Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

Проект
(Прийнятий Верховною Радою України в першому читанні 17.12.2008 р.)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про рекламу» такі зміни:

1) ст. 1 після абзацу 17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Телепродаж — окремий вид реклами, що транслюється по телебаченню та містить публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару».

У зв’язку з цим абзаци 18–20 вважати відповідно абзацами 19–21;

2) ст. 8 після частини 5 доповнити новою частиною такого змісту:

«6. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується».

У зв’язку з цим частини 6, 7 вважати відповідно частинами 7, 7;

3) у ст. 13:

а) у частині 2 слова та цифри «а впродовж виборчого процесу — 25%» виключити;

б) абзаци 4, 4 частини 5 замінити одним абзацом такого змісту:

«Трансляція кіно- і телефільмів за умови їх тривалості понад 45 хв може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 45 хв»;

4) ст. 20 доповнити частиною 6 такого змісту:

«6. Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів»;

5) ст. 21 після частини 13 доповнити новими частинами такого змісту:

«13. Забороняється спонсорування теле- і радіопедач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря.

14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг».

У зв’язку з цим частину 13 вважати відповідно частиною 15.

2. Цей закон набуває чинності з дня його опублікування.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» розроблено Держкомтелерадіо у зв’язку з ратифікацією Європейської конвенції про транскордонне телебачення на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 р. № 14116/6/1-05 та доопрацьовано на виконання доручення Секретаріату Президента України від 27.11.2006 р. № 02-02/1681 та Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 р. № 17973/172/1-06 до листа Держкомтелерадіо від 20.12.2006 р. № 5656/8/7; від 20.06.2007 р. № 17973/210/1-06 до листа МЗС від 07.06.2007 р. № 72/13-612/1-1809 та відповідно до листа МЗС від 28.12.2007 р. № 72/14-612/1-3950 до листа Секретаріату Президента України від 21.12.2007 р. № 31-02/1687.

Розробка законопроекту передбачена також п. 72 Плану заходів щодо виконання у 2005 р. Програми Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6.05.2005 р. № 324; п. 166 Заходів щодо виконання у 2005 р. плану дій «Україна–ЄС», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2005 р. № 117-р; п. 2 Внутрішнього заходу Цілі І.3.1 Цільового плану «Україна-НАТО» на 2005 р., затвердженого розпорядженням Президента України від 21.04.2005 р. № 990/2005-рп; п. b Цілі I.3.2. Цільового плану «Україна–НАТО» на 2006 рік, затвердженого розпорядженням Президента України від 7.04.2006 р. № 295.

2. Цілі і завдання прийняття закону

Головною мета і завдання закону — приведення законодавства України у відповідність до Європейської конвенції про транскордонне телебачення, що є вимогою ст. 9 Закону України «Про міжнародні договори».

Законопроектом передбачено внесення зміни до Закону України «Про рекламу» в  частині доповнення понятійного апарату новим терміном «телепродаж»; удосконалення загальних вимог до реклами, реклами на радіо і телебаченні, реклами щодо дітей; встановлення заборони спонсорування теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

3. Правові аспекти

У цій сфері суспільних відносин діють закони України «Про інформацію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про рекламу», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про авторські і суміжні права», «Про захист прав споживачів» та інші нормативно-правові акти.

Реалізація закону не потребуватиме внесення змін до чинних та розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Держспоживстандартом, Міністерством закордонних справ; Міністерством економіки — із зауваженнями, які враховані.

Законопроект опрацьовано Міністерством юстиції щодо відповідності проекту положенням джерел asquis communаutaire та надано пропозиції і зауваження, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект закону не стосується питання адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення

Проект закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Прогноз результатів

Прийняття закону та його реалізація забезпечить приведення законодавства України у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення; що в свою чергу сприятиме створенню умов для поглиблення принципів вільного обміну інформацією та ідеями; інтеграції нашої держави в європейський телепростір; відкриття нових додаткових можливостей для активізації діяльності вітчизняних телевізійних організацій в міжнародному обміні програмами та їх спільному виробництві.

В.о. голови Державного комітету телебачення та радіомовлення В. Горобцов

«___» __________ 2008 р.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»

Зміст положень чинного Закону України «Про рекламу» Зміст положень проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу»
Ст. 1. Визначення термінівУ цьому законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

– спеціальні виставкові заходи — заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на  огородженому майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначений термін, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється;

– споживачі реклами — невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама;

Ст. 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

– спеціальні виставкові заходи — заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на  огородженому майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначений термін, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється;

– телепродаж — окремий вид реклами, що транслюється по телебаченню та містить публічну пропозицію укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару;

– споживачі реклами — невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама;

Ст. 8. Загальні вимоги до реклами

5. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на  продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки і попередньої ціни реалізації товару.

6. Гучність звуку реклами, що транслюється по телебаченню і радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, передачі.

7. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, не вважається рекламою.

Ст. 8. Загальні вимоги до реклами

5. Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на  продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки і попередньої ціни реалізації товару.

6. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, який пропонується.

7. Гучність звуку реклами, що транслюється по телебаченню і радіо, не повинна перевищувати гучність звуку поточної програми, передачі.

8. Розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, не вважається рекламою.

Ст. 13. Реклама на  телебаченні та радіо

2. Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20%, а впродовж виборчого процесу — 25%.

5. Трансляція концертно-видовищних програм, передач може перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками програма, передача триває не менше 30 хв.

Реклама під час трансляції спортивних програм, передач розміщується в перервах між їх частинами.

Під час трансляції кіно- і телефільмів реклама розміщується перед початком фільму та/або після закінчення фільму.

Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості до 42 хв, не може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач).

Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості від 42 до 70 хв, може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) 1 раз, за умови їх тривалості від 70 до 90 хв — 2 рази. Трансляція кіно- і телефільмів тривалістю понад 90 хв може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) кожні 30 хв за умови, що після останньої перерви фільм продовжується не менше 20 хв включно.

Ст. 13. Реклама на  телебаченні і радіо

2. Частка реклами протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20%.

5. Трансляція концертно-видовищних програм, передач може перериватися рекламою за умови, що між рекламними вставками програма, передача триває не менше 30 хв.

Реклама під час трансляції спортивних програм, передач розміщується в перервах між їх частинами.

Під час трансляції кіно- і телефільмів реклама розміщується перед початком фільму та/або після закінчення фільму.

Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості понад 45 хв, може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач) через кожні 45 хв.

Ст. 20. Реклама і діти

5. Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.

Ст. 20. Реклама і діти

5. Реклама не повинна створювати у дітей враження, що володіння рекламованою продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми.

6. Телепродаж не повинен спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів.

Ст. 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

13. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Ст. 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

12.Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на заняття народною медициною (цілительством), виданого Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом, і повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

13. Забороняється спонсорування теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів та конкретних медичних послуг, які надаються та розповсюджуються за приписом (рецептом) лікаря.

14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг.

15. Положення цієї статті не поширюються на рекламу лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, яка розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних установ та лікарів, а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

ВИСНОВОК
на проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про рекламу» (реєстраційний номер 3081)

Поданим законопроектом пропонується доповнити чинний Закон України «Про рекламу» визначенням терміну «телепродаж», конкретизувати загальні вимоги до реклами, спонсорства теле- і радіопередач із використанням назв лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, заборонити телепродаж зазначених товарів та послуг і тим самим привести його у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення.

Розглянувши зазначений законопроект, Головне науково-експертне управління висловлює щодо нього такі зауваження та пропозиції

Насамперед, слід вказати на те, що запропоноване визначення терміну «телепродаж» не в повній мірі узгоджується із визначенням, наведеним у пункті «ж» ст. 2 конвенції. До того ж, з огляду на усталену практику розміщення термінів в алфавітному порядку, визначення терміну «телепродаж» слід було б викласти в абзаці 20, а не 18, як це пропонується законопроектом (частина 1 ст. 1).

Частиною 14 ст. 21 законопроекту передбачається заборона телепродажу будь-яких лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичних послуг. Однак абзацом 2 частини 1 та частиною 2 ст. 21 Закону України «Про рекламу» дозволяється реклама лікарських засобів, які відпускаються без припису (рецепту) лікаря, та медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких не потребує спеціальних знань та підготовки, а також забороняється реклама лікарських засобів, які вживаються та розповсюджуються тільки за приписом (рецептом) лікаря. Оскільки «телепродаж» визначається законопроектом окремим видом реклами, для його узгодження із вищезазначеним положенням чинного Закону України «Про рекламу» пропонуємо частину 14 цієї статті доповнити словами «застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки».

Крім того, з метою приведення термінології законопроекту у відповідність до частини 2 ст. 21 чинного Закону України «Про рекламу» в частині 5 ст. 1 проекту замість терміну «надаються» слід було б використовувати термін «вживаються».

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного управління В. Борденюк
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті