Проект постанови КМУ «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначений, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»

24 Квітня 2014 4:52 Поділитися

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначений, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів» (далі – проект постанови) розроблено Міністерством охорони здоров’я з метою виконання низки доручень Кабінету Міністрів України для стабілізації цін на вироби медичного призначення.

Проектом постанови Кабінету Міністрів України, зокрема передбачено здійснювати декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення за спрощеною процедурою через відсутність офіційної відкритої інформації щодо цін на таку продукцію в референтних країнах.

2.Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акту є створення системи формування реестру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

3. Правові аспекти

В сфері правового регулювання діють: Господарський кодекс України; Закон України «Про ціни і ціноутворення»; Постанови Кабінету Міністрів України:

від 17.10.2008 № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

від 25.03.2009 № 333 «Деякі питання державного регулювання ціп на лікарські засоби і вироби медичного призначення»;

4. Фінансово економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цієї постанови не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічною розвитку і торгівлі України. Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Впливу на регіональний аспект немає.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект даного акта розміщено для публічного обговорення на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України – www.moz.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить МОЗ України формувати реєстр он оптово-відпускних цін па вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України дозволить виконати доручення Уряду стосовно вжиття заходів щодо стабілізації цін на вироби медичного призначення.

Міністр О. Мусій

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

З метою забезпечення ефективного використання коштів державного та місцевих бюджетів для закупівлі виробів медичного призначення та відповідно до статті 13 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) з 1 липня 2014 р.

підлягають декларуванню зміни оптово-відпускних цін без урахування мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок на вироби медичного призначення, а саме: перев’язувальні та шовні засоби, стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державною реєстру медичної техніки та виробів медичною призначення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджеті;

2) заклади і установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, закуповують, вироби медичного призначення за цінами, які не перевищують рівень задекларованих змін оптово-відпускних цін з урахуванням мита, податку на додану вартість та граничних постачальницько-збутових та торговельних (роздрібних) надбавок, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825);

3) внесені до 30 червня 2014 р. до реєстру оптово-відпускпих цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення задекларовані зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення є чинними протягом строку дії свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

2. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, що додається.

3. Міністерству охорони здоров’я привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем’єр-міністр України А. Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

Порядок

декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, а саме перев’язувальні та шовні стоматологічні матеріали, санітарно-гігієнічні вироби та матеріали, протезно-ортопедичні вироби та матеріали, посуд лабораторний, вироби окулярної оптики, вироби та матеріали, призначені для пакування і зберігання медичних виробів та лікарських засобів, наборів реагентів для медичного фотометричного, імуноферментного, радіоімунологічного та інших видів аналізів, сумки санітарні, аптечки клінічні, вироби з полімерних, гумових та інших матеріалів і вироби, які застосовуються у медицині, крім медичної техніки, що включені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного при значення і придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

2. Декларуванню підлягає зміна оптово-підпускної ціни на усі типи, види, марки виробів медичного при значения:

вітчизняного виробництва – у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

іноземного виробництва – у національній та іноземній валюті із зазначенням офіційного курсу, встановленого Національним банком на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення.

3. Для декларування зміни оптово-відпускної ціпи на виріб медичного призначення виробник виробу медичного призначення, або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі – заявник) подає МОЗ:

1) заяву за формою, встановленою МОЗ;

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, виданого Держлікслужбою;

3) довіреність, що засвідчує повноваження заявника декларувати зміни оптово-відпускних цін на виріб медичного призначення, видану виробником виробу медичного призначення з перекладом на українську мову, засвідчену в установленому порядку.

4. Документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, засвідчуються підписом заявника, скріпленим печаткою за умови, що заявник є юридичною особою, та подаються до МОЗ у одному примірнику.

Відповідальність за достовірність зазначеної в таких документах інформації покладається на заявника.

5. За умови подання заявником в повному обсязі та належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, МОЗ:

приймає позитивне рішення щодо заявленої до декларування оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення, запропонованої заявником, та видає у строк, що не перевищує десяти робочих днів після подання заяви, наказ про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення і вносить відомості до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення;

розміщує інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня видання зазначеного наказу.

6. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі або оформлені з порушенням встановлених вимог, МОЗ повідомляє про це заявника письмово протягом 7 робочих днів з дати реєстрації заяви.

7. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ.

8. Дозволяється внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення за ініціативи заявника у разі зміни даних свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення, лише за умови, що задекларована зміна оптово-відпускної ціни у національній валюті на виріб медичного призначення залишається незмінною.

Заявник надає до МОЗ заяву, складену у довільній формі з обґрунтуванням необхідності внесення змін до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення на підставі зміни даних свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного призначення та копіями таких документів, засвідчених підписом заявника та скріплених печаткою.

МОЗ на підставі відповідного наказу протягом 7 робочих днів після отримання заяви, зазначеної у абзаці другому пункту 8 цього Порядку, вносить відповідні зміни до реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення.

9. Відомості про оптово-відпускну ціну на виріб медичного призначення є чинними протягом строку дії свідоцтва про державну реєстрацію такого виробу.

10. Декларування зміни оптово-відпускної ціни па виріб медичного призначення здійснюється не частіше ніж один раз у поточному кварталі за умови зміни ціни на сировину, матеріали, розміру накладних видатків, курсу іноземної валюти.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*