Проект щодо формування антикризового державного медичного кошику

15.09.2010 р. за № 7130 у Верховній Раді було зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо формування антикризових державного продовольчого та державного медичного кошиків)». Ініціатором законопроекту був народний депутат від фракції «Блок Юлії Тимошенко» Олександр Сочка.

01.10.2010 р. на документ було надано висновок Головного науково-експертного управління (узагальнюючий висновок управління: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити).

Наразі законопроект опрацьовується в профільних комітетах.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Стаття 48 Конституції України закріплює право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, що включає, зокрема, достатнє харчування. Частина третя ст. 49 Основного Закону визначає обов’язком держави створення умов для доступного для всіх громадян медичного обслуговування.

Фінансова криза в України стала одним з вагомих чинників, який призвів до значного ускладнення ситуації із гарантуванням державою зазначених прав громадян. Зростання цін на продукти харчування, медикаменти та інші лікарські засоби, в умовах падіння загальної купівельної спроможності населення веде до зниження рівня соціального захисту та робить життя більшості громадян країни дедалі важчим.

З метою дотримання державою зазначених конституційних прав громадян та подальшого запобігання зростанню соціальної напруги в суспільстві, є вкрай необхідним на законодавчому рівні передбачити, як антикризовий захід, формування державних продовольчого та медичного кошиків, які включатимуть життєво важливі для більшості населення країни продукти харчування, ліки, медичні вироби, що реалізуються громадянам за доступними та стабільними цінами.

2. Цілі та завдання прийняття проекту закону

Метою і основним завданням проекту закону є забезпечення цінової стабільності і доступності для більшості громадян України життєво необхідних продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону

Проект закону доповнює чинний Закон України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» новою ст. 1–1. Доповненнями передбачається запровадження антикризових державного продовольчого та державного медичного кошиків, встановлюються особливості їх формування, визначаються заходи, спрямовані на забезпечення цінової стабільності й доступності товарів та засобів, що входять до складу зазначених кошиків.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються відповідно до Конституції України, Законів України: «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», «Про прожитковий мінімум», «Про ціни і ціноутворення», нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту закону

Ухвалення даного проекту закону сприятиме забезпеченню цінової стабільності та доступності для більшості громадян країни життєво необхідних продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Це, у свою чергу, дозволить підвищити рівень соціального захисту населення та поліпшити ситуацію щодо забезпечення державою конституційних прав громадян.

Народний депутат України Сочка О.О.

ГОЛОВНЕ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНЕ УПРАВЛІННЯ
ВИСНОВОК

У законопроекті пропонується внести зміни до Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України», що мають на меті забезпечення цінової стабільності і доступності для громадян України життєво необхідних продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Зокрема, зазначений закон запропоновано доповнити новою ст. 1–1, норми якої передбачають запровадження антикризового державного продовольчого та державного медичного кошиків, встановлюють особливості їх формування, визначають заходи, спрямовані на забезпечення цінової стабільності й доступності товарів, що входять до складу цих кошиків.

Враховуючи ту обставину, що положення законопроекту фактично повторюють текст законопроекту № 6164 від 10.03.2010 р., Головне науково-експертне управління підтверджує свою негативну позицію щодо доцільності прийняття законопроекту, висловлену в його Висновку від 26.03.2010 року.

При цьому стосовно основних положень проекту закону звертаємо увагу на наступне.

На наш погляд, використання у законопроекті термінів «державний продовольчий кошик» та «державний медичний кошик» є економічно невиправданим та юридично некоректним. Річ у тому, що основою розрахунку прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення відповідно до чинного законодавства є мінімальний споживчий кошик, головну частину якого складає набір продуктів харчування в розрахунку на одну особу на місяць, а також набір послуг, до якого включені і послуги закладів охорони здоров’я.

При цьому визначення «державного продовольчого кошику», що міститься у проекті, не враховує принципи формування набору продуктів харчування, що встановлені у статті 3 Закону України «Про прожитковий мінімум». Що ж стосується включення до нього «мінімальних норм споживання продуктів», «фізіологічних потреб людини», калорійності харчових речовин, що мають визначатися в розрахунку на «одну людину на місяць», то ці речі у даному випадку взагалі є зайвими. Вони мали б сенс, якби йшлося про обмеження щодо кількості продовольчих товарів, які може придбати кожна особа за пільговим тарифом. Оскільки подібний підхід не відповідає ідеї, покладеній в основу законопроекту, визначення державного продовольчого кошику слід відкоригувати, а відповідний перелік товарів узгодити з складом споживчого кошику, що формується відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум».

Супровідні документи до законопроекту не містять обґрунтування запровадження граничної торговельної націнки саме «не більше 10 відсотків». Те ж саме стосується і запровадження штрафу саме на рівні трикратного розміру виручки. Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 240 Господарського кодексу України прибуток (доход), одержаний суб’єктом господарювання внаслідок порушення встановлених законодавством правил здійснення господарської діяльності, а також суми прихованого (заниженого) прибутку (доходу) чи суми податку, несплаченого за прихований об’єкт оподаткування, підлягають вилученню в доход відповідного бюджету в порядку, встановленому законом. При цьому, з суб’єкта господарювання стягується у випадках і порядку, передбачених законом, штраф, але не більш як у двократному розмірі вилученої суми, а у разі повторного порушення протягом року після застосування цієї санкції — у трикратному розмірі вилученої суми.

Щодо регулювання Верховною Радою України сум торговельних націнок на певні види продовольчих товарів та лікарських засобів слід зазначити наступне. Відповідно до частини другої ст. 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Згідно з ст. 116 Конституції України та ст. 4 Закону України «Про ціни та ціноутворення» Кабінет Міністрів України забезпечує проведення цінової політики в державі. Крім того, згідно з ст. 4 зазначеного закону саме Кабінет Міністрів України визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи та повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами). Повноваження Кабінету Міністрів України з цього питання підтверджені Рішенням Конституційного суду України у справі про ціни і тарифи на житлово-комунальні та інші послуги від 10 лютого 2000 року. Згідно з позицією Конституційного Суду України безпосереднє регулювання цін і тарифів Верховною Радою України є втручанням у сферу повноважень відповідних органів виконавчої влади і в такий спосіб порушує принцип поділу державної влади, що суперечить ст. 6, 19, 116, 137, 143 Конституції України (пункт третій мотивувальної частини згаданого Рішення).

Крім того, у ст. 5 Закону України «Про ціни та ціноутворення» вже визначені пріоритетні форми здійснення соціального захисту населення від підвищення цін і тарифів органами державної влади і управління. Такий захист має забезпечуватися шляхом введення компенсації втрат у зв’язку з підвищенням цін і тарифів, а також шляхом індексації доходів стосовно соціально-економічних груп населення. У зв’язку з цим зазначимо, що Головне управління взагалі не підтримує спробу вирішення соціальних питань у запропонований спосіб. Запровадження державних (пільгових) цін на широке коло продовольчих товарів, лікарських засобів і виробів медичного призначення, причому для невизначеного кола споживачів і за рахунок суб’єктів господарювання і держави, тим більше в умовах фінансової кризи, було б, на нашу думку, серйозним економічним прорахунком.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Керівник Головного управління В. Борденюк

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕГАТИВНИМ НАСЛІДКАМ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ТА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ» (ЩОДО ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВИХ ДЕРЖАВНОГО ПРОДОВОЛЬЧОГО ТА ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО КОШИКІВ)

Зважаючи на нагальну необхідність забезпечення в умовах фінансової кризи цінової стабільності і доступності для громадян України життєво важливих продовольчих товарів, лікарських засобів і виробів медичного призначення

Верховна Рада України постановляє:

І. Розділ І Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 14, ст.181; із змінами, внесеними згідно із Законами № 800-VI від 25.12.2008 р., ВВР, 2009, № 19, ст. 257 № 922-VI від 04.02.2009 р., ВВР, 2009, № 26, ст.323; № 1617-VI від 24.07.2009 р., ВВР, 2010, № 2–3, ст.11 № 1782-VI від 22.12.2009 р.) доповнити новою ст. 1–1 такого змісту:

«Ст. 1–1. Забезпечити в умовах кризи цінову стабільність і доступність для громадян України життєво важливих продовольчих товарів, лікарських засобів і виробів медичного призначення шляхом формування антикризових державного продовольчого та державного медичного кошиків з урахуванням наступних особливостей:

1. Державний продовольчий кошик — перелік продовольчих товарів для харчування однієї людини на місяць, розрахований на основі мінімальних норм споживання продуктів, що відповідають фізіологічним потребам людини, калорійності, змісту основних харчових речовин і забезпечують дотримання традиційних навичок організації харчування;

 • до складу державного продовольчого кошику входять такі продовольчі товари: хліб та хлібопродукти, крупи, борошно, макаронні вироби із борошна, молоко та молочні продукти: кефір, масло, ряжанка, сири кисломолочні, сметана, свинина, яловичина, м’ясо птиці (кури), яйця курячі, цукор, сіль, олія соняшникова, овочі: буряк, капуста білокачанна, картопля, морква;
 • продовольчі товари, що входять до складу державного продовольчого кошику, реалізуються товаровиробниками (постачальниками) підприємствам оптової та роздрібної торгівлі, а підприємствами оптової та роздрібної торгівлі — споживачам із граничною торговельною націнкою у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не більше 10 (десяти) відсотків від оптово-відпускної ціни виробника до кінцевого споживача;
 • у разі реалізації продовольчих товарів, що входять до складу державного продовольчого кошику, із націнкою, що перевищує встановлену відповідно до цього Закону граничну торговельну націнку, Державна податкова адміністрація України на підставі рішення Державної інспекції з контролю за цінами стягує у безспірному порядку суму торговельної націнки, одержаної із порушеннями норм цього Закону, та штраф у трикратному розмірі виручки до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства правопорушника.

2. Державний медичний кошик — перелік життєво важливих лікарських засобів, виробів медичного призначення, необхідних для здійснення невідкладних заходів із: профілактики, діагностики, лікування, спостереження або полегшення стану пацієнта у разі захворювання, травми, каліцтва; дослідження, заміни або видозмінювання структури (анатомії) органів, тканин чи фізіологічних процесів; контролю процесу запліднення;

 • до складу державного медичного кошику входять лікарські засоби, вироби медичного призначення вітчизняного походження, а також засоби та вироби іноземного походження, аналоги (замінники) яких не виробляються в Україні. Перелік лікарських засобів, виробів медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, затверджується Кабінетом Міністрів України на підставі подання центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 • граничні ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошика, формуються та визначаються Міністерством економіки України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошика та закуповуються за кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, не можуть перевищувати граничних цін, визначених Міністерством економіки України на поточний рік;
 • роздрібна торгівля лікарськими засобами, виробами медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, здійснюється за граничними цінами, визначених Міністерством економіки України на поточний рік, із граничною торговельною націнкою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, але не більше 10 (десяти) відсотків;
 • у разі реалізації медичних товарів, виробів медичного призначення, що входять до складу державного медичного кошику, із націнкою, що перевищує встановлену відповідно до цього Закону граничну торговельну націнку, Державна податкова адміністрація України на підставі рішення Державної інспекції з контролю за цінами стягує у безспірному порядку суму торговельної націнки, одержаної із порушеннями норм цього Закону, та штраф у трикратному розмірі виручки до місцевого бюджету за місцем здійснення торговельної діяльності підприємства правопорушника.».

ІІ. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня офіційного опублікування цього Закону:

 • прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на забезпечення виконання цього Закону;
 • привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 • забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших органів центральної виконавчої влади у відповідність до цього Закону.
Голова Верховної Ради України В. Литвин
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті