Проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я»

На публічне обговорення виноситься проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я», який оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України 06.07.2009 р.

Запропонованим проектом Порядку визначається здійснення організації та проведення моніторингу закладів охорони здоров’я, що відбувається із залученням клінічних провізорів. В разі якщо штатні нормативи закладу охорони здоров’я не передбачають посади спеціаліста — клінічного провізора, то проведення моніторингу та його аналізу відбувається із залученням відповідальної особи з вищою фармацевтичною освітою: провізора закладу охорони здоров’я, який пройшов спеціалізацію з клінічної фармації з отриманням сертифікату встановленого зразка.

ПОВІДОМЛЕННЯ

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV виноситься на публічне обговорення проект наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я».

Запропонований проект розроблений відповідно до законів України «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування» (від 27.12.2006 р. № 898), «Про лікарські засоби» (від 04.04.1996 р. № 123/06-ВР), «Про захист населення від інфекційних хвороб» (від 09.04.2000 р. № 1645-III)» та прийнятих у розвиток цих законів регуляторних актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я, узгоджених та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України. Серед них концептуально важливими є постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми забезпечення населення лікарськими засобами на 2004–2010 роки» від 25.07.2003 р. № 1162 та «Про затвердження Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення» від 02.11.2006 р. № 400.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 07.08.2008 р. за адресами:

 • [email protected] — Міністерство охорони здоров’я України;
 • 01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, [email protected] — Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва;
 • 01151, Київ-151, вул. Ушинського, 40, [email protected] — ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

1. Аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання

Державна політика у сфері обігу лікарських засобів базується на створеній за роки незалежності України нормативно-правовій базі, якою визначені правові норми у сфері виробництва, реєстрації (перереєстрації), контролю якості та безпеки лікарських засобів, в основу яких покладено європейські стандарти, орієнтовані на пріоритет забезпечення захисту життя і здоров’я людини. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» (зі змінами) лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. Державну реєстрацію (перереєстрацію) здійснює МОЗ України на підставі результатів експертизи матеріалів реєстраційного досьє згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2008 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)» (зі змінами). Тільки за умов адекватного проведення доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів та складання вмотивованих позитивних висновків про ефективність та безпеку лікарського засобу може бути прийняте рішення про можливість його медичного застосування. Найважливішою складовою контролю за якістю та безпекою лікарських засобів є система післяреєстраційного нагляду, що створена на виконання ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», приписами якої визначено, що «у разі виявлення невідомих раніше небезпечних властивостей лікарського засобу Міністерство охорони здоров’я України або уповноважений ним орган може прийняти рішення про повну або тимчасову заборону на його застосування». У розвиток цієї норми наказом МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 затверджено Порядок здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування. Зазначений Порядок не передбачає участі в лікувальному процесі стаціонару клінічного провізора, як це прийнято в міжнародній практиці. За його участю проводиться моніторинг безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я. Досвід участі клінічних провізорів в лікувальному процесі, узагальнений в рекомендаціях ВООЗ, свідчить про високу якість моніторингу фармакотерапії на засадах її раціональності, оцінки доцільності застосування лікарських засобів виявлення та можливості запобігання ускладнень фармакотерапіїї, побічної їх дії. Необхідність участі клінічних провізорів у лікуванні хворих також пов’язана із забезпеченням лікарів інформацією про лікарські засоби, оскільки методи терапії все частіше удосконалюються, участю в контролі якості та вартості лікування, потребою усунення таких утруднень при медикаментозній терапії, як взаємодія препаратів, складнощі із їх введенням в організм пацієнта, виконання хворими призначень, просвітою пацієнтів та ін. Отже система післяреєстраційного нагляду потребує подальшого удосконалення на нових засадах, що відповідають міжнародному досвіду та рекомендаціям ВООЗ.

2. Цілі державного регулювання

Як визначено Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженою Законом України від 18.03.2004 р. № 1629-IV, метою такої адаптації є досягнення відповідності правової системи з міжнародними та європейськими нормативними актами, рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Правовідносини у сфері післяреєстраційного нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, визначаються наступними міжнародними документами:

 • The World Medicines Situation (Сучасна ситуація в галузі лікарських засобів). — ВООЗ. Женева, 2004;
 • The importance of pharmacovigilance. Safety Monitoring of medicinal products (Важливість фармакологічного нагляду. Моніторинг безпеки медичної продукції). — ВООЗ. Женева, 2004;
 • The safety of medicines in public health programmes: Pharmacovigilance an essential tool (Безпека лікарських засобів в програмах громадської охорони здоров’я. Фармаконагляд як необхідний інструмент). — ВООЗ. Женева, 2006;
 • Volume 9 — Pharmacovigilance part II Guidelines for competent authorities and Agency (1. Undertaking of Pharmacovigilance Activities by Competent Authorities in Member; 1.5. Pharmacovigilance Data from Other Sourees; 1.5.1. Intensive Monitoring Schemes);
 • EMEA/CHMP/96268/2005 Guideline on Risk Management Systems for medicinal products for human use;
 • Directive 2001/83/EC and of the council of 6 November 2001 on the Community;
 • Regulation (EC) № 726/2004 of the European Parliament and of the Council.

Зазначені документи охоплюють широке коло питань, які стосуються правового регулювання питань проведення моніторингу за безпекою та ефективністю лікарських засобів у стаціонарах. Моніторинг, який використовується в багатьох країнах світу, є невід’ємною частиною клінічної практики. Оскільки якість медико-санітарної допомоги у значній мірі залежить від того рівня, на якому клініцисти поінформовані про принципи фармаконагляду і практикують у відповідності з ними. Регулярний потік інформації і обмін даними з питань ефективності та безпеки лікарських засобів сприяють об’єктивізації оцінки безпеки лікарських засобів, розумінню виникнення побічних реакцій, спричинених лікарськими засобами. Здійснення моніторингу з питань ефективності та безпеки також сприятиме проведенню раціональної фармакотерапії та зведенню до мінімуму потенційної шкоди, яку можуть спричинити лікарські засоби. Останнє є можливим шляхом прийняття рішень по раціональному використанню лікарських засобів через інформування про несприятливі наслідки застосування лікарських засобів.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Під час розробки проекту наказу «Про затвердження Порядку проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я» були розглянуті такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишити без змін існуючий Порядок здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, що затверджений наказом МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898. Цим нормативним актом передбачено тільки збір оперативної інформації та річний звіт про випадки побічної дії лікарських засобів, що відбулись. Порядок не визначив засади проведення моніторингу з питань ефективності та безпеки за участю клінічних провізорів як сучасного європейського інструменту проведення раціональної фармакотерапії та зведення до мінімуму потенційної шкоди, яку можуть спричинити лікарські засоби. На підставі вищевикладеного зроблено висновок, що від такої альтернативи слід відмовитися, оскільки не будуть досягнені цілі прийняття розробленого проекту акта.

2. Внести зміни у діючий нормативно-правовий акт щодо здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, визначений наказом МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898. При розгляді цієї альтернативи внесення змін у вищезазначений наказ зроблено висновок про їх недоцільність, оскільки розроблений проект наказу передбачає не доповнення за рахунок внесення змін, а принципово новий підхід до вирішення проблеми безпеки та якості фармакотерапії на засадах моніторингу застосування лікарських засобів відповідно до Державного формуляру та сучасних стандартів медичної допомоги, базованих на доказовій медицині.

3. Прийняття нового регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються із сучасними європейськими та міжнародними підходами щодо проведення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, шляхом моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я.

4. Механізм, який пропонується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Проектом цього регуляторного акта передбачено впровадження в Україні моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я, що дозволить:

 • сприяти покращанню суспільної охорони здоров’я та укріпити довіру серед пацієнтів до лікарських засобів, які вони використовують, та до медико-санітарного обслуговування в цілому;
 • попередити та/чи обмежити ризики, пов’язані з використанням лікарських засобів;
 • дати регуляторним органам необхідну інформацію для внесення змін щодо рекомендацій стосовно використання лікарських засобів;
 • покращити зв’язок між фахівцями-медиками та громадськістю;
 • підвищити освітній рівень фахівців-медиків щодо розуміння ефективності лікарських засобів, які вони призначають, і пов’язаний з ними ризик.

Відповідно до загальних принципів проведення моніторингу Порядком визначається здійснення організації та проведення моніторингу закладів охорони здоров’я, що відбувається із залученням клінічних провізорів, в разі якщо штатні нормативи закладу не передбачають посади спеціаліста — клінічного провізора. У такому випадку проведення моніторингу та його аналізу відбувається із залученням відповідальної особи з вищою фармацевтичною освітою — провізора закладу охорони здоров’я, який пройшов спеціалізацію з клінічної фармації з отриманням сертифікату встановленого зразка.

Керівники закладів охорони здоров’я подають до ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України (далі — Центр) достовірну інформацію, отриману при проведенні моніторингу, яка відповідає первинній медичній документації.

Центр розробляє та надає для закладів охорони здоров’я програмне забезпечення для проведення моніторингу, здійснює контроль щодо достовірності та якості інформації, отриманої при проведенні моніторингу, шляхом вибіркової перевірки первинної медичної документації, узагальнює та аналізує інформацію, отриману при проведенні моніторингу, надає пропозиції МОЗ для прийняття відповідних рішень, надає рекомендації виробнику/заявнику (або його представнику) відповідно до наказу МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування».

Проектом наказу передбачено затвердження Порядку, яким удосконалюється система післяреєстраційного нагляду за безпекою та ефективністю лікарських засобів у відповідності до вимог чинного законодавства України та гармонізуються нормативно-правові акти України щодо якості, безпеки та ефективності лікарських засобів з Директивами Європейського парламенту та Ради ЄС.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Соціально-економічні та інші результати впровадження запропонованого акта у разі його прийняття пов’язані із запобіганням застосування неякісних, неефективних та небезпечних лікарських засобів з метою охорони здоров’я громадян і захисту їх життя.

У разі прийняття регуляторного акта основою діяльності по плануванню і управлінню потоком лікарських засобів з метою задоволення потреб хворих для здійснення лікувального процесу передбачається оптимізація відбору найбільш ефективних та безпечних ліків. Прийняття наказу не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

Можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Запобігання обігу на території України неякісних, неефективних та небезпечних лікарських засобів з метою охорони здоров’я громадян і захисту їх життя Відсутні
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
1. Попередження та/чи обмеження ризиків, пов’язаних з використанням лікарських засобів

2. Застосування стандартів лікування, базованих на засадах доказової медицини та Державної формулярної системи

3. Підвищення якості та ефективності фармакотерапії

Відсутні
Сфера інтересів громадян
Забезпечення населення України ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами Відсутні

7. Запропонований строк дії акта

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки коло проблем, що регулюються, мають перманентний характер.

8. Показники результативності акта

Прогнозовані показники результативності регуляторного акта:

а) розмір надходження до Державного та місцевих бюджетів цільових фондів — реалізація акта не передбачає додаткових надходжень та втрат до Державного та місцевих бюджетів;

б) кількість суб’єктів господарювання, та/або фізичних осіб, на які поширюватиметься дія акта, — дія акта поширюється на всі лікувально-профілактичні заклади (незалежно від форми власності), які проводять фармакотерапію і відповідають за її ефективність, безпеку та якість;

в) розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, — запропонований акт не вимагає від суб’єктів господарювання додаткових витрат;

г) час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, — з прийняттям акта проведення моніторингу лікарських засобів не збільшить тривалість перебування хворого в стаціонарі;

д) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб — запропонований проект наказу розміщено на сайтах ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України (www.pharma-center.kiev.ua), Міністерства охорони здоров’я України (www.moz.gov.ua) та оприлюднено в медичних друкованих виданнях; рівень поінформованості оцінюється як високий.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності

Здійснення базового та періодичного відстеження буде проводитися після набуття чинності регуляторного акта на основі використання офіційних статистичних даних щодо якості та безпеки фармакотерапії.

Заступник міністра З.М. Митник

Проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У СТАЦІОНАРАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст. 3, 4.9, 13, 15 Закону України «Про лікарські засоби», Постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)», наказу МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2007 р. за № 73/13340, наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я», наказу МОЗ України від 17.05.2008 р. № 258 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю «клінічна фармація», наказу МОЗ України від 12.12.2006 р. № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 р. за № 1366/13240, а також з метою удосконалення системи післяреєстраційного нагляду щодо безпеки та ефективності лікарських засобів

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я (далі — Порядок) (додається).
 2. Директору ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України В.Т. Чумаку протягом двох тижнів подати на затвердження План заходів щодо покращання здійснення післяреєстраційного нагляду за безпекою та ефективністю лікарських засобів та моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я.
 3. Директору Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції в системі охорони здоров’я Ю.Б. Константінову забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.
 4. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра З.М. Митника.
Міністр

В.М. Князевич


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
від ____________р. № ____

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У СТАЦІОНАРАХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлює основні вимоги щодо проведення моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів (далі — моніторинг) у стаціонарах закладів охорони здоров’я (далі — лікувальний заклад).

1.2. Моніторинг — метод отримання інформації про безпеку та ефективність лікарських засобів, який дозволяє визначити частоту побічних реакцій, особливості взаємодії лікарських засобів у хворих одного або декількох стаціонарів, коли протягом певного періоду під контролем знаходяться усі хворі стаціонару(-ів), враховуються всі лікарські засоби, які призначаються, і усі побічні реакції, які виникають.

1.3. Проведення моніторингу лікувальних закладів покладено МОЗ України на ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України (далі — Центр).

1.4. Зміст термінів, що використовуються у цьому Порядку, визначено чинним законодавством України.

2. Загальні принципи проведення моніторингу

2.1. Здійснення організації та проведення моніторингу лікувального закладу відбувається із залученням клінічних провізорів. В разі якщо штатні нормативи лікувального закладу не передбачають посади спеціаліста — клінічного провізора, то проведення моніторингу відбувається із залученням особи з вищою фармацевтичною освітою (провізора лікувального закладу, який пройшов спеціалізацію з клінічної фармації з отриманням сертифікату встановленого зразка) (далі — відповідальна особа).

2.2. Керівники лікувальних закладів покладають відповідальність за проведення моніторингу, його аналіз на клінічного провізора (або відповідальну особу).

2.3. Керівники лікувальних закладів повинні своєчасно подавати до Центру достовірну інформацію, отриману при проведенні моніторингу, яка відповідає первинній медичній документації.

2.4. Центр розробляє та надає лікувальним закладам програмне забезпечення проведення моніторингу.

2.5. Центр здійснює контроль щодо достовірності та якості інформації, отриманої при проведенні моніторингу, шляхом вибіркової перевірки первинної медичної документації.

3. Порядок дій клінічного провізора (відповідальної особи) лікувального закладу при проведенні моніторингу

3.1. Клінічний провізор (або відповідальна особа) лікувального закладу:

3.1.1. Щодня отримує в організаційно-методичному (статистичному) підрозділі відомості про рух хворих у стаціонарі.

3.1.2. Здійснює первинну експертизу фармакотерапевтичних призначень за критеріями відповідності показань, протипоказань, особливостей застосування та взаємодії лікарських засобів, що вказані в інструкції для медичного застосування лікарського засобу протягом не більше 48 год з моменту госпіталізації шляхом аналізу первинної медичної документації у відділеннях, що підтверджується записом у медичній картці стаціонарного хворого.

3.1.3. Здійснює заключну експертизу проведених фармакотерапевтичних призначень за критеріями відповідності показань, протипоказань, особливостей застосування та взаємодії лікарських засобів, що вказані в інструкції для медичного застосування лікарського засобу, та результатів лікування у стаціонарі протягом не більше 48 год після вибуття хворого зі стаціонару (у випадку смерті хворого — перед розтином) шляхом аналізу первинної медичної документації, що підтверджується записом у медичній картці стаціонарного хворого.

3.1.4. Забезпечує облік даних щодо фармакотерапевтичних призначень у базі даних моніторингу відповідно до числа хворих, які вибули зі стаціонару.

3.1.5. По мірі виявлення або після проведення заключної експертизи вносить інформацію щодо побічних реакцій чи відсутності ефективності лікарського засобу до бази даних моніторингу.

3.1.6. Проводить аналіз результатів моніторингу.

3.2. Щомісяця (першого числа наступного місяця), за квартал (до 15 числа наступного за звітним місяця) та за рік (до 20 січня наступного за звітним роком) надає дані бази даних моніторингу в електронному вигляді керівнику лікувального закладу.

4. Джерела отримання та обмін інформацією, отриманою при проведенні моніторингу

4.1. Центр отримує від керівника лікувального закладу дані бази даних моніторингу в електронному вигляді щомісяця (до 10 числа наступного місяця) та за рік (до 1 лютого наступного за звітним роком).

4.2. Центр надає інформацію, отриману при проведенні моніторингу, у випадках, визначених Порядком здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування, затвердженим наказом МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2007 р. за № 73/13340):

4.2.1. Департаменту регуляторної політики у сфері обігу лікарських засобів та продукції у системі охорони здоров’я МОЗ України;

4.2.2. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг МОЗ України;

4.2.3. Центральному формулярному комітету;

4.2.4. Головним управлінням охорони здоров’я обласних державних адміністрацій та міст Києва та Севастополя.

5. Аналіз та оцінка інформації, отриманої при проведенні моніторингу

5.1. Центр узагальнює та аналізує інформацію, отриману при проведенні моніторингу.

5.2. Центр проводить оцінку якості інформації, виявлення та усунення інформації, що дублюється.

5.3. За результатами аналізу та оцінки інформації, отриманої при проведенні моніторингу Центр:

5.3.1. Надає пропозиції МОЗ для прийняття відповідних рішень.

5.3.2. Рекомендує виробнику/заявнику (або його представнику):

 • внести уточнення, доповнення або зміни до інструкції для медичного застосування лікарського засобу;
 • провести дослідження з безпеки відповідно до наказу МОЗ України від 27.12.2006 р. № 898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2007 р. за № 73/13340.
Директор Департаменту
регуляторної політики у сфері обігу
лікарських засобів та продукції в системі
охорони здоров’я МОЗ України

Ю.Б. Константінов

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті