Новий рік — новий бюджет

З 1 січня 2001 р. набрав чинності закон «Про Державний бюджет України на 2001 рік», який є орієнтиром для багатьох керівників підприємств — виробників лікарських засобів, керівників бюджетних медичних установ тощо.

Доходи державного бюджету України на 2001 р. становитимуть 41990788,5 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду державного бюджету — 33302241,2 тис. грн., доходи спеціального фонду — 8688547,3 тис. грн. Видатки відповідно становитимуть 41990788,5; 32627545,8 та 9363242,7 тис. грн. Державний бюджет України на 2001 р. має бути бездефіцитним, враховуючи профіцит загального фонду державного бюджету України (674695,4 тис. грн.) та дефіцит спеціального фонду (674695,4 тис. грн.).

Розподіл видатків державного бюджету України наведено в додатку № 3 до Закону.

У 2001 р. заборонено здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов’язаних з державним боргом України.

Граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 2002 р. установлено в сумі 14050807,7 тис. грн. (1317121,1 тис. доларів США), зовнішнього боргу — в сумі, еквівалентній 10845577,9 тис. доларів США.

У 2001 р. заборонено надання державних гарантій при одержанні кредитів суб’єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надають міжнародні фінансові організації.

Суб’єкти підприємницької діяльності — позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов’язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплатити до державного бюджету плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Державному казначейству України надано право безспірного списання коштів, рішення про що було прийняте державним органом, який відповідно до закону має право на його застосування, з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету.

У разі списання коштів з реєстраційних рахунків бюджетних установ і організацій, з вини яких виникли відповідні зобов’язання, протягом місяця з часу проведення такої операції розпорядники коштів державного бюджету повинні впорядкувати свої зобов’язання з урахуванням результатів безспірного списання коштів і привести їх у відповідність до бюджетних призначень на 2001 р.

При цьому безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, в рахунок погашення зобов’язань таких бюджетних установ і організацій не допускається.

У ст. 30 Закону затверджено перелік захищених статей видатків загального фонду державного бюджету України на 2001 р. за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням (у тому числі пенсії, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Установлено, що фінансування витрат по захищених статтях та по соціальному захисту інвалідів і дітей-сиріт проводиться в першочерговому порядку та пропорційно по розпорядниках коштів державного бюджету України.

Як виняток, у 2001 р. від сплати земельного податку звільнено: дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань.

Зупинено на 2001 р. дію положень ряду законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів, у тому числі на:

безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями «За відвагу», Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 р., які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);

виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни I та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей).

Установлено також, що Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2001 р. згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету.

Кабінету Міністрів України належить розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із державного бюджету України у 2001 р.

Кабінету Міністрів України також належить забезпечити в повному обсязі фінансування видатків на закупівлю інсулінів для хворих на цукровий діабет і на забезпечення лікування осіб з онкологічними захворюваннями та хворих на туберкульоз.

У 2001 р. Кабінет Міністрів України має визначити окремий порядок виконання кошторисів Академії педагогічних наук, Академії медичних наук, Академії мистецтв, Академії правових наук України, Української академії аграрних наук та перерахування бюджетних коштів Національному комітету спорту інвалідів України безпосередньо органами державного казначейства України.

З метою захисту вітчизняного товаровиробника Кабінет Міністрів України має забезпечити використання бюджетних коштів на придбання обладнання, техніки, промислових та продовольчих товарів відповідно до вимог закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».


Витяг з додатку № 3
до закону України
«Про Державний бюджет України на 2001 рік»

РОЗПОДІЛ
ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2001 РІК (тис. грн.)

Код

Найменування

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

Поточні

з них

Капітальні

Всього

Поточні

з них

Капітальні

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

230

Міністерство охорони здоров’я України

949316,9

890669,8

283525,1

50714,8

58647,1

280426,6

220757,5

54004,6

30 832

59669,1

1229743,5

010113

Апарат міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів

3132,5

3132,5

1993,9

167,9

3132,5

040101

Фундаментальні дослідження наукових установ

14428,9

14401,9

9887,5

464,6

27

14428,9

040201

Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів

26000,2

26000,2

14 957

805

9768,2

8544,3

2770,1

766,6

1223,9

35768,4

040202

Державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм

8524

8524

1540

38,8

8524

040203

Державне замовлення у сфері науки

1132,2

1132,2

294,4

3,2

1132,2

040207

Інші заходи у сфері наукової та науково-технічної діяльності

1364,2

1318

658,9

51

46,2

1364,2

070602

Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації

74623,7

74623,7

45290,9

3300

162 870

116825,5

34852,5

22229,3

46044,5

237493,7

070701

Заклади післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення)

14349,2

14349,2

9454,1

700


3749,4

3330,9

889,8

1206,3

418,5

18098,6

070802

Методична робота, інші заходи по  народній освіті

774,6

95,3

69,3

679,3

774,6

080101

Лікарні

15199,6

15057,3

5483,9

1420,1

142,3

3585,6

2876,7

463,1

79,9

708,9

18785,2

080201

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, які мають ліжкову мережу)

55950,5

55015,9

18551

5900,4

934,6

4926,4

4124,8

100

341,8

801,6

60876,9

080202

Клініки науково-дослідних інститутів

161516,7

125 476

44310,5

15497,5

36040,7

10979,1

8962,7

577,2

1032,8

2016,4

172495,8

080204

Санаторії для хворих на  туберкульоз

29162,9

28 142

7259

4475

1020,9

8464,1

7729,4

20

1166,4

734,7

37 627

080205

Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)

20354,7

19659,8

5460,5

2916

694,9

10 338

8937,6

110

787,5

1400,4

30692,7

080400

Спеціалізовані поліклініки (в  тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)

2754,9

2656,8

1283,8

281,9

98,1

256,2

251,2

37

4,6

5

3011,1

080500

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки

5143,6

5063,2

2070,5

397,2

80,4

1202,1

1109,9

231,5

61,1

92,2

6345,7

080701

Санітарно-епідеміологічні станції

175164,9

172888,3

103919,9

12992,4

2276,6

56096,3

50924,2

11580,9

2926,5

5172,1

231261,2

080702

Дезінфекційні станції

7479,4

7379,9

3925

994,8

99,5

1672,3

1585,5

477,4

38,6

86,8

9151,7

080703

Заходи по боротьбі з епідеміями

5000

5000

5000

081002

Інші заходи по охороні здоров’я

93966,6

77753,5

6032

202,6

16213,1

6148,9

5214,8

1848,1

177,6

934,1

100115,5

081004

Централізовані бухгалтерії

1000

1000

610

1000

081006

Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики

76409,2

76409,2

76409,2

081007

Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом

36 000

36 000

36 000

081008

Програми і централізовані заходи з профілактики СНІДу

13 900

13 900

13 900

081009

Забезпечення інсуліном хворих на  цукровий діабет

57 000

57 000

57 000

081010

Централізовані заходи з лікування хворих онкологічного профілю

47 000

47 000

47 000

110201

Бібліотеки

1718,8

1425,3

377,9

54

293,5

170

150

18

3

20

1888,8

110202

Музеї і виставки

265,6

265,6

95,1

52,4

200

190

29

10

10

465,6

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті