Звернення ТОВ «ЛАРГА-М» до деяких органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ларга-М»

від 25.01.2013р. вих. № 16

Прем’єр-міністру України

Азарову Миколі Яновичу

Голові Державної служби України з лікарських засобів

Соловйову О.С.

Міністру Міністерства охорони здоров’я України

Богатирьовій Раїсі Василівні

Голові комітету Верховної Ради України з питань підприємництва,

регуляторної та антимонопольної політики

Кужель Олександрі Володимирівні

Голові комітету Верховної ради України з питань охорони здоров’я

Бахтеєвій Тетяні Дмитрівні

Голові Державної служби України з питань регуляторної

політики та розвитку підприємництва

Бродському Михайлу Юрійовичу

Міністру Міністерства юстиції України

Лавріновичу Олександру Володимировичу

Громадській Раді при Міністерстві охорони здоров’я України

Комісії з питань діяльності фармацевтичної галузі

Антимонопольному комітету України

Громадській Раді при Державній службі лікарських засобів України

Звернення

ТОВ «ЛАРГА-М» щодо проекту наказу про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами (стосовно створення умов доступу осіб з обмеженими фізичними властивостями)

Звертаємось до Вас у зв’язку з розміщенням 23.01.2013р. на офіційному сайті МОЗ України проекту наказу МОЗ України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими» (далі — Проект). Цим Проектом наказу затверджуються зміни до ліцензійних умов (далі — Ліцензійні умови) стосовно створення умов доступу осіб з обмеженими фізичними властивостями лише двома шляхами.

Зокрема Проектом передбачені такі зміни в Ліцензійних умовах:

1.1. У абзаці п’ятому пункту 3.5.7 після слів «створити необхідні умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек» доповнити словами: «відповідно до вимог пункту 3.5.25 цих Ліцензійних умов».

1.2. Доповнити розділ пунктом 3.5.25 такого змісту:

«3.5.25. Умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек забезпечуються шляхом облаштування пандусу або обладнання підйомниками (нахиленими або вертикальними піднімальними платформами тощо).

Максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8%. При перепаді висот підлоги на шляхах руху 0,2 м і менше допускається збільшувати уклон пандуса до 10%. У виняткових випадках допускається передбачати гвинтові пандуси.

Ширина пандуса повинна бути не менше 1,0 м.

Уздовж обох боків усіх пандусів, а також біля всіх перепадів висот більше 0,45 м необхідно встановлювати огорожу з поручнями. Поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м.

Необхідність і ступінь (форми) адаптації до вимог доступності будинків, віднесених до об’єктів культурної спадщини, узгоджуються з органом охорони культурної спадщини відповідного рівня.»

Вважаємо, що цей Проект не може бути прийнятий в такій редакції, він вимагає суттєвого доопрацювання, в тому числі за наступними підставами:

1.

Діюча редакція абз.5 п. 3.5.7 Ліцензійних умов звучить як «створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек».

Тобто, фактично Проект встановлює обов’язок ліцензіата по створенню необхідних умов для доступу осіб з обмеженими властивостями лише відповідно до вимог нового пункту 3.5.25, який, відповідно, передбачає лише два шляхи забезпечення доступу — шляхом облаштування пандусу або обладнання підйомниками.

Але! Обладнання аптечних закладів підйомниками — вимагає дуже великих коштів. Їх закупівля та встановлення дуже негативно відобразиться на фінансовому становищі суб’єктів господарювання, особливо на тих, в яких лише декілька аптечних закладів.

Облаштування аптечних закладів пандусами з досить жорсткими встановленими вимогами щодо висоти підйомів, уклону, тощо — також в багатьох випадках неможливе. Багато аптечних закладів вже розміщені в таких приміщеннях, будівлях та місцях, що якщо пандуси будуть встановлюватися — то вони будить довжиною в декілька метрів, перекриють не лише тротуари, але й дорожні шляхи. Тобто, ці аптечні заклади не будуть мати жодної можливості виконати таку нову ліцензійну умову і змушені будуть припинити свою діяльність, а суб’єкт господарювання — припинити підприємницьку діяльність.

На теперішній час ці аптеки забезпечують умови доступу осіб з обмеженими властивостями шляхом встановлення кнопок виклику, що повністю відповідає діючий редакції Ліцензійних умов та законодавству, з попереднім погодженням такого встановлення з громадськими організаціями інвалідів. Але Проект такої умови забезпечення — не передбачає, фактично виключає її можливість !

Так, згідно ст.4 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», який є спеціальним законом та визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні, діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає у:

виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу (далі — об’єкти фізичного оточення), транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів — до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту.

Згідно ст. 26 цього закону, підприємства, установи та організації зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів (у тому числі інвалідів, які використовують засоби пересування та собак-поводирів) до об’єктів фізичного оточення.

Тобто цей Закон, на відміну від Проекту, не обмежує створення умов доступу інвалідів лише встановленням підйомників або пандусів.

Згідно ст.12 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», громадські організації інвалідів, їх спілки створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей інвалідів та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об’єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв’язку, а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів — до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, надання соціальних послуг, залучення інвалідів до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю за дотриманням прав інвалідів, представництва їхніх інтересів та усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно інвалідів, та мають право користуватися пільгами і преференціями, передбаченими законодавством.

Згідно ст. 27 цього Закону у разі, якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів, за погодженням з громадськими організаціями інвалідів здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Тобто Закон прямо передбачає можливість розумного пристосування об’єктів за погодженням з громадськими організаціями інвалідів.

Згідно ст. 2 цього закону термін «розумне пристосування» та «універсальний дизайн» вживаються у значенні, наведеному в Конвенції про права інвалідів.

Згідно ст. 2 Конвенції про права інвалідів від 13.12.2006 р, яка ратифікована Україною 16.12.2009 р., «розумне пристосування» означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних та підходящих модифікацій і коректив, що не стають черезмірним або невиправданим тягарем, для цілей забезпечення реалізації або здійснення інвалідами нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод. «Універсальний дизайн» означає дизайн предметів, обстановок, програм та послуг, покликаний зробити їх можливою мірою максимально придатними для використання для всіх людей без необхідності адаптації чи спеціального дизайну.

Тобто така редакція Проекту порушує право на підприємницьку діяльність; не забезпечує конкуренцію, в тому числі між аптечними закладами та їх власниками; не забезпечує рівність перед законом; примушує робити те, що не передбачено законом, і що не було передбачено нормативно-правовим актом, який не повинен суперечити законам; звужує зміст та обсяг існуючих прав і свобод (в тому числі — власників аптечних закладів, суб’єктів господарювання, які в силу розміщення приміщення, будівлі не можуть встановити пандус, не мають можливості встановити коштовний підйомник, але встановили погоджену кнопку виклику і належним чином на цей час забезпечують доступ осіб з обмеженими властивостями); аптечні заклади, розміщені в місцях, де встановлення пандусу буде можливим, будуть набувати неправомірних переваг (лише завдяки розміщенню будівлі та проїзних частин та тротуарів, а не власних досягнень); порушує і унеможливлює використання права користуватися і розпоряджатися своєю власністю (в т.ч. власників аптечних закладів, власників приміщень, в яких розміщені аптечні заклади, але виконати нові вимоги не можуть через розміщення будівлі та проїзних частин та тротуарів); покладає на суб’єктів господарювання та власників аптек черезмірний та невиправданий тягар.

В тому числі така редакція змін буде порушувати норми Конституції України:

Статті 42 — Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.

Статті 8 — В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Статті 13 — Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

Статті 19 — Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Статті 22 — При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 41 — Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

А також ст. ст. 2, 4, 26, 27 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», ст. 2 Конвенції про права інвалідів.

Не буде і підтримки державою конкуренції аптечних закладів як змагання завдяки саме їх власних досягнень, аптечні заклади будуть поставлені в нерівне становище, що заборонено згідно ст. 25 ГК України. Прийняття такої норми підпадає під поняття «антиконкурентні дії органів влади» (заборонені ст. 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції») та під поняття «дискримінація суб’єктів господарювання органами влади« (яка не допускається згідно ст. 31 ГК України»), буде порушене конкурентне законодавство.

2.

Як вбачається з пояснювальної записки до Проекту, у якості обґрунтування необхідності прийняття Проекту, а також у якості мети досягнення зазначено забезпечення реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я і медичну допомогу, поліпшення ситуації із забезпеченням інвалідів лікарським засобами шляхом внесення змін до ліцензійних умов, згідно яких ліцензіат повинен створити необхідні умови вільного доступу.

Але і на теперішній час Ліцензійні умови містять таку норму (щодо створення необхідних умов, п.3.5.7), а Проектом ці умови лише обмежуються створенням умов доступу тільки двома способами, які ліцензіати в багатьох випадках не зможуть виконати. Тобто у зв’язку з неможливістю виконання таких обмежуючих вимог — ліцензіати будуть позбавлені ліцензій, тобто припинять свою діяльність, аптеки будуть зачинені, відповідно, мета, зазначена в пояснювальній записці, — не лише не буде досягнута, а навпаки, ситуація із забезпеченням осіб з обмеженими властивостями лікарськими засобами різко погіршиться, оскільки кількість аптек значно зменшиться.

Також необхідність Проекту в пояснювальній записці обґрунтовується розробкою відповідно до Законів України «Про лікарські засоби», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 440.

Але ці акти були прийняті досить давно і до прийняття діючих Ліцензійних умов, змін з питання забезпечення доступу ці акти не зазнавали. Тобто таке обґрунтування є безпідставним.

В пояснювальній записці до Проекту також вказано, що у зв’язку з прийняттям Проекту — у суб’єктів господарювання будуть відсутні витрати. Це повністю не відповідає дійсності, так як у зв’язку з новими жорсткими вимогами суб’єкти господарювання повинні будуть обладнати аптеки дорогими підйомниками, пандусами, здійснити роботу по відведенню землі біля аптек, оформленню її оренди, тощо.

Відповідно і зазначення в пояснювальній записці як вигоду інтересам суб’єкта господарювання підвищення рівня довіри громадян до аптек — не відповідає існуючий обстановці.

Зазначення у якості вигоди від Проекту для громадян — поліпшення ситуації з забезпеченням осіб з обмеженими можливостями основними лікарськими засобами — не відповідає змісту Проекту та його наслідкам, так як ситуація лише погіршиться.

В розділі 3 Аналізу регуляторного впливу до Проекту зазначено, що лише варіант змін, передбачених Проектом, є оптимальним. Це не відповідає дійсності. Оптимальним є можливість забезпечити умови доступу різними, в кожній конкретній ситуації визначеними способами, погодженими з громадськими організаціями інвалідів, як це передбачено Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (який є спеціальним законом з цього питання), в тому числі і шляхом облаштування аптек погодженими кнопками виклику.

Статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» встановлені принципи державної регуляторної політики, які Проектом порушуються, в т.ч.:

доцільність — обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

адекватність — відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

ефективність — забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість — забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

Тобто Проект є недоцільним, неадекватним, неефективним та незбалансованим.

3.

Проект містить і текстові помилки. Так, в п.1.1 змін Проекту встановлено:

«1.1. У абзаці п’ятому пункту 3.5.7 після слів «створити необхідні умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек» доповнити словами: «відповідно до вимог пункту 3.5.25 цих Ліцензійних умов»».

Але, насправді слів «створити необхідні умови для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек» абзац 5 п. 3.5.7 не містить. Його повна редакція звучить так: «створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек».

Враховуючи, що Проект суперечить законодавству та порушує його, створює нерівні умови на ринку, містить ознаки антиконкурентних дій та дискримінації суб’єктів господарювання органами влади, покладає на суб’єктів господарювання та власників аптек черезмірний та невиправданий тягар, обмежує права, порушує основні принципи державної регуляторної політики, містить текстові помилки, він не може бути прийнятий в розміщеній редакції.

Прошу розглянути це звернення, прийняти його до уваги та здійснити заходи по недопущенню прийняття та введення в дію такого Проекту, надати письмову відповідь.

З повагою
та надією на порозуміння,
Директор ТОВ «ЛАРГА-М»
Кривунь О.В.

Читайте також: Заява ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» щодо недопущення прийняття та введення в дію проекту змін до Ліцензійних умов;

Позиція ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ХАРКІВ» щодо недопущення прийняття та введення в дію проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами;

ТОВ «Аптека низьких цін К» пропонує зняти з розгляду проект змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «ЕЛЕГАНТ-ГРУПП» до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

ТОВ «Елегант-Групп» звертається до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами

 Звернення ТОВ «Аптека-Магнолія» щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

Зверенення ТОВ «Трансфарм-Дніпро» до органів державної влади;

ТОВ «Трансфарм-Дніпро» звертається до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами;

Заперечення ТОВ «Юнис» щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «ДОМІНАНТ-ФАРМА» до органів влади;

Звернення ТОВ «ЛАРГА-М» до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

ТОВ «Аптека низьких цін Одеса» звертається до органів влади щодо недопущення прийняття проекту змін до Ліцензійних умов стосовно забезпечення вільного доступу до аптек для осіб з обмеженими можливостями;

Лист КП «Луганська обласна «Фармація» до органів влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов;

Позиція ТОВ «ДНІПРОФАРМА» стосовно недопущення прийняття та введення в дію проекту змін до Ліцензійних умов щодо створення умов доступу осіб з обмеженими фізичними властивостями;

Звернення ТОВ «Дніпрофарма» до органів державної влади стосовно проекта наказу МОЗ щодо внесення змін до Ліцензійних умов;

Заява ТОВ «Аптека низьких цін плюс» до органів державної влади щодо проекту наказу про внесення змін до Ліцензійних умов;

Зверення ТОВ «Аптека низьких цін плюс» стосовно проекту наказу щодо змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

Письмові заперечення ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» до органів державної влади стосовно проекту наказу про внесення змін до Ліцензійних умов;

Письмове звернення ТОВ «Аптека низьких цін ТМ» до органів державної влади щодо проекту змін до Ліцензійних умов стосовно облаштування аптек пандусами;

Звернення ТОВ «Благодія» щодо пропозицій по внесенню змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «Благодія» з проханням переглянути проект наказу МОЗ щодо внесення змін до Ліцензійних умов;

Звернення ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» стосовно пропозицій по створенню нових умов доступу осіб з обмеженими фізичними властивостями до аптечних закладів;

Звернення ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН КРЕМІНЬ» до органів державної влади стосовно пропозицій по внесенню змін до вимог діяльності аптечних закладів;

Заперечення ТОВ «Аптека низьких цін К» у зв’язку з можливими змінами до Ліцензійних умов;

Заява ТОВ «Аптека низьких цін Одеса» до державних органів стосовно можливих змін до вимог діяльності аптечних закладів;

Звернення ТОВ «АПТЕКА НИЗЬКИХ ЦІН ДНІПРО» до органів державної влади щодо змін до Ліцензійних умов

Звернення ТОВ «ДОМІНАНТ-ФАРМА» з приводу можливих змін в Ліцензійні умови.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті