Мультикритеріальний аналіз прийняття рішень щодо фінансування ліків: інноваційний підхід в НТА

Питання оцінки технологій охорони здоров’я (Нealth Technology Аssessment — НТА), базова модель НТА в країнах Європи, методики формування переліків ліків, а також напрями освітньої підготовки фахівців для проведення НТА було системно розглянуто фахівцями кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького у публікаціях в «Щотижневику АПТЕКА» (див. № 37 (1008) від 28.09.2015 р., № 44 (1015) від 16.11.2015 р., № 7 (1028) від 29.02.2016 р.).

Ореста ПіняжкоПрийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я, особливо під час визначення переліку ліків, вартість яких відшкодовується державою, страховими фондами, вимагає використання інноваційних інструментів для науково обґрунтованого прозорого процесу НТА (схем діагностики, профілактики та лікування), оскільки головною метою є забезпечення максимального доступу пацієнтів до препаратів з оптимальним показником «витрати-ефективність» та отримання додаткової користі (поліпшення якості життя) для їх здоров’я як результат фармакотерапії.

Досвід провідних країн світу — Великобританії, Німеччини, Франції свідчить, що під час проведення фармакоекономічного аналізу «витрати-ефективність», «витрати-користь» багато важливих факторів, а саме: поширеність захворювання, аспекти інноваційності лікарських засобів, соціально-економічні наслідки захворювання не завжди можуть бути враховані в повному обсязі та відображені у фармакоекономічному дослідженні. Провідними фармакоекономістами — професором Золтаном Кало (Zoltan Kalo) із дослідницького інституту Сиреон, Правеном Токалою (Praveen Thokala) із Університету Шеффілда (University of Sheffield), Кевіном Маршем (Kevin Marsh) із міжнародної дослідницької компанії Евідера, професором Паносом Канавосом (Panos Kanavos) із Лондонської школи економіки та політичних наук (London School of Economics and Political Science) розроблено і впроваджено інноваційний підхід — мультикритеріальний аналіз прийняття рішень (Multiple criteria decision analysis — MCDA) [1–3].

Ольга ЗаліськаУ Міжнародному товаристві фармакоекономічних досліджень (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research —ISPOR) було створено спеціальну групу, до якої увійшли експерти, яка опрацювала концепцію і методологію мультикритеріального аналізу рішень. Це комплексний метод із використанням аналітичних підходів, коли враховується більше критеріїв для об’єктивнішої і прозорої оцінки вибору технології охорони здоров’я під час прийняття рішень щодо фінансування лікарських засобів, створення списку реімбурсації, затвердження формулярного переліку.

Міжнародні систематичні огляди свідчать про зростання використання методу MCDA у системах охорони здоров’я Великобританії, Канади, Італії, Німеччини, Угорщини, Польщі. Він передбачає залучення експертних груп компетентних спеціалістів, які допомагають на всіх етапах прийняття управлінських рішень, валідують результати аналізу для раціонального розподілу коштів на фармацевтичне забезпечення населення.

Систематизуючи дані міжнародних публікацій, нами узагальнено методологію застосування MCDA на практиці та обґрунтовано модель, яка складається з таких 4 основних етапів:

 • визначення мети і завдання НТА та напряму прийняття рішення (аналіз проблеми та альтернативних технологій, визначення мети НТА, зацікавлених сторін — осіб, що приймають рішення, експертних груп);
 • вибір, побудова та оцінка моделі (вибір критеріїв для оцінки, обґрунтування і встановлення вагових коефіцієнтів для критеріїв, надання значення кожному критерію для визначення його важливості, визначення показників значень критеріїв, конвертація числових значень показників кожного критерію в бали, інтеграція та обчислення);
 • узагальнення і синтез даних;
 • прийняття управлінських рішень, аналіз та впровадження відповідних результатів особами, що приймають рішення.

Важливими аспектом MCDA є вибір критеріїв, на основі яких проводиться НТА. Вони мають бути максимально об’єктивними, чітко встановленими, зрозумілими, взаємовиключними, вимірюваними, неповторюваними, незалежними у перевагах. Критерії НТА мають включати набір характеристик, які можна класифікувати на основні категорії: тягар захворювання, терапевтичний вплив, безпека (частота побічних реакцій), інноваційність та соціально-економічний вплив. У ці категорії можуть входити інші критерії, така система створює вектор цінності (value vector), у якому кожен критерій має достовірне і валідоване значення (Kanavos Р., 2013) (таблиця) [1].

Таблиця Вектор цінності для мультикритеріального аналізу прийняття рішень (Kanavos Р., 2013)
Критерії Приклади субкритерїів
Загальна цінність Тягар захворювання
 • Розмір популяції пацієнтів
 • Тяжкість перебігу
 • Незадоволені потреби
Терапевтичний вплив
 • Ефективність клінічна/практична
 • Якість життя
 • Безпека
Рівень інноваційності
 • Терапевтична класифікація
 • Побічні реакції
 • Лікарська форма/доза
Соціально-економічний вплив
 • Соціальний вплив
 • Прямі витрати
 • Непрямі витрати

У практиці використовуються 3 основні методи MCDA:

 • модель вимірювання значень;
 • випереджаюча модель;
 • модель програмування мети.

Найчастіше у практиці застосовують модель вимірювання значень, яка полягає у побудові і порівнянні балів оцінки для кожної з альтернативних технологій охорони здоров’я (схем фармакотерапії). Бали розраховують за кожним критерієм та потім додають. Важливість кожного критерію вимірюється ваговими коефіцієнтами. Найчастіше використовується метод зважених сум як підхід у моделі вимірювання значень.

У 2011 р. Національний інститут здоров’я та клінічної досконалості Великобританії (National Institute for Health and Clinical Excellence — NICE) запропонував впровадження MCDA як інструмента для НТА, а також для застосування у системі ціноутворення на основі вартості та підтримання ролі MCDA у процесі НТА. Нещодавно науковцями Лондонської школи економіки опубліковано нові дослідження щодо практичних аспектів методології MCDA як удосконаленої основи значень цінностей для прийняття рішення у контексті НТА.

З 2010 р. в Угорщині Національний фонд медичного страхування використовує MCDA для оцінки вартості нових технологій у шпитальному секторі. У 2016 р. у Польщі проведено аналіз потенційного впливу впровадження MCDA на систему ціноутворення та реімбурсації лікарських засобів для терапії рідкісних (органних) захворювань.

Учасники Українського центру ISPOR брали участь у діяльності спеціальної робочої групи ISPOR з MCDA, а також під час форумних сесій, постерних презентацій щодо мультикритеріального аналізу прийняття рішень під час 18-го Європейського конгресу в Мілані 10 листопада 2015 р. (Piniazhko O. Perspectives of implementation and development of Multiple Criteria Decision Making in Ukraine. ISPOR CEE Network Forum «Multi-Criteria Decision Making in the CEE Region: Are We There Yet?». ISPOR 18th European Congress, November 10th, 2015, Milan, Ita­ly) та 21-ї Світової зустрічі у Вашингтоні 24 травня 2016 р.

На представницькому спеціалізованому форумі щодо мультикритеріального аналізу рішень у НТА-дослідженнях Ореста Піняжко представила на подіумній сесії «Розробка та застосування мультикритеріального аналізу рішень в країнах Центральної та Східної Європи у співпраці з країнами Заходу» доповідь на тему «Розробка та впровадження MCDA в Україні: сучасні та майбутні виклики і можливості» (Piniazhko O. MCDA implementation and development in Ukraine: current and future challenges and opportunities. MCDA in ISPOR Central & Eastern Europe Network Forum: Development and application of MCDA in CEE in cooperation with Western countries, F13, ISPOR 21st Annual International Meeting, May 24, 2016, Washington DC, USA) [4–6].

Нами було проведено кейс-дослідження аналізу критеріїв, виявлення пріоритетів їх вибору та надання кожному з них цінності за допомогою програмного забезпечення для MCDA на прикладі лікування онкологічних захворювань на регіональному рівні. Мета — інформаційне забезпечення проблематики MCDA та практичне застосування методики під час визначення переліку лікарських засобів для закупівель, перегляд формулярних переліків лікувальних закладів для керівників департаментів охорони здоров’я, керівників лікувально-профілактичних закладів, лікарів і провізорів. Нами розроблено, затверджено у МОЗ України та видано інформаційний лист про нововведення в охороні здоров’я «Методологія мультикритеріального аналізу рішень для проведення НТА (схем фармакотерапії) в Україні» [5].

На сучасному етапі реформування галузі охорони здоров’я актуальним є використання наукових розробок мультикритеріального аналізу рішень для прийняття науково обґрунтованих рішень при створенні Національного переліку основних лікарських засобів, особливо під час відбору препаратів для забезпечення пацієнтів з онкологічною патологією, цукровим діабетом, рідкісними захворюваннями, для підвищення доступу до інноваційних препаратів для хронічних хворих та забезпечення гарантованого рівня фармацевтичної допомоги.

Список використаної літератури

1. Angelis A., Kanavos P. (2016) Value-Based Assessment of New Medical Technologies: Towards a Robust Methodological Framework for the Application of Multiple Criteria Decision Analysis in the Context of Health Technology Assessment. Pharmacoeconomics. Jan: 1–12.
2. Thokala P., Devlin N., Marsh K. et al. (2016) Multiple Criteria Decision Analysis for Health Care Decision Making—An Introduction: Report 1 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force. Value Health; 19:1–13.
3. Marsh K., IJzerman M., Thokala P. et al. (2016) Multiple Criteria Decision Analysis for Health Care Decision Making—Emerging Good Practices: Report 2 of the ISPOR MCDA Emerging Good Practices Task Force. Value Health; 19:125–37.
4. Піняжко О.Б. (2015) Теоретичні основи і напрями використання мультикритеріального аналізу рішень у фармацевтичній галузі України відповідно до європейського вектора реформування / О.Б. Піняжко, О.М. Заліська // Фармацевтичний часопис. № 2 (34): 119–124.
5. Заліська О.М., Піняжко О.Б. (2015) Методологія мультикритеріального аналізу рішень для проведення оцінки технологій охорони здоров’я (схем фармакотерапії) в Україні: Інформаційний лист. — МОЗ України, Укрмедпатентінформ. К.: 3 с.
6. Piniazhko O., Zalis’ka O., Slabyy M.V. (2016) Implementation and development of multicriteria decision analysis in the context of HTA in Ukraine. Poster 103B. Abstracts of HTAi 2016 Annual Meeting, Tokyo, Japan. May 10–14. Poster 103B.
Ореста Піняжко,
асистент кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, член Експертного Комітету зі створення Національного переліку основних лікарських засобів МОЗ України,
Президент Українського відділу студентів і молодих науковців ISPOR
Ольга Заліська,
професор, завідувач кафедри організації й економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького,
президент Українського центру фармакоекономічних досліджень ISPOR — UCPOR

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Інші статті розділу


Останні новини та статті