Міністерство охорони здоров’я України.Наказ від 05.03.2001 № 87

ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНОГО ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ МОЗ УКРАЇНИ

На виконання закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22 лютого 2000 року, постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року №1469 “Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель”, наказу Міністерства економіки України від 26 грудня 2000 року № 280 “Про затвердження Положення про порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти”, з метою раціонального використання коштів Державного бюджету України та в зв’язку із запланованою кількістю закупівель

НАКАЗУЮ:

1. Створити Постійний тендерний комітет МОЗ України для організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у складі, що додається.

2. Затвердити Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України для організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається.

3. Заступнику Міністра охорони здоров’я, голові Постійного тендерного комітету Поляченку Ю.В.:

3.1. Забезпечити діяльність щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти згідно із затвердженим Положенням.

3.2. Створити профільні комісії та робочі групи Постійного тендерного комітету, до участі в яких залучити головних штатних та позаштатних спеціалістів відповідних напрямків медицини, а також науковців, фахівців інших міністерств та відомств.

3.3. Залучати для отримання експертної та консультаційної підтримки щодо організації та проведення процедури закупівлі спеціалізовані організації з відповідним досвідом роботи у наданні зазначених послуг.

4. Начальнику Головного управління економіки (Барановій Т.Ф.), начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності (Лузан В.І.):

4.1. Фінансування загальних витрат, пов’язаних з проведенням тендерів, здійснювати за рахунок коштів, виділених в межах кошторису для проведення запланованих закупівель.

4.2. Витрати, безпосередньо пов’язані з підготовкою, друком та розсиланням пакета тендерної документації, відшкодовувати за рахунок платежів виконавців, які виявили бажання брати участь у торгах.

4.3. Подати на затвердження пропозиції щодо переліку підприємств, закладів та установ для здійснення ними централізованої закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до рішень Постійного тендерного комітету.

5. Постійному тендерному комітету здійснювати процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти в межах асигнувань, передбачених кошторисом витрат на 2001 бюджетний рік, своєчасно подавати на затвердження відповідні звіти про їх результати.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від 08.06.2000р. № 133 “Про створення Тендерного комітету”, від 16.06.2000 р. № 140 “Про організацію та проведення торгів (тендерів) на централізовану закупівлю товарів, робіт, послуг”.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр

В.Ф. Москаленко


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.03.2001 № 87

СКЛАД
ПОСТІЙНОГО ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ МОЗ УКРАЇНИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

ПОЛЯЧЕНКО Юрій Володимирович

— заступник Міністра охорони здоров’я України, голова Тендерного комітету;

МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович

— заступник начальника Головного управління організації медичної допомоги населенню — начальник управління первинної медико-санітарної допомоги населенню МОЗ України, заступник Голови Тендерного комітету;

ЗОЗОВСЬКА Людмила Павлівна

— головний спеціаліст управління медичного страхування, нових медичних технологій та експлуатації медичних закладів МОЗ України, секретар Тендерного комітету;

МУХАРСЬКА Людмила Мирославівна

— заступник начальника Головного санітарно-епідеміологічного управління — начальник управління профілактики інфекційних захворювань МОЗ України — заступник Головного санітарного лікаря України;

МОЇСЕЄНКО Раїса Олександрівна — заступник начальника Головного управління організації медичної допомоги населенню — начальник управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України;
ВОВК Марія Григорівна — заступник начальника Головного управління економіки — начальник відділу планування і економічного аналізу бюджету МОЗ України;
ЛУЗАН Валентина Іванівна — начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер;
КРИЧЕВСЬКА Олена Яківна — заступник Голови Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення;
ДЕВКО Валерій Федорович — генеральний директор ДУО “Політехмед”;
ПЕТРЕНКО Микола Якович — генеральний директор РП “Укрмедпостач”.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.03.2001 № 87

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНИЙ ТЕНДЕРНИЙ КОМІТЕТ МОЗ УКРАЇНИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постійний тендерний комітет МОЗ України (далі — Тендерний комітет) створюється наказом МОЗ для організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

1.2. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, наказами МОЗ, цим Положенням та рішеннями, які приймаються самим Тендерним комітетом.

1.3. Склад Тендерного комітету, положення про Тендерний комітет затверджується наказом МОЗ. Членами Тендерного комітету можуть бути як працівники МОЗ в кількості не менше 5 осіб, так і, в разі потреби, представники відповідних органів державної влади, інших зацікавлених організацій, зокрема особи, які працюють на громадських засадах (за їх згодою). Склад Тендерного комітету формується з урахуванням частини другої статті 12 закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

Зміни до складу Тендерного комітету вносяться за поданням голови Тендерного комітету та оформляються наказом керівника МОЗ.

1.4. Для вирішення конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема, в разі проведення торгів на закупівлю товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи Тендерного комітету на договірних засадах можуть залучатися сторонні експерти та консультанти з урахуванням вимог частини другої статті 12 закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

1.5. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його голова, на посаду якого призначається один із заступників керівника МОЗ або інша посадова особа, яка призначається керівництвом МОЗ.

1.6. Голова Тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

Голова Тендерного комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена Тендерного комітету.

За рішенням голови Тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів замовника.

1.7. Робоча група з представників Тендерного комітету в складі не менше трьох осіб призначається для розкриття тендерних пропозицій постачальників (виконавців).

Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних пропозицій постачальників (виконавців) відповідно до вимог тендерної документації та оформити протокол про результати розкриття тендерних пропозицій.

1.8. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. На засіданнях Тендерного комітету підлягають розгляду питання відповідно до визначених функцій.

1.9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів Тендерного комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови Тендерного комітету є ухвальним.

1.10. Рішення Тендерного комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Тендерного комітету, які брали участь у голосуванні.

1.11. Для отримання експертної та консультаційної підтримки щодо організації та проведення процедури закупівлі МОЗ може залучати на договірних засадах відповідно до законодавства сторонню організацію, яка має відповідний досвід роботи в наданні зазначених послуг.

1.12. Звіт про результати проведення процедур закупівлі, що здійснювались Тендерним комітетом із залученням сторонньої організації, затверджується керівництвом МОЗ.

2. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

2.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель;

вибір процедури закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства у сфері державних закупівель;

розміщення оголошення про здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг, процедури попередньої кваліфікації у бюлетені “Вісник державних закупівель” та, у разі потреби, в інших друкованих засобах масової інформації, у тому числі в міжнародних, на радіо, телебаченні, у мережі електронного зв’язку або розсилання запрошень постачальникам (виконавцям) щодо участі в них та інформування учасників процедур закупівлі про їх результати;

підготовка та розсилання необхідної для проведення процедур закупівлі чи процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) документації;

надання роз’яснень постачальникам (виконавцям) щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

проведення процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) у разі її застосування;

організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

у разі надходження скарги від постачальника (виконавця) — забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ,
СЕКРЕТАРЯ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

3.1. Тендерний комітет має право:

від імені Міністерства охорони здоров’я України в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів (робіт, послуг);

готувати та подавати на затвердження керівника МОЗ проекти наказів щодо складу Тендерного комітету та з інших питань щодо проведення торгів (тендерів);

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівлі;

залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в Тендерному комітеті інших працівників МОЗ та на договірних засадах сторонніх експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

використовувати необхідне для виконання покладених завдань майно МОЗ;

у межах затвердженого кошторису МОЗ здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;

готувати пропозиції керівнику МОЗ щодо покриття витрат, безпосередньо пов’язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної документації, за рахунок платежів претендентів відповідно до частини третьої статті 20 закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

3.2. Тендерний комітет зобов’язаний:

організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності до чинного законодавства, установлених процедур закупівлі та термінів;

забезпечити рівні умови для всіх постачальників (виконавців), що беруть участь у процедурах закупівлі, об’єктивний та чесний вибір переможця;

зберігати конфіденційність інформації;

своєчасно готувати письмові роз’яснення керівнику МОЗ стосовно отриманих на його адресу скарг від постачальників (виконавців), які беруть участь у торгах (тендерах), щодо можливих порушень процедур закупівель;

своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження керівнику МОЗ.

3.3. Голова Тендерного комітету:

планує проведення засідань Тендерного комітету та веде ці засідання;

вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного комітету;

призначає заступника голови та секретаря Тендерного комітету;

приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп Тендерного комітету;

вносить на розгляд керівника МОЗ пропозиції щодо змін у складі Тендерного комітету;

за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань Тендерного комітету;

пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету.

3.4. Секретар Тендерного комітету призначається головою Тендерного комітету.

3.5. Секретар Тендерного комітету веде та оформляє протоколи засідань Тендерного комітету, відповідає за збереження документів Тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови Тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу.

3.6. Якщо секретар Тендерного комітету відсутній на засіданні Тендерного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену Тендерного комітету.

3.7. Члени Тендерного комітету на засіданнях Тендерного комітету беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів процедури попередньої кваліфікації постачальників (виконавців) у разі її застосування; оцінки та зіставлення тендерних пропозицій; визначення переможця процедур закупівлі.

3.8. Члени Тендерного комітету мають право: брати участь в усіх засіданнях Тендерного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо оцінки та зіставлення тендерних пропозицій постачальників (виконавців), виносити питання на розгляд Тендерного комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань Тендерного комітету.

3.9. Члени Тендерного комітету зобов’язані додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, відповідних нормативно-правових актів МОЗ, цього Положення, тендерної документації, об’єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції постачальників (виконавців), забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Тендерного комітету.

4. ВИТРАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ

4.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури закупівлі, що за поданням голови Тендерного комітету затверджується керівництвом МОЗ.

4.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 4.1, враховуються конкретні умови діяльності Тендерного комітету, його тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення процедури закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального кошторису, на утримання апарату МОЗ, зокрема на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо.

4.3. Члени Тендерного комітету рішенням керівника МОЗ в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт, пов’язаних з організацією процедур закупівель, зокрема за виконання завдань у неробочий час.

4.4. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, отриманих від постачальників (виконавців) за надання тендерної документації відповідно до частини третьої статті 20 закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

5.1. Голова Тендерного комітету та інші члени Тендерного комітету, а також залучені експерти та консультанти відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені під час здійснення процедур закупівлі, правильність та об’єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

5.2. При виявленні порушень у роботі Тендерного комітету, зокрема внаслідок розгляду отриманої у відповідності до чинного законодавства скарги від постачальників (виконавців), які беруть чи брали участь у процедурах закупівлі, голова Тендерного комітету подає письмові роз’яснення керівнику МОЗ з цього приводу.


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті