#431 | Еженедельник АПТЕКА

Зимова подорож від “Натурпродукт-Вега”

ТОВ “Натурпродукт-Вега” вже майже 10 років активно працює на фармацевтичному ринку України. Основна місія компанії – забезпечення населення України високоякісними лікарськими препаратами, лікувальною косметикою та біологічно активними добавками. ТОВ “Натурпродукт-Вега” – ексклюзивний дистриб’ютор і офіційний представник фармацевтичних компаній “Др. Тайсс Натурварен ГмбХ”, “Мерц Фармасьютікалз ГмбХ”, “Др. Вільмар Швабе ГмбХ”, “Аркам ГмбХ” на території України, котрий передусім пропонує препарати, виготовлені на основі лікарських рослин. Компанія дуже виважено підходить до вибору продукції, яку вона представляє на українському фармацевтичному ринку; веде досить активну маркетингову політику, що передбачає тісну співпрацю з безпосередніми реалізаторами продукції; використовує цікаві форми роботи з клієнтами. Так, в липні 2003 р. ТОВ “Натурпродукт-Вега” оголосило конкурс серед своїх партнерів – аптек та дистриб’юторських компаній під назвою “Закупка препаратів фірм Мерц та Швабе”. Учасники конкурсу повинні були протягом 6 місяців систематично закуповувати повний асортимент продукції німецьких фармацевтичних компаній “Др. Вільмар Швабе ГмбХ” та “Мерц Фармасьютікалз ГмбХ”.

Виробництво твердих лікарських форм з урахуванням вимог GMP

4-5 лютого в туристичному комплексі “Пролісок”, що в Києві, відбувся семінар на тему “Виробництво твердих лікарських форм з урахуванням вимог GMP”, на який були запрошені комерційні та технічні директори, начальники цехів, головні інженери і технологи, співробітники валідаційних відділів вітчизняних підриємств – виробників лікарських засобів.
Організатором семінару виступило ТОВ “Фармацевтична фірма Аптека-95” (Україна), що спеціалізується на забезпеченні підприємств сучасним виробничим, аналітичним, лабораторним обладнанням, витратними та допоміжними матеріалами, а також сировиною для виробництва лікарських препаратів, спільно з інжиніринговою фірмою Favea (Чехія). На сьогодні в Україні назріла реальна необхідність у реформуванні фармацевтичного сектора. Урядом законодавчо затверджена стратегія інтеграції України з ЄС, якою передбачено заходи щодо гармонізації стандартизації та сертифікації фармацевтичної продукції з відповідними стандартами та директивами ЄС. Актуальність теми впровадження стандартів GMP (Good Manufacturing practice – Належна виробнича практика) для українських виробників зумовила проведення семінару, стислий зміст якого ми пропонуємо до уваги читачів.

Маркетинг аптечных продаж: критерий истины – практика

В предыдущей публикации (“Еженедельник АПТЕКА”, № 9 (430) от 8 марта 2004 г.) читатели могли ознакомиться со взглядами представителей различных операторов фармацевтического рынка на применение маркетинговых инструментов в аптечных учреждениях, нашедшими отражение в докладах, прозвучавших в первой части конференции “Маркетинг аптечных продаж”. Эти мнения были в чем-то преемственны, а в чем-то – различны. Тем не менее главная задача маркетинговой активности всех участников рынка принципиально одинакова и заключается в  максимальном удовлетворении потребностей конечного потребителя – ведь от его предпочтений в конечном счете зависит увеличение объема продаж того или иного товара. Поэтому вопрос о том, как сделать практическое применение маркетинговых инструментов в аптеках действительно эффективным средством влияния на потребителей, весьма важен. Как известно, именно успешный практический опыт наиболее убедительно демонстрирует преимущества тех или иных теоретических подходов, и вторая часть конференции, посвященная практическим аспектам применения маркетинговых инструментов в аптечных учреждениях, была не менее интересна, чем первая. Опытом реализации маркетинговых подходов в деятельности аптечных учреждений с участниками конференции поделились руководители успешных и динамично развивающихся аптечных сетей. С докладами выступили также представители компаний, занимающихся исследованиями фармацевтического рынка, в том числе – изучением отношения провизоров первого стола и покупателей аптек к применению маркетинговых инструментов. Предлагаем вниманию читателей обзор этих выступлений.

Опыт регулирования рынка БАД, пищевых и диетических добавок в мире…

“Еженедельник АПТЕКА” уже неоднократно знакомил своих читателей с состоянием и государственным регулированием рынка специальных продуктов питания, в том числе биологически активных пищевых добавок (БАД) (“Еженедельник АПТЕКА” № 27(398) от 14 июля 2003 г. и 1(422) от 12 января 2004 г.). Сегодня мы решили обратиться к зарубежному опыту: в сфере обращения диетических добавок (dietary supplements) – в США, пищевых добавок (food supplements) – в странах ЕС и БАД – в Российской Федерации.
…И В УКРАИНЕ: К ВОПРОСУ О НОВОМ ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ СПП
24 февраля 2004 г. в Киеве состоялся круглый стол, организованный Украинской ассоциацией производителей, дистрибьюторов и разработчиков биологически активных пищевых добавок, посвященный обсуждению проекта постановления Кабинета Министров Украины “О порядке регистрации специальных пищевых продуктов (СПП) и ведения Государственного реестра специальных пищевых продуктов”. Согласно проекту постановления, ввоз, производство и реализация специальных пищевых продуктов в Украине допускается только после их регистрации МЗ Украины. В перечень материалов, которые необходимо представлять для прохождения процедуры государственной регистрации специального пищевого продукта, в том числе БАД, дополнительно введены: описание технологического процесса и рецептуры; результаты идентификации специального пищевого продукта; заключение по результатам оценки эффективности специального пищевого продукта, проведенной профильным научным учреждением МЗ Украины или АМН Украины; заключение Комитета по вопросам нетрадиционной и народной медицины при МЗ и ГП “Государственный фармакологический центр” МЗ; результаты санитарно-эпидемиологического обследования производства.

Занимайте свою нишу, господа…

Каждая компания действует в соответствии со своей стратегией, это является основанием для позиционирования ее продукции на рынке. Производители выбирают нишу и устанавливают цены, которые потом модифицируются оптовыми поставщиками. От того, насколько успешно было спланировано продвижение продукции, зависит дальнейшее развитие компании. Попытаемся проанализировать разделение украинского фармацевтического рынка на ниши с точки зрения ценовых ниш в разрезе групп препаратов.

Ендокринологія: останні новини

26-27 лютого 2004 року в приміщенні Харківського державного медичного університету відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні напрямки розвитку ендокринології” (Треті Данилевські читання), організаторами якої виступили Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського АМН України (м. Харків) та Харківський державний медичний університет МОЗ України. У конференції взяли участь визначні діячі медичної та фармацевтичної науки, а також представники провідних вітчизняних виробників лікарських засобів.

Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення кваліфікаційні вимоги до провізорів, контроль за їх дотриманням

На сьогодні актуальним питанням як для учасників процедури ліцензування у сфері обігу лікарських засобів, так і для керівників закладів охорони здоров’я є відповідність кваліфікаційних вимог фахівців аптечних закладів і правильне найменування професій та посад працівників, яких приймають на роботу. Цим аспектам кадрових проблем присвячений коментар начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Віталія Пашкова.

НОРМАТИСК™: рациональная фармакотерапия артериальной гипертензии

Артериальная гипертензия (АГ) – наиболее распространенная сердечно-сосудистая патология. По данным МЗ Украины, у 22,6% взрослого населения нашей страны выявляют это заболевание. Широкое распространение АГ, высокая частота ее осложнений определяют актуальность проведения своевременной и адекватной антигипертензивной терапии. Основная цель терапии пациентов с АГ – снижение артериального давления (АД) по меньшей мере до уровня 140/90 мм рт. ст. и поддержание его в этих пределах. По данным метаанализа ряда исследований, снижение систолического АД на 12-13 мм рт. ст. приводит к достоверному снижению риска развития сердечно-сосудистых осложнений на 21-37% (Kannel W.B. et al., 1985). В связи с появлением в последние годы новых методов лечения и большого количества новых дорогостоящих лекарственных препаратов возрос интерес к выбору оптимальных антигипертензивных средств с точки зрения экономической оценки эффективности лечения АГ.