Флагману української фармакології – 70

?

На  початку жовтня у Київському будинку вчителя фармакологи та фармацевти України вітали своїх колег — працівників Інституту фармакології та токсикології АМН України з ювілеєм — 70-річчям інституту. Серед почесних гостей були присутні заступник міністра охорони здоров’я України Володимир Загородній, президент Академії медичних наук України Олександр Возіанов, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення розвитку фармації і здійснення фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства, народний депутат України Михайло Сятиня, завідувач сектору аналізу розвитку охорони здоров’я, питань жінок, сім’ї та дитинства Управління науково-технічного та гуманітарного розвитку секретаріату Кабінету Міністрів України Володимир Шпак, керівники вітчизняних фармацевтичних підприємств, інститутів, підпорядкованих АМН України, навчальних фармацевтичних закладів, делегації з країн СНД. Звичайно, було багато вітальних адрес, телеграм, квітів, подарунків… Деякі працівники Інституту були нагороджені Почесними грамотами Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства охорони здоров’я, Академії медичних наук України, Інституту фармакології та токсикології.

У 1934 р., згідно з розпорядженням Наркомату охорони здоров’я УРСР на базі Київської та Харківської санітарно-хімічних лабораторій у Харкові було створено Український науково-дослідний санітарно-хімічний інститут. На той час він виконував функції науково-практичного, методичного та консультативного закладу, основними завданнями якого були розробка проблем протихімічного захисту, організація медико-санітарної служби та підготовка кваліфікованих кадрів у цій галузі. Під час Великої Вітчизняної війни Інститут працював у Луганську, Махачкалі та Чкалові, а з 1944 р. відновив наукові дослідження уже в Києві. У 1965 р. установу було перейменовано на Київський НДІ фармакології та токсикології МОЗ УРСР, у 1992 р. — на Український НДІ фармакології та токсикології МОЗ України. У 1993 р. Інститут увійшов до складу Академії медичних наук України.

Дослідження гіпоксичних станів токсичного генезу, механізму дії тіолових отрут, пошук засобів лікування та профілактики отруєнь визначили пріоритетні наукові напрями Інституту у 1930–70-ті pp. Найважливішим практичним досягненням тих років стали розробка та впровадження антидотів — унітіолу (антидот арсену та важких металів), мекаптиду (антидот арсенистого водню), саназину. Важливу роль в організації та становленні Інституту у довоєнні та перші повоєнні роки відіграла діяльність визначних вчених — академіків О.О. Богомольця, А.І. Черкеса, М.Д. Стражеска, О.В. Палладіна, В.П. Комісаренка, Л.І. Медведя, професорів M.I. Луганського, П.В. Родіонова, К.А. Корнєва. На початку 1950-х pp. першим в  УРСР і одним з перших в СРСР Інститут розпочав розробки засобів для лікування пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, було створено препарати етимідин, бензотеф, фторбензотеф, дийодбензотеф, ембітол, новембітол.

Інститут фармакології та токсикології сьогодні
Інститут фармакології та токсикології сьогодні

У 1960–80-х pp. науковці Інституту проводили дослідження з питань патогенезу, експериментальної терапії та профілактики інтоксикацій, спричинених отрутами загальнотоксичної та гемічної дії, фосфорорганічними сполуками — інгібіторами холінестерази, психотропними речовинами, іритантами. Було створено нові антидоти: оксатіол, алоксим, антиціан, фіцилін, дитризоль. З другої половини 1960-х pp. в Інституті розпочато фундаментальні й прикладні дослідження з розробки нестероїдних протизапальних засобів. Впроваджено перші вітчизняні антифлогістики — кислоту мефенамінову та мефенаміну натрієву сіль, створено оригінальний препарат піримідант. З 1970-х років розпочинаються наукові дослідження з фармакології засобів, що застосовуються в кардіології, та нейротропних лікарських засобів. 1980–90-ті рр. ознаменувалися подальшим розвитком традиційних для Інституту напрямів наукових досліджень, зокрема вивчення стану гомеостазу при больових синдромах та механізмів дії неопіоїдних анальгетиків, створення препаратів з протизапальною та знеболювальною дією, дослідження механізмів дії отрут та фізіологічно активних речовин тваринного походження для розробки на їх основі оригінальних лікарських препаратів, вивчення механізмів росту пухлин з метою розробки нових протипухлинних препаратів і раціональних фармакотерапевтичних методів лікування онкологічних захворювань, дослідження ролі вільнорадикального окиснення в патогенезі токсичної дії ксенобіотиків та розробка принципів її фармакологічної корекції, пошук нових протимікробних засобів і вивчення механізмів їх дії та багато інших.

У 1990-ті роки Інститут розпочав нові перспективні наукові дослідження, зокрема, з вивчення регуляції процесів клітинного метаболізму біологічно активними речовинами прогнозованої дії. Результати досліджень заклали основи нового розділу фармакологічної науки — ліпосомофармакології та створення оригінальних ліпосомальних препаратів. Розпочалися також дослідження та розробка засобів на основі координаційних сполук мікроелементів, а важливим напрямом наукового пошуку та підгрунтям створення нового покоління засобів для лікування пацієнтів із серцево-судинною патологією стало вивчення ролі монооксиду азоту як універсального біологічного регулятора клітинних функцій. Цикл робіт провідних вчених Інституту A.I. Соловйова (2000 p.), О.В. Стефанова та А.І. Соловйова (2003 p.) з дослідження ролі факторів ендотеліального походження в розвитку порушень серцево-судинної системи та обгрунтування методів їх фармакологічної корекції відзначено Державною премією України.

Сьогодні Інститут фармакології та токсикології АМН України є провідною установою, що проводить повний цикл досліджень лікарських засобів — від синтезу хімічних речовин та вивчення їх дії на  різні системи організму до створення аналітично-нормативної документації та лікарської форми препарату, що пропонується для впровадження у виробництво і застосування у клініці. Інститут проводить велику роботу з вивчення безпеки та ефективності препаратів-генериків, які вперше освоюються фармацевтичними підприємствами нашої держави.

Інститут став ініціатором впровадження стандартів GLP в  Україні. Міжвідомча лабораторія доклінічного вивчення лікарських засобів АМН та МОЗ України, яка працює на базі Інституту та одночасно є підрозділом Державного фармакологічного центру МОЗ України, здійснює наукову та науково-експертну діяльність відповідно до вимог GLP. Лабораторія фактично є першою в Україні та СНД, що ініціювала і пройшла аудиторську перевірку уповноваженими фахівцями з Європи та США.

Колектив вітають три директори Інституту (зліва направо): Федір Петрович Трінус (директор з 1968 по 1987 р.), Олександр Вікторович Стефанов (з 1992 — донині), Іван Сергійович Чекман (з 1987 по 1992 р.)

Колектив вітають три директори Інституту (зліва направо): Федір Петрович Трінус (директор з 1968 по 1987 р.), Олександр Вікторович Стефанов (з 1992 — донині), Іван Сергійович Чекман (з 1987 по 1992 р.)

Провідні вчені Інституту беруть участь у розробці та експертизі державних науково-технічних програм зі створення лікарських засобів, нормативних документів та законодавчих актів, які стосуються розробки і виробництва лікарських засобів. Інститут фармакології та токсикології АМН України — головна наукова установа країни з проблеми «фармакологія». Міжвідомча проблемна комісія «Фармакологія» (МОЗ та АМН України), яка працює на базі закладу, є постійно діючим органом, що здійснює прогнозування, наукову оцінку, координацію наукових досліджень та експертизу матеріалів при плануванні докторських та кандидатських дисертацій в межах України. Науковців Інституту залучають до експертизи матеріалів щодо препаратів вітчизняного та зарубіжного виробництва, які проходять реєстрацію в Україні у Державному фармакологічному центрі МОЗ України. Заклад організовує та проводить з’їзди фармакологів України за участю провідних фахівців країни та іноземних спеціалістів, що сприяє обміну інформацією та результатами наукових досліджень. На останньому з’їзді фармакологів (Дніпропетровськ, 2001 p.) було прийнято рішення про створення Асоціації фармакологів України, в  роботі якої беруть активну участь фахівці Інституту.

В Інституті діє спеціалізована вчена рада з правом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальностей «фармакологія», «токсикологія», «клінічна фармакологія». Традиційним є навчання аспірантів із спеціальностей «фармакологія» й «токсикологія». В 2003 р. відкрито аспірантуру за спеціальністю «фармацевтична хімія та фармакогнозія», з 1994 р. кожних два роки проводиться національна школа-семінар для молодих вчених-фармакологів. В штаті Інституту — понад 250 осіб, які працюють у 14 підрозділах, з них — 19 докторів наук (1 — академік, 2 — члени-кореспонденти АМН України, 11 професорів, 3 — заслужені діячі науки і техніки України, 3 — лауреати державних премій України), 56 кандидатів наук.

Інститут має наукові зв’язки з установами Національної академії наук, Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я України, співпрацює із зарубіжними науковими закладами — Паризьким університетом, університетом м. Лунд (Швеція), фармацевтичним факультетом Лондонського університету, Департаментом фізіології та фармакології Університету Стратклайд (м. Глазго, Великобританія), Університетом Ханеманн (Філадельфія, США) та ін. Проводяться наукові консультації з Інститутом фармакології м. Берліна (Німеччина) та Онкологічним науковим Центром Російської Федерації (Москва) у галузі фундаментальних досліджень, вивчення і впровадження нових лікарських засобів.

2 жовтня в  рамках відзначення ювілею відбулася науково-практична конференція «Якість лікарських засобів», на якій фахівці з України та Російської Федерації обговорювали різнопланові аспекти проблеми: від підготовки фахівців галузі та фармацевтичної розробки до відпуску лікарських засобів в аптеках та їх клінічного застосування. n

Прес-служба «Щотижневика АПТЕКА»

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті