Наука в НФаУ: підсумки 2013 року

Наука в НФаУ: підсумки 2013 рокуНауково-дослідна діяльність Національного фармацевтичного університету (НФаУ) — це комплексний багатостадійний процес. Сьогодні у цій сфері діяльності НФаУ беруть участь не тільки працівники 43 кафедр університету, але 6 кафедр Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Центральна науково-дослідна лабораторія, Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів, Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм, Клініко-діагностичний центр з клінічною діагностичною лабораторією, Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень, Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень, Навчально-виробнича лабораторія органічного синтезу, Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів та інші навчально-допоміжні, навчально-управлінські та адміністративно-господарські структурні підрозділи.

Науковий потенціал

лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, член-кореспондент НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, ректор НФаУ, професор Валентин Черних На сьогодні загальна чисельність співробітників університету становить 1893 особи, з них близько 700 — наукові та науково-педагогічні працівники.

— У навчальному процесі та науково-дослідній роботі задіяні 112 докторів наук, 90 професорів, 447 кандидатів наук, 373 доценти, що становить 94% усього професорсько-викладацького корпусу, — розповідає лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений винахідник України, член-кореспондент НАН України, доктор фармацевтичних наук, доктор хімічних наук, ректор НФаУ, професор Валентин Черних , який очолює університет протягом 34 років.

Для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в університеті функціонує науково-дослідна частина НФаУ, що забезпечує керівництво та координацію виконання на високому науковому рівні науково-дослідної роботи університету, спрямованої на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та підготовку науково-педагогічних кадрів. Це, зокрема, координація виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; координація виконання науково-дослідних робіт, що здійснюються за рахунок коштів замовників, за ініціативною тематикою кафедр; запровадження інноваційних форм інтеграції науки і освіти; сприяння впровадженню нових лікарських засобів, розроблених у НФаУ; координація виконання наукових досліджень за рахунок грантів; підготовка науково-педагогічних кадрів (виконання докторських, кандидатських дисертаційних та магістерських робіт); сприяння участі учених університету в реформуванні галузі; забезпечення охорони об’єктів інтелектуальної власності; розробка та подання до щорічного Реєстру галузевих нововведень пропозицій науковців НФаУ; метрологічне забезпечення навчальної та наукової діяльності; підтримка та забезпечення функціонування студентського наукового товариства та ради молодих учених університету, що сприяють інтеграції перспективної молоді на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях; забезпечення високого рівня інтеграції НФаУ до світового інформаційного середо­вища (web-сайт НФаУ); організація та участь у науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах, виставках різного рівня; заохочення провідних та молодих науковців НФаУ за досягнення в науці шляхом висування кандидатур на отримання державних, регіональних, обласних, міських премій, стипендій тощо; підготовка до друку інформаційних видань про наукові досягнення учених університету.

— Науковий потенціал НФаУ сягнув того рівня, коли університет може взяти на себе весь обсяг заходів зі створення нових або відтворення надсучасних лікарських засобів, — розповів проректор з наукової роботи, доктор хімічних наук, професор Сергій Коваленко . — Сьогодні НФаУ здійснює весь цикл розробки інноваційних лікарських засобів із використанням сучасних підходів відповідно до вимог GMP, GLP, GCP: від синтезу біологічно активної молекули до розробки науково-технічної документації та впровадження у виробництво.Наука в НФаУ: підсумки 2013 року

У галузі розробки нових лікарських засобів колектив науковців НФаУ досяг вагомих успіхів. Так, створена ціла низка препаратів на основі нових біологічно активних субстанцій, синтезованих на кафедрах і в лабораторіях хімічного профілю. Оригінальні малотоксичні препарати розроблені на основі компонентів рослинного і тваринного походження та продуктів бджільництва. Підсумком наукової діяльності багатьох років стало створення понад 280 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, що знаходяться сьогодні на різних етапах впровадження.

— У 2013 р. освоєно промислове виробництво 4 лікарських засобів, затверджено технічні умови на виготовлення, — продовжив професор С. Коваленко. — У другій фазі клінічних випробувань перебуває 12 лікарських засобів, завершені доклінічні дослідження 96 та продовжуються дослідження 97 оригінальних лікарських засобів.

Науковці НФаУ налагодили плідну співпрацю з вітчизняними і закордонними провідними виробниками фармацевтичної продукції та науково-виробничими закладами.

— Нашими багаторічними партнерами є ВАТ «Фармак», ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», АТ «Київмедпрепарат», ТОВ «Юрія-фарм», ТОВ «Фарма Старт», ПрАТ «Біофарма», Українсько-іспанська фармацевтична компанія «Сперко Україна», ТОВ «Стиролбіофарм», ПАТ «ХФЗ «Червона зірка», ПАТ «Стома», ТОВ «Харківська фармацевтична фабрика», ТОВ «Центр молекулярних досліджень», ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», ВАТ «ФК «Здоров’я» — підкреслив професор С. Коваленко. — Серед зарубіжних виробників особливо тісна співпраця у 2013 р. здійснювалася з російськими ЗАТ «Исследовательский институт химического разнообразия», ВАТ «Валента Фармацевтика» тощо.

Слід відзначити, що одним із шляхів підвищення рівня наукових досліджень є кооперація з провідними науково-дослідними установами НАН та НАМН України на стику наук.

— Наші вчені реалізують спільні проекти з науковцями Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, відділенням хімії НАН України, Інститутом хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Інститутом органічної хімії НАН України, Науково-технологічним комплексом «Інститут монокристалів» НАН України, Інститутом мікробіології і імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України, Інститутом патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України, ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського» НАМН України, — зазначає професор С. Коваленко.

Підготовка кадрів

Одним із головних стратегічних напрямків діяльності університету щодо забезпечення якісно вищого рівня педагогічного потенціалу є підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів (докторів і кандидатів наук).

Планомірна підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації проводиться через аспірантуру та докторантуру.

— В університеті функціонує аспірантура та докторантура за трьома спеціальностями: 14.03.05 — фармакологія (фармацевтичні, біологічні, медичні науки); 15.00.01 — технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація (фармацевтичні науки); 15.00.02 — фармацевтична хімія та фармакогнозія (фармацевтичні науки), — повідомила завіду­вач відділу аспірантури та докторантури НФаУ Людмила Губська.

У магістратурі за планом МОЗ України навчання проводиться за спеціальностями «Загальна фармація» та «Клінічна фармація» одночасно з проходженням інтернатури відповідного фаху. Випускники магістратури — це основний резерв кандидатур для вступу до аспірантури.

У 2013 р. за планом держзамовлення на навчання зарахований 1 докторант, 14 аспірантів (з них 11 — з відривом від виробництва та 3 — без відриву від виробництва), 13 магістрантів. Разом з тим понад план держзамовлення на навчання на компенсаційній основі зараховано 26 аспірантів. Загалом на початок року в університеті триває підготовка 5 докторантів та 109 аспірантів.

Винахідницька діяльність

Основою постійного розвитку науки є відкриття та винаходи. Цей вектор роботи колективу НФаУ відіграє важливу роль у реалізації та стимулюванні наукового потенціалу співробітників. Показником активності є кількість поданих заявок про видачу патентів на винаходи та корисні моделі. У 2013 р. співробітниками НФаУ оформлено і подано до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» 42 заявки з метою одержання патентів України. До Державної служби інтелектуальної власності подано 10 заявок на реєстрацію авторського права на службові твори. Результатом винахідницької діяльності науковців університету стало одержання 35 патентів України, 50 позитивних рішень про видачу патентів України на винаходи та корисні моделі, 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

— Ступінь винахідницької діяльності залежить від наукового потенціалу кафедр, творчої активності науковців та різного рівня патентоспроможності розробок, — акцентує увагу ректор НФаУ, професор В. Черних. — Слід зазначити, що 60–70% винаходів щорічно створюється за активної участі науковців віком до 40 років.

Наукові комунікації

Одним із найважливіших засобів наукової комунікації сьогодні є методичні рекомендації та інформаційні листи.

— Науковцями НФаУ у 2013 р. підготовлено і подано до Українського центру наукової медичної інформації і патентно-ліцензійної роботи для узгодження в установленому порядку 15 науково-методичних рекомендацій (з них 14 отримали гриф МОЗ України та опубліковані) та 36 інформаційних листів (з них вийшли друком — 25), — повідомив професор С. Коваленко. — Результати наукових досліджень учених НФаУ знайшли відображення у 803 наукових статтях, серед яких 284 — у зарубіжних наукових журналах; 1311 тезах, у тому числі 220 закордонних. Науковці університету підготували до видання і опублікували 10 монографій, 8 підручників, 63 навчальних посібники, 8 електронних видань, 181 методичну рекомендацію, 14 збірників матеріалів науково-практичних конференцій.

Наука в НФаУ: підсумки 2013 року

Протягом минулого року у НФаУ відбулося 14 науково-практичних заходів різного рівня, з них 5 внесені до реєстру заходів МОЗ та НАМН України. НФаУ брав активну участь в обласних, міжрегіональних та міжнародних виставках і конкурсах різного рівня, за що був відзначений численними нагородами та дипломами.

Університет здійснює співробітництво з багатьма вітчизняними та зарубіжними ВНЗ, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами — 64 вищими навчальними закладами та науковими установами із більше ніж 30 країн Європи, Азії, Африки та Північної Америки у галузі освіти і науки. Ця співпраця виражається в інформаційному та культурному обміні, обміні науковими публікаціями, спільних публікаціях та наукових розробках, проведенні конференцій, семінарів, лекцій, майстер-класів провідних науковців, академічному обміні, експорті науково-технічної продукції та освітніх послуг.

— Підвищенню міжнародного авторитету НФаУ сприяє співпраця із закордонними науковими центрами, — підкреслює професор С. Коваленко. — Наші вчені контактують з науковцями з Фармакопеї США, Відділення хімії Університету Рочестера (США), компанії «E.I. du Pont de Nemours and Company» (США), фармацевтичної компанії ChemDiv, Inc. (США), фахівцями з Росії, зокрема компанії «Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова», Федерального державного унітарного підприємства «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов» Федеральної медико-біологічної агенції, Державної наукової установи «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевых ароматизаторов, кислот и красителей», Цент­ру доклінічних та клінічних досліджень НИУ «БелГУ», Науково-освітнього та інноваційного центру «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» НИУ «БелГУ», Біофармкластеру «Северный» та Федерального державного автономного освітнього закладу вищої професійної освіти «Московский физико-технический институт (государственный университет)».

НФаУ є членом численних міжнародних асоціацій і проектів: Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum), Європейська асоціація фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародна фармацевтична федерація (FIP), Європейський проект з інтеграції навчальних планів з фармації «PHARMINE» тощо. Крім того, викладачі та молоді науковці університету мають індивідуальне членство в професійних міжнародних організаціях та асоціаціях, таких як Інформаційна асоціація з лікарських препаратів (Drug Information association), Міжнародне товариство фармацевтичних препаратів (International Society of Pharmaceutical Compounding), Американська діабетична асоціа­ція (American Diabetes Association), Болгарське товариство з клітинної біології (Bulgarian Society for cell biology), Європейська асоціація з вивчення діабету (European Association for the Study of Diabetes), Європейська федерація біотехнології (European Federation of Biotechnology), Європейська федерація фармацевтичних наук (European Federation for Pharmaceutical Sciences), Європейське товариство з атеросклерозу (European Atherosclerosis Society), Королівське хімічне товариство (The Royal Chemical Society), Міжнародна медична гомеопатична ліга (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis), Міжнародна федерація фармацевтів (International Pharmacists Federation), Міжнародний союз фундаментальної та клінічної фармакології (International Union of Basic and Clinical Pharmacology), Міжрегіональна громадська організація «Общество фармакоэкономических исследований» та ін.

Молодіжна наука

Питанням підготовки перспективної талановитої молодої генерації науковців університет приділяє пильну увагу. У НФаУ функціонують студентське наукове товариство та рада молодих учених.

— Студентське наукове товариство — організація, створена з метою об’єднання обдарованої молоді, залучення її до активної науково-дослідної діяльності в процесі навчання, — зазначив Вчений секретар науково-дослідної частини НФаУ, голова ради молодих вчених НФаУ Олексій Андріяненков. — Рада молодих учених створена у квітні 2011 р. на громадських засадах із метою об’єднання аспірантів, викладачів, співробітників, здобувачів віком до 35 років для вираження їх інтересів у професійній сфері та розв’язання найважливіших соціально-економічних проблем.

На сьогодні студентське наукове товариство та рада молодих учених НФаУ налічують 49 наукових гуртків, що охоплюють понад 700 студентів та 225 молодих науковців. До лав студентського наукового товариства залучено також близько 70 студентів-іноземців, які виявили бажання займатися науковою діяльністю.

Студентське наукове товариство та рада молодих учених за особистої підтримки ректора НФаУ, професора В. Черних традиційно проводять щорічну науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів».

З 2013 р. форум набув статусу Міжнародної конференції і проводиться англійською мовою. У рамках конференції працювало 19 секцій, за час її роботи заслухано понад 250 наукових робіт. До збірки тез доповідей увійшло більше 300 публікацій.

Наука в НФаУ: підсумки 2013 року

— Молоді науковці НФаУ беруть активну участь у численних фахових конкурсах, отримують гранти та стипендії різного рівня, — відзначив О. Андріяненков. — Так, у 2013 р. за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук для студентів вищих навчальних закладів у галузі «Фармацевтичні науки» диплом ІІІ ступеня отримали Аліна Осьмачко та Дмитро Журенко.

Отримали гранти на навчання та стажування за кордоном Олексій Шемчук (грант на наукові дослідження за програмою Erasmus Mundus Chemical innovation and regulation, університет Альгарве, м. Фару, Португалія) Віктор Гусаров (грант на стажування в Фармакопеї США (USP) протягом 3 міс). Стипендію для молодих науковців Кабінету Міністрів України отримує Олександр Здорик, стипендію Кабінету Міністрів України та Президента України отримують аспіранти Анна Девяткіна та Кристина Куликовська. Дипломами та сертифікатами нагороджені Ольга Товчига (переможець конкурсу на кращу публікацію у межах Х Національної школи молодих учених-фармакологів ім. акад. НАМН України О.В. Стефанова), Ольга Койро (диплом II ступеня на секційному засіданні XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual Questions of Development of New Drugs» (лауреат конкурсу на кращу публікацію у рамках Х Національної школи молодих учених-фармакологів ім. академіка НАМН України О.В. Стефанова), Вадим Цивунін (диплом I ступеня на XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual Questions of Development of New Drugs»), Максим Зупанець та Катерина Калько (почесні сертифікати учасників XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists and Students «Actual Questions of Development of New Drugs»).

НФаУ — вітчизняний центр розвитку фармацевтичної науки з потужним науковим потенціалом, що дозволяє виконувати фундаментальні, прикладні наукові дослідження та розробки зі створення нових лікарських засобів, впроваджувати їх у виробництво та освіту. Університет посідає провідне місце у реалізації державної політики у сфері підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців для наукоємної фармацевтичної галузі.

Олена Яковлєва,
відділ зв’язків з громадськістю
та пресою НФаУ, фото надані НФаУ
У Національному фармацевтичному університеті вже давно з’явилася добра традиція проведення Ювілейних зустрічей випускників, що проходять кожного року у третю суботу травня місяця.Шановні випускники!Гостинно запрошуємо Вас на Ювілейну зустріч випускників 2009, 2004, 1999, 1994, 1989 та 1984 років випуску, що відбудеться 17 травня 2014 р. по вул. Блюхера, 4 у технологічному корпусі.
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті