«Інтелектуальна лабораторія» НФаУ

Є лише одне дійсно невичерпне джерело — це велика бібліотека
П. Буаст

Бібліотека — не просто книгосховище. Це безмежний світ, відкритий кожному. На довгих стелажах стрункими рядами стоять книги. Публіцисти і філософи, майстри художнього слова і вчені поспішають на допомогу з різних століть, готові дати відповідь на будь-яке питання… Бібліо­тека — це інтелектуальна лабораторія.

Від заснування…

Інформатизація сучасного суспільства супроводжується процесом збільшення знань. Майбутній фахівець, недостатньо озброєний інформацією, не може бути генератором інноваційних ідей. Саме тому бібліотека Національного фармацевтичного університету (НФаУ) намагається бути посередником між цим величезним потоком знань та користувачами інформації, вбачаючи головною функцією діяльності розширення інформаційного багажу та світогляду кожної окремої людини та суспільства в цілому.

— Бібліотека є скарбницею знань університету, — говорить директор Наукової бібліотеки НФаУ, кандидат наук із соціальних комунікацій Наталія Гавриш. — Існуючи як один із ключових структурних підрозділів, Наукова бібліотека НФаУ здійснює якісний інформаційний супровід навчального, наукового та просвітницького напрямів діяльності університету, який, у свою чергу, є опорним елементом у системі підготовки кадрів для фармацевтичної галузі України та зарубіжжя.

Бібліотека Національного фармацевтичного університету (НФаУ)

Якщо звернемося до історичних фактів, то дізнаємося, що книгозбірня була заснована при Харківському хіміко-фармацевтичному інституті в 1921 р., і в той час це була невелика бібліотека навчального закладу, яка не мала промовистого означення «наукова».

Спливали роки — зростав і один з найважливіших підрозділів інституту: маленька бібліотека в одній кімнатці із земляною підлогою і штатом із чотирьох співробітників перетворилася на потужну сучасну Наукову бібліотеку НФаУ.

— Зусиллями колективу бібліотеки за підтримки з боку адміністрації інституту були утворені відділи комплектування, обслуговування, довідково-бібліографічний, збільшився бібліотечний фонд, — продовжує Наталія Гавриш. — У 1993 р. бібліотека отримала нове приміщення в технологічному корпусі, облаштувалася, і вже тут були відкриті нові відділи: іноземної літератури, навчальної літератури, з’явився художній абонемент з відкритим доступом. У 1995 р. в нас з’явився перший комп’ютер. Двома роками пізніше бібліотека отримала від Міжнародного фонду «Відродження» грант на передплату валютних журналів, у 1999 — ще два гранти: від цього ж фонду та Інституту відкритого суспільства (Будапешт, Угорщина). Це не просто дозволило придбати необхідну оргтехніку та ліцензії французької бібліотечної програми Liber-Media, а принциповим чином змінило методи роботи бібліотеки. Розпочався етап автоматизації.

… до сьогодення

У 2011 р. бібліотека НФаУ отримала статус наукової. Сьогодні Наукова бібліотека розвивається як інформаційне ядро університету, акумулюючи й зберігаючи результати науково-дослідної та педагогічної діяльності його працівників. Колектив бібліотеки працює над удосконаленням традиційних і використанням нових форм роботи на основі інформаційних технологій. Сьогодні в бібліотеці працюють 60 комп’ютерів, об’єднаних локальною мережею, та функціонує ліцензійне програмне забезпечення «ІРБІС-64», що разом дозволило автоматизувати більшість бібліотечних процесів.

Бібліотека має розвинуту інфраструктуру, відповідний рівень кадрового й матеріально-технічного забезпечення, — підкреслює Наталія Гавриш. — До послуг студентів і викладачів абонементи та читальні зали, оснащені сучасною комп’ютерною технікою із зоною Wi-Fi, бібліотечні пункти в студентських гуртожитках. Щорічно книговидача становить близько 760 тис. примірників, усіма підрозділами бібліотеки НФаУ фіксується близько 260 тис. відвідувань студентів і викладачів.

У читальних залах та абонементах усім категоріям користувачів надаються максимально повні бібліотечно-інформаційні послуги на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

За час свого існування Наукова бібліотека НФаУ зібрала унікальний книжковий фонд. Це близько 600 тис. примірників видань, які є документальним свідченням розвитку фармацевтичної науки та освіти України. Бібліотека укомплектована як цінними виданнями ХIХ ст., так і сучасною галузевою літературою, широко представлені праці вчених університету. Наукова бібліотека НФаУ — прихильник інновацій, саме тому поряд з традиційними джерелами інформації в обслуговуванні читачів бібліотека активно використовує електронні ресурси — комплекс власних електронних наукових та навчальних ресурсів у вигляді електронної бібліотеки і тематичних, проблемно-орієнтованих баз даних медичної та фармацевтичної науки. На сьогодні Наукова бібліотека забезпечує студентів НФаУ навчально-методичною літературою з усіх дисциплін, що викладаються в університеті. Директор Наукової бібліотеки зазначає:

— НФаУ підтримав ініціативу відкритого доступу до знань, модель якого розроблено в рамках Берлінської декларації (жовтень, 2003 р.) — створено Електронний архів університету ( Electronic Archive of National University of Pharmacy eaNUPh ) і впроваджено ідеї самоархівування (self-archiving) своїх публікацій співробітниками структурних підрозділів університету. Ця колекція електронних матеріалів є доступною кожному через інтернет. Така позиція НФаУ з цього питання є своєрідною презентацією та популяризацією наукового доробку вчених університету, сприяє створенню нового ефективного цифрового середовища для науково-дослідної діяльності, суттєво підвищує якість наукової комунікації фармацевтичної галузі та сприяє підвищенню рейтингу університету.

Окрім акумулювання інформаційних ресурсів, бібліотека здійснює функції навігатора в масивах та базах даних універсального та профільного спрямувань. Якісний інформаційний супровід бібліотека здійснює за допомогою електронного каталогу, електронної бібліотеки, бібліографічної бази даних «Праці вчених НФаУ», бази даних «Книгозабезпеченість навчального процесу», бази даних «Електронні реферативні журнали ВІНІТІ», бази даних «Автореферати дисертацій, захищених у НФаУ» тощо, які надаються в користування студентам та викладачам університету задля підвищення якості процесу відбору і використання інформації в навчальних та науково-дослідних цілях.

Трансформуючи діяльність, бібліотека поступово перетворюється на гнучкий інформаційно-комунікаційний центр, який оперативно та в повному обсязі задовольняє інформаційні запити фахівців фармацевтичної галузі. Відтак, першочерговим завданням подібного соціального інституту є впровадження інноваційних рішень, які б сприяли досягненню поставленої мети. З огляду на це, Науковою бібліотекою НФаУ був cтворений власний сайт (http://lib.nuph.edu.ua/), через який студентам доступні електронний каталог, електронна бібліотека та додаткові бібліотечні сервіси: віртуальна довідкова служба (в режимі on-line бібліографи відповідають на тематичні й інші запити студентів і викладачів); електрон­на доставка документів для замовлення наукових статей із журналів та збірок, частин із книг; віртуальні тематичні книжкові виставки; посилання на електронні періодичні видання; навігатор по галузевих інтернет-ресурсах; нормативно-правова база даних (фармацевтичне законодавство) тощо.

Серед пріоритетних напрямків роботи Наукової бібліотеки НФаУ — інформаційна підтримка навчальної та наукової діяльності університету, створення та інтеграція електронних інформаційних ресурсів, аналітико-синтетична обробка традиційних і електронних ресурсів, науково-бібліографічна діяльність — випуск біо­бібліографічних та бібліографічних покажчиків видань університету «Наукова спадщина вчених Національного фармацевтичного університету» (з 1805 по 2013 р.) та ін.

– Ключову роль відіграє сьогодні бібліотека й у формуванні інформаційної культури користувача за умови, коли необхідно вміти маневрувати в морі інформації і, що найголовніше, вміти знайти необхідну інформацію в ньому, — запевняє Наталія Гавриш. — Діяльність усього бібліо­течного персоналу спрямована на покращення умов самостійної роботи студентів, на розвиток їх здіб­ностей до самоосвіти, формування навичок сучасних методів пошуку інформації, необхідних майбутньому фахівцю. З цією метою проводяться лекції, тренінги та практичні заняття.

Університетська бібліотека є форматором духовних цінностей молодого покоління, сприяє вихованню гармонійної, досконалої особистості, відкритої для інтелектуального і творчого розвитку. Культурно-виховні заходи — презентації книг, літературні вечори, літературно-художні й тематичні книжкові виставки, організатором яких виступає бібліотека, — спрямовані на популяризацію кращих зразків вітчизняної та іноземної літератури, висвітлення історичного розвитку України та національної культурної спадщини. У них беруть участь науковці НФаУ та інших вищих навчальних закладів Харкова, майстри художнього слова.

Наукова бібліотека НФаУ є однією з провідних серед бібліотек галузевих університетів України за визначальними показниками інформаційно-бібліотечної діяльності. Наукова бібліотека НФаУ — активний член Української бібліотечної асоціації, науково-методичної бібліотечної комісії МОН України, Харківської асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, ELibUkr та ін. Бібліотека НФаУ — член консорціуму «Інформатіо», який надає учасникам можливість здійснювати доступ до англомовних повнотекстових та реферативних колекцій періодичних та довідкових видань концерну EBSCO Publishing.

— Безумовно, стрімкий розвиток сучасної бібліотеки, яка задовольняє вимоги сьогодення, був би неможливим без підтримки з боку ректорату університету й особисто ректора НФаУ В.П. Черних, — говорить директор Наукової бібліотеки НФаУ. — Валентин Петрович завжди підтримує інноваційні починання колективу бібліотеки, заходи, які проводить бібліотека, уважно стежить за розвитком нашого підрозділу. Можливо, саме тому сформувався чудовий колектив книгозбірні. Співробітники Наукової бібліотеки НФаУ — це відповідальні, ініціативні, повні ентузіазму висококваліфіковані фахівці, які докладають багато зусиль для розвитку сучасного бібліотечно-інформаційний центру. Вони самовіддано служать справі фармацевтичної освіти, сприяючи збереженню багатства фонду і наукової спадщини університету.

Іспанський філософ і публіцист Хосе Ортега-і-Гассет зауважив: «…Не можна розглядати бібліо­текаря як буденного помічника вченого. Бібліотекар сам науковець. Тільки він працює не над однією, і причому власною, темою, а над багатьма чужими. Це вчений, який цілком віддає себе іншим».

Олена Яковлєва,
редактор газети НФаУ
Фото надані НФаУ

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті