Статут асоціації фармацевтичних дистриб’юторів Фармукраїна


Затверджено установчими Зборами асоціації фармацевтичних дистриб’юторів
Протокол № 1 от 15.03.2000 р.

Жовтнева районна державна адміністрація м. Києва
реєстраційний № 08292
від 07.04.2000 р.
Начальник управління економіки
Н. Воропаєва

СТАТУТ
АСОЦІАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ ФАРМУКРАЇНА

ПРЕАМБУЛА

Українські фармацевтичні організації заснували Асоціацію фармацевтичних дистриб’юторів ФАРМУКРАЇНА. Таке об’єднання спільних зусиль є бажанням створити організацію, що, виходячи із спільних інтересів на українському фармацевтичному ринку, захищала б загальні майнові і немайнові інтереси і сприяла створенню якомога кращих умов для ведення бізнесу в усіх регіонах України. Засновники бажають бачити в Асоціації структуру, яка, керуючись українським законодавством, спрямованим на створення ефективної соціально-орієнтованої економіки, якомога більш повно задовольняла б суспільні потреби у лікарських засобах та виробах медичного призначення.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Асоціація українських фармацевтичних дистриб’юторів ФАРМУКРАЇНА, в подальшому Асоціація, заснована українськими фармацевтичними організаціями з метою затвердження в Україні фармацевтичного дистриб’юторства, перспективного розвитку та удосконалення торгівлі, впровадження у практику науково-технічних досягнень, прогресивних методів роботи, сучасних інформаційних технологій, для представлення та захисту своїх майнових та немайнових інтересів, в тому числі у зовнішньоекономічних відносинах і є некомерційною організацією.

1.2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством та цим Статутом.

1.3. Засновниками Асоціації, що набувають статус Членів Асоціації з моменту її державної реєстрації, є особи, що зазначені у розділі 9 даного Статуту.

1.4. Повне найменування Асоціації — Асоціація фармацевтичних дистриб’юторів ФАРМУКРАЇНА.

Скорочена назва Асоціації:

— на українській мові — ФАРМУКРАЇНА

— на англійській мові — PHARMUKRAINA

1.5 Асоціація створюється без обмеження терміну її діяльності.

1.6. Асоціація з моменту її державної реєстрації є юридичною особою і для досягнення своєї мети та завдань користується правом повної самостійності, наданої діючим законодавством юридичній особі.

Асоціація має майно, яке належить їй на праві власності, може укладати від свого імені договори, необхідні для здійснення статутних завдань, несе відповідальність за своїми зобов’язаннями майном, на яке може бути накладено стягнення відповідно до чинного законодавства.

Асоціація не відповідає за зобов’язаннями Членів Асоціації. Члени Асоціації не відповідають за її зобов’язаннями.

1.7. Всі Члени Асоціації зберігають свою повну самостійність та права юридичної особи. Асоціація не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність її учасників.

1.8. Асоціація має право вступати у міжнародні організації, підтримувати міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні договори та угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

1.9. Асоціація, будучи юридичною особою, має печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та емблемою та іншу символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації, а також самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банку, в тому числі і за межами України, інші реквізити. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.

1.11. Місцезнаходження Асоціації:

Україна, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 38А.


2. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Асоціація створена з метою захисту загальних майнових, виробничих та інших інтересів Членів Асоціації. Основною метою діяльності Асоціації є об’єднання зусиль її Членів для покращання забезпечення ліками населення України, сприяння подальшому розвитку фармацевтичної галузі в Україні, підвищення професійного рівня фахівців та захисту їх громадських, професійних і соціальних інтересів.

Асоціація є добровільною, некомерційною, недержавною організацією, не здійснює підприємницької діяльності. Засновники та учасники Асоціації не отримують прямих прибутків (дивідендів) від її діяльності.

2.2. Основними завданнями діяльності Асоціації є:

— впровадження у практику передових технологій, досягнень світової та вітчизняної фармацевтичної науки;

— захист населення від неякісних, малоефективних та неконкурентоспроможних лікарських засобів;

— здійснення незалежних експертиз проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, методичних документів фармацевтичної справи, подання відповідних пропозицій до вищих органів державної влади;

— сприяння Членам Асоціації у питаннях вдосконалення професійних знань, атестації, підвищення кваліфікації, ліцензування діяльності та акредитації. Організація та координація такої діяльності;

— покращання діяльності діючих та створення нових фармацевтичних центрів інформації для Членів Асоціації та населення України;

— узагальнення та аналіз стану розвитку фармацевтичного ринку та інформування Членів Асоціації про висновки;

— сприяння додержанню норм професійної етики працівниками фармацевтичної галузі в Україні;

— захист професійних інтересів та прав Членів Асоціації, підтримка малого та середнього фармацевтичного бізнесу;

— сприяння та організація благодійних та гуманітарних акцій.

2.3. Для виконання поставленої мети та завдань Асоціація у порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює діяльність у таких напрямках:

— проведення виставок, семінарів, форумів і т.п. для пропагування кращих ліків вітчизняного та зарубіжного виробництва;

— організація та проведення Членами Асоціації конференцій, симпозіумів, колоквіумів, «круглих столів», семінарів з актуальних питань розвитку та діяльності фармацевтичної галузі;

— розробка проектів, програм, рішень і т.п. стосовно розвитку фармацевтичної галузі в Україні та захисту економічних (матеріальних) інтересів працівників цієї галузі та подання їх відповідним органам;

— здійснення заходів з недопущення та припинення недобросовісної конкуренції на фармацевтичному ринку;

— захист громадянських, професійних, соціальних прав фахівців фармацевтичної галузі- Членів Асоціації;

— встановлення і розвиток всебічних зв’язків з іншими фармацевтичними організаціями, спілками;

— налагодження контактів та зв’язків з суміжними галузями;

— просвітницька, благодійна діяльність;

— створення у встановленому порядку структурних підрозділів, представництв, відділень Асоціації;

— участь у науково-дослідницьких та експериментальних роботах у галузі фармації та екології;

— надання Членам Асоціації консультаційних, посередницьких, представницьких, юридичних та інших послуг;

— пошук потенційних партнерів серед українських та іноземних фірм та підприємств, розвиток нових нетрадиційних форм ділового та іншого співробітництва, сприяння розвитку прямих наукових та культурних зв’язків;

— заснування у встановленому порядку на добровільних засадах або вступ в спілки (союзи тощо), укладання угод про співробітництво і взаємодопомогу;

— організація інших видів діяльності, що випливають із статутних завдань Асоціації та не заборонені чинним законодавством України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація самостійно планує та здійснює свою діяльність, несе відповідальність за її результати і за виконання взятих на себе зобов’язань перед партнерами, держбюджетом згідно з чинним законодавством України.

3.2. Для здійснення цілей та завдань, передбачених даним Статутом, Асоціація має право:

— здійснювати ділові контакти з усіма державними, комерційними і суспільними організаціями з усіх питань, що входять до компетенції Асоціації;

— вступати у відповідності із своїми Статутними цілями і завданнями у громадсько-правові відносини, що не суперечать чинному законодавству, брати участь у виставках і т. ін.;

— створювати відділи та інші підрозділи, необхідні для її діяльності;

— отримувати благодійні внески та пожертвування від українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

— проводити іншу діяльність, не заборонену чинним законодавством та статутними цілями і завданнями.

3.3. Асоціація зобов’язана:

— здійснювати свою діяльність, суворо додержуючись чинного законодавства і даного Статуту;

— забезпечувати зберігання майна, що знаходиться у її розпорядженні;

— надавати своїим Членам будь-яку інформацію щодо всіх аспектів діяльності Асоціації;

— інформувати Членів Асоціації про свої іноземні контакти, сприяти розвитку міжнародних зв’язків;

— якомога ширше пропагувати, в тому числі і у засобах масової інформації, діяльність Членів Асоціації.

4. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членами Асоціації можуть бути організації (включаючи іноземні) будь-якої форми власності, діяльність яких пов’язана з фармацевтичним ринком, а також їх регіональні Асоціації (союзи), що визнають Статут Асоціації.

4.2. Прийом у Члени Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації після оплати вступного внеску на підставі письмової заяви юридичної особи. Асоціація є вільною до вступу (виходу) нових учасників на добровільних засадах.

4.3. Члени Асоціації мають право:

— брати участь в управлінні справами Асоціації в порядку, передбаченому даним Статутом;

— брати участь у зборах безпосередньо або через свого представника;

— у першу чергу брати участь у програмах та проектах Асоціації;

— вносити пропозиції до керівних органів Асоціації;

— обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

— користуватись безкоштовно в повному обсязі діловою та комерційною інформацією, що є в Асоціації, а також будь-яким іншим видом послуг, що надає Асоціація;

— звертатись до Асоціації за сприянням у захисті своїх прав та інтересів, що охороняються законом, а також за іншою необхідною допомогою;

— отримувати від органів управління Асоціації повну інформацію про її діяльність, у тому числі ознайомлюватися з даними її бухгалтерської звітності та іншою документацією в порядку, встановленому даним Статутом;

— вийти з Членів Асоціації в будь-який час за власним бажанням.

4.4. Члени Асоціації зобов’язані:

— своєчасно сплачувати членські внески, розмір яких встановлює Правління;

— брати активну участь у діяльності Асоціації;

— надавати Асоціації неконфіденційну інформацію, необхідну для досягнення її цілей і виконання завдань;

— виконувати прийняті на себе в установленому порядку зобов’язання по відношенню до Асоціації щодо сприяння в здійсненні своєї діяльності;

— утримуватись від використання у своїй діяльності методів недобросовісної конкуренції.

4.5. Члени Асоціації можуть бути виключені із Асоціації за рішенням Правління у випадку:

— порушення вимог Статуту;

— невиконання або неналежного виконання Членом своїх обов’язків;

— вчинення дій, що завдають шкоду діяльності Асоціації;

— несплати або несвоєчасної сплати членських внесків.

5. МАЙНО ТА КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

5.1. Майно Асоціації складають основні фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Асоціації.

5.2. Майно Асоціації створюється за рахунок:

— внесків Членів Асоціації;

— майна набутого в встановленому законом порядку;

— дарувань, пожертвувань та заповітів Асоціації, винаходів, продукції, об’єктів промислової та інтелектуальної власності, творів мистецтва, коштовностей, майна, грошових коштів вітчизняних та зарубіжних організацій, фірм, громадян;

— з інших не заборонених чинним законодавством джерел;

5.3. В Асоціації існують вступні, членські (щорічні) і благодійні внески.

Вступні та членські внески є обов’язковими. Їх розмір, порядок та терміни їх внесення визначаються Правлінням Асоціації.

Благодійні внески не є обов’язковими. Вони сплачуються за власним бажанням Членами Асоціації або іншими особами, які визнають статутні завдання Асоціації.

5.4. Асоціація може володіти, користуватись і розпоряджатись належними їй фінансовими та матеріальними ресурсами.

5.5. За рахунок власних коштів Асоціація може орендувати майно у вітчизняних та іноземних організацій і підприємств.

5.6. Добровільна передача Асоціації об’єктів виробничого, науково-технічного та соціального призначення, іншого майна, продукції, об’єктів промислової та інтелектуальної власності проводиться у встановленому законом порядку.

5.7. Кошти та майно, передані чи набуті Асоціацією на законних підставах, є його виключною власністю і не підлягають вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

5.8. Кошти Асоціації використовуються на:

— здійснення і розвиток статутної діяльності Асоціації;

— оплату праці штатних працівників Асоціації;

— інші необхідні для Асоціації виплати згідно з чинним законодавством.

6. СТАТУТНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Для забезпечення виконання статутних завдань Асоціації в інших областях та регіонах України можуть утворюватися місцеві осередки Асоціації, які не є юридичними особами і діють згідно зі спеціальним Положенням, яке затверджується Правлінням Асоціації.

6.2. Статутними органами Асоціації є:

— Збори Членів Асоціації;

— Правління на чолі з Президентом.

6.3. Вищим керівним органом Асоціації є Збори Членів Асоціації (надалі — Збори), котрі скликаються Правлінням за необхідності, але не рідше одного разу на два роки в порядку і за нормою, що визначається Правлінням.

6.4. Про дату проведення Зборів, їх порядок денний Члени Асоціації повідомляються не пізніше ніж за 20 днів до початку їх роботи.

6.5. Збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 Членів Асоціації.

6.6. Рішення Зборів приймаються, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 осіб, які беруть участь у Зборах. Голосування проводиться за принципом: один Член Асоціації (представник) — один голос.

6.7. Збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації.

6.8. До виключної компетенції Зборів належить:

— обрання членів Правління строком на 4 (чотири) роки та їх відкликання;

— визначення порядку розпорядження матеріальними ресурсами й грошовими коштами Асоціації;

— прийняття рішення про ліквідацію чи реорганізацію Асоціації.

6.9. Збори можуть за необхідності передати частину належних їй повноважень Правлінню.

6.10. Керівництво поточною діяльністю Асоціації здійснює Правління, яке складається з 3 (трьох) осіб. Правління здійснює свої повноваження у період між Зборами і вирішує будь-які питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

6.11. Правління Асоціації:

— організовує проведення Зборів;

— забезпечує організацію виконання рішень Зборів;

— визначає структуру Асоціації;

— визначає основні напрямки діяльності Асоціації;

— затверджує Статут та внесення змін і доповнень до нього;

— обирає Президента Асоціації та його заступників строком на 4 (чотири) роки;

— здійснює прийом у Асоціацію та виключення з неї, визначає розмір та порядок внесення вступних та щорічних внесків;

— встановлює форму посвідчення Члена Асоціація та вручає його;

— звітує перед Зборами Членів Асоціації про свою діяльність;

— виконує інші повноваження, делеговані йому Зборами;

— визначає повноваження Президента, заступників та Членів Правління.

6.12. Правління приймає рішення, які підписуються Президентом (а в разі його відсутності — його заступниками).

6.13. Засідання Правління правомочне, якщо в його роботі беруть участь усі три Члени Правління. Якщо один з Членів Правління не може бути присутній на засіданні Правління, він зобов’язаний передати свої повноваження іншому Члену Правління або довіреній особі.

6.14. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо Члени Правління за нього проголосували одноголосно.

6.15. Питання виключення Члена Правління або Члена Асоціації вирішуються шляхом голосування Членів Правління. Член Правління або Член Асоціації вважається виключеним, якщо за його виключення проголосувало не менше 2/3 осіб, що брали участь у голосуванні.

6.16. Президент:

— за дорученням Правління діє від імені Асоціації;

— виконує представницькі функції у відносинах з вітчизняними та іноземними державними і недержавними органами, організаціями та установами з питань діяльності Асоціації;

— сприяє зміцненню авторитету Асоціації в Україні та за кордоном, розширенню джерел фінансування Асоціації;

— головує на засіданнях Правління та підписує його рішення;

— має право делегувати своїм заступникам частину своїх повноважень;

— видає доручення (довіреності), має право першого підпису на фінансових документах, що стосуються діяльності Асоціації, укладає угоди, що спрямовані на виконання статутних цілей і завдань Асоціації;

— відкриває та закриває рахунки Асоціації в банківських установах;

— приймає на роботу на звільняє з роботи штатних працівників Асоціації;

— розпоряджається майном та коштами Асоціації відповідно до рішень Правління в межах чинного законодавства;

— представляє інтереси Асоціації у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування України;

— у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, які є обов’язковими для виконання штатними працівниками.

6.17. Президент виступає від імені Асоціації виключно в межах рішень і за дорученням (вказівкою) Правління, оформлених протоколом.


7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

7.1. Припинення діяльності Асоціації можливе в разі прийняття загальними Зборами рішення про припинення діяльності всіх її Членів, а також може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації відповідно до чинного законодавства.

При реорганізації Асоціації вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі Статуту або рішення суду.

7.2. Ліквідація Асоціації здійснюється призначеною Зборами Ліквідаційною комісією, а у випадках припинення діяльності Асоціації за рішенням суду — Ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Асоціації. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення публікує інформацію про ліквідацію Асоціації в одному із офіційних органів преси із зазначенням строків подачі заяв кредиторами.

7.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, виявляє її дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Асоціації третім особам, а також її Членам, складає ліквідаційний баланс та подає його Зборам або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

7.4. При ліквідації Асоціації питання про її майно вирішується у встановленому законом порядку.


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті