Наказ МОЗ України від 10.11.2022 р. № 2016

19 Січня 2023 9:20 Поділитися

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 10.11.2022 р. № 2016
Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про освіту», частини першої статті 14, частин третьої, четвертої статті 30 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пунктів 8, 9 частини другої статті 32 Закону України «Про вищу освіту», абзацу другого пункту 5 Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 14 липня 2021 року № 725, підпунктів 2 та 6 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), та з метою подальшого вдосконалення і впорядкування системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про деякі заходи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства;

2) Перелік циклів спеціалізації за фахом та за профілем роботи фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства;

3) Перелік циклів тематичного удосконалення фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства.

2. Внести зміну до заголовку наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113 (в редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2021 року № 1751), виклавши його в такій редакції: «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів та фармацевтів (провізорів)».

3. Внести до Положення про деякі заходи безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 липня 1993 року № 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 серпня 1993 року за № 113 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18 серпня 2021 року № 1751), такі зміни:

1) в абзаці першому пункту 2 розділу І слова та цифри «, таНоменклатурою спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, наведеною у додатку 1 до Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за № 1368/14635» виключити;

2) у пункті 2 розділу ІІІ слова та цифри «, та Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 листопада 2007 року № 742, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2007 року за №1368/14635» виключити.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07 вересня 1993 року № 198, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за № 206.

5. Директорату медичних кадрів, освіти і науки (Сергію Убогову) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ірину Микичак.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

МіністрВіктор Ляшко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров’я України

10 листопада 2022 року № 2016

ПОЛОЖЕННЯ
про деякі заходи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства

І. Загальні положення

1. Це Положення врегульовує основні засади здійснення деяких заходів післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства (далі — фахівці з медичною та фармацевтичною освітою).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 • спеціалізація — профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
 • тематичне удосконалення — набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей фахівців з медичною та фармацевтичною освітою у межах професійної діяльності.

Інші терміни вживаються у цьому Положенні у значеннях, наведених в Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та у Положенні про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 року № 725.

3. Цикли спеціалізації, цикли тематичного удосконалення здійснюються закладами післядипломної освіти, структурними підрозділами з післядипломної освіти закладів фахової передвищої/вищої освіти, що здійснюють підготовку здобувачів освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (далі − заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти).

4. Інші заходи безперервного професійного розвитку проводяться відповідно до законодавства.

ІІ. Проходження циклів спеціалізації

1. Спеціалізація проводиться на циклах спеціалізації в закладах фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

2. Фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які закінчили навчання на циклах спеціалізації та успішно пройшли підсумкове оцінювання, видається свідоцтво про проходження спеціалізації за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

3. Проходження циклів спеціалізації передбачає обов’язкову особисту участь фахівців з медичною та фармацевтичною освітою у місці їх проведення та/або дистанційну участь в режимі реального часу.

4. Теоретичні заняття передбачають обов’язкову особисту участь фахівців з медичною та фармацевтичною освітою у місці їх проведення та/або дистанційну участь в режимі реального часу (дистанційне навчання становить не більше 50% всього циклу навчання), а практичні і лабораторні заняття — передбачають лише особисту присутність фахівців з медичною та фармацевтичною освітою в симуляційно-тренінгових (тренінгових) центрах закладів фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, а також в закладах охорони здоров’я.

5. Фахівець з медичною та фармацевтичною освітою має право проходити спеціалізацію з кількох спеціальностей за наявності виробничої необхідності.

6. Фахівець з медичною та фармацевтичною освітою, який не працював більше п’яти років за спеціальністю і бажає відновити медичну чи фармацевтичну практику, проходить у закладах фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти цикли спеціалізації (повторної).

ІІІ. Проходження циклів тематичного удосконалення

1. Цикли тематичного удосконалення передбачають удосконалення професійних знань і навичок шляхом навчання за професійними навчальними програмами з метою оновлення наявних та отримання нових теоретичних і практичних знань.

2. Проходження циклів тематичного удосконалення передбачає обов’язкову особисту участь медичного та/або фармацевтичного працівника у місці їх проведення та/або дистанційну участь в режимі реального часу.

Цикли тематичного удосконалення можуть проводитись у формі виїзних циклів, що передбачає проведення тематичного удосконалення шляхом виїзду на місце поза закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, яке забезпечене необхідним ресурсним оснащенням відповідно до навчальних програм, за заявками закладів охорони здоров’я, та передбачає особисту участь фахівця з медичною або фармацевтичною освітою.

3. Програми циклів тематичного удосконалення повинні відповідати принципам доказової медицини, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я та вимогам до компетентностей, передбачених кваліфікаційними характеристиками працівників охорони здоров’я.

4. Тривалість циклу тематичного удосконалення визначається навчальним планом і програмою циклу тематичного удосконалення та становить від 45 до 75 навчальних годин.

5. Навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення розробляються закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти та затверджуються педагогічною радою/вченою радою цих закладів.

6. Фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які закінчили навчання та успішно пройшли підсумкову атестацію, видається посвідчення за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

IV. Планування циклів спеціалізації та циклів тематичного удосконалення

1. Планування циклів спеціалізації та циклів тематичного удосконалення фахівців з медичною і фармацевтичною освітою передбачає визначення потреб в отриманні спеціалізації та проходженні циклів тематичного удосконалення.

2. Заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти розміщають перелік назв циклів спеціалізації і тематичного удосконалення на вебсайтах своїх закладів.

3. Заклади охорони здоров’я, а також медичні сестри — фізичні особипідприємці або медичні сестри, які працюють у фізичних осіб-підприємців за трудовим договором, подають до закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти інформацію про потребу в післядипломній підготовці або в проходженні циклів тематичного удосконалення для фахівців з медичною і фармацевтичною освітою.

4. На підставі поданої інформації заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти складають календарно-тематичні плани на рік, погоджують їх на засіданні педагогічної ради/вченої ради закладу та подають до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, які видають наказ щодо післядипломної підготовки фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на наступний рік.

5. Відповідно до календарно-тематичних планів заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти направляють путівки за формою, згідно з додатком 3 до цього Положення, на наступний рік у заклади охорони здоров’я до 01 грудня поточного року.

6. Заклади фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти у строк до 15 лютого щороку направляють до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій та до Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим річні звіти про виконання обсягів регіонального замовлення.

V. Направлення і зарахування фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення

1. Направлення фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення здійснюється за путівками закладів фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

2. Після одержання путівки керівник закладу охорони здоров’я або фізична особа-підприємець, де працює фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який направляється на цикл, видає наказ про відрядження цього працівника.

3. Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою, який прибув у заклад фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, перед проходженням циклу спеціалізації та циклу тематичного вдосконалення пред’являє:

 • путівку на навчання;
 • копію наказу про направлення на курси;
 • паспорт (паспорт у формі пластикової картки типу ID-1, е-паспорт);
 • диплом або завірену копію диплома про закінчення закладу вищої або фахової передвищої освіти;
 • свідоцтво про проходження спеціалізації, посвідчення про проходження циклів тематичного удосконалення (за наявності).

4. Фахівець з медичною чи фармацевтичною освітою заповнює особисту картку слухача, дані якої звіряються з пред’явленими документами і разом з даними путівок використовуються для обліку і складання звіту закладами фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

5. Особиста картка слухача включає такі відомості:

 • назва циклу;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, рік його закінчення, спеціальність;
 • відомості про диплом, дата та номер диплому, дата видачі;
 • посада та місце працевлаштування, населений пункт, область.

6. Зарахування фахівців з медичною та фармацевтичною освітою на цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення оформлюється наказом закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти.

VІ. Заповнення й видача документів фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які закінчили цикли спеціалізації і цикли тематичного удосконалення

1. Фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, які успішно закінчили навчання на циклах спеціалізації, видається свідоцтво про проходження циклу спеціалізації, а на циклах тематичного удосконалення, закладом фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти видається посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення (вноситься відповідний запис у посвідчення).

2. Свідоцтво про проходження циклу спеціалізації або посвідчення про проходження циклу тематичного удосконалення підписуються керівником закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти, в якому відбувалося навчання, та скріплюється печаткою такого закладу (за наявності).

3. Для реєстрації свідоцтв про проходження циклу спеціалізації, або посвідчень про проходження циклу тематичного удосконалення, що видаються фахівцям з медичною та фармацевтичною освітою, ведеться журнал, в який вносяться такі дані:

 • порядковий реєстраційний номер;
 • дата видачі документа;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фахівця з медичною або фармацевтичною освітою, який отримує посвідчення;
 • підпис медичного або фармацевтичного працівника, який отримує посвідчення.

4. У разі невиконання навчального плану та програми циклу, а також у випадку невиконання слухачем умов договору про надання освітніх послуг, слухач відраховується наказом керівника закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти з видачею відповідної довідки з зазначенням причини відрахування.

Генеральний директор
Директорату медичних кадрів, освіти і наукиСергій Убогов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

10 листопада 2022 року № 2016

ПЕРЕЛІК
циклів спеціалізації за фахом та за профілем роботи фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства


з/п
Назва циклу Контингент слухачів Спеціальність (кваліфікація) після циклу спеціалізації Максимальна кількість годин
1 2 3 4 5
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ЗА ФАХОМ)
1. Акушерська справа
(при перерві стажу)
Акушерка Акушерка 390
2. Анестезіологія тареанімація Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Сестра медична/брат медичний — анестезист 420
3. Екстрена медицина Парамедик Парамедик 300
Фельдшер Фельдшер медицини невідкладних станів 420
4. Клінічна діагностика Лаборант медичний

Фельдшер

Лаборант (фельдшер-лаборант) клініко-діагностичної лабораторії 360
5. Лікувальна справа (при перерві стажу) Фельдшер Фельдшер 300
6. Медична оптика. Оптометрія Сестра медична/брат медичний Оптометрист 360
7. Організація і управління охороною здоров’я Головна сестра медична/брат медичний/акушерка

Сестра медична старша/брат медичний старший

Сестра медична/брат медичний

Фельдшер

Організація і управління охороною здоров’я 300
8. Педіатрія Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Сестра медична/брат медичний в педіатрії 360
9. Психіатрія Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Сестра медична/брат медичний в психіатрії 300
10. Рентгенологія Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Рентгенлаборант 360
11. Сестринська справа (при перерві стажу) Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний 360
12. Стоматологія Сестра медична/брат медичний Фельдшер Сестра медична/брат медичний зі стоматології 300
13. Судова медицина Лаборант медичний (фельдшер-лаборант) Лаборант (фельдшер-лаборант) судово-медичної лабораторії 300
14. Фармація (при перерві стажу) Асистент фармацевта Фармація 300
15. Фізична та реабілітаційна медицина Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Сестра медична/брат медичний з реабілітації 300
16. Функціональна діагностика Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Сестра медична/брат медичний з функціональної діагностики 300
17. Хірургія Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Сестра медична операційна/брат медичний операційний 420
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ (ЗА ПРОФІЛЕМ РОБОТИ)
1. Акушерство Акушерка

Фельдшер

Акушерка стаціонару 180
Акушерка жіночої консультації 120
2. Анестезіологія та реанімація Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Сестра медична/брат медичний — анестезист дитячих відділень 120
Сестра медична/брат медичний відділення реанімації та інтенсивної терапії 150
3. Бактеріологія Лаборант медичний

Фельдшер-лаборант

Лаборант (фельдшер-лаборант) з бактеріології 150
4. Дієтологія Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний з дієтичного харчування 120
5. Громадське здоров’я Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний з громадського здоров’я 150
6. Епідеміологія Сестра медична/брат медичний Помічник лікаря-епідеміолога 150
7. Косметологія Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний з косметичних процедур 180
8. Лікувальна справа Фельдшер Фельдшер ФАП, амбулаторій 150
9. Медико-профілактична справа Фельдшер Фельдшер санітарний 120
Сестра медична/брат медичний

Фельдшер

Інструктор-дезінфектор 120
Фельдшер Фельдшер з санітарної освіти 120
Сестра медична/брат медичний

Фельдшер

Інструктор з санітарної освіти 120
10. Медицина невідкладних станів Фельдшер

Сестра медична/брат медичний

Фельдшер (сестра медична/брат медичний) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 270
Сестра медична/брат медичний Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина) 120
11. Медична статистика Сестра медична/брат медичний

Акушерка

Фельдшер

Статистик медичний 120
12. Неврологія Сестра медична Сестра медична неврологічних відділень 120
Сестра медична інсультних відділень 120
13. Паліативна та хоспісна допомога Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний з паліативної допомоги 180
14. Патологічна анатомія Лаборант (фельдшер-лаборант) Лаборант (фельдшер-лаборант) з патолого-анатомічних досліджень 120
15. Санітарно-гігієнічні дослідження Лаборант (фельдшер-лаборант) Лаборант (фельдшер-лаборант) санітарно-гігієнічної лабораторії 150
16. Сестринська справа Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний поліклініки 150
Сестра медична/брат медичний стаціонару 180
Сестра медична/брат медичний процедурного кабінету 120
17. Сестринська справа в педіатрії Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний дитячого відділення стаціонару, дитячої поліклініки 120
Сестра медична/брат медичний закладу освіти 120
18. Сімейна медицина Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний загальної практики — сімейної медицини 300
19. Стоматологія Стоматологія Помічник лікаря-стоматолога 120
Гігієніст зубний 120
20. Трудова терапія Сестра медична

Акушерка

Фельдшер

Інструктор з трудової терапії 120
21. Фармація (аналітичний конт­роль якості) Асистент фармацевта Лаборант (фармація) 150
22. Фізична та реабілітаційна медицина Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний з масажу 150
Сестра медична/брат медичний Сестра медична/брат медичний з фізіотерапії 150
23. Фізична терапія та ерготерапія Сестра медична/брат медичний Асистент ерготерапевта 150
Сестра медична/брат медичний Асистент фізичного терапевта 150
*Перелік циклів спеціалізації за профілем роботи може доповнюватися закладами фахової передвищої/вищої освіти в рамках автономії закладів відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

10 листопада 2022 року № 2016

ПЕРЕЛІК
циклів тематичного удосконалення фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства


з/п
Назва циклу Контингент слухачів Кількість годин
1 2 3 4
1. Акушерська справа Акушерка стаціонару 75
Акушерка жіночої консультації 75
2. Анестезіологія Сестра медична/брат медичний — анестезист 75
Сестра медична/брат медичний відділення реанімації та інтенсивної терапії 45
Сестра медична/брат медичний дитячих відділення реанімації та інтенсивної терапії 45
3. Бактеріологія Лаборант (фельдшер-лаборант) з бактеріології 75
4. Біохімія Лаборант (фельдшер-лаборант) з біохімії 75
5. Вірусологія Лаборант (фельдшер-лаборант) з вірусології 45
6. Гастроентерологія Сестра медична/брат медичний гастроентерологічних відділень та кабінетів 45
7. Гінекологія Сестра медична/брат медичний гінекологічних відділень та кабінетів 75
8. Громадське здоров’я Сестра медична/брат медичний з громадського здоров’я 45
9. Дезінфекційна справа Інструктор-дезінфектор 45
10. Дерматовенерологія Сестра медична/брат медичний дермато-венерологічних відділень та кабінетів 75
11. Дієтологія Сестра медична/брат медичний з дієтичного харчування 45
12. Догляд за ранами Сестра медична операційна/брат медичний операційний 75
Сестра медична/брат медичний хірургічних відділень і кабінетів 75
Сестра медична/брат медичний дитячих хірургічних відділень і кабінетів 45
Сестра медична/брат медичний перев’язувального кабінету 45
13. Екстрена медицина Парамедик 75
Фельдшер медицини невідкладних станів 75
14. Ендокринологія Сестра медична/брат медичний ендокринологічних відділень та кабінетів 45
15. Ендоскопія Сестра медична/брат медичний ендоскопічних відділень та кабінетів 45
16. Епідеміологія Помічник лікаря-епідеміолога 75
17. Медико-профілактична справа Фельдшер санітарний 75
Інструктор-дезінфектор 45
Фельдшер із санітарної освіти 45
18. Імунологія Лаборант (фельдшер-лаборант) з імунології 75
19. Інфекційні хвороби Сестра медична/брат медичний інфекційних відділень та кабінетів 75
20. Кардіологія Сестра медична/брат медичний кардіологічних відділень та кабінетів 75
Сестра медична/брат медичний інфарктних відділень і блоків 75
21. Косметологія Сестра медична/брат медичний з косметичних процедур 45
22. Клінічна діагностика Лаборант (фельдшер-лаборант) клініко-діагностичної лабораторії 75
23. Лікувально-діагностичні процедури Сестра медична/брат медичний процедурного кабінету 75
Сестра медична/брат медичний кабінету профілактичних щеплень 45
24. Медицина невідкладних станів Фельдшер (сестра медична/брат медичний) станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги 75
Диспетчер оперативно-диспетчерської служби (медицина) 45
25. Медична оптика. Оптометрія Оптометристи 75
26. Медична статистика Статистик медичний 45
27. Мікробіологія Лаборант (фельдшер-лаборант) з мікробіології 45
28. Наркологія Сестра медична/брат медичний наркологічних відділень і кабінетів 45
29. Неврологія Сестра медична/брат медичний неврологічних відділень 75
Сестра медична/брат медичний інсультних відділень та блоків 75
30. Онкологія Сестра медична/брат медичний онкологічних відділень і кабінетів 45
31. Організація і управління охороною здоров’я Головна сестра медична/брат медичний/акушерка 45
Старша сестра медична/брат медичний/акушерка 45
32. Ортопедична стоматологія Технік зубний 75
Технік-ортезист-гіпсовиливальник 75
33. Отоларингологія Сестра медична/брат медичний отоларингологічних відділень і кабінетів 45
34. Офтальмологія Сестра медична/брат медичний офтальмологічних відділень і кабінетів 45
35. Паліативна і хоспісна допомога Сестра медична/брат медичний з паліативної допомоги 75
36. Паразитологія Лаборант (фельдшер-лаборант) з паразитології 45
37. Патологічна анатомія Лаборант (фельдшер-лаборант) з патологоанатомічних досліджень 45
38. Педіатрія Сестра медична/брат медичний в неонатології 75
Сестра медична/брат медичний дитячої поліклініки, патронажна 75
Сестра медична/брат медичний дитячого стаціонару 75
Сестра медична/брат медичний закладу дошкільної освіти 45
Сестра медична/брат медичний закладу освіти 45
39. Психіатрія Сестра медична/брат медичний в психіатрії 75
40. Психологічні та духовні аспекти сестринського догляду Сестра медична/брат медичний 75
41. Пульмонологія Сестра медична/брат медичний пульмонологічних відділень та кабінетів 45
42. Рентгенологія Ренгенлаборант 45
Рентгенлаборант в стоматології 75
Рентгенлаборант (магнітно-резонансна томографія, комп’ютерна на томографія, мамографія) 45
Рентгенлаборант/сестра медична/брат медичний радіологічних відділень 75
43. Санітарно-гігієнічні дослідження Лаборант (фельдшер-лаборант) санітарно-гігієнічної лабораторії 75
44. Сімейна медицина Сестра медична/брат медичний загальної практики-сімейної медицини 75
45. Стоматологія Сестра медична/брат медичний в стоматології 75
Асистент стоматолога 75
Гігієніст зубний 75
Лікар зубний 75
46. Судова медицина Лаборант (фельдшер-лаборант) судово-медичної лабораторії 75
47. Терапія Сестра медична/брат медичний стаціонару 75
Сестра медична/брат медичний амбулаторно-поліклінічної служби 75
48. Травматологія Сестра медична/брат медичний травматологічних відділень і кабінетів 75
49. Трансфузіологія Сестра медична/брат медичний трансфузіологічних відділень 45
50. Урологія Сестра медична/брат медичний урологічного відділення і кабінету 45
51. Фармація Асистент фармацевта 75
Фармація (аналітичний контроль якості) Лаборант (фармація) 45
52. Фізична та реабілітаційна медицина Сестра медична/брат медичний з реабілітації 75
Сестра медична/брат медичний з лікувальної фізкультури 75
Сестра медична/брат медичний з масажу 75
Сестра медична/брат медичний з фізіотерапії 75
53. Фізична терапія та ерготерапія Асистент ерготерапевта 75
Асистент фізичного терапевта 75
54. Фтизіатрія Сестра медична/брат медичний фтизіатричних відділень і кабінетів 75
55. Хірургія Сестра медична операційна/брат медичний операційний 75
Сестра медична/брат медичний хірургічних відділень і кабінетів 75
Сестра медична/брат медичний дитячих хірургічних відділень і кабінетів 45
Сестра медична/брат медичний перев’язувального кабінету 45
Сестра медична/брат медичний відділення хроніодіалізу та детоксикації 45
*Перелік циклів тематичного удосконалення роботи може доповнюватися закладами фахової передвищої/вищої освіти в рамках автономії закладів відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

Генеральний директор
Директорату медичних кадрів, освіти і наукиСергій Убогов

Додаток 1

до Положення про деякі заходи

післядипломної освіти та

безперервного професійного

розвитку фахівців з фаховою

передвищою, початковим рівнем

(короткий цикл) та першим

(бакалаврським) рівнем вищої

медичної і фармацевтичної освіти та

магістрів з медсестринства

(пункт 2 Розділу ІІ)

СВІДОЦТВО №__

про проходження циклу спеціалізації

до диплому №___________________

Прізвище___________________

Власне ім’я___________________

По-батькові (за наявності)___________________

Рік Найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти Назва циклу спеціалізації Тривалість циклу Спеціальністьпісля проходження циклу спеціалізації Займана посада під час проходження циклу спеціалізації
1 2 3 4 5 6

М.П. (за наявності) Підпис

М.П. (за наявності) Підпис

М.П. (за наявності) Підпис

Додаток 2

до Положення про деякі заходи

післядипломної освіти та

безперервного професійного розвитку

фахівців з фаховою передвищою,

початковим рівнем (короткий цикл) та

першим (бакалаврським) рівнем вищої

медичної і фармацевтичної освіти та

магістрів з медсестринства

(пункт 6 Розділу IIІ)

ПОСВІДЧЕННЯ № ____

про проходження циклу тематичного удосконалення

до диплому №_____________

Прізвище___________________

Власне ім’я___________________

По-батькові (за наявності)___________________

Рік Найменування закладу фахової передвищої/вищої (післядипломної) освіти Назва циклу тематичного удосконалення Тривалість циклу Займана посада під час проходження циклу тематичного удосконалення
1 2 3 4 5

М.П. (за наявності) Підпис

М.П. (за наявності) Підпис

М.П. (за наявності) Підпис

Додаток 3

до Положення про деякі заходи

післядипломної освіти та

безперервного професійного розвитку фахівців з

фаховою передвищою, початковим рівнем

(короткий цикл) та першим (бакалаврським)

рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти

та магістрів з медсестринства

(пункт 6 Розділу V)

Департамент охорони здоров’я ______________________ адміністрації _______________________ заклад фахової передвищої (післядипломної) освіти

__________________________________________

Адреса:

ПУТІВКА

м. _______________________

ПУТІВКА № _____________

Видана______________________________________

(найменування закладу охорони здоров’я)

для направлення на цикл__________________________________________

Термін проведення з __________________ до _____________ 20__ р.

Дата прибуття до місця навчання_____________

Нач. навчального відділу

М.П. (за наявності) «__» _____________ 20__ р.

На цикл направляється____________________________________________________

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), посада та стаж роботи за фахом)

М.П. (за наявності)

Підпис керівника закладу, що видав путівку

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті