Сьогодення вітчизняної медицини: звітує Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска

28 квітня 2011 р. у Національному науковому центрі (ННЦ) «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України відбулося виїзне засідання Президії НАМН України. У заході взяли участь Андрій Сердюк, президент НАМН України, Юрій Кундієв та Валерій Запорожан, віце-президенти, Володимир Міхньов, вчений секретар, члени Президії НАМН України, директори наукових інститутів, що входять до складу НАМН України.

Андрій СердюкВідкриваючи засідання, Андрій Сердюк повідомив присутнім, що статутом НАМН України визначено новий порядок призначення директорів науково-дослідних інститутів. Відтепер висувати кандидатуру на цю посаду будуть колективи інститутів, після чого вона розглядатиметься науковими радами при Президії НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини або з клінічної медицини, і тільки останнім етапом буде затвердження її Президією НАМН України.

Академік також зазначив, що згідно з новим статутом НАМН України всі наукові установи, які входять до її складу, повинні доповісти президії про результати роботи протягом останніх 5 років.

Володимир­ КоваленкоПершим серед 36 закладів, що входять до системи НАМН України, про свої досягнення в 2006–2010 рр. відзвітував ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска». Його директор, президент Асоціації кардіологів України, академік Володимир­ Коваленко представив увазі присутніх доповідь про основні наукові розробки інституту, передові методики діагностики й лікування серцево-судинних захворювань.

Славетна історія ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України розпочалася в 1936 р., коли було засновано Український науково-дослідний інститут (НДІ) клінічної медицини. Ця клініко-терапевтична школа у той час визначала основні напрямки розвитку наукової медичної думки в нашій країні. Із розвитком кардіології та підвищенням актуальності цієї проблеми для України діяльність інституту поступово набула кардіологічної спрямованості і в 1977 р. його реорганізовано в Український НДІ кардіології. У 1999 р. Український НДІ кардіології перейшов із відомства МОЗ України до відомства АМН України, змінивши назву на Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска АМН України.

Установа стала першим закладом у системі НАМН України, якому було присвоєно статус ННЦ Указом Президента України від 17.05.2006 р. № 405/206.

Кадровий потенціал ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України досить потужний: станом на 31 грудня 2010 р. в установі працювали 706 осіб, серед яких 138 наукових співробітників та 89 лікарів, у тому числі 1 академік та 1 член-кореспондент НАМН України, 24 професори, 41 доктор наук, 67 кандидатів наук, 5 заслужених діячів науки і техніки України, 9 заслужених лікарів України, 4 заслужених медичних працівники, 8 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки. За 2006–2010 рр. співробітниками ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України захищено 5 докторських і 25 кандидатських дисертаційних робіт.

Основні напрямки й завдання діяльності установи:

 • виконання функцій головного закладу з кардіології й ревматології в Україні;
 • проведення досліджень із провідних напрямків кардіології й ревматології;
 • розробка та впровадження національних програм із попередження та лікування серцево-судинних і ревматологічних захворювань;
 • виявлення на базі цих досліджень принципово нових можливостей наукового та науково-технічного прогресу;
 • підготовка рекомендації щодо використання результатів наукових досліджень у медицині чи інших галузях народного господарства України та участь у їх впровадженні в практику;
 • вивчення й узагальнення досягнень світової науки, їх імплементація у вітчизняну медицину;
 • розробка прогнозів щодо основних напрямків розвитку кардіології й ревматології на тривалий період;
 • підготовка пропозицій щодо основних напрямків розвитку наукових досліджень у кардіології і ревматології, а також пропозицій і висновків із найважливіших питань прогнозування розвитку відповідних служб медичної допомоги.

Сьогодення вітчизняної медицини: звітує Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска

У ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України в 2006–2010 рр. виконано 48 науково-дослідних робіт: 44 — за планом НАМН України (22 фундаментальні й 22 прикладні науково-дослідні роботи), 2 роботи з виконання Державної програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні та 2 з виконання Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації».

Фундаментальні науково-дослідні роботи, виконані за звітній період, спрямовані на:

 • дослідження загального кардіометаболічного ризику та заходів багатофакторної профілактики у хворих із метаболічним синдромом з урахуванням стану ліпідного й вуглеводного обміну, активності лептину та його рецепторів, адипонектину, характеристик моніторування показників артеріального тиску, особливостей формування гіпертрофії лівого шлуночка;
 • дослідження впливу факторів ризику на прогресування коронарного атеросклерозу в пацієнтів з ішемічною хворобою серця після аортокоронарного шунтування (АКШ) за даними повторних ангіографій;
 • вивчення патогенезу, вдосконалення діагностики та оптимізація підходів до лікування хворих із артеріальною гіпертензією за даними оцінки індивідуальних особливостей перебігу захворювання;
 • вивчення особливостей ураження органів-мішеней у хворих з есенціальною артеріальною гіпертензією та оцінка органопротекторного ефекту тривалої терапії препаратами різних класів;
 • вивчення особливостей розвитку та прогресування атеросклеротичного ураження коронарного русла залежно від генетичних чинників, показників імунного запалення, ендотеліальної функції, дослідження ролі неліпідних факторів атерогенезу;
 • вивчення клініко-прогностичного значення системної ендотеліальної дисфункції, системної імунозапальної активації при хронічній серцевій недостатності та оцінка впливу на них лікування.

Наукові розробки ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України успішно впроваджуються в практику. Співробітники цієї установи займаються й винахідницькою діяльністю. Протягом 2006–2010 рр. отримано 55 патентів та подано 16 заявок на винаходи.

Триває плідна співпраця ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України з НАН України. Так, наприклад, спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України розроблено метод магнітокардіографії для виявлення прихованої ішемії міокарда в пацієнтів, який у 2007 р. відзначено Державною премією України в галузі науки та техніки.

Групою дослідників під керівництвом О.О. Мойбенка (академіка Інституту фізіології НАН України) розроблено внутрішньовенну форму блокатора ліпоксигенази флаваноїда кверцетину. Клінічні дослідження цього препарат­у проведено в ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України й нині вже впроваджено в клінічну практику в Україні, Узбекистані, Грузії, Білорусі, Азербайджані, Вірменії, Молдові, Казахстані, Таджикистані.

Триває співпраця з Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України щодо вивчення впливу синдрому інсулінорезистентності на перебіг ішемічної хвороби серця та прогноз хворих після АКШ.

Прикладні наукові дослідження спрямовані на:

 • вивчення поширеності факторів ризику основних серцево-судинних захворювань;
 • вивчення динаміки епідеміологічної ситуації щодо артеріальної гіпертензії;
 • визначення основних медико-соціальних проб­лем кардіології та їх профілактика, серед яких головними ускладненнями є мозкові інсульти, інфаркт міокарда, раптова серцева смерть;
 • дослідження добових ритмів артеріального тиску;
 • розробку оптимізації методів реваскуляризації у хворих із гострим інфарктом міокарда;
 • розробку комплексу терапевтичних заходів профілактики й корекції ранньої післяінфарктної дилатації та розвитку серцевої недостатності;
 • розробку критеріїв визначення пацієнтів з ішемічною хворобою серця з високим ризиком;
 • розробку, вдосконалення та впровадження в клінічну практику нових методів ендоваскулярного лікування пацієнтів із різними формами ішемічної хвороби серця;
 • розробку нових стратегій електрофізіологічної терапії при фібриляції та тріпотінні передсердь;
 • розробку й вдосконалення діагностики й програм лікування пацієнтів із некоронарогенними хворобами серця на основі використання сучасних ультразвукових методів, біо­хімічних та імунологічних тестів;
 • вивчення перебігу й вдосконалення діагностики ревматичних захворювань з аутоімунними та імунокомплексними механізмами розвитку;
 • розробку й впровадження нових технологій лікування ревматологічних хворих на основі біологічних агентів.

В. Коваленко детально розповів про результати реалізації Державної програми профілактики й лікування артеріальної гіпертензії в Україні, термін виконання якої закінчився в 2010 р. За цей час виявлення хворих із підвищеним артеріальним тиском збільшилося майже вдвічі, а поширеність артеріальної гіпертензії досягла епідеміологічних показників. Значно поліпшився стан контролю згаданого захворювання серед населення: обізнаність пацієнтів про наявність артеріальної гіпертензії зросла в 1,5 рази, охоплення медикаментозним лікуванням збільшилося на 30%, а його ефективність — на 46%. Істотно покращилася і якість лікування артеріальної гіпертензії — кількість призначень хворим антигіпертензивних препаратів другої лінії зменшилася майже в 9 разів.

Сьогодення вітчизняної медицини: звітує Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска

ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України впроваджував положення даної програми в рамках підготовки та підвищення кваліфікації лікарів — терапевтів та кардіологів:

 • проведено 16 конференцій, 8 науково-практичних семінарів для лікарів, 1 школу молодого невролога, 4 кардіологічні школи;
 • видано 2 монографії, 2 посібники, 2 методичні рекомендації та 1 інформаційний лист;
 • надруковано 118 публікацій, у тому числі 76 статей у наукових фахових журналах;
 • зроблено 108 доповідей на конгресах і конференціях, прочитано 62 лекції для лікарів і населення;
 • розроблено 2 методики та 1 технологію;
 • подано 2 заявки на винахід і корисну модель;
 • отримано 5 патентів;
 • проведено 22 виступи на радіо й телебаченні;
 • підготовлено 11 нововведень, результати досліджень впроваджені в 7 областях України.

Науковці установи зробили свій внесок і у виконання Державної програми попередження серцево-судинних і судинно-мозкових ускладнень на 2006–2010 рр. та Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації».

Доповідач наголосив, що в стаціонарі інституту, ліжковий фонд якого становить 328 ліжок, за останні 5 років проліковано 43 105 пацієнтів, 77% із яких — це хворі з тяжким і дуже тяжким перебігом захворювання, а план ліжко-дня виконано на 104,7%. За цей період проведено 5886 хірургічних втручань, у тому числі 208 — при гострому інфаркті міокарда. Поліклініку ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України за 2006–2010 рр. відвідали майже 163 тис. осіб, 38,2% з яких госпіталізовано.

Світова медична спільнота високо оцінює діяльність цієї установи. Її міжнародні контакти постійно розширюються, зокрема триває співробітництво з Європейським кардіологічним товариством та Американською колегією кардіологів, Європейським товариством ревматологів, Міжнародним товариством боротьби з артеріальною гіпертензією, Європейською асоціацією ритму серця, Американською колегією ангіологів, Міжнародним товариством з неінвазивної електрокардіології, Російською асоціацією аритмологів та електрофізіологів. Учені інституту постійно беруть участь у міжнародних (Австрія, Німеччина, Голландія, Італія, Португалія, США, Туреччина, Філіппіни, Франція, Югославія, Японія тощо) та національних кардіологічних форумах.

Досягнення як ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, так і зарубіжної медичної науки доступні вітчизняній медичній спільноті завдяки науковим заходам, які регулярно організовує інститут. Із 2006 до 2010 рр. проведено 51 конференцію за участю фахівців із Росії, Білорусі, Молдови, Грузії, Польщі, Франції, Італії, Швейцарії, Греції і т.д.

В. Коваленко зазначив, що 11 січня 2011 р. Верховна Рада України прийняла постанову «Про відзначення 75-річчя створення Національного наукового центру «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України та 125-річчя з дня народження академіка М.Д. Стражеска». У зв’язку з цим у вересні 2011 р. буде проведено XII Національний конгрес кардіологів України за участю відомих учених світу.

Серед напрямків роботи ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України в 2006–2010 рр. важливе місце посідала видавнича діяльність. За звітний період опубліковано 2256 друкованих робіт, серед яких 17 монографій, 26 посібників і підручників, 1010 статей у наукових фахових журналах (із них 114 — видані за кордоном), 175 науково-популярних публікацій тощо.

Завершуючи доповідь, академік подякував НАМН України за підтримку, яку вона надавала інституту протягом останніх років, а також талановитому та цілеспрямованому колективу ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, який вирішує всі поставлені завдання охорони здоров’я щодо профілактики та лікування серцево-судинних захворювань.

Заслухавши доповідь, члени Президії НАМН України визнали задовільною роботу ННЦ «Інститут кардіології імені акад. М.Д. Стражеска» НАМН України, який знаходиться на передових рубежах медичної науки та порекомендували розробити план науково-практичної діяльності на наступні 3 роки щодо можливостей впровадження найновітніших наукових напрямків у вітчизняну галузь охорони здоров’я.

Ганна Барміна, фото Сергія Бека
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті