Коледж Національного фармацевтичного університету

Коледж Національного фармацевтичного університету (ліцензія серія АД № 041210 від 26.06.2012 р.)  державний вищий навчальний заклад з давньою історією. З архівних даних відомо, що корені коледжу як хіміко-фармацевтичного закладу сягають 1930 р. — тоді професійна школа № 4 здійснювала підготовку спеціалістів за хімічними спеціальностями під керівництвом завідувача Ганни Михайлівни Ларіонової. За роки існування навчальний заклад неодноразово змінював свою назву: Харківський хімічний технікум (з 1937 р.), Харківський хіміко-індустріальний технікум (з 1946 р.), Харківський хіміко-механічний технікум (з 1956 р.). До технікуму за наказом МОЗ було переведено фармацевтичне відділення Харківського медичного училища № 1, і навчальний заклад змінив назву на Харківський хіміко-фармацевтичний технікум, на базі якого у 1997 р. створено технікум Української фармацевтичної академії (з 2001 р. — технікум НФаУ, а з 2005 р. — коледж НФаУ). Тисячам юнаків та дівчат навчальний заклад дав путівку в життя. Серед випускників коледжу — доктори й кандидати технічних, хімічних наук, керівники аптек і підприємств, викладачі навчальних закладів. У 1980-ті роки технікум підготував фахівців для 22 країн Африки, Латинської Америки, Південно-Східної Азії, Близького Сходу.

Сьогодні коледж НФаУ — єдиний вищий навчальний заклад України, що здійснює підготовку молодших спеціалістів для всієї фармацевтичної галузі.

У коледжі, багатому на славетні традиції, здійс­нюється підготовка молодших спеціалістів та бакалаврів для напряму «Фармація» на денній та заочній формі навчання за спеціальностями:

  • «Фармація» — кваліфікація «фармацевт». Фахівець може працювати в аптечній установі (аптека, аптечний пункт, аптечний склад) та обіймати посаду фармацевта, лаборанта фармації, завідувача відділу, завідувача аптеки. Виробничу та переддипломну практики студенти проходять в аптечних установах Харкова та всієї України;
  • «Виробництво фармацевтичних препаратів» — кваліфікація «технік-технолог». Фахівці готуються для роботи на будь-якому хіміко-фармацевтичному підприємстві на посаді технолога, майстра зміни або апаратника високої кваліфікації. Базами виробничої практики є відомі фармацевтичні компанії: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ДФП «Здоров’я народу», ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та ін.;
  • «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» — кваліфікація «технік-лаборант». Фахівці можуть працювати у лабораторіях з контролю якості хіміко-фармацевтичних підприємств, науково-дослідних установ і обіймати посади техніка-лаборанта, лаборанта контрольно-аналітичної лабораторії, лаборанта хімічного аналізу, лаборанта фармації. Практичні навички закріплюються на базі таких установ, як ДП «Державний науковий центр лікарських засобів і медичної продукції» (ДНЦЛЗ); ТОВ «ДЗ» ДНЦЛЗ»; ТОВ НВЛ «Гранум»; Державна наукова установа «Інститут монокристалів НАНУ»; ДП «Науково-експертний фармакопейний центр»; Державна служба України з лікарських засобів у Харківській області тощо.

Можливість успішного працевлаштування, професійна грамотність випускників, за оцінкою фахівців, є свідченням соціальної відповідальності колед­жу та гарантії якості підготовки спеціалістів, що відповідає високим стандартам.

Загальний ліцензований обсяг на проведення освітньої діяльності в коледжі становить 560 осіб на денному відділенні та 560 — на заочному. У 2012/2013 навчальному році загальний контингент студентів налічував близько 2 тис. студентів.

Підготовка будь-якого фахівця має комплекс­ний характер. І про її якість можна говорити у тому разі, коли всі складові цього процесу в навчальному закладі знаходяться на гідному рівні: матеріальна база ВНЗ, навчально-методичне забезпечення, професійна компетентність викладацького складу, умови навчання та побутові умови студентів, багатоаспектність виховної роботи.

Коледж НФаУ має:

  • 2 навчально-лабораторних корпуси, 57 кабінетів і лабораторій, 2 комп’ютерних класи, актову залу;
  • сучасні гуртожитки;
  • бібліотеку, читальну залу, електронну читальну залу;
  • їдальню на 2 зали;
  • культурний центр (вокальна, танцювальна, театральна студії).

Підготовка фахівців здійснюється на трьох відділеннях денної форми навчання: фармацевтичному, хімічному та технологічному. З 2001 р. відкрито заочне відділення. Підготовка фахівців на заочному відділенні здійснюється за спеціальностями «Фармація» та «Виробництво фармацевтичних препаратів».

У коледжі працює досвідчений колектив, який щорічно поповнюється талановитими, ініціативними та небайдужими молодими викладачами. У 2012/2013 навчальному році навчальний процес забезпечують 108 педагогів, серед яких 8 кандидатів наук, 41 — викладач вищої категорії. Для підготовки бакалаврів залучається і професорсько-викладацький склад НФаУ, структурним підрозділом якого є коледж. Постійне підвищення професійної компетентності викладачів як один з пріоритетних напрямків діяльності коледжу має різноманітні форми: робота над дисертаційними дослідженнями, навчання в аспірантурі, магістратурі, на курсах підвищення кваліфікації, участь у науково-практичних конференціях, семінарах, у роботі обласних методичних об’єднань викладачів тощо. На базі коледжу НФаУ вже 27 років працює обласне методичне об’єднання викладачів хімії вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації. У 2004–2011 рр. у рамках щорічного обласного конкурсу «Вища школа Харківщини — кращі імена» 6 викладачів коледжу стали переможцями та дипломантами. Високий рівень професійності педагогічних працівників коледжу підтверджує той факт, що за дорученням МОЗ України викладачі коледжу були розробниками галузевих стандартів вищої освіти, навчальних планів та навчальних програм для всіх спеціальностей напряму «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та бакалавр.

Основною метою навчально-методичної роботи є цілеспрямоване покращення навчально-методичної бази з урахуванням активних і особистісно-орієнтовних навчальних методів, інноваційних технологій навчання, нових форм, методів, засобів на­вчання, розрахованих передусім на індивідуальний підхід до кожного студе­нта. Управління навчальним процесом здійснюється через дорадчі органи (адміністративну раду, педагогічну раду, методичну раду, раду керівників навчальних груп, студентський парламент) та роботу структурних підрозділів коледжу. Комплексний підхід до навчання та виховання студентів реалізується через роботу 9 циклових комісій: фармацевтичної хімії та фармакогнозії; медико-біо­логічних дисциплін; технології ліків та організації фармації; загальної хімії; спеціальних хімічних дисциплін; промислової фармації; мови та літератури; суспільних та загальноосвітніх дисциплін; фізичного виховання.

Важлива роль у сучасних умовах належить студентському самоврядуванню як одному з органів управління навчального закладу. Головною його метою є захист соціальних, економічних інтересів та прав студентів коледжу, сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування у нього навичок майбутнього організатора, керівника, спеціаліста, відповідальної особистості. Основні завдання студентського парламенту: контроль за побутовими умовами проживання студентів, за дотриманням студентами правил проживання в гуртожитку; допомога вихователям в організації та проведенні виховних заходів в гуртожитку; допомога в організації та проведенні тематичних вечорів та свят, виховних заходів. Традиційно щорічно відбуваються зустрічі членів студентського парламенту з адміністрацією коледжу; розширені засідання студентського парламенту коледжу; благодійна акція «Червоний хрест»; акції для дітей підшефного інтернату № 8 та дітей-сиріт коледжу тощо.

Відповідно до сучасних потреб суспільства в коледжі запроваджуються активні форми й методи навчання, за допомогою яких реалізується індивідуальний підхід до студентів, що виховує самостійність та ініціативність. Усе це робить процес навчання цікавим для студента та сприяє підготовці висококваліфікованого спеціаліста.

Студенти коледжу НФаУ залучаються до пошуково-дослідної роботи. При лабораторіях коледжу працюють студентські гуртки. Так, пошуковий гурток «Спектрум» займається екологічними питаннями. Гуртківці досліджують якість води з природних та господарських джерел хімічними та фізико-хімічними методами, здійснюють екологічні експедиції до Нікітського ботанічного саду тощо.

З 2006 р. у коледжі працює інтелектуально-екологічний клуб «Вітрильник», який щорічно проводить серед студентів-першокурсників інтерактивну гру «Брейн-ринг-біологія»; волонтерську роботу в зоопарку; виставки творчих робіт студентів та працівників коледжу на біолого-екологічну тематику. Для координації дій членів клубу та студентів у 2012 р. було створено сайт клубу, а з вересня 2012 р. щомісячно виходить газета «Чисті джерела» для поширення інформації про діяльність клубу серед студентів.

Результати гурткової роботи, як правило, студенти представляють на міських, обласних, все­українських, міжнародних наукових конференціях. Щорічно студенти коледжу беруть участь і досягають добрих результатів у Міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнській олімпіаді з української мови серед студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, Міжнародному конкурсі з української мови ім. П. Яцика, обласній екологічній конференції, науково-практичних конференціях за результатами виробничої практики студентів НФаУ, міській студентській науково-практичній конференції за результатами пошуково-дослідної роботи студентів до Дня хіміка.

У 2011 та 2012 р. студенти спеціальності «Фармація» брали участь у міжнародних конференціях «Крок у майбутнє» та конкурсах «Кращий фармацевт», що проходили на базі Курського медичного коледжу.

Четвертий рік поспіль на базі коледжу НФаУ проводиться Всеукраїнський конкурс фахової майстерності студентів вищих медичних і фармацевтичних коледжів «PANACEA». Тричі переможцями ставали студенти коледжу.

Виховній роботі в коледжі НФаУ традиційно приділяється значна увага. Особливість організації виховної роботи, її форм та методів пов’язані з тим, що 68,4% студентів коледжу є неповнолітніми. Тому процес виховання упорядкований через координованість дій ланки «керівник академічної групи — студент — батьки». Саме це дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до студентів.

Пріоритетним напрямом виховної діяльності є формування у майбутніх спеціалістів почуттів справедливості, милосердя, розвитку індивідуальної, соціальної компетенції. Завдання виховного процесу — залучення студентів до цінностей світової культури й культури свого народу, розвиток духовних потреб. Щорічно організовуються тематичні екскурсії, відвідування спектаклів, знайомство з історичними та культурними пам’ятками України, Європи та світу, зустрічі з цікавими людьми, конкурси, концерти, виставки.

З метою національного та мовного виховання щорічно проводяться заходи до пам’ятних дат з історії країни (пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 рр., річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. тощо), до Дня рідної мови — відкриті виховні години «Ненько моя, Україно!», «Мово моя, колискова!», випуск стіннівок до визначних дат та подій.

Студенти коледжу у 2009 р. стали переможцями районного фотоконкурсу «Ми майбутнє твоє, Україно!» в номінації «Зв’язок поколінь».

У рамках правового виховання формування здорового способу життя щорічно проводяться декади правових знань; цикли заходів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням; превентивні заходи разом зі службою у справах неповнолітніх при Червонозаводському райвійськкоматі, Кримінальною міліцією у справах неповнолітніх Червонозаводського РВВС, Центром соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді Червонозаводського району, Харківським центром соціальних служб для молоді «Довіра».

З метою забезпечення екологічного виховання студенти коледжу постійно беруть участь у міській екологічній акції «Чиста Україна — чиста Земля»; в обласній студентській конференції серед ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації «Збережемо Землю і життя на землі»; інтелектуальній грі «Брейн-ринг-біологія»; у міських масових екологічних заходах, присвячених Дню довкілля, Міжнародному дню землі, акції «Чисте місто» тощо.

Коледж НФаУ — це не тільки цікаве навчання, а й активний відпочинок. У коледжі створено умови для самореалізації та розвитку творчого потенціалу особистості.

У коледжі працює культурний центр, який об’єднує 6 творчих колективів (театральна студія «Бурлеск», вокальна студія, танцювальні колективи).

Улюбленими стали традиційні яскраві заходи: посвята в студенти, до Дня працівника освіти та Дня працівника фармацевтичної галузі, Дня студента, Св. Миколая, свята 8 Березня; тематичні святкові програми, урочисті вечори, випускні та ін.

Щорічно проводяться спартакіади з різних видів спорту, турніри, змагання, спортивні свята. З цікавістю студенти займаються в спортивних гуртках, їх досягнення неодноразово були відзначені нагородами.

Якість підготовки фахівців високо оцінена роботодавцями: коледж постійно отримує пропозиції щодо працевлаштування випускників. І це вже є доброю рекламою навчальному закладу. Диплом випускника коледжу НФаУ є гарантією успішної професійної кар’єри. 

Умови прийому до коледжу НфаУ

Рівень акредитації: І–ІІ

Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: серія АД № 041210 від 26.06.2012 р.

Прийом документів:

на денну форму навчання (база 9 класів) з 01.07.2013 р. до 20.07.2013 р.; (база 11 класів) з 01.07.2013 р. по 31.07.2013 р.;

на заочну форму навчання з 17.07.2013 р. до 15.08.2013 р. (за сертифікатами);

з 17.07.2013 р. до 09.08.2013 р. (за результатами іспитів).

Базова освіта Напрям та спеціальності Форма навчання Термін навчання Вступні випробування
Повна загальна середня (11 класів) Фармація (бакалавр) денна 3 роки Сертифікати: хімія (140 балів); біологія (або фізика); українська мова та література
Фармація (молодший спеціаліст) денна 2 роки Сертифікати: хімія (або біологія); українська мова та література
заочна 3 роки
Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук (молодший спеціаліст) денна 2 роки
Виробництво фармацевтичних препаратів (молодший спеціаліст) денна 2,5 роки
Базова загальна середня(9 класів) Фармація (молодший спеціаліст) денна 3 роки Іспити: хімія (тестування, письмово), українська мова (диктант)
Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук (молодший спеціаліст) денна 3 роки
Виробництво фармацевтичних препаратів (молодший спеціаліст) денна 3,5 роки

 

Умови вступу для іноземців: прийом документів з 15.08.2013 р. до 01.11.2013 р.на спеціальність «фармація». Зарахування за результатами співбесіди з хімії.

Довузівська підготовка (підготовчі курси):

Форма навчання: вечірні (4 міс) та заочні (6 міс).

Дисципліни: хімія, українська мова.

Адреса коледжу: 61140, Харків, вул. Олександра Невського, 18.

Телефон приймальної директора: (057) 737-22-88.

Телефон приймальної комісії: (057) 736-03-54. Факс: (057) 737-22-88.

Е-mail: С[email protected]. Web: www.pharm.kharkiv.edu.

Директор коледжу: Тіна Сулейманівна Прокопенко, кандидат фармацевтичних наук, доцент, заслужений працівник фармації України.

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА» за матеріалами, наданими Національним фармацевтичним університетом

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті