Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 6 березня 2007 р. № 110

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 6 березня 2007 р. № 110

Про затвердження Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України

?

Відповідно до статті 12 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» наказую:

1. Затвердити Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 25.04.2005 № 188 «Про затвердження складу Постійного тендерного комітету МОЗ України та Положення про Постійний тендерний комітет МОЗ України».

3. Цей наказ набирає чинності з 12 березня 2007 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гайдаєва Ю.О.

?

Міністр                                                                               ? Ю. В. Поляченко?

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом МОЗ Україна

від 6 березня 2007 р. № 110?

Положення
про Постійний тендерний комітет МОЗ України

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

1.2. Положення визначає правовий статус, функції, склад, структуру, загальні організаційні і процедурні основи діяльності Постійного тендерного комітету МОЗ України (далі — Тендерний комітет), а також права, обов’язки та відповідальність його членів.

2. Порядок створення й організація діяльності Тендерного комітету

2.1. Тендерний комітет створюється для організації і проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг на засадах колегіальності у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Тендерного комітету та їх неупередженості. Склад Тендерного комітету затверджується наказом МОЗ.

2.1.1. До складу Тендерного комітету повинно входити не менше 5 осіб. До складу Тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об’єднань підприємств, їх представники та близькі родичі.

2.1.2. Зміни до складу Тендерного комітету вносяться за поданням голови Тендерного комітету й оформлюються наказом.

2.2. Члени Тендерного комітету протягом шести місяців з моменту вступу до Тендерного комітету мають отримати відповідні свідоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення процедур закупівель, у порядку, встановленому уповноваженим органом. Повторне підвищення кваліфікації або навчання здійснюється не рідше одного разу кожні два роки.

2.3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, наказами МОЗ України і рішеннями, які приймаються Тендерним комітетом.

2.4. Керівництво роботою Тендерного комітету здійснює його голова, яким є один із заступників Міністра охорони здоров’я або інша посадова особа, яка призначається відповідним наказом МОЗ України. Голова Тендерного комітету має право на підписання договорів про закупівлю.

2.4.1. Голова Тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Тендерний комітет функцій.

2.4.2. Голова Тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря.

2.5. За рішенням голови Тендерного комітету можуть створюватися окремі робочі групи для вирішення питань, що виникають у процесі проведення процедур закупівлі, залучатись у якості консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів МОЗ України, інших органів (організацій, установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері управління МОЗ України. Керівник робочої групи призначається з числа членів Тендерного комітету.

2.6. Робоча група з членів Тендерного комітету в складі не менше 3-х осіб здійснює розкриття тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, яка призначається головою Тендерного комітету або його заступником. Робоча група повинна провести процедуру розкриття тендерних пропозицій учасників процедур закупівель відповідно до вимог тендерної документації й оформити протокол про результати розкриття тендерних пропозицій.

2.7. Для оцінки тендерних пропозицій залучаються профільні експертні комісії, склад яких затверджується відповідними наказами МОЗ України.

2.8. Формою роботи Тендерного комітету є засідання, які проводяться згідно затвердженого плану або в міру необхідності.

2.9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менш 2/3 членів Тендерного комітету. У випадку рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

2.10. Рішення комітету оформляється протоколом, що підписується всіма членами Тендерного комітету, що брали участь у голосуванні.

2.11. З метою забезпечення здійснення парламентського контролю до участі в роботі Тендерного комітету можуть залучатися народні депутати України (за згодою).

3. Функції Тендерного комітету

3.1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівель на всіх етапах їх проведення.

3.2. У процесі роботи Тендерний комітет, зокрема, забезпечує реалізацію наступних функцій:

– планування здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель;

– оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти»;

– підготовка і розсилання необхідної для проведення торгів документації;

– надання роз’яснень учасникам процедур закупівель щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів;

– організація приймання, збереження, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції винятково на основі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації;

– ведення необхідної звітності і листування по здійсненню процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

– у випадку надходження скарги — участь у її розгляді згідно вимог статті 37 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

4. Права й обов’язки Тендерного комітету

4.1. Тендерний комітет має право:

– від імені МОЗ України в межах наданих повноважень та визначених функцій виступати організатором проведення процедур товарів, робіт та послуг (у тому числі централізованих та на засадах міжвідомчої координації);

– готувати і подавати на затвердження проекти наказів про склад Тендерного комітету та з інших питань щодо проведення процедур закупівель;

– одержувати від структурних підрозділів МОЗ України, інших органів (організацій, установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері управління МОЗ України, інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

– залучати без права голосу, у разі потреби, до роботи в Тендерному комітеті працівників структурних підрозділів МОЗ України, інших органів (організацій, установ, підприємств), що підпорядковані або знаходяться у сфері управління МОЗ України, і (у тому числі на договірних засадах) сторонніх експертів і консультантів (за їх згодою);

– у межах затвердженого кошторису здійснювати необхідні для проведення процедур закупівлі витрати;

– готувати пропозиції щодо покриття витрат, безпосередньо пов’язаних з підготовкою, друкуванням і відправленням тендерної документації, у тому числі за рахунок платежів учасників.

4.2. Тендерний комітет зобов’язаний:

– організовувати проведення процедур закупівлі у відповідності до чинного законодавства України;

– забезпечити рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, що беруть участь у процедурах закупівлі, об’єктивний та чесний вибір переможця;

– зберігати конфіденційність інформації;

– своєчасно готувати письмові роз’яснення голові Тендерного комітету стосовно отриманих на його адресу звернень (скарг) від учасників процедур закупівель, що беруть участь у торгах (тендерах);

– своєчасно оформляти відповідну звітність та забезпечувати її подання на затвердження голові Тендерного комітету.

4.3. Голова Тендерного комітету:

– планує проведення засідань Тендерного комітету та веде ці засідання;

– вирішує питання стосовно забезпечення діяльності Тендерного комітету;

– призначає заступника (заступників) голови та секретаря Тендерного комітету;

– приймає рішення щодо створення комісій та робочих груп Тендерного комітету;

– вносить на розгляд керівництва МОЗ України пропозиції щодо змін у складі Тендерного комітету;

– приймає рішення щодо проведення позапланових засідань Тендерного комітету;

– пропонує порядок денний засідань Тендерного комітету.

4.3.1. На час відсутності голови Тендерного комітету його обов’язки виконує його заступник.

4.3.2. Голова Тендерного комітету (або за його дорученням — заступник голови) засвідчує своїм підписом такі документи щодо закупівель:

– протоколи засідання Тендерного комітету;

– оголошення стосовно закупівель, запит щодо цінових пропозицій (котирувань), запрошення до торгів з обмеженою участю та закупівлі у одного учасника;

– тендерну документацію, включаючи зміни у разі їх внесення;

– реєстр отриманих тендерних пропозицій;

– повідомлення про акцепт тендерної пропозиції та про результати торгів;

– рішення щодо скарг учасників торгів, що розглядалися тендерним комітетом;

– звіт про результати здійснення процедури закупівлі.

4.4. Секретар Тендерного комітету призначається головою Тендерного комітету.

4.4.1 Секретар Тендерного комітету готує проекти протоколів засідань Тендерного комітету, забезпечує оперативне інформування членів Тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель.

4.4.2. Якщо секретар Тендерного комітету відсутній на засіданні комітету, голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комітету.

4.5. Члени Тендерного комітету:

– приймають рішення щодо погодження техніко-економічних обґрунтувань здійснення закупівлі та вибору процедури закупівлі;

– на засіданнях Тендерного комітету беруть участь в обговоренні і приймають рішення щодо оцінки і порівняння тендерних пропозицій, визначення переможця процедур закупівлі;

– мають право брати участь у всіх засіданнях Тендерного комітету і прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються оцінки і порівняння тендерних пропозицій учасників, виносити питання на розгляд комітету, а також мають право на внесення своєї особливої думки в протоколи засідань Тендерного комітету;

– зобов’язані виконувати норми діючого законодавства, даного положення, тендерної документації, об’єктивно і неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності Тендерного комітету.

5. Витрати на організацію і проведення процедур закупівлі

5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення процедур закупівлі можуть визначатися у відповідному кошторисі витрат щодо організації та проведення процедури закупівлі, що за поданням голови Тендерного комітету затверджується наказом МОЗ України.

5.2. При розробці кошторису, зазначеного в пункті 5.1, враховуються конкретні умови діяльності Тендерного комітету, його тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид закупівлі, складність проведення процедури закупівлі тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального кошторису, на утримання апарату замовника, зокрема на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо.

5.3. Витрати на проведення процедур закупівлі можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, отриманих від учасників процедур закупівель за надання тендерної документації з урахуванням вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

5.4. Члени Тендерного комітету рішенням Міністра охорони здоров’я України в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання робіт, пов’язаних з організацією процедур закупівель.

6. Відповідальність членів Тендерного комітету

6.1. Голова Тендерного комітету й інші члени комітету, у відповідності зі своїми повноваженнями, несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства за порушення, допущені під час проведення процедур закупівлі, правильність і об’єктивність прийнятих рішень, невиконання вимог вірогідності і збереження конфіденційності інформації, недоліки у веденні звітності.

6.2. При виявленні порушень у роботі Тендерного комітету голова Тендерного комітету представляє письмові роз’яснення з цього приводу керівнику МОЗ України.

6.3. У разі прийняття Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель рішення щодо виключення зі складу Тендерного комітету членів Тендерного комітету відповідно до частини сьомої статті 12 Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» всі дії Тендерного комітету з моменту отримання такого рішення не мають юридичної сили, а договори, укладені після отримання такого рішення, вважаються нікчемними (недійсними).

6.4. Рішення Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо виключення зі складу Тендерного комітету членів Тендерного комітету тягне за собою внесення відомостей про таких членів Тендерного комітету до переліку членів тендерного комітету, яких за допущені порушення було виключено зі складу тендерного комітету, та недопущення цих осіб до членства в Тендерному комітеті строком на два роки.

6.5. МОЗ України протягом трьох робочих днів з моменту отримання рішення Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель щодо виключення зі складу Тендерного комітету членів Тендерного комітету наказом затверджує новий склад Тендерного комітету, про що протягом одного робочого дня повідомляє Міжвідомчу комісію з питань державних закупівель, Антимонопольний комітет України, Державне казначейство України та Тендерну палату України.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті