СИМВАКОР-ДАРНИЦЯ в комплексному лікуванні хворих із нестабільною стенокардією

Останнім часом численні дослідження в галузі кардіології присвячені патофізіології ішемічної хвороби серця (ІХС) та оцінці клінічного значення нових даних, особливо тих, що стосуються зниження рівня холестерину. Пропонуємо ознайомитися з результатами проведеного в Україні клінічного дослідження гіполіпідемічного препарату виробництва ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» — СИМВАКОР–Дарниця.

Міжнародні багатоцентрові дослідження переконливо продемонстрували необхідність застосування терапії статинами для первинної (WOSCOPS) і вторинної (4S, CARE, LIPID) профілактики гіперліпідемії при стабільних формах ІХС [11, 14]. Зокрема, результати дослідження 4S виявили достовірне зниження показника загальної смертності на 30%, ризику виникнення коронарних ускладнень — на 42%, нефатального інфаркту міокарда — на 37% при їх застосуванні [13]. Гіполіпідемічний ефект статинів полягає у блокуванні 3-гідрокси-3-метилглутарил-коензим-А-редуктази, основного ферменту біосинтезу холестерину, який відбувається переважно в гепатоцитах, що призводить до зменшення вмісту апо-В-вмісних ліпопротеїдів крові [3].

Пошкодження атеросклеротичної бляшки з подальшим формуванням тромбу є основним механізмом трансформації стабільних варіантів ІХС в гострі коронарні синдроми [6, 10]. Патогенез їх розвитку складний, він включає гіперкоагуляцію, зниження фібринолітичної активності крові, посилення агрегаційної властивості тромбоцитів, активацію металопротеїназ, підвищення вмісту ендотеліну-1. В цьому процесі важливу роль відіграють і маркери системного запалення — С-реактивний білок, фібриноген, фактор Вілебранда, прозапальні цитокіни (ІЛ-1, TNF) та молекули адгезії (ICAM-1, VCAM-1) [2, 14].

За умови стандартного підходу до лікування приблизно у 10–15% хворих з нестабільною стенокардією (НС) розвивається гострий інфаркт міокарда або ж вони помирають в перші 6 міс від виникнення гострих коронарних синдромів [8]. Це вимагає пошуку нових підходів до лікування НС. Тому перспективним є застосування статинів у комплексній терапії гострих коронарних синдромів [1, 4, 5, 7]. Як з’ясувалось останнім часом, в основі дії статинів лежить не тільки вплив на ліпідний обмін, а й так звані плейотропні ефекти — зменшення вираженості системних ознак запалення, зниження рівня агрегації тромбоцитів та прокоагулянтного потенціалу крові, ендотелійзалежна вазодилатація, зменшення продукції активованими макрофагами металопротеїназ [2, 12].

СИМВАКОР

Запобігає розвитку інфаркту міокарда, знижує смертність

• У хворих з гіперліпідемією симвастатин знижує ризик розвитку інфаркту міокарда на 37%, ішемічного інсульту — на 28%13

• Нормалізує ліпідний спектр крові у хворих з дисліпідемією

• Добре переноситься і не викликає розвитку серйозних побічних ефектів*

• Економічні параметри застосування препарату забезпечують доступність курсового лікування для широкого кола пацієнтів


* Звіт про результати обмеженого клінічного дослідження «Оцінка ефективності та переносимості препарату Симвакор-Дарниця виробництва «Фармацевтичної фірми «Дарниця» у хворих з ІХС та АГ з гіперліпідемією» (Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Київ, 2000 р.)

Симвастатин — один із статинів, застосування якого найбільш часто вивчається в численних міжнародних дослідженнях [6, 9, 13]. Поява на фармацевтичному ринку українського генерика симвастатину — СИМВАКОРУ–Дарниця може сприяти більш широкому застосуванню статинів у клінічній практиці.

На базі кафедри госпітальної терапії № 1 Івано-Франківської державної медичної академії проведено дослідження, метою якого було встановити клінічну ефективність СИМВАКОРУ–Дарниця в  лікуванні хворих з НС.

Під час дослідження було обстежено 23 пацієнти з НС (16 чоловіків і 7 жінок), середній вік яких становив (56,5±4,2) року, з клінічними ознаками дестабілізації ІХС. Тривалість цього періоду у всіх пацієнтів складала в середньому 8,5±2,9 доби. Критеріями включення в дослідження були: типовий больовий синдром у стані спокою тривалістю більше 10 хв упродовж останніх 24 год, що супроводжувалось відповідними змінами, відображеними на ЕКГ. Інфаркт міокарда в  анамнезі відзначено в 9 (39,1%) хворих, цукровий діабет (в стадії компенсації або субкомпенсації) — у 8 (34,8%), артеріальну гіпертензію — у 15 (65,2%), зловживали палінням — 13 (56,7%); гіперліпідемію виявлено в 17 (73,9%) хворих.

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ
ЛІПІДНОГО СПЕКТРУ КРОВІ
У ХВОРИХ З НС НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ СИМВАКОРОМ-ДАРНИЦЯ

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ

ЗХС — загальний холестерин

ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїдів низької щільності

ХС ЛПДНЩ — холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності

ХС ЛПВЩ — холестерин ліпопротеїдів високої щільності

ТГ — тригліцериди

Всім хворим проводили стандартну терапію, яка включала ацетилсаліцилову кислоту, нефракціонований або низькомолекулярний гепарин, блокатори b-адренорецепторів, нітрати пролонгованої дії в середньотерапевтичних дозах; за показаннями — інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту. СИМВАКОР–Дарниця призначали в стандартній дозі 20 мг/добу одноразово ввечері з першого дня лікування, незалежно від показників ліпідного спектру крові, упродовж 8 тижнів.

Вміст загального холестерину (ЗХС) у сироватці крові визначали за методом S. Іlca, холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ) — в  супернатанті після осадження апо-В-вмісних ліпопротеїдів гепарином в присутності іонів Мn2+, рівень тригліцеридів досліджували з допомогою наборів LACHEMA (Чехія). Визначення вмісту ХС ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) проводили розрахунковим методом за формулою Friedewald.

При типуванні ліпопротеїдемії межі норми визначали згідно з Європейськими рекомендаціями з профілактики серцево-судинних захворювань в клінічній практиці, 2003 р. В рекомендаціях вказано, що рівень ЗХС у здорової людини повинен бути нижче 5 ммоль/л, а ХС ЛПНЩ — нижче 3 ммоль/л. Для пацієнтів з клінічними проявами серцево-судинних захворювань або хворих на  цукровий діабет цільовий рівень ЗХС повинен становити нижче 4,5 ммоль/л, ХС ЛПНЩ — нижче 2,5 ммоль/л. Дослідження ліпідного спектру сироватки крові хворих проводили на початку і в  кінці дослідження. Отримані результати проаналізовано за допомогою методу варіаційної статистики, вірогідність оцінювали за критерієм Стьюдента.

Застосування СИМВАКОРУ–Дарниця сприяло зниженню рівня ЗХС на  18% (р<0,05) та досягненню цільового рівня (4,5 ммоль/л), ХС ЛПНЩ — на 26% (р<0,05), тригліцеридів — на 7% (р>0,05) (діаграма). Цільовий рівень ХС ЛПНЩ (2,5 ммоль/л) був досягнутий у 13 хворих (56,7%). У 8 (34,8%) пацієнтів концентрація ХС ЛПНЩ залишалась вищою за цільовий рівень, проте знизилась більше ніж на 10%. Цій категорії хворих надалі дозу підвищували до 40 мг на добу. Водночас рівень ХС ЛПВЩ підвищився на 5,9% (р>0,05). 2 пацієнти (8,6%) виявилися нечутливими до лікування. Побічних ефектів не зареєстровано.

Препарат СИМВАКОР–Дарниця у рекомендованих дозах виявляє виражену гіполіпідемічну дію, що дозволяє знизити рівень атерогенних ліпідних фракцій сироватки крові у хворих з НС до цільового рівня (за Європейськими рекомендаціями з профілактики серцево-судинних захворювань в клінічній практиці, 2003 р.). Препарат не викликав побічних ефектів (у тому числі підвищення активності печінкових трансаміназ) навіть у разі використання в добовій дозі 40 мг. На  підставі цього СИМВАКОР–Дарниця можна рекомендувати до застосування у комплексній терапії хворих з гострими коронарними синдромами. o

ЛІТЕРАТУРА

1. Арутюнов Г.П. Статины и острые коронарные синдромы. Мы на  пороге нового стандарта лечения // Клин. фармакология и терапия. — 2001.— № 10 (3).— С. 2–8.

2. Дзяк Г.В., Коваль О.А., Каплан П.А., Півняк А.Г. Запалення та імунопатологічні зміни при гострих коронарних синдромах: чи необхідна зміна стандартів терапії  // Нова медицина.—2003.— № 4 (9).— с. 26–30.

3. Климов А.Н., Никульчева Н.Г. Липиды, липопротеиды и  атеросклероз. – СПб.: Питер, 1998.— 297 с.

4. Кухарчук В.В., Бубнова М.Г., Кательницкая Л.И., Никитин Ю.П., Ольбинская Л.И. Эффективность и безопасность симвастатина у больных с гиперхолестеринемией (результаты мультицентрового клинического исследования) // Кардиология. — 2003.— № 43 (5).— С. 42–47.

5. Пархоменко А.Н, Лутай Я.М., Брыль Ж.В. Безопасность и  эффективность раннего применения симвастатина у больных с острыми коронарными синдромами без элевации сегмента ST на электрокардиограмме // Укр. кардіол. журн.— 2002.— № 6.— С. 19–23.

6. Середюк Н.М., Вакалюк І.П. Гострі коронарні синдроми.— Тернопіль: Укрмедкнига.— 2001.— 192 с.

7. Шумаков В.О., Братусь В.В., Талаєва Т.В., Малиновська І.Є., Прохна Л.С. Протизапальна дія симвастатину у хворих з гострим інфарктом міокарда // Укр. кардіол. журн.— 2002.— № 5.— С. 33–37.

8. Ambrose J.A., Weinrauch M. Thrombosis in ischemic heart disease. Archives of Internal Medicine, 1996.— Vol. 156 (8). — P. 1382—1391.

9. Ballantyne C.M., Blazing M.A., Hunninghake D.B. Effect on high-density lipoprotein cholesterol of maximum dose simvastatin and atorvastatin in patients with hypercholesterolemia: results of the Comparative HDL Efficacy and Safety Study (CHESS) // Am. Heart. J. — 2003. — Vol. 146(5) —
P. 862–869.

10.? Fuster V., Fayad Z.A., Badimon J.J. Acute coronary syndromes: biology // Lancet. — 1999.— Vol. 353 (Suppl. II).— P. 5–9.

11. Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels // N. Engl. J. Med. — 1998. — Vol. 339.— P. 1349–1357.

12. Munford R.S., Statins and the acute-phase response // N. Engl. J. Med. — 2001.— Vol. 344.—
P. 2016–2018.

13. Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) // Lancet.— 1994.— Vol. 344.— P. 1383–1389.

14. Ridker P.M., Rifai N., Pfeffer M.A. et al. Long-term effects of pravastatin on plasma concentration of C-reactive protein: the Cholesterol and Recurrent Events (CARE) Investigators // Circulation.— 1999.— Vol. 100.— P. 230–235.

Н.М. Середюк, д-р мед. наук, професор І.П.Вакалюк, д-р мед. наук, професор Ю.В. Боцюрко, канд. мед. наук, доцент
(кафедра госпітальної терапії №1, Івано-Франківська державна медична академія)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Выше ноги или Все на борьбу с варикозом!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті