неточностей;

2) навчання працівників надавача з питань, що стосуються надання послуг за договором, зокрема, стосовно своєчасного внесення точної та достовірної інформації до системи;

3) здійснення надавачем внутрішнього контролю за виконанням договору;

4) проведення спільних консультацій, робочих візитів та нарад, анкетування, аналізу ефективності виконання умов договору.

З метою спостереження за організацією надання медичних послуг за договором або підготовки з надавачем спільного плану заходів з удосконалення медичного обслуговування за договором замовник має право проводити моніторинг дотримання надавачем умов договору в разі:

отримання інформації про несвоєчасне внесення або внесення неповної чи недостовірної інформації за договором до системи;

отримання інформації про можливі порушення надавачем або його підрядниками умов договору;

отримання від пацієнтів скарг (на надавача або його підрядників);

неподання або подання не в повному обсязі надавачем документів та пояснень, що стосуються надання медичних послуг за договором.

20-2. У разі виявлення сторонами можливості для підвищення якості та доступності медичного обслуговування та удосконалення надання послуг за договором сторони готують та узгоджують план заходів з удосконалення медичного обслуговування, який після підписання сторонами стає невід’ємною частиною договору. Надавач після підписання ним плану заходів зобов’язаний його виконувати у встановлені в ньому строки та інформувати замовника про хід виконання плану заходів. Невиконання плану заходів чи виконання надавачем плану заходів не в повному обсязі є підставою для притягнення його до відповідальності, передбаченої пунктом 38-1 договору.»;

у першому реченні пункту 21 слова «, в якому зазначається» замінити словами «за формою, наданою замовником, в якому зазначаються назва звіту, дата його складення, найменування надавача, посади відповідальних осіб надавача та замовника із зазначенням їх прізвища, імені та по батькові, а також перелік та»;

доповнити Типову форму пунктом 21-1 такого змісту:

«21-1. Включенню до звіту та оплаті за договором підлягають медичні послуги з урахуванням таких умов:

1) медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення не вимагається;

2) медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації;

3) до системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.»;

в абзаці першому пункту 22 цифри і слово «1 і 2» виключити;

у першому реченні пункту 23 слова «, оригіналами декларацій, поданих надавачеві,» виключити;

доповнити Типову форму пунктом 23-1 такого змісту:

«23-1. У разі коли надавач в установлений строк не подав звіту за звітний період або уточненого звіту із урахуванням заперечень замовника відповідно до пункту 23 договору, надавач має право подати такий звіт разом із звітом за наступний звітний період. У разі неподання звіту або уточненого звіту за грудень поточного року в установлений строк дані такого звіту не враховуються у наступних звітних періодах та не підлягають оплаті.»;

доповнити Типову форму пунктом 24-1 такого змісту:

«24-1. Надавач державної або комунальної форми власності зобов’язаний надавати щокварталу до 20 числа наступного місяця замовнику в електронній формі звіт про доходи та витрати надавача за формою, наданою замовником, а саме:

1) доходи – оплата за договорами про медичне обслуговування населення, укладеними з НСЗУ, інші надходження з державного та місцевих бюджетів, дохід від надання медичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб, дохід від надання майна в оренду, благодійна допомога, вартість лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів, лікувального харчування, отриманих за рахунок централізованих закупівель МОЗ, інші надходження;

2) поточні видатки – оплата праці і нарахування на заробітну плату, придбання товарів, робіт і послуг із зазначенням їх видів, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки;

3) капітальні видатки – придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція і реставрація.»;

пункти 25 і 26 викласти в такій редакції:

«25. Замовник зобов’язується оплачувати медичні послуги, включені до звіту про медичні послуги, щодо якого замовник не подав заперечення відповідно до пункту 23 договору, згідно з тарифом із застосуванням відповідних коригувальних коефіцієнтів, затверджених у порядку, визначеному законодавством, інформацію про надання яких надавач належним чином вніс до системи, в межах загальної орієнтовної ціни договору з урахуванням граничної суми оплати у відповідному звітному періоді, якщо така гранична сума зазначена у додатках до договору.

 1. Оплата медичних послуг згідно з договором здійснюється на підставі звіту про медичні послуги надавача протягом десяти робочих днів з дати підписання обома сторонами звіту про медичні послуги з урахуванням вимог пункту 23 договору. У раз здійснення попередньої оплати медичних послуг за договором відповідно до законодавства підставою для оплати є рахунок надавача. Обов’язок з оплати за договором є виконаним у належний строк з моменту подання замовником відповідного платіжного доручення органам Казначейства.»;

пункти 29 і 30 викласти в такій редакції:

«29. У разі коли протягом звітного періоду надавач або його підрядник втрачає право провадити господарську діяльність з медичної практики або із зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (якщо ліцензія потрібна для надання відповідних медичних послуг за договором) чи не може надавати медичні послуги з інших підстав, оплата медичних послуг здійснюється тільки за той період, протягом якого надавач або його підрядник мали законне право або можливість їх надавати.

До закінчення останнього звітного періоду за договором сторони зобов’язуються підписати договір про внесення змін до нього та зазначити в додатках таку заплановану вартість медичних послуг, що відповідає обсягу оплати за договором.

 1. Замовник має право зупинити оплату медичних послуг, якщо надавач не надсилає замовнику своєчасно звіти про медичні послуги та іншу інформацію, передбачену договором, або не вносить медичну документацію до системи, або у разі невиконання обов’язків, передбачених підпунктами 2, 6, 7, 14, 18, 19, 23, 24-27 пункту 19 та пункту 20-2 договору, до дати усунення відповідних порушень.»;

у пункті 31 слова «залучені особи» замінити словом «підрядники»;

пункт 33 викласти в такій редакції:

«33. Загальна орієнтовна ціна договору складається із запланованої вартості медичних послуг згідно з додатком (додатками) до договору. Загальна орієнтовна ціна договору може бути переглянута сторонами шляхом внесення відповідних змін до нього.»;

у першому реченні пункту 35 слово «звірки» замінити словом «моніторингу», а після слів «медичній документації» доповнити словами «, іншими фактичними даними про надання медичних послуг»;

у пункті 37 слова «залучена особа» в усіх відмінках замінити словом «підрядник» у відповідному відмінку;

доповнити Типову форму пунктами 38-1 і 40-1 такого змісту:

«38-1. Якщо надавач не виконує заходи, зазначені у плані, щодо виправлення порушень підпунктів 2, 13, 15, 17-19, 27 пункту 19 цього договору у строки, встановлені у плані, замовник має право зменшити суму оплати на 10 відсотків за звітний період, протягом якого повинні бути усунуті такі порушення.»;

«40-1. У разі коли внаслідок обставин непереборної сили обсяг медичних послуг, наданих пацієнтам, значно перевищує обсяг або граничну суму оплати за договором, такі послуги не підлягають оплаті замовником, якщо інше додатково не буде погоджено сторонами шляхом внесення змін до договору.»;

пункт 47 викласти в такій редакції:

«47. Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами, якщо інше не передбачено в додатку до договору, але не раніше дати встановлення в кошторисі відповідного бюджетного призначення для замовника на відповідний рік.»;

пункт 49 доповнити реченням такого змісту: «Фінансові зобов’язання за договором залишаються чинними до моменту їх виконання сторонами.»;

у пункті 52:

підпункт 2 після слів «медичне обслуговування населення» доповнити словами «, умовам закупівлі»;

у підпункті 4 слова «залучених осіб» замінити словом «підрядників»;

у підпункті 6 слова «залучених осіб» замінити словом «підрядників», а після слів «інших даних» доповнити словами «з моменту подання пропозиції та під час дії цього договору»;

4) пункти 2 і 3 додатка 1 до договору викласти в такій редакції:

«2. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг згідно з договором дотримуватися галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема: ________________;

2) вносити до системи декларації в порядку, визначеному МОЗ, після підписання пацієнтом (його законним представником) примірника декларації у паперовій формі та на прохання замовника надавати паперові примірники декларацій, на підставі яких внесена інформація до системи;

3) не вносити до системи та не включати до звіту про медичні послуги інформації про декларації, подані з порушенням порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого МОЗ, зокрема у разі відсутності у надавача паперового примірника декларації із власноручним підписом пацієнта (його законного представника);

4) не встановлювати будь-яких обмежень для пацієнтів, що подали такому надавачеві декларації, щодо кількості безоплатних звернень за медичною допомогою та обсягу послуг, які надаються за договором.

 1. У разі порушення надавачем встановленого МОЗ порядку внесення медичних записів, записів про направлення та рецептів до системи замовник має право зупиняти оплату за договором.

У разі внесення працівником надавача до системи рецепта на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, із перевищенням максимальної добової дози або з іншою необґрунтованою невідповідністю інструкціям до застосування лікарських засобів відповідної міжнародної непатентованої назви надавач зобов’язується компенсувати замовнику суму, яка виплачена замовником за договором про реімбурсацію, за таким рецептом, шляхом перерахування коштів на рахунок замовника згідно з вимогою замовника.»;

5) додаток 2 до договору викласти в такій редакції:

«Додаток 2

до договору

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 27 листопада 2019 р. № 1073)

СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ

надання інших медичних послуг

 1. Надавач зобов’язується надавати згідно з договором такі медичні послуги
Порядковий

номер

Код медичної послуги або групи послуг Найменування медичної послуги або групи послуг Адреса місця надання медичних послуг Запланована кількість медичних послуг* Запланована вартість медичних послуг, гривень**
 1. Запланована вартість медичних послуг становить _____________ гривень, у тому числі* ____________________.

Сторони можуть протягом строку дії договору переглядати заплановану вартість медичних послуг із внесенням відповідних змін до нього.

 1. Інші істотні умови** ___________________________________________________.
 2. Звітним періодом є ____________________________________________________.

Надавач подає звіт про медичні послуги ____________________________________.

У звіті про медичні послуги зазначаються усі послуги за договором, про надання яких станом на 23 годину 59 хвилин останнього дня звітного періоду внесено інформацію до електронної системи охорони здоров’я (далі – система).

Звіт про медичні послуги за останній звітний період подається до 23 грудня та повинен містити дані про надані послуги, інформація про які внесена до системи станом на 23 годину 59 хвилин 20 грудня. Послуги, надані після 20 грудня, включаються до звіту про медичні послуги за січень наступного року відповідно до умов договору.

Разом із звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому зазначається сума до сплати за звітний період.

У разі здійснення авансового платежу надавач подає звіт про медичні послуги у строки, встановлені цим пунктом, але не пізніше ніж за два робочих дні до граничного строку для подання замовником підтвердних документів органам Казначейства відповідно до законодавства.

Разом із звітом про медичні послуги надавач подає рахунок, в якому зазначається сума до сплати за звітний період, крім сплаченої попередньої оплати за такі послуги. У разі здійснення авансового платежу у рахунку також зазначається сума авансу на наступний звітний період.

 1. Гранична сума оплати за медичні послуги за відповідний місяць становить***
Критерії, за якими встановлено граничну суму оплати

_____________________________________________

Період Гранична сума оплати, гривень

У разі коли протягом трьох місяців підряд ціна наданих медичних послуг вища або нижча, ніж запланована вартість медичних послуг за відповідний квартал, на вимогу замовника сторони повинні підписати договір про внесення змін до договору, в якому визначити скориговані заплановану вартість послуг та у разі потреби граничні суми оплати на наступні місяці. У разі ухилення надавача від підписання договору про внесення змін до договору стосовно коригування ціни договору замовник має право зупинити оплату послуг за договором.

 1. Надавач зобов’язується:

1) під час надання медичних послуг дотримуватися відповідних порядків надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, примірних табелів матеріально-технічного оснащення, в тому числі _______________________________________________________;

2) надавати медичні послуги в обсязі не меншому, ніж визначено в специфікації;

3) інші обов’язки ________________________________________________________.

 1. Тарифи та коригувальні коефіцієнти визначаються відповідно до законодавства.
 2. Інші умови ___________________________________________________________.

__________

* Заповнюється у разі потреби.

** Залежно від виду послуг можуть зазначатися, зокрема, такі показники, як територія обслуговування, запланований середній індекс структури випадків, наявне населення.

*** Заповнюється у разі потреби, якщо оплата здійснюється нерівними частинами протягом строку дії договору. Критеріями для встановлення граничної суми оплати можуть бути усі або окремі послуги, або окремі групи послуг із зазначенням інформації про те, чи встановлена гранична сума оплати для надавача загалом або окремого місця надання медичних послуг.»;

6) доповнити Типову форму додатком 3 такого змісту:

«Додаток 3

до договору

ПЕРЕЛІК

зобов’язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором

 1. Надавач медичних послуг зобов’язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства:

1) створити та забезпечити в місцях надання медичних послуг функціонування системи запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб відповідно до стандартів та інших нормативно-правових актів та вживати оперативних заходів стосовно них;

2) стимулювати застосування та призначення лікарями лікарських засобів з доведеною клінічною ефективністю, розробити програму та вживати заходів до запобігання антибіотикорезистентності;

3) забезпечити функціонування системи розгляду та оперативного реагування на звернення пацієнтів, у тому числі створити реєстр скарг пацієнтів та оприлюднювати в місцях надання послуг (за умови знеособлення персональних даних) інформацію про причини звернення та вжиті заходи;

4) створити та забезпечити функціонування системи внутрішнього контролю якості медичного обслуговування;

5) реєструвати та подавати щокварталу замовнику звіт про випадки, зазначені у пункті 4 цього додатка (далі – випадки), які відбулися під час надання послуг.

 1. Надавач зобов’язаний протягом строку дії договору співпрацювати із замовником з метою вироблення програми контролю за якістю медичного обслуговування, у тому числі:

1) затверджувати та контролювати виконання правил внутрішнього розпорядку медичними працівниками;

2) затверджувати та контролювати виконання плану підвищення якості медичного обслуговування працівниками та підрядниками надавача;

3) призначити уповноважених осіб, які будуть відповідальними за реєстрацію випадків, проводити внутрішні перевірки якості медичного обслуговування та вживати заходів до усунення причин та запобігання випадкам відхилення від встановлених договором та законодавством умов надання медичних послуг.

 1. Надавач зобов’язаний реєструвати та подавати щокварталу замовнику таку інформацію про випадки:

короткий опис випадку;

медичних працівників, які мають відношення до випадку;

наслідки випадку;

заходи, що вжиті у зв’язку із настанням випадку;

заходи, що вжиті для запобігання подібним випадкам.

 1. До звіту включається інформація, зокрема про такі випадки:

видалення чужорідного тіла після попереднього хірургічного втручання;

переливання крові, несумісної до групи крові чи резусу-фактора пацієнта;

проведення медичних втручань чи надання лікарських засобів не тому пацієнту, якому вони призначені, або не на тій частині тіла пацієнта;

нещасний випадок з пацієнтом, що стався в місці надання медичних послуг;

помилка під час призначення лікарського засобу;

зараження інфекційною хворобою у місці надання медичних послуг;

внесення до медичних записів пацієнта недостовірної інформації про надані послуги.

 1. У разі отримання замовником від уповноважених органів інформації про те, що надавач порушує вимоги законодавства, якого він зобов’язаний дотримуватися під час медичного обслуговування, сторони зобов’язані включити до плану заходів з удосконалення медичного обслуговування, передбаченого пунктом 20-2 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, заходи із усунення таких порушень.».
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті