Оновлене технічне регулювання медичних виробів: до чого слід готуватися?

24 Травня 2024 9:32 Поділитися
Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association, EBA) провела онлайн-лекцію, присвячену актуальним питанням оновлення технічних регламентів у сфері медичних виробів, яке вже працює у ЄС та в майбутньому має запрацювати також в Україні. Спікерами заходу виступили Роман Михалко, директор ТОВ «Уні-Серт», та Анна Тельпякова, перша заступниця директора ТОВ «Уні-Серт».

Роман Михалко на початку заходу зазначив, що МОЗ України наказом від 29.02.2024 р. № 345 затверджено План діяльності відомства на 2024 р. Документ складається з 3 розділів та містить 154 пункти. Серед запланованого, зокрема, розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту постанови «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів».

Передбачено подання лише 1 проєкту технічного регламенту з потенційних 2 нових, які мають бути розроблені відповідно до затверджених в ЄС нових регламентів Європейського парламенту і Ради 2017/745 «Про медичні вироби» (далі — Регламент MDR) та 2017/746 «Про медичні вироби для діагностики in vitro» (далі — Регламент IVDR).

Нагадаємо, що нове технічне регулювання в Європейському Союзі прийшло на заміну попереднім директивам Ради ЄС від 14.06.1993 р. № 93/42/ЕЕС щодо медичних виробів (MDD) від 27 жовтня 1998 р. № 98/79/ЕЕС щодо медичних виробів для діагностики in vitro та від 20.06.1990 р. № 90/385/ЕЕС щодо активних медичних виробів, які імплантують (AIMDD).

Винесення на розгляд Уряду проєкту нового технічного регламенту планується у грудні 2024 р.

MDR/MDD: ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ

MDR впроваджує декілька змін і вдосконалень порівняно з попереднім регламентом MDD, а саме:

1. Розширює визначення медичного виробу, включаючи вироби для очищення, дезінфекції або стерилізації виробів, косметичні вироби.

2. Розширює постмаркетинговий нагляд. Встановлюються більш суворі вимоги до постмаркетингового нагляду, забезпечуючи постійне дотримання вимог і моніторинг безпеки протягом усього життєвого цик­лу виробу.

3. Запроваджується система унікальної ідентифікації виробу (UDI) для покращення відстеження виробів, підвищення безпеки пацієнтів та полегшення нагляду за ринком.

4. Новий регламент вимагає від виробників призначити особу, відповідальну за відповідність регуляторним вимогам, забезпечуючи певну підзвітність в організації.

5. Встановлюються й більш суворі вимоги до клінічної оцінки, що потребує надійних клінічних даних для підтвердження безпеки та продуктивності виробу.

6. Нові правила вимагають від більшості компаній оновлення клінічних даних, технічної документації та маркування.

7. Хоча сфера дії MDD не охоплювала активні медичні вироби, які імплантують, вони включені до MDR.

8. Зміна класифікації багатьох медичних виробів до вищого класу ризику та нова класифікація хірургічних виробів багаторазового використання, які тепер потребують залучення нотифікованого органу.

9. Додаток І «Загальні вимоги до безпеки та ефективності» визначає нові умови, які необхідно буде розглянути для більшості «застарілих виробів» (які мають маркування європейської відповідності (CE) згідно з MDD. Наявні вироби мають бути повторно сертифіковані відповідно до нових правил.

10. Виробники мають повідомляти про всі випадки, травми та смерті на порталі ЄС, який централізує відповідні дані, щоб пацієнти мали доступ до більшої інформації, пов’язаної з безпекою. Термін повідомлень про події, які не призвели до смерті або серйозного погіршення здоров’я, змінено з 30 до 15 днів тощо.

ЗМІНИ В КЛАСИФІКАЦІЯХ МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ

Анна Тельпякова зазначила, що основна відмінність, яку вводить MDR, є нова група виробів, які не мають цільового медичного призначення. Усього виділено 6 груп таких виробів, а саме:

1. Контактні лінзи чи інші предмети, призначені для розміщення в або на оці.

2. Продукти, призначені для повного чи часткового введення в організм людини за допомогою хірургічно інвазивних засобів для модифікації анатомії чи фіксації частин тіла, за винятком продуктів татуювання та пірсингу.

3. Речовини, поєднання речовин чи предмети, призначені для заповнення шкіри, слизової оболонки обличчя чи іншої частини тіла шляхом підшкірної підслизової чи шкірної ін’єкції або іншого способу введення, окрім тих, що призначені для татуювання.

4. Обладнання, призначене для зменшення, видалення чи руйнування жирової тканини.

5. Обладнання, що випускає електромагнітне випромінювання високої інтенсивності (наприклад інфрачервоне), призначене для використання на тілі людини.

6. Обладнання, призначене для стимуляції головного мозку, яке використовує електричний струм або магнітні чи електромагнітні поля, які проникають у череп для модифікації нейрональної активності головного мозку.

У 2023 р. ухвалено настанову щодо кваліфікації та класифікації виробів, які не мають медичного призначення (MDCG-5). Основні зміни прийнятого документа передбачають наступне:

 • змінено класифікацію певних активних виробів без медичного призначення,
 • обладнання, що здійснює електромагнітне випромінювання високої інтенсивності для обробки шкіри — рекласифіковано як клас IIb. Якщо призначено лише для видалення волосся — клас IIa,
 • обладнання для зменшення, видалення або руйнування жирової тканини — змінено на клас IIb,
 • пристрої для стимуляції головного мозку, які застосовують електричний струм/магнітні або електромагнітні поля, що проникають крізь череп, перекласифіковано як клас III.

Доповідачка також зазначила, що згідно з Додатком VIII встановлюються критерії/правила, які застосовуються залежно від тривалості використання виробу, його інвазивності та того факту, чи є він активним виробом. За наявності суперечок між виробником та нотифікованим органом щодо застосування положень Додатка VIII, питання передається на розгляд компетентному органу країни, в якій зареєстровано виробника або його уповноваженого представника. Після ухвалення кінцевого рішення компетентний орган має поінформувати секторальну групу з медичних виробів.

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Нова структура та рівень деталізації технічного файлу вказані в додатках ІІ та ІІІ MDR. Згідно з п. 8 ст. 10 виробники повинні зберігати технічну документацію, декларацію відповідності та (якщо застосовано) копію відповідного сертифіката з усіма доповненнями в доступі для компетентних органів протягом щонайменше 10 років після розміщення на ринку останнього виробу, що охоплюється деклара­цією відповідності. У разі виробів, які імплантують, цей строк становить мінімум 15 років після розміщення на ринку останнього виробу.

Технічна документація і, якщо застосовано, її короткий зміст, що складається виробником, має бути представлена в чіткій, організованій, легкодоступній для пошуку та недвозначній формі і включати, зокрема, елементи, перелічені в Додатку ІІ, а саме:

 • опис виробу та специфікації, має включати інформацію щодо проєкту, характеристики виробу, призначення, класифікацію ризику виробу та його обґрунтування, компоненти виробу, зокрема програмне забезпечення, технічні специфікації,
 • інформація (маркування), що надається виробником, складається з:
 • – маркування на самому виробі, на його упаковці (індивідуальній, для продажу, транспортній) мовами, прийнятними для держав-членів, де виріб планується до продажу,
 • – інструкції щодо використання мовою, прийнятною для держави-члена, де виріб планується продати (нанесення UDI є додатковою вимогою і не замінює будь-яке інше маркування, вказане в Додатку І MDR),
 • інформація про проєктування та виробництво поділяється на 2 секції:
 • – інформація, що дає змогу зрозуміти процес проєктування, застосований до виробу,
 • – повна інформація та специфікації, що описують процеси виробництва, їх валідацію, а також допоміжні процеси, безперервний моніторинг та випробування кінцевого виробу, а також визначення всіх майданчиків виробника, включаючи постачальників та субконтракторів,
 • основні вимоги до безпеки та ефективності. Документація повинна містити інформацію для демонстрації відповідності основним вимогам безпеки та ефективності, викладеним у Додатку І, які застосовуються до виробу, з урахуванням його цільового призначення, включаючи обґрунтування, валідацію та верифікацію рішень, ухвалених для задоволення цих вимог. Демонстрація відповідності має складатися із:
 • – застосовності основних вимог до виробу з наданням обґрунтованості,
 • – методу або методів, що використовуються для демонстрації відповідності кожній застосованій основ­ній вимозі,
 • – посилань на застосовані гармонізовані стандарти, загальні специфікації чи інші ухвалені рішення,
 • – чіткої ідентифікації документів, що надають докази відповідності кожному гармонізованому стандарту, загальній специфікації чи іншому методу, використаному для демонстрації відповідності основним вимогам,
 • аналіз ризик/користування та управління ризиками має містити інформацію про аналіз співвідношення ризик-користування, ухвалені рішення та результати управління ризиками,
 • верифікація та валідація виробу (включаючи дані доклінічних досліджень та клінічних випробувань). Документація повинна містити результати та критичний аналіз усіх верифікацій та валідаційних досліджень, проведених для демонстрації відповідності виробу вимогам MDR, зокрема застосованим до основних вимог безпеки та ефективності. Документація включає доклінічні та клінічні дані, додаткову інформацію, необхідну в особливих випадках (наприклад якщо виріб містить лікарський засіб, тканини/клітини людського або тваринного походження).

Система управління якістю повинна забезпечувати як мінімум такі аспекти, як ідентифікація застосованих загальних вимог щодо безпеки та ефективності, відповідальність керівництва, створення виробу, включаючи етапи планування, проєктування, розробки, виробництва та обслуговування, впровадження, реалізацію та регулярне оновлення системи постмаркетингового нагляду тощо.

НАГЛЯД ЗА СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Нотифікований орган повинен періодично, мінімум 1 раз на кожні 12 міс проводити наглядові аудити на площадках виробника, постачальників та/або субконтракторів. Також він має проводити та вимагати проведення випробувань для перевірки того, що система управління якістю функціонує належним чином. Звіт з аудиту та проведених випробувань має бути наданий виробнику.

Окрім того, нотифіковані органи повинні випадковим чином проводити аудит без повідомлення не менше 1 разу на 5 років на площадках виробника і, за необхідності, постачальників та/або субконтракторів, які можуть бути об’єднані з періодичною оцінкою в рамках нагляду. Разом з тим нотифікований орган повинен затвердити план таких аудитів без повідомлення, але не розкривати його виробнику.

У рамках аудитів без попередження нотифікований орган повинен провести випробування окремого зразка виготовленого виробу або зразка виробу, вилученого у процесі виробництва, з метою перевірки факту відповідності виробу технічній документації. Перед такими аудитами нотифікований орган повинен розмістити відповідні критерії для відбору зразків та процедури випробувань. Водночас цей орган може вилучити зразки виробів із ринку з метою перевірки факту відповідності виготовленого виробу технічній документації.

Надалі нотифікований орган повинен надати виробнику звіт про перевірку, який за потреби має містити результати випробувань зразків. У випадках виробів класу IIa та IIb заходи щодо оцінки в рамках нагляду також повинні передбачати оцінку технічної документації. Якщо йдеться про виріб класу III, оцінка в рамках нагляду має також включати випробування затверджених частин та/або матеріалів, які є основними для цілісності виробу, зокрема перевірку того, що кількість виготовлених чи придбаних деталей та/або матеріалів відповідає числу виготовлених виробів.

МАРКУВАННЯ ВИРОБІВ

MDR вводить найбільш суттєві зміни в етикетці медичних виробів. Першочергово, усі етикетки повинні містити стандартизований символ («MD», medical device), який вказує, що в упаковці знаходиться медичний виріб. Додатковими вимогами MDR є те, що на етикетці мають бути вказані всі попередження та запобіжні заходи щодо медичного виробу. Інформація може бути зведена до мінімуму з більш докладним викладом в інструкції для використання. Це також призведе до мінливості місця, яке займатимуть такі фрази. Адже деякі мови потребують більше місця, ніж інші.

Вказівка циклів обробки — ще одна вимога MDR, відповідно до якої маркування для одноразових виробів, які можуть бути повторно оброблені, повинні містити максимальну кількість разів, яку виріб може бути оброблений, а також кількість повторних обробок окремого виробу, проведених дотепер.

Також на етикетці має бути чітко зазначено про наявність у виробі лікарських засобів, які містять кров людини або похідні плазми крові, тканини/клітини людського чи тваринного походження. На етикетці мають бути вказані речовини, що руйнують ендокринну систему, а також вироби, які містять канцерогенні, мутагенні або токсичні для репродукції речовини.

Система UDI медичних виробів дозволяє ідентифікувати та полегшити можливість відстеження виробів, за винятком виготовлених на замовлення та призначених для досліджень та складається з таких елементів:

 • призначення UDI, що складається з UDI-DI «device identifier» (ідентифікатор виробу), відповідає номеру замовлення, який використовується для продажу виробів, та UDI-PI «production identifier» (ідентифікатор виробництва), є динамічним кодом і використовується для ідентифікації конкретних даних, пов’язаних з виробництвом конкретного виробу,
 • розміщення маркування UDI на етикетці виробу або його упаковці,
 • зберігання UDI суб’єктами господарської діяльності, лікарнями та медичними працівниками,
 • впровадження електронної системи для унікальної ідентифікації медичних виробів (база даних UDI).

Одним із ключових елементів системи UDI є акредитація регуляторним органом у сфері медичних виробів суб’єктів, які видають такий код. Наразі невідомо, які установи в Україні будуть визначені для звернення щодо отримання відповідного коду.

НОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ОПЕРАТОРІВ РИНКУ

Уповноважені представники повинні мати в штаті як мінімум одну людину, відповідальну за дотримання регуляторних норм і правил, яка має необхідну компетенцію щодо регуляторних вимог для медичних виробів. Від уповноваженого представника вимагається виконання, зокрема, таких завдань:

 • перевіряти факт наявності декларації про відповідність та технічну документацію та, за необхідності, факт виконання виробником належної процедури оцінки відповідності,
 • на запит органу ринкового нагляду надавати всю необхідну інформацію, потрібну для підтвердження відповідності виробу,
 • зупиняти термін дії довіреності у разі, якщо дії виробника суперечать його обов’язкам за MDR тощо.

Щодо загальних обов’язків імпортера. Для розміщення виробу на ринку імпортери повинні перевіряти, зокрема, такі аспекти, як наявність у виробу маркування відповідності технічному регламенту та факту наявності у такого виробу декларації про відповідність, факт відповідності етикетки виробу вимогам MDR та факту наявності обов’язкової інструкції для використання виробу тощо.

Імпортери наносять на виробах або на їх упаковці, або в документах, що супроводжують вироби, свою назву, зареєстровану торговельну назву або марку та контактну адресу. Також імпортери мають забезпечити факт відсутності приховування будь-якими додатковими етикетками будь-якої інформації на етикетці, наданій виробником.

Якщо імпортер отримав скаргу від медичних працівників, пацієнтів або користувачів за інцидентами з тим чи іншим виробом, розміщеним на ринку, він має негайно надіслати її виробнику.

Щодо загальних вимог до дистриб’юторів. Перед виведенням виробу на ринок дистриб’ютори повинні перевірити наявність відповідного маркування та декларації про відповідність, інформації, яка має надаватися виробником, фактів виконання імпортером вимог щодо виробів, які імпортуються, та призначення виробником UDI тощо. Якщо дистриб’ютор вважатиме, що виріб не відповідає вимогам MDR, він не виводить такий виріб на ринок та інформує про це виробника, його уповноваженого представника, імпортера та за необхідності — орган ринкового нагляду. Дистриб’ютори повинні забезпечити дотримання умов, встановлених виробником, при зберіганні та транспортуванні.

Особа, відповідальна за регуляторну відповідність. Регламент MDR вимагає від виробників та уповноважених представників визначити у своєму штаті особу, відповідальну за регуляторну відповідність. Для такої особи окреслено такі основні обов’язки:

 • перевірка відповідності виробів згідно із системою управління якістю, яка функціонує на підприємстві, перед випуском виробу,
 • забезпечення створення та оновлення технічної документації та документації ЄС щодо відповідності,
 • перевірка дотримання підприємством зобов’язань щодо постмаркетингового нагляду,
 • забезпечення виконання компанією своїх зобов’язань щодо звітності.

Враховуючи обов’язки, особа, відповідальна за регуляторну відповідність, повинна мати певну кваліфікацію, а саме: диплом з права, медицини, фармації, інженерії та принаймні один рік професійного досвіду регулювання чи управління якістю у сфері медичних виробів або медичних виробів для діагностики in vitro чи 4 роки професійного регулювання чи управління якістю у сфері медичних виробів або медичних виробів для діагностики in vitro.

ПОСТМАРКЕТИНГОВИЙ НАГЛЯД

Для всіх класів медичних виробів виробник має розробити план постмаркетингового нагляду. Документ повинен містити чітку інформацію щодо запланованих дій виробника стосовно дотримання вимог до постмаркетингового нагляду. Для медичних виробів I класу виробник зобов’язаний розробляти постмаркетинговий звіт з безпеки, на підставі якого вживати коригувальних та запобіжних заходів.

Для медичних виробів класів IIa, IIb та III виробник також зобов’язаний розробляти періодичний звіт з безпеки, на підставі якого має розраховувати співвідношення користь-ризик, висновки постмаркетингового клінічного спостереження та обсяги продажу. Періодичний звіт з безпеки для класів IIb та III складається щорічно, а для виробу III класу подається до нотифікаційного органу.

Виробники імплантованих виробів та медичних виробів III класу також повинні скласти зведення про безпеку та клінічну ефективність, яке публікуватиметься в Європейській базі даних (EUDAMED).

Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті