Наказ МОЗ України від 06.06.2022 р. № 958

07 Червня 2022 4:01 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 06.06.2022 р. № 958
Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»

Відповідно до підпункту 10 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», затвердженого та впровадженого в дію наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 року № 117, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Микичак І.В.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

від 06.06.2022 р. № 958

ЗМІНИ
до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 78 «Охорона здоров’я»

1. Абзац п’ятнадцятий розділу «Вступ» виключити.

2. Абзац четвертий кваліфікаційних характеристик усіх посад, включених до Випуску, доповнити реченням такого змісту:

«Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»».

3. У розділі «КЕРІВНИКИ»:

1) абзаци п’ятий та шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування» або 1501 «Державне управління» або 22 «Охорона здоров’я», або 08 «Право», або 05 «Соціальні та поведінкові науки», або 03 «Гуманітарні науки».

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 «Право» або 05 «Соціальні та поведінкові науки» або 03 «Гуманітарні науки» вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління» (крім керівників закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу). У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» вимагається подальша спеціалізація «Організація і управління охороною здоров’я» або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» або 28 «Публічне управління та адміністрування», або 1501 «Державне управління».»;

2) у пункті 5:

абзац другий доповнити реченням такого змісту:

«Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.»;

абзаци четвертий-сьомий замінити абзацами такого змісту:

«Кваліфікаційні вимоги.

Завідувач аптеки: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією».

Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю.

Стаж роботи в аптечних закладах не менше 2 років.

Для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу — освіта не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» без вимог до стажу роботи.»;

3) у пункті 6:

абзац другий доповнити реченням такого змісту:

«Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.»;

абзаци четвертий та п’ятий замінити абзацами такого змісту:

«Кваліфікаційні вимоги.

Завідувач аптечного складу (бази): вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в аптечних закладах не менше 2 років.»;

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ (АПТЕКИ, АПТЕЧНОГО СКЛАДУ (БАЗИ)) ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ АПТЕКИ

Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво відділом аптеки відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльність аптечних закладів, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Організовує роботу відділу аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я, підприємств, установ та організацій лікарськими засобами, медичними виробами та супутніми товарами. Здійснює діяльність щодо формування асортименту, замовлення та приймання товару. Контролює наявність у відділі необхідного асортименту лікарських засобів, медичних виробів згідно із затвердженими нормативами. Здійснює управління ризиками на усіх етапах життєвого циклу лікарських засобів. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей, вимог Державної фармакопеї України та Належної практики зберігання (GSP). Забезпечує контроль якості лікарських засобів, запобігає розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів; здійснює товарознавчий аналіз. Проводить облік надходження і реалізації товарно-матеріальних цінностей і коштів. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Аналізує показники роботи відділу аптеки, вживає заходів щодо їх оптимізації. Вживає заходи щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища, забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах. Дотримується принципів фармацевтичної етики і деонтології. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: чинні нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок обігу лікарських засобів та діяльності аптеки, основи права в медицині; рекомендації належних фармацевтичних практик; організацію ефективної діяльності відділу аптеки; організацію процесу виготовлення і контролю якості лікарських засобів, відпуску виготовлених і готових лікарських засобів; принципи здійснення товарознавчого аналізу, стандарти діловодства; принципи аналізу та прогнозу основних економічних показників діяльності відділу аптеки, здійснення розрахунків основних податків та зборів, формування ціни на лікарські засоби та медичні вироби відповідно до законодавства України, принципи управління людськими ресурсами, принципи проведення аналізу соціально-економічних процесів у фармації, показники потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги згідно з умовами медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, товарно- інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками, принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; принципи впровадження системи управління якістю фармацевтичних організацій, здійснення аудиту якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції; організацію матеріальної відповідальності членів колективу; нормативно-правові акти щодо підготовки, підвищення кваліфікації та атестації фармацевтичних працівників; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково- практичну періодику за фахом.

Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кваліфікаційні вимоги.

Завідувач відділу аптеки: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в аптечних закладах не менше 2 років.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ АПТЕЧНОГО СКЛАДУ (БАЗИ)

Здійснює керівництво відділом аптечного складу (бази) відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльність аптечних закладів, а також міжнародних керівництв та настанов з організації фармацевтичної діяльності, належних фармацевтичних практик. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Здійснює комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення інших суб’єктів оптової або роздрібної торгівлі, закладів охорони здоров’я та виробників лікарських засобів лікарськими засобами, медичними виробами та супутніми товарами. Створює необхідні умови для зберігання лікарських засобів, медичних виробів відповідно до їх властивостей, вимог Державної фармакопеї України та Належної практики зберігання (GSP). Аналізує показники роботи аптечного складу(бази), вживає заходів щодо їх оптимізації. Забезпечує створення на робочих місцях умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці складських робіт та протипожежного захисту. Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.

Повинен знати: законодавство про охорону здоров’я та нормативно- правові акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, регулюють порядок обігу лікарських засобів та діяльності аптечних закладів; основи права в медицині; податкове та екологічне законодавство; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; організацію процесу зберігання лікарських засобів та медичних виробів відповідно до вимог Державної фармакопеї та Належної практики зберігання (GSP); організацію матеріальної відповідальності членів колективу; основні принципи ціноутворення, формування ринку лікарських засобів та медичних виробів; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах; міжнародні правила здійснення експортно-імпортних операцій; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки у галузі фармації; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кваліфікаційні вимоги.

Завідувач відділу аптечного складу (бази): вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в (фармацевтичних) аптечних закладах не менше 2 років.»;

6) абзац «Кваліфікаційні вимоги» пункту 9 викласти в такій редакції:

«Кваліфікаційні вимоги.

Завідувач лабораторії з контролю якості лікарських засобів: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Організація і управління фармацією». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката за спеціальністю «Організація і управління фармацією» або посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії за цією спеціальністю. Стаж роботи в лабораторії або на посаді фармацевта-аналітика не менше 2 років.».

7) у пункті 14:

абзац другий доповнити реченням такого змісту:

«Надає домедичну допомогу особам у невідкладних станах.»;

абзаци четвертий та п’ятий викласти в такій редакції:

«Кваліфікаційні вимоги.

Завідувач аптечного пункту: освіта не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Без вимог до стажу роботи.».

4. У розділі «ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ЛІКУВАЛЬНОЇ СПРАВИ (КРІМ СТОМАТОЛОГІЇ)»:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. ЛІКАР-АЛЕРГОЛОГ

Завдання та обов’язки: керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію алергологічної допомоги населенню.

Збирає алергологічний анамнез, визначає обсяг загальних та спеціальних обстежень, проводить алергообстеження: prick-тести, внутрішньошкірні тести, аплікаційні тести, pach-тести, провокаційні проби, а також проводить ацетілхоліновий та гістаміновий тест, тест з фізичним навантаженням, призначає та інтерпретує алергокомпонентну діагностику, призначає алергенспецифічну терапію та контролює її виконання, проводить гіпосенсібілізацію аспірином в присутності лікаря-анастезіолога, призначає гіпоалергенну дієту, врачовуючи причинно-значимий алерген, виявлений за допомогою алергокомпонентної діагностики; застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих алергологічного профілю. Надає невідкладну медичну допомогу; консультує хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів. Здійснює експертизу працездатності, бере участь в роботі лікарсько-консультативної та медико- соціальної експертної комісій. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього медичного персоналу. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я, організацію алергологічної допомоги; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря-алерголога; основи клінічної імунології та всі імунні механізми, які лежать в основі патогенезу алергічних захворювань, диференціальну діагностику алергічних захворювань в залежності від клінічних проявів; еозинофільні захворювання шлунково-кишкового тракту, мастоцитоз, синдром активації опасистих клітин; екзогенний алергічний альвеоліт; алергічний бронхолегеневий аспергильоз; кропив’янка і набряк Квінке; синдроми Лаєлла та Стівенса-Джонсона, медикаментозна алергія та сироваткова хвороба; атопічний дерматит; харчова алергія і її прояви; контактний алергічний дерматит; алергічний риніт; алергічний кон’юнктивіт; алергічні пневмоніти; інсектна алергія; латексна алергія; перехресні алергічні реакції основних пилкових, та інших алергенів, а також загальноприйнятих лікарських засобів; алергени та алергоїди, їх властивості, способи поширення та стандартизацію; профілактику, клініку, діагностику, диференційну діагностику алергічних захворювань та псевдоалергічних реакцій; сучасну класифікацію алергічних захворювань; специфічну імунотерапію та принципи неспецифічної терапії; методи дослідження в алергології; питання втрати працездатності; роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій; організацію диспансеризації; правила оформлення медичної документації; сучасні методи діагностики та лікування, що застосовують в суміжних галузях; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення, ведення електронного документообігу. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кваліфікаційні вимоги.

Лікар-алерголог вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» або вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», «Загальна практика — сімейна медицина», «Терапія» з наступною спеціалізацією «Алергологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Лікар-алерголог I кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», «Загальна практика — сімейна медицина», «Терапія» з наступною спеціалізацією «Алергологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Лікар-алерголог II кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», «Загальна практика — сімейна медицина», «Терапія» з наступною спеціалізацією «Алергологія».

Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Лікар-алерголог: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Лікувальна справа». Проходження інтернатури за спеціальністю «Внутрішні хвороби», «Загальна практика — сімейна медицина», «Терапія» з наступною спеціалізацією «Алергологія». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.»;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. ЛІКАР-АЛЕРГОЛОГ ДИТЯЧИЙ

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію алергологічної допомоги дитячому населенню.

Збирає алергологічний анамнез, визначає обсяг загальних та спеціальних обстежень, проводить алергообстеження: prick-тести, внутрішньошкірні тести, аплікаційні тести, pach-тести, провокаційні проби, а також проводить прямі та непрямі тести на гаперреактивність бронхів (ацетілхоліновий, метахоліновий, гістаміновий тести, тест з фізичним навантаженням), призначає та інтерпретує алергокомпонентну діагностику, призначає алергенспецифічну терапію та контролює її виконання; застосовує сучасні методи профілактики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих дітей алергологічного профілю. Надає швидку та невідкладну медичну допомогу; консультує хворих за направленнями лікарів інших спеціальностей. Застосовує лікувальне, лікувально-профілактичне та елімінаційне дієтичне харчування. Здійснює діагностику та нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів, в т.ч. медичних імунобіологічних препаратів. Дотримується принципів медичної деонтології. Керує роботою середнього медичного персоналу. Планує роботу та проводить аналіз її результатів. Веде лікарську документацію. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: законодавство про охорону здоров’я та нормативні акти, що регламентують діяльність органів управління і закладів охорони здоров’я; організацію алергологічної допомоги дітям; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря — дитячого алерголога; анатомію і фізіологію дитячого організму; профілактику, діагностику, клініку та лікування при таких захворюваннях і станах у дітей, як: анафілаксія, в т.ч. анафілактичний шок; бронхіальна астма (всі її форми); клінічні прояви пилкової алергії; різні клінічні прояви медикаментозної алергії; сироваткова хвороба; місцеві та системні реакції при проведенні алерген-специфічної імунотерапії; алергічні реакції, пов’язані з профілактичними щепленнями; екзогенний алергічний альвеоліт; алергічний бронхолегеневий аспергильоз; кропив’янка і набряк Квінке; атопічний дерматит; харчова алергія і її прояви; контактний алергічний дерматит; алергічний риніт; алергічний кон’юнктивіт; алергічні пневмоніти; інсектна алергія; латексна алергія; перехресні алергічні реакції основних пилкових, та інших алергенів, а також загальноприйнятих лікарських засобів; алергени, їх властивості та стандартизацію; клінічні прояви алергічних захворювань та їх сучасну класифікацію; псевдоалергію і механізми псевдоалергічних реакцій; патогенез алергічних реакцій негайного типу, алергічні AT, їх імунологічну приналежність і властивості; патогенез алергічних реакцій сповільненого типу; генетичні аспекти алергічних захворювань; функціональні методи дослідження в алергології; диференційну діагностику алергічних захворювань та псевдоалергічних синдромів; організацію і надання невідкладної допомоги при алергічних захворюваннях; покази та протипокази алерген-специфічної імунотерапії алергічних захворювань; принципи неспецифічної імунотерапії; принципи дієтотерапії хворих на алергію; порядок визначення ефективності проведеного лікування алергії; організацію диспансерного спостереження за хворими на алергію; основні принципи профілактики алергічних захворювань; роботу лікарсько — консультативної та медико-соціальної експертної комісій; організацію диспансеризації; правила оформлення медичної документації; сучасні методи діагностики та лікування, що застосовують в суміжних галузях; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кваліфікаційні вимоги.

Лікар-алерголог дитячий вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», за спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» з наступною спеціалізацією «Дитяча алергологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Лікар-алерголог дитячий I кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», за спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» з наступною спеціалізацією «Дитяча алергологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Лікар-алерголог дитячий II кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» з наступною спеціалізацією «Дитяча алергологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Лікар-алерголог дитячий: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» або повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Педіатрія». Проходження інтернатури за спеціальністю «Педіатрія» з наступною спеціалізацією «Дитяча алергологія». Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.».

5. У розділі «ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ»:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. ФАРМАЦЕВТ

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльності органів управління та закладів охорони здоров’я, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками. Бере участь у забезпеченні населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами. Застосовує у практичній діяльності комунікативні навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. Надає фармацевтичну допомогу. Визначає переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних, фармакоекономічних особливостей. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих під час відпуску безрецептурних і рецептурних лікарських засобів відповідно до нозологій та з урахуванням особливих категорій хворих і протоколів фармацевта. Визначає вплив факторів на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, що обумовлені станом, особливостями організму людини, фізико- хімічними властивостями лікарських засобів та лікарською формою. Бере участь у впровадженні і функціонуванні системи управління якістю у закладах охорони здоров’я згідно чинного законодавства. Прогнозує та визначає вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики супутніх товарів під час їх зберігання. Здійснює контроль якості лікарських засобів відповідно до вимог законодавства, запобігає розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів; бере участь у розробці методик контролю якості лікарських засобів з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та органолептичних методів контролю; здійснює усі види обліку, діловодство та процеси товарознавчого аналізу в закладах охорони здоров’я; бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; визначає ефективність та доступність фармацевтичної допомоги згідно з умовами медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Визначає ризики можливої взаємодії лікарських засобів при їх змішуванні. Обирає раціональну технологію та виготовляє лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Проводить санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності. Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах. Керує роботою середнього фармацевтичного персоналу; здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології; постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: законодавство про охорону здоров’я та нормативно- правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я та організації фармацевтичної діяльності; основи фармацевтичного права; принципи організації санітарно-просвітницької роботи серед населення; фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. Хімічні, фізико-хімічні, фармакокінетичні, фармакодинамічні властивості лікарських засобів синтетичного та природного походження; технологічний процес виробництва (виготовлення) лікарських засобів та його вплив на їх біофармацевтичні властивості; фізіологічні особливості організму людини, основи етіології та патогенезу основних захворювань та фармакотерапевтичні схеми їх лікування; правила раціонального застосування та принципи фармацевтичної опіки під час вибору та відпуску рецептурних та безрецептурних лікарських засобів та супутніх товарів з урахуванням фізико-хімічних, фармакологічних, біофармацевтичних характеристик, біохімічних, патофізіологічних особливостей конкретного захворювання, фармакотерапевтичних схем його лікування та протоколів фармацевта; шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань лікарських засобів та супутніх захворювань; процедуру проведення моніторингу ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно з даними щодо їх клініко- фармацевтичних характеристик; засади протидії розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів; принципи забезпечення належного зберігання лікарських засобів та супутніх товарів відповідно до їх фізико- хімічних властивостей та норм чинного законодавства; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими супутніми товарами й впровадження в них відповідних систем звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог чинного законодавства; правила товарознавчого аналізу, діловодство з урахуванням організаційно- правових норм фармацевтичного законодавства; основні економічні показники діяльності аптечних закладів, основні податки та збори, основні принципи ціноутворення, формування цін на лікарські засоби та супутні товари відповідно до чинного законодавства України; методи застосовування менеджменту у професійній діяльності аптечних закладів, принципи кадрового менеджменту й самоменеджменту; принципи проведення аналізу соціально- економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; засади організації та здійснення виробничої діяльності аптек щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я, технологію виготовлення лікарських засобів в умовах аптек, принципи вибору допоміжних речовин та матеріалів, методи контролю якості лікарських засобів та правила розробки нормативної документації згідно вимог чинного законодавства; правила визначення стабільності лікарських засобів аптечного та промислового виробництва; засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів; принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; організацію підприємницької діяльності; правила надання домедичної допомоги хворим при невідкладних станах; сучасні інформаційні технології; сучасну літературу за фахом. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кваліфікаційні вимоги.

Фармацевт вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»).

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або напряму підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»). Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката з цієї спеціальності. Без вимог до стажу роботи.

Примітка. У разі введення у зв’язку з виробничою необхідністю посади старшого фармацевта, до неї застосовуються кваліфікаційні характеристики, передбачені для фармацевта.»;

2) абзаци «Повинен знати» і «Кваліфікаційні вимоги» пункту 2 викласти в такій редакції:

Повинен знати: законодавство про охорону здоров’я, контроль та забезпечення якості лікарських засобів; нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичного забезпечення та контроль якості лікарських засобів; основи фармацевтичного права; принципи організації санітарно- просвітницької роботи серед населення; принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ; міжнародні принципи та підходи контролю та забезпечення якості лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин; хімічні, фізичні, фізико-хімічні властивості лікарських засобів синтетичного та природного походження, активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин; технологічний процес виробництва (виготовлення) лікарських засобів; хімічні, фізичні, фізико-хімічні, фармакотехнологічні, фармако-органолептичні, біологічні, мікробіологічні методи аналізу, що застосовуються для контролю якості лікарських засобів, показники якості лікарських засобів, активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини та допоміжних речовин згідно з вимогами нормативної документації, сучасні правила та підходи до стандартизації лікарських засобів, вибору та розробки аналітичних методик для цілей фармацевтичного аналізу; визначення способу відбору проб для контролю лікарських засобів; структуру та основні вимоги Державної фармакопеї України та інших провідних фармакопей світу; структуру та правила розроблення нормативно-технічних та документів щодо якості лікарських засобів; основні положення щодо організації та здійснення контролю якості лікарських засобів відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї України та належних практик у фармації; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та супутніми товарами належної якості відповідно до чинного законодавства; правила виявлення та принципи запобігання розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів; принципи забезпечення належного зберігання лікарських засобів та супутніх товарів відповідно до їх фізико-хімічних властивостей; правила визначення стабільності лікарських засобів аптечного та промислового виробництва. Засади організації та здійснення виробничої діяльності аптечних закладів щодо виготовлення лікарських засобів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Принципи фармацевтичної розробки, забезпечення контролю якості в умовах фармацевтичних підприємств; принципи управління ризиками в системі фармацевтичного виробництва та забезпечення якості лікарських засобів; основні принципи управління якістю фармацевтичних підприємств, порядок проведення аудиту якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції; правила надання домедичної допомоги хворим при невідкладних станах; сучасні інформаційні технології; сучасну літературу за фахом. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Кваліфікаційні вимоги.

Фармацевт-аналітик вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично-контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток.

Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація».

Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт-аналітик І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично-контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт-аналітик ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично-контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт-аналітик: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація». Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією «Аналітично- контрольна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Аналітично-контрольна фармація». Без вимог до стажу роботи.»;

3) абзац «Кваліфікаційні вимоги» пункту 3 викласти в такій редакції:

«Кваліфікаційні вимоги.

Фармацевт клінічний вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт клінічний І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт клінічний ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Клінічна фармація». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт клінічний: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Клінічна фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Клінічна фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Клінічна фармація» або проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація» з наступною спеціалізацією «Клінічна фармація». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Клінічна фармація». Без вимог до стажу роботи.»;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

« 4. ФАРМАЦЕВТ-КОСМЕТОЛОГ

Завдання та обов’язки. Керується законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу лікарських засобів та діяльності органів управління та закладів охорони здоров’я, керівництвами та настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками. Бере участь у забезпеченні населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, медичними виробами, лікарськими косметичними засобами та супутніми товарами. Застосовує у практичній діяльності комунікативні навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ. Надає фармацевтичну допомогу. Визначає переваги та недоліки лікарських та лікарських косметичних засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних, фармакоекономічних особливостей. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих під час відпуску безрецептурних і рецептурних лікарських засобів відповідно до нозологій та з урахуванням особливих категорій хворих. Визначає вплив факторів, на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, що обумовлені станом, особливостями організму людини, фізико-хімічними властивостями лікарських засобів та лікарською формою. Прогнозує та визначає вплив факторів навколишнього середовища на якість лікарських та лікарських косметичних засобів та споживчі характеристики супутніх товарів під час їх зберігання. Здійснює контроль якості лікарських та лікарських косметичних засобів у відповідності з вимогами норм чинного законодавства, бере участь у розробці методик контролю якості лікарських та косметичних засобів з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та органолептичних методів контролю; здійснює усі види обліку, діловодство та процеси товарознавчого аналізу в закладах охорони здоров’я; бере участь в інвентаризації товарно- матеріальних цінностей; визначає ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських та лікарських косметичних засобів. Обирає раціональну технологію та виготовляє лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Консультує населення з питань раціонального застосування косметичних засобів, косметологічних процедур; клієнтів косметологічних закладів з питань раціонального і дієтичного харчування; надає неінвазивну косметологічну допомогу, у тому числі апаратну, крім як за медичними показаннями. Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах. Проводить маркетинговий пошук з питань конкурентоспроможності парфумерно-косметичних засобів; складає нормативну документацію, розробляє нові та вдосконалює існуючі рецептури парфумерно-косметичних засобів, впроваджує технологічний процес їх виробництва, виготовляє парфумерно-косметичні засоби; проводить стандартизацію та сертифікацію парфумерно-косметичної продукції, контролює якість, досліджує ефективність та безпеку парфумерно-косметичних засобів; постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: законодавство про охорону здоров’я та нормативно- правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; фармацевтичну опіку під час вибору та реалізації безрецептурного лікарського та лікарського косметичного засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського й лікарського косметичного засобу та інших товарів аптечного асортименту; принципи домедичної допомоги при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях; правила раціонального застосування рецептурних та безрецептурних лікарських і лікарських косметичних засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування; здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування населенням лікарських і лікарських косметичних засобів згідно з даними щодо їх клініко- фармацевтичних характеристик, а також з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та інструментальних критеріїв обстеження пацієнта; принципи забезпечення належного зберігання лікарських і лікарських косметичних засобів та інших товарів аптечного асортименту відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GCP) у закладах охорони здоров’я; засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я лікарськими, лікарськими косметичними засобами та іншими виробами аптечного асортименту й впровадження в них відповідних систем звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог Належної аптечної практики (GPP) та товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням організаційно-правових норм законодавства; аналіз та прогнозування основних економічних показників діяльності аптечних закладів, розрахунки основних податків та зборів, формування цін на лікарські й лікарські косметичні засоби та медичні вироби відповідно до законодавства України; принципи проведення аналізу соціально- економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів; засади організації та здійснення виробничої діяльності аптек щодо виготовлення лікарських засобів та косметичних засобів індивідуального виробництва у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP); принципи організації виробництва лікарських засобів та косметичних засобів індивідуального виробництва в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та оформленням необхідної документації; правила визначення стабільності лікарських засобів та косметичних засобів індивідуального виробництва; організацію та принципи проведення заготівлі лікарської рослинної сировини відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP); засади організації та здійснення загального та маркетингового управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному ринках, принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення; розробка та впровадження системи управління якістю фармацевтичних підприємств; організацію та здійснення контролю якості лікарських засобів відповідно до вимог Державної фармакопеї України та належних практик у фармації, способи відбору проб для контролю лікарських засобів та їх стандартизацію, способи запобігання розповсюдженню фальсифікованих лікарських та лікарських косметичних засобів; розробку методик контролю якості лікарських та лікарських косметичних засобів, у тому числі активних фармацевтичних інгредієнтів, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та фармако — органолептичних методів контролю; міжнародні правила оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій по забезпеченню фармацевтичними виробами; організацію підприємницької діяльності; правила оформлення документації; літературу за фахом та методи її узагальнення; права, обов’язки та відповідальність косметолога; основи нормальної та патологічної анатомії тіла людини, гістологію та фізіологію шкіри і її придатків; етіологію, патогенез, клініку шкірних хвороб; сучасні методи діагностики в косметології; номенклатуру, механізм дії, показання та протипоказання до застосування засобів, що застосовуються в гігієнічному, декоративному та лікувально- косметичному догляді й методики їх проведення; механізм дії косметичних засобів; показання та протипоказання до застосування, механізм дії фізичних факторів, вплив їх на основні процеси і функції органів і біологічних систем; принципи сумісності і послідовності призначення фізичних факторів; правила експлуатації і вимоги до обладнання косметологічного закладу; правила безпеки під час роботи з обладнанням; долікарську допомогу при невідкладних станах; правила оформлення документації закладу охорони здоров’я щодо косметологічної допомоги; передові інформаційні та Інтернет технології; організацію підприємницької діяльності; номенклатуру парфумерно- косметичних засобів; властивості парфумерно-косметичних засобів; методи дослідження ефективності та безпеки парфумерно-косметичних засобів; загальні принципи розробки нових та вдосконалення існуючих рецептур парфумерно-косметичних засобів; технологію виготовлення парфумерно- косметичних засобів; систему контролю якості парфумерно-косметичних засобів на стадіях розробки, виготовлення, транспортування, зберігання та споживання; методи дослідження та оцінки ринку парфумерно-косметичних товарів; організацію підприємницької діяльності.

Кваліфікаційні вимоги.

Фармацевт-косметолог вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно- косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт-косметолог І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно- косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт-косметолог ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно- косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт-косметолог: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Технології парфумерно-косметичних засобів», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація» або «Фармація» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Фармацевтична косметологія». Без вимог до стажу роботи.»;

5) абзаци четвертий-дванадцятий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Кваліфікаційні вимоги.

Фармацевт-токсиколог вищої кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

Фармацевт-токсиколог І кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

Фармацевт-токсиколог ІІ кваліфікаційної категорії: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката та посвідчення про присвоєння (підтвердження) ІІ кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

Фармацевт-токсиколог: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», освітня програма «Фармація», або у галузі знань 1202 «Фармація» за спеціальністю «Фармація», або напряму підготовки 1102 «Фармація» за спеціальністю «Фармація».

Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю» з наступною спеціалізацією за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Безперервний професійний розвиток. Наявність сертифіката за спеціальністю «Фармацевтична токсикологія». Без вимог до стажу роботи.».

6. У розділі «ФАХІВЦІ»:

1) абзаци п’ятий та шостий пункту 22 викласти в такій редакції:

«Кваліфікаційні вимоги.

Фармацевт-інтерн: вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація». Інтернатура за фахом «Загальна фармація» або «Фармація». Без вимог до стажу роботи.»;

2) в абзацах п’ятому-восьмому пункту 46 після слів «Спеціалізація за профілем роботи.» доповнити новим реченням такого змісту:

«Безперервний професійний розвиток».

8. В абетковому покажчику назв професій:

1) у розділі «Керівники»: позицію 1 викласти в такій редакції:

Генеральний директор (директор)/начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я

позиції 5–7 викласти в такій редакції:

5. Завідувач аптеки
6. Завідувач аптечного складу (бази)
7. Завідувач відділу аптеки, завідувач відділу аптечного складу (бази)

доповнити позицією 14 такого змісту:

14. Завідувач аптечного пункту

2) підрозділ «Інші професіонали в галузі медицини» розділу «Професіонали» доповнити позиціями 26-29 такого змісту:

26. Ерготерапевт
27. Фізичний терапевт
28. Трансплант-координатор
29. Трансплант-координатор паталого-анатомічного бюро (бюро судово- медичної експертизи)

3) розділ «Фахівці» викласти в такій редакції:

Фахівці
1. Акушерка
2. Акушерка жіночої консультації
3. Акушерка стаціонару
4. Гігієніст зубний
5. Інструктор-дезінфектор
6. Інструктор із санітарної освіти
7. Інструктор з трудової терапії
8. Лаборант з бактеріології
9. Лаборант з імунології
10. Лаборант клініко-діагностичної лабораторії
11. Лаборант (медицина)
12. Лаборант з патологоанатомічних досліджень
13. Лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії
14. Лаборант судово-медичної лабораторії
15. Лаборант (фармація)
16. Лікар зубний
17. Лікар-інтерн
18. Лікар-стажист
19. Оптометрист
20. Помічник лікаря-епідеміолога
21. Помічник лікаря-стоматолога
22. Фармацевт-інтерн
23. Рентгенолаборант
24. Сестра медична
25. Сестра медична-анестезист
26. Сестра медична дитячої поліклініки
27. Сестра медична дитячого стаціонару
28. Сестра медична загальної практики — сімейної медицини
29. Сестра медична з дієтичного харчування
30. Сестра медична з косметичних процедур
31. Сестра медична з лікувальної фізкультури
32. Сестра медична з масажу
33. Сестра медична — координатор
34. Сестра медична операційна
35. Сестра медична патронажна
36. Сестра медична поліклініки
37. Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
38. Сестра медична старша
39. Сестра медична стаціонару
40. Сестра медична зі стоматології
41. Сестра медична з фізіотерапії
42. Сестра медична з функціональної діагностики
43. Статистик медичний
44. Технік зубний
45. Технік-ортезист-гіпсовиливальник
46. Асистент фармацевта
47. Фельдшер
48. Фельдшер-лаборант
49. Фельдшер санітарний
50. Фельдшер із санітарної освіти
51. Парамедик
52. Інструктор з надання догоспітальної допомоги
53. Фельдшер з медицини невідкладних станів
54. Асистент ерготерапевта
55. Асистент фізичного терапевта
56. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина)»

».

Генеральний директор Директорату
медичних кадрів, освіти і наукиСергій Убогов

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті