КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ – вагомий аргумент у боротьбі з болем

 

Біль — один з найчастіших симптомів багатьох гострих та хронічних захворювань, з яким зустрічаються у повсякденній клінічній практиці лікарі різних спеціальностей. Больове відчуття відіграє важливу захисну роль, оскільки є своєрідним «сигналом» про ушкодження чи потенційну небезпеку для організму. Але одночасно біль — це страждання, яке істотно погіршує самопочуття та якість життя пацієнтів. Безперечно, найбільш «драматичними» за своєю клінічною картиною та небезпечними є гострі больові синдроми — насамперед, післяопераційний та посттравматичний біль. Гострий больовий синдром ускладнює перебіг післяопераційного періоду, посилює функціональне навантаження майже на всі життєво важливі системи організму, спричинює зниження рухової активності пацієнта, виникнення депресивних станів та ін. (Новицька-Усенко Л. В., Кобеляцький Ю.Ю., 2002). Тому важливе медичне значення має проведення адекватного знеболювання та впровадження у сучасну клінічну практику високоефективних і безпечних анальгетиків.

Основним принципом медикаментозного лікування больових синдромів є застосування лікарських засобів, вираженість аналгезивної дії яких відповідає інтенсивності больового синдрому. Тривалий час у лікуванні виражених больових синдромів препаратами вибору залишалися лікарські засоби з групи наркотичних анальгетиків, що дозволяють досягти надійного знеболювального ефекту навіть при дуже сильно вираженому болю. Але їх застосування значно обмежується внаслідок ризику розвитку цілої низки серйозних побічних ефектів, виникнення лікарської залежності, труднощів при здійсненні контролю за обігом. З іншого боку, ще й сьогодні монопрепарати анальгіну (метамізолу) та їх комбінації з димедролом використовуються в тих клінічних ситуаціях, коли їхньої аналгезивної дії не достатньо для адекватного уснення вираженого больового синдрому. Це спонукало до створення нових ненаркотичних анальгетиків, які були б позбавлені недоліків опіоїдних анальгетиків і, в той же час, вирізнялися високою аналгетичною активністю, особливо при лікуванні пацієнтів з вираженими больовими синдромами.

Саме до таких лікарських засобів належить потужний ненаркотичний анальгетик КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ (кеторолак) виробництва «Фармацевтичної фірми «Дарниця», який випускається у формі розчину для парентерального застосування та таблеток. Як представник групи нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), кеторолак впливає на циклооксигеназний шлях метаболізму арахідонової кислоти, пригнічуюючи синтез медіаторів болю та запалення. Це дуже важливо, адже при лікуванні больового синдрому слід враховувати патогенетичні механізми його розвитку. При пошкодженні тканин відбувається вивільнення простагландинів, кінінів, лейкотрієнів, які стимулюють больові рецептори та ініціюють запальну реакцію. Тому застосування КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ при больових синдромах, особливо у післяопераційний період та після травм, патогенетично обгрунтоване. За своєю аналгезивною активністю кеторолак порівняний з морфіном. Окрім знеболювальної, цей препарат чинить протизапальну та жарознижувальну дію. Через відсутність впливу на опіатні рецептори, кеторолак не викликає розладів з боку ЦНС, пригнічення дихання, парезу гладкої мускулатури, гальмування перистальтики кишечнику або затримки сечовипускання, гемодинамічних порушень, які властиві наркотичним анальгетикам. Застосування цього препарату не спричиняє виникнення залежності та звикання.

Таким чином, КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ вдало поєднує в собі основні переваги опіатів та НПЗП: потужну аналгезивну дію та безпеку. Крім того, КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ істотно відрізняється від інших препаратів кеторолаку, що наявні сьогодні на фармацевтичному ринку України, пролонгованою дією — до 8–12 год. Збільшення тривалості дії препарату вдалося досягти завдяки використанню високомолекулярної полімерної основи — полівідону. Саме ця особливість фармакокінетики КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ дозволяє зменшити кратність введення та добову дозу препарату, завдяки чому знижується вартість лікування. А випуск препарату у двох лікарських формах забезпечує зручність застосування як в умовах стаціонару, так і в амбулаторній практиці.

Завдяки усім названим властивостям КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ користується довірою фахівців та пацієнтів. Вже накопичено значний досвід його клінічного застосування як основного знеболювального препарату при усуненні больового синдрому різної інтенсивності та походження. Про ефективність та безпеку застосування КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ переконливо свідчать результати досліджень, виконаних у провідних клініках та науково-дослідних установах України.

…В ОРТОПЕДІЇ

Вивчення ефективності та переносимості препарату КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ у пацієнтів з больовим синдромом у ранні строки після ортопедичних операцій проводилося на базі Інституту травматології і ортопедії АМН України під керівництвом А. Циби. Результати цієї роботи було оприлюднено у доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ураження і захворювання колінного суглоба» у Києві у жовтні 2003 р. У дослідження було включено 48 хворих, яким були виконані значні за обсягом та травматичністю оперативні втручання: тотальне ендопротезування кульшового суглоба, артропластика кульшового та колінного суглобів, артроліз ліктьового суглоба, металоостеосинтез стегнової чи великогомілкової кістки, пластика сухожиль та нервів, корпородез на рівні перелому хребта. У значної частини хворих (54%) була виявлена супутня патологія серцево-судинної, ендокринної, сечової системи, органів дихання та травного тракту, тому питання вибору безпечного анальгетика набувало особливого значення. Для усунення больового синдрому всім хворим призначали КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ внутрішньом’язово у разовій дозі 30 мг. Добова доза препарату не перевищувала 90 мг. Усім хворим проводили загальноклінічні лабораторні дослідження, вимірювання систолічного та діастолічного артеріального тиску, частоти серцевих скорочень (ЧСС) та частоти дихання (ЧД) до призначення КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ та через 30 хв після його введення, а потім кожну годину між першим та наступним введенням препарату . Вираженість больового синдрому й аналгезивну дію препарату оцінювали у ті ж самі терміни, розраховуючи індекс болю за бальною шкалою (на основі даних суб’єктивного сприйняття пацієнтом больових відчуттів): 0 балів — відсутність болю, 1 бал — слабкий, 2 бали — помірний, 3 бали — сильний, 4 бали — нестерпний біль. До початку лікування КЕТОЛОНГОМ-ДАРНИЦЯ больовий синдром сильного ступеня вираженості відзначали 73,2% пацієнтів, помірного — 26,8%. Середнє значення індексу болю до лікування складало 2,73±0,12 бали. Результати дослідження підтвердили швидкий та тривалий знеболювальний ефект КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ: зниження вираженості больового синдрому відзначалося вже через 30 хв після введення препарату, максимальний ефект спостерігався через 2 год і стабільно утримувався близько 5 год. Навіть через 8 год після введення препарату середня величина індексу болю була значно нижчою, ніж до лікування (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка індексу болю
під впливом КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ

Період визначення

Індекс болю, бали

До лікування

2,73±0,12

Через 30 хв після введення

1,63±0,17

Через 1 год

0,82±0,14

Через 2 год

0,44±0,12

Через 6 год

0,96±0,16

Через 8 год

1,27±0,11

На піку аналгезивної дії КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ у більшості хворих (81,3%) відзначалося повне усунення або істотне зменшення больових відчуттів (табл. 2). Необхідність у додатковому знеболюванні виникла лише у 9 хворих, яким були виконані операції на хребті та тотальне ендопротезування кульшового суглоба.

Таблиця 2

Ефективність аналгезивної дії
препарату КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ

Інтенсивність больового відчуття

Кількість хворих,%

Відсутнє

39 (81,3%)

Слабке

7 (14,6%)

Сильне

2 (4,1%)

На фоні лікування КЕТОЛОНГОМ-ДАРНИЦЯ також відзначалася тенденція до зниження показників центральної гемодінамики та їх стабілізації, нормалізації легеневої вентиляції. Переносимість препарату була доброю, серйозних побічних реакцій під час його застосування зареєстровано не було, а незначні побічні ефекти (нудота та однократне блювання) виникли лише у 4 хворих і не потребували відміни препарату.

Таким чином, результати проведеного дослідження засвідчили високу клінічну ефективність і добру переносимість препарату КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ як основного знеболювального препарату при лікуванні пацієнтів ортопедичного профілю з гострим больовим синдромом у ранній післяопераційний період.

…У ХІРУРГІЇ

Ефективність та безпека застосування КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ порівняно з іншими анальгетиками в абдомінальній хірургії вивчалися у ході дослідження, проведеного на кафедрі хірургічних захворювань Дніпропетровської державної медичної академії під керівництвом доктора медичних наук, професора Н. Бондаренко та доктора медичних наук, професора С. Баранніка. До цього дослідження було включено 50 хворих, прооперованих з приводу гострого апендициту та косої пахової грижі. Вони були розподілені на 3 групи — основну (20 осіб) та 2 контрольні (по 15 осіб у кожній). На момент включення у дослідження вираженість больового синдрому була приблизно однаковою у всіх хворих і складала 2–3 бали за 4-бальною шкалою. Для знеболювання пацієнтам основної групи призначали ін’єкції препарату КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ, а пацієнтам контрольних груп — традиційну комбінацію анальгіну з димедролом або трамадол (табл. 3)

Таблиця 3

Схеми післяопераційного знеболювання

Групи хворих

Схеми знеболювання

Основна

КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ 1 мл 3% розчину двічі на добу

1-ша контрольна

Анальгін (2 мл 50% розчину) + Димедрол (1 мл 1% розчину) 3-4 рази на добу

2-га контрольна

Трамадол (1 мл 5% розчину) 3-4 рази на добу

Ефективність зазначених схем лікування оцінювали за часом зниження вираженості болю, усунення больового синдрому, а також за необхідністю додаткового призначення опіоїдних анальгетиків. Під час аналізу отриманих результатів було з’ясовано, що порівняно з такими у хворих контрольних груп аналгезивний ефект препарату КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ настає швидше, а терміни усунення больового синдрому зменшуються. Ефективність аналгезії у хворих, яким призначали КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ, істотно перевищувала таку у хворих з першої групи порівняння (табл. 4).

Таблиця 4

Порівняльна оцінка динаміки знеболювального ефекту КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ

Препарати

Час настання аналгезії (хв)

Термін усунення болю (доба)

Ефективність аналгезії, %

Кетолонг-Дарниця

30-40

До 3

90

Анальгін + Димедрол

60

4,5

65

Трамадол

50-60

4

85

Важливим показником ефективності знеболювання із застосуванням КЕТОЛОНГУ-ДАРНИЦЯ також є те, що, на відміну від препаратів порівняння, при проведенні монотерапії цим препаратом у жодного хворого не виникало потреби у додатковому призначенні наркотичних анальгетиків, тоді як у першій контрольній групі це було необхідно для кожного четвертого пацієнта (табл. 5).

Таблиця 5

Необхідність додаткового призначення наркотичних анальгетиків
для досягнення достатнього знеболювального ефекту

Препарати

Монотерапія, %

Комбінація з опіоїдними анальгетиками, %

Кетолонг-Дарниця

100

Не потрібна

Анальгін + Димедрол

74

26

Трамадол

94

6

Препарат КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ добре переносився пацієнтами. Незначні побічні реакції (сонливість, підвищена пітливість) виникли лише у 4 хворих основної групи. Ці явища не позначалися на загальному стані хворих і не викликали необхідності у перериванні та зміні тактики лікування. Отже, отримані під час цього дослідження дані засвідчили, що препарат КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ забезпечує швидкий, тривалий та потужний аналгезивний ефект у хворих після оперативних втручань середнього ступеня складності. Використання цього препарату дозволяє зменшити кратність застосування анальгетиків, прискорити настання аналгезії та значно підвищити її ефективність порівняно із референтними препаратами, які все ще широко застосовуються у клінічній практиці. До того ж, призначення пацієнтам у ранній післяопераційний період препарату КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ дозволяє повністю уникнути додаткового застосування наркотичних анальгетиків.

Отже, КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ — потужний ненаркотичний анальгетик пролонгованої дії, який відповідає усім сучасним вимогам до знеболювальних лікарських засобів. Він здатний швидко, ефективно та безпечно усувати біль навіть у складних клінічних випадках, зокрема, після значних за обсягом оперативних втручань. Наявність розчину для ін’єкцій та таблетованої форми препарату КЕТОЛОНГ-ДАРНИЦЯ обумовлює перспективність його подальшого широкого впровадження у клінічну практику, адже це дозволить значно оптимізувати схеми лікування пацієнтів з больовими синдромами середнього та сильного ступенів вираженості — як в стаціонарі, так і в амбулаторних умовах. o

Олена Барсукова

Необхідність удосконалення всіх етапів обігу трамадолу

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті