Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

17 Серпня 2011 2:38 Поділитися

Повідомлення про оприлюднення

Для публічного обговорення пропонуються наступні документи:

Пропозиції та зауваження до вищезазначеного проекту просимо надсилати на адресу Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України:

01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7, e-mail: [email protected] .

Відповідальна особа — головний спеціаліст відділу організації ліцензування та контролю якості медичних послуг Слонецький Ігор Іванович тел. 200-08-17

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; Офіційний вісник України, 2007 р., № 43, ст. 1702; Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 11, ст. 69) зміни, виклавши частину першу статті 10 в такій редакції:

«Суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії особисто або через уповноважену ним особу — працівника підприємства, а також шляхом відправлення відповідної заяви у вигляді електронного документа за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

Зазначене положення, на нашу думку, не відповідає вимогам сьогодення.

Так, в Україні діє Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», яким врегульовано основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

Разом з тим Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» не передбачає можливості подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії шляхом надсилання електронного документа.

При цьому пунктом 9.14 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504, передбачено спрощення процедури відкриття бізнесу.

Щодо уповноваження суб’єктом господарювання певних органів або осіб на подання до органу ліцензування заяви про видачу ліцензії, на нашу думку, зазначене сприяє ризику вчинення корупційних діянь, оскільки відповідно до статті 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

У зв’язку з цим, розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (далі — акт).

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою прийняття проекту акта є спрощення процедури подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії та узгодження Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг». Поставленої мети буде досягнуто шляхом внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Першим альтернативним способом є невнесення цих змін, що викличе колізії в законодавстві України та призведе до порушення прав суб’єктів господарювання. Отже, даний спосіб є неприйнятним.

Другим альтернативним способом є внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що забезпечить відсутність суперечностей між нормативно-правовими актами. Такий спосіб досягнення поставленої цілі є найбільш оптимальним.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта.

Розв’язати визначену проблему можна лише за допомогою внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Прийняття акта зробить можливим спрощення процедури подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії та узгодження Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Акт забезпечить спрощення процедури подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії та узгодження Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

  Вигоди Витрати
Держава Усунення суперечностей між нормативно-правовими актами відсутні
Суб’єкти господарювання Спрощення процедури подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії відсутні
Населення Відсутні відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Строк дії акта встановлюється безстроково.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Основним показником прийняття акта є відсутність порушень чинного законодавства України.

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних із дією акта — додаткових надходжень не передбачається;

2) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, — всі зареєстровані суб’єкти господарювання;

3) розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта — додаткових затрат коштів і часу не передбачається;

4) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта — середній (проект акта розміщено на сайті МОЗ).

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» та здійснюватимуться шляхом аналізу статистичних даних.

Спеціальне залучення наукових установ не передбачається.

Базове відстеження після набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження — через рік після набрання чинності акта шляхом аналізу статистичних даних.

Міністр О.В. Аніщенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» суб’єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Зазначене положення, на нашу думку, не відповідає вимогам сьогодення.

Так, в Україні діє Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг», яким врегульовано основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів.

Разом з тим Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» не передбачає можливості подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії шляхом надсилання електронного документа.

При цьому пунктом 9.14 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504, передбачено спрощення процедури відкриття бізнесу.

Щодо уповноваження суб’єктом господарювання певних органів або осіб на подання до органу ліцензування заяви про видачу ліцензії, на нашу думку, зазначене сприяє ризику вчинення корупційних діянь, оскільки відповідно до статті 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), у яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вони працювали.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту акта є спрощення процедури подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії та узгодження Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту акта є Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, та Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене Указом Президента України від 24.07.2010 № 981.

У відповідній сфері суспільних відносин діють:

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових видатків з державного бюджету та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Держкомпідприємництва, Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Результатом реалізації акта буде спрощення процедури подання суб’єктом господарювання заяви про видачу ліцензії та узгодження Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» з Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».

Міністр О.В. Аніщенко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Александр 17.08.2011 3:58
В целом все понятно и я "за".Только "уповноважена особа" может быть не работником предприятия, а родственником, одноклассником, знакомым? Почему нет?
Сергій 18.08.2011 9:42
Електронна заява це добре, але шо робити з паспортом і випискою з єдиного держреєстру, якщо їх і надалі потрібно вести до органу ліцензування то толку з електронної заяви фактично ніякого.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті