Проект наказу Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

03 Жовтня 2011 12:42 Поділитися

Проект

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Про здійснення моніторингу
державних закупівель

Відповідно до абзацу шостого підпункту 19 ч. 1 с. 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення моніторингу державних закупівель, що додається.

2. Унести до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 624/17919, зміни, що додаються.

3. Установити, що моніторинг державних закупівель за процедурами, розпочатими та/або проведеними згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель» та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, до дати набрання чинності цим наказом здійснюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до цього наказу.

4. Департаменту державних закупівель та державного замовлення:

 • забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
 • оприлюднити цей наказ на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

6. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 08.07.2011 № 3681-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель», але не раніше дня офіційного опублікування цього наказу.

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України А.П. Клюєв

ПОРЯДОК
здійснення моніторингу
державних закупівель

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку) моніторингу державних закупівель.

Метою здійснення моніторингу державних закупівель є забезпечення додержання замовниками законодавства у сфері державних закупівель та ефективного і раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні державних закупівель.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 • конкурентні процедури закупівель — це відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня кваліфікація учасників;
 • контролюючі органи — органи, уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, визначені в ст. 7 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон);
 • моніторинг державних закупівель (далі — моніторинг закупівель) — це систематичне спостереження за станом здійснення замовниками державних закупівель, у тому числі аналіз ефективності здійснення цих закупівель.

Інші терміни, зазначені в цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом.

1.3. Моніторинг закупівель може здійснюватись у будь-який період, починаючи з планування і закінчуючи виконанням зобов’язань за договором, який передбачає придбання товарів, робіт чи послуг за державні кошти, укладеним за результатами відповідної процедури закупівель.

1.4. Мінекономрозвитку має право здійснювати такі види моніторингу закупівель:

 • за обґрунтованим зверненням замовника;
 • за власною ініціативою.

1.5. Залежно від виду та періоду, в який здійснюється моніторинг закупівель, Мінекономрозвитку може:

перевірити:

 • наявність підстав для застосування визначеної замовником процедури закупівлі;
 • відповідність документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель;
 • відповідність порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель;
 • правомірність укладення договору, який передбачає придбання товарів, робіт чи послуг за державні кошти, без застосування норм законодавства у сфері державних закупівель;
 • відповідність законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов’язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю;
 • провести аналіз ефективності здійснення закупівель.

1.6. Відповідно до п. 4 ч. другої ст. 8 Закону для реалізації функції моніторингу Мінекономрозвитку має право:

1.6.1. Зобов’язати замовника в період здійснення моніторингу закупівель не вчиняти будь-які дії та не приймати будь-які рішення, пов’язані з проведенням процедури закупівлі.

1.6.2. Зобов’язати юридичну особу, яка здійснює видання офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, у період здійснення моніторингу закупівель не публікувати будь-яку інформацію, що стосується процедури закупівлі, відносно якої здійснюється моніторинг закупівлі.

1.6.3. Зобов’язати юридичну особу, яка здійснює наповнення порталу уповноваженого органу, у період здійснення моніторингу закупівель не оприлюднювати будь-яку інформацію, що стосується процедури закупівлі, відносно якої здійснюється моніторинг закупівлі.

1.6.4. Зобов’язати юридичну особу, яка здійснює видання міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель, у період здійснення моніторингу закупівель не публікувати будь-яку інформацію, що стосується процедури закупівлі, відносно якої здійснюється моніторинг закупівлі.

1.6.5. Подавати до контролюючих та правоохоронних органів матеріали про виявлені під час здійснення моніторингу закупівель порушення законодавства у сфері закупівель, надсилати їм копії висновків.

Мінекономрозвитку має інші права, передбачені цим Порядком.

1.7. Моніторинг закупівель може здійснюватись у будь-який час незалежно від строків проведення процедур закупівель, укладення та виконання договору, який передбачає придбання товарів, робіт чи послуг за державні кошти.

1.8. Мінекономрозвитку в разі потреби має право неодноразово здійснювати моніторинг закупівлі щодо однієї процедури закупівлі, крім випадків, передбачених цим Порядком.

1.9. Датою надходження інформації та документів до Мінекономрозвитку вважається дата їх реєстрації в Мінекономрозвитку.

2. Порядок здійснення моніторингу закупівель за зверненням замовника

2.1. Замовник може звернутися до Мінекономрозвитку із зверненням щодо здійснення моніторингу закупівлі.

2.2. Лист-звернення повинен містити:

 • найменування та місцезнаходження замовника;
 • перелік питань, щодо яких замовник просить здійснити моніторинг закупівлі;

у разі, коли звернення стосується здійснення моніторингу щодо конкретної процедури закупівлі — відомості про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель у випадку, якщо на день звернення було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі).

Лист-звернення повинен бути викладений українською мовою і оформляється на бланку за підписом уповноваженої особи замовника.

2.3. До листа-звернення додаються:

2.3.1. У разі звернення замовника щодо здійснення моніторингу закупівлі відносно конкурентної процедури — оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи замовника, скріпленим печаткою, копії документів (у разі наявності), які стосуються питань, щодо яких замовник просить здійснити моніторинг закупівлі.

2.3.2. У разі звернення замовника щодо здійснення моніторингу закупівлі відносно процедури закупівлі в одного учасника:

 • копії протоколу (протоколів) засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, засвідчені в установленому законодавством порядку (у разі наявності на дату звернення);
 • копія інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону (у разі наявності на дату звернення);
 • обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;
 • копія річного плану закупівель або витяг з річного плану, засвідчені в установленому законодавством порядку (у разі наявності на дату звернення);
 • оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи замовника, скріпленим печаткою, копії нормативних документів та/або експертних, технічних та інших документів, дата видачі яких не перевищує 1 рік до дня прийняття замовником рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, що
 • підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону. У разі закупівлі відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 39 Закону подаються копії не менше ніж двох повідомлень про відміну процедури закупівлі у зв’язку з відсутністю достатньої кількості учасників та звітів про результати проведення такої процедури закупівлі;
 • копія договору про закупівлю та змін до нього (у разі, коли на дату звернення договір був укладений або зміни до договору були внесені).

2.4. У разі, коли під час моніторингу закупівлі перевірці підлягатиме дотримання замовником порядку та строків оприлюднення, опублікування інформації, передбаченої Законом, до листа-звернення додається документальне підтвердження строків оприлюднення, опублікування такої інформації.

2.5. Замовник має право включати до листа-звернення й іншу інформацію та додавати інші документи, що стосуються питань, щодо яких замовник просить здійснити моніторинг закупівлі.

2.6. Якщо при здійсненні моніторингу закупівлі за зверненням замовника виникає необхідність отримання іншої інформації або документів, крім тих, що були надані відповідно до пп. 2.2, 2.3 розділу 2 цього Порядку, Мінекономрозвитку має право звертатися до замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також контролюючих органів, правоохоронних органів із письмовим запитом щодо отримання такої інформації або документів.

Особи та органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Мінекономрозвитку інформацію та завірені належним чином копії документів.

2.7. Рішення про прийняття Мінекономрозвитку звернення замовника до розгляду оформляється листом, який розміщується на сайті Уповноваженого органу протягом трьох робочих днів з дня реєстрації звернення замовника в Мінекономрозвитку, з подальшим його надсиланням замовнику поштовим або факсимільним зв’язком.

2.8. У разі встановлення Мінекономрозвитку, що звернення замовника не відповідає пп. 2.2—2.4 розділу 2 цього Порядку та/або питання, викладені у

 • зверненні, на думку Мінекономрозвитку, не викликають необхідності здійснення моніторингу, моніторинг відповідної закупівлі не здійснюється, про що замовник
 • повідомляється листом шляхом його розміщення на сайті Мінекономрозвитку в строки, передбачені п. 2.7 розділу 2 цього Порядку, з подальшим надсиланням замовнику поштовим або факсимільним зв’язком.

2.9. Датою початку здійснення моніторингу закупівлі за зверненням замовника вважається дата розміщення на сайті Мінекономрозвитку листа про прийняття звернення замовника до розгляду.

2.10. Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі за зверненням замовника протягом десяти робочих днів (у разі, коли звернення стосується здійснення моніторингу щодо наявності підстави, передбаченої п. 3 ч. другої ст. 39 Закону, або щодо процедури запиту цінових пропозицій, закупівлі за скороченою процедурою — протягом п’яти робочих днів) з дня розміщення на сайті Мінекономрозвитку листа про прийняття звернення замовника до розгляду.

2.11. За результатами здійснення моніторингу закупівлі за зверненням замовника у строки, визначені п. 2.10 розділу 2 цього Порядку, готується висновок у формі листа за підписом уповноваженої особи Мінекономрозвитку.

У разі виявлення під час здійснення моніторингу закупівлі порушень законодавства з питань державних закупівель висновок може містити рекомендації Мінекономрозвитку щодо усунення та недопущення таких порушень у майбутньому.

2.12. Висновок за результатами здійснення моніторингу закупівель за зверненням замовника надсилається замовнику протягом двох робочих днів з дня його підписання уповноваженою особою Мінекономрозвитку.

2.13. Висновок, наданий Мінекономрозвитку за результатами здійснення моніторингу закупівель за зверненням замовника, має рекомендаційний характер і може бути самостійно врахований замовником під час проведення відповідної процедури закупівлі.

2.14. У разі надання замовнику рекомендацій відповідно до абз. 2 п. 2.11 цього Порядку замовник може повідомити Мінекономрозвитку про усунення порушень та надати відповідні документи, що підтверджують факт усунення.

2.15. У разі, коли за результатами здійснення моніторингу закупівлі за зверненням замовника з певних питань не виявлено порушень законодавства у сфері державних закупівель, моніторинг закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку з цих питань у подальшому не здійснюється.

3. Порядок здійснення моніторингу закупівель за ініціативою Мінекономрозвитку

3.1. Мінекономрозвитку систематично аналізує інформацію про закупівлі, що підлягає розміщенню на веб-порталі уповноваженого органу, опублікуванню в офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель, та визначає процедури закупівель, за якими буде здійснений моніторинг закупівель.

3.2. Рішення щодо здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку оформляється листом-повідомленням про здійснення моніторингу закупівлі (далі — лист-повідомлення) та розміщується на сайті Мінекономрозвитку з подальшим його надсиланням поштовим або факсимільним зв’язком замовнику, Державній казначейській службі (обслуговуючому банку).

3.3. Датою початку здійснення моніторингу закупівлі вважається дата розміщення на сайті Мінекономрозвитку листа-повідомлення.

3.4. У листі-повідомленні зазначається про:

 • здійснення моніторингу закупівлі та питання, за якими буде здійснюватися моніторинг;
 • документи та інформацію, які необхідно надати Мінекономрозвитку відповідно до пп. 3.5, 3.6 цього Порядку.
 • У листі-повідомленні може додатково зазначатися:
 • про зупинення перебігу строків, передбачених Законом для проведення відповідної процедури закупівлі;
 • вимога до замовника не вчиняти будь-які дії та/або не приймати будь-які рішення, пов’язані з проведенням процедури закупівлі, відносно якої здійснюється моніторинг закупівлі, із зазначенням строку, протягом якого діє така вимога;
 • вимога до юридичної особи, яка здійснює видання офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, у період здійснення моніторингу закупівель не публікувати будь-яку інформацію, що стосується процедури
 • закупівлі, відносно якої здійснюється моніторинг закупівлі, із зазначенням строку, протягом якого діє така вимога;
 • вимога до юридичної особи, яка здійснює наповнення порталу Уповноваженого органу, у період здійснення моніторингу закупівель не оприлюднювати будь-яку інформацію, що стосується процедури закупівлі, відносно якої здійснюється моніторинг закупівлі, із зазначенням строку, протягом якого діє така вимога;
 • вимога до юридичної особи, яка здійснює видання міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель, у період здійснення моніторингу закупівель не публікувати будь-яку інформацію, що стосується процедури закупівлі, відносно якої здійснюється моніторинг закупівлі, із зазначенням строку, протягом якого діє така вимога;
 • інформація, яку Мінекономрозвитку вважає за необхідне надати замовнику у зв’язку із здійсненням моніторингу закупівлі.

3.5. У разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку щодо процедури закупівлі в одного учасника замовник зобов’язаний подати до Мінекономрозвитку:

1) супровідний лист із зазначенням найменування та місцезнаходження замовника, відомостей про процедуру закупівлі (вид процедури, предмет закупівлі, номер оголошення та номер державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель у разі, якщо на дату початку проведення моніторингу було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі);

2) копію протоколу (протоколів) засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника,

засвідчену в установленому законодавством порядку (у разі наявності на дату звернення);

3) копію інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону (у разі наявності на дату звернення);

4) обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника;

5) витяг з річного плану або копію річного плану закупівель, засвідчені в установленому законодавством порядку (у разі наявності на дату звернення);

6) оригінали або засвідчені підписом уповноваженої особи замовника, скріпленим печаткою, копії нормативних документів та/або експертних, технічних та інших документів, дата видачі яких не перевищує 1 рік до дня прийняття замовником рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до частини другої статті 39 Закону. У разі закупівлі відповідно до п. 4 ч. другої ст. 39 Закону подаються копії не менше ніж двох повідомлень про відміну процедури закупівлі у зв’язку з відсутністю достатньої кількості учасників та звітів про результати проведення такої процедури закупівлі;

7) копію договору про закупівлю та змін до нього (у разі, коли на дату початку здійснення моніторингу закупівлі договір був укладений).

3.6. У разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку щодо конкурентних процедур замовник зобов’язаний подати до Мінекономрозвитку інформацію та документи, передбачені Законом для конкурентних процедур, перелік яких зазначається Мінекономрозвитку в листі-повідомленні в кожному конкретному випадку залежно від питань, що підлягатимуть перевірці під час здійснення моніторингу закупівлі, виду процедури та періоду, у який здійснюватиметься моніторинг.

3.7. Замовник протягом п’яти календарних днів з дати розміщення листа-повідомлення на сайті Мінекономрозвитку надає до Мінекономрозвитку інформацію та оригінали або завірені в установленому порядку копії документів, визначені в листі-повідомленні.

У разі неможливості подання інформації та документів, зазначених у листі-повідомленні, замовник у визначений у цьому пункті строк повідомляє Мінекономрозвитку про причини неподання інформації та документів з наданням підтвердних документів (у разі наявності).

3.8. У разі, коли замовник не надав у строк, указаний у пункті 3.7 розділу 3 цього Порядку, інформацію та документи, зазначені в листі-повідомленні, Мінекономрозвитку здійснює моніторинг закупівлі та приймає рішення за його результатами на підставі та в межах наявної інформації та документів.

При цьому Мінекономрозвитку листом інформує Державну казначейську службу (обслуговуючий банк), а також у разі необхідності — правоохоронні органи щодо ненадання замовником у встановлений у п. 3.7 розділу 3 цього Порядку строк інформації та документів, що вимагалися для здійснення моніторингу закупівлі.

3.9. Якщо при здійсненні моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку виникає необхідність отримання іншої інформації або документів, крім тих, що були надані відповідно до пп. 3.5, 3.6 розділу 3 цього Порядку, Мінекономрозвитку має право звертатися до замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також контролюючих органів, правоохоронних органів із письмовим запитом щодо отримання такої інформації або документів.

Особи та органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, протягом п’яти календарних днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Мінекономрозвитку інформацію та завірені належним чином копії документів.

3.10. У разі зупинення перебігу строків, передбачених Законом для проведення відповідної процедури закупівлі, при здійсненні моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку перебіг строків поновлюється з дати розміщення висновку за результатами здійснення такого моніторингу закупівлі на сайті Мінекономрозвитку.

3.11. Висновок за результатами здійснення моніторингу повинен бути підготовлений:

 • за процедурами: відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації учасників (крім здійснення закупівель за скороченою процедурою) — не пізніше десяти робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника;
 • за процедурою закупівлі в одного учасника (крім процедури закупівлі в одного учасника в разі закупівлі відповідно до п. 3 ч. другої ст. 39 Закону) — не пізніше 15 робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника;
 • за процедурою запиту цінових пропозицій, скороченою процедурою, за процедурою закупівлі в одного учасника в разі закупівлі відповідно до п. 3 ч. другої ст. 39 Закону — не пізніше 5 робочих днів з дня надходження до Мінекономрозвитку в повному обсязі інформації та документів від замовника.

3.12. Висновок готується у формі листа та підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку в строки, визначені п. 3.11 розділу 3 цього Порядку.

У висновку відображаються результати моніторингу закупівлі, а також (у разі зупинення перебігу строків, передбачених Законом для проведення відповідної процедури закупівлі) зазначається інформація про поновлення перебігу таких строків.

3.13. У разі виявлення під час здійснення моніторингу закупівлі порушень законодавства у сфері державних закупівель висновок може містити рекомендації Мінекономрозвитку щодо усунення та недопущення таких порушень у майбутньому із зазначенням строку, протягом якого замовник зобов’язаний усунути ці порушення, та поінформувати Мінекономрозвитку про вжиті ним заходи з наданням відповідних документів, що підтверджують факт усунення порушень.

З метою проведення перевірки виконання замовником рекомендацій, викладених у висновку, Мінекономрозвитку може повторно здійснити моніторинг такої закупівлі в порядку, передбаченому цим розділом.

У разі ненадання замовником у встановлений строк інформації та документів, що підтверджують факт усунення порушень, Мінекономрозвитку має право звернутися до правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів, визначених законодавством.

3.14. У разі виявлення під час здійснення моніторингу закупівлі підстав для відміни відповідної процедури, передбачених Законом, Мінекономрозвитку може у висновку рекомендувати замовнику відмінити процедуру закупівлі.

3.15. Висновок оприлюднюється на сайті Мінекономрозвитку не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання з подальшим його надсиланням поштовим або факсимільним зв’язком замовнику, відносно якого здійснювався моніторинг закупівлі, протягом п’яти робочих днів з дня його підписання.

3.16. Якщо відповідно до цього Порядку в період здійснення моніторингу замовник не мав правових підстав для здійснення будь-яких дій та прийняття будь-яких рішень, пов’язаних з проведенням процедури закупівлі, після закінчення строків для підготовки та оприлюднення висновку, визначених у пп. 3.11 та 3.15 розділу 3 цього Порядку, у разі не оприлюднення висновку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі з дня, наступного за кінцевим строком оприлюднення висновку, визначеного п. 3.15 розділу 3 цього Порядку, а інформація, передбачена Законом для опублікування, оприлюднення замовником підлягає опублікуванню, оприлюдненню.

При цьому в разі, якщо було зупинено перебіг строків, передбачених Законом для проведення відповідної процедури закупівлі, поновлення перебігу цих строків відбувається автоматично.

3.17. Копію висновку Мінекономрозвитку протягом п’яти робочих днів з дня його підписання надсилає Державній казначейській службі (обслуговуючому банку), а в разі необхідності разом з іншими матеріалами про виявлені порушення (у разі їх наявності) — до інших контролюючих та правоохоронних органів, органу оскарження.

3.18. Висновок є обов’язковим для розгляду контролюючими органами при здійсненні ними повноважень з контролю у сфері державних закупівель відповідно до законодавства, правоохоронними органами, органом оскарження.

3.19. У разі проведення під час здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку аналізу ефективності такої закупівлі Мінекономрозвитку перевіряє наявність впливу порушень (у разі їх виявлення) на об’єктивність, правомірність визначення переможця процедури закупівлі та може встановити наявність обґрунтованої підстави вважати, що закупівля, здійснена з такими порушеннями та/або відповідно до умов пропозиції, визнаної замовником найбільш економічно вигідною, завдала або може завдати збитків державі.

3.20. При встановленні Мінекономрозвитку під час здійснення моніторингу закупівлі однієї з обставин, зазначених у п. 3.19 розділу 3 цього Порядку, Мінекономрозвитку має право звернутися до контролюючих та правоохоронних органів для вжиття ними відповідних заходів, визначених законодавством.

Директор департаменту державних закупівель та державного замовлення О.В. Аніпко

ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів; Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій; Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, затверджених наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 922, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 624/17919 р.

П. 14 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів після абзацу восьмого, п. 14 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій після абз. 5, п. 13 Інструкції щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

«у разі здійснення моніторингу закупівель за ініціативою Мінекономрозвитку — реквізити (дата та вихідний номер) листа, яким замовник надіслав до Мінекономрозвитку інформацію та документи, що вимагалися в листі-повідомленні при здійсненні моніторингу закупівель за ініціативою Мінекономрозвитку, або повідомив Мінекономрозвитку про причини ненадання такої інформації та документів. У разі ненадання у строки, указані в Порядку моніторингу державних закупівель, інформації та документів, що вимагалися в листі-повідомленні, або неповідомлення Мінекономрозвитку про причини ненадання такої інформації та документів замовник зазначає про це;

у разі здійснення моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку — реквізити (дата та номер) висновку за результатами моніторингу закупівлі за ініціативою Мінекономрозвитку (у разі наявності такого висновку на дату складення замовником звіту) або дата початку здійснення моніторингу за ініціативою Мінекономрозвитку в разі, якщо на момент складення звіту висновок за результатами здійснення моніторингу не підписаний та/або не оприлюднений у встановленому порядку;».

Директор департаменту державних закупівель та державного замовлення О.В. Аніпко
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті