Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Міністерство охорони здоров’я України. Наказ від 20 лютого 2001 року № 39/66


Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 13 березня 2001 р. № 224/5415

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ, ВІДПУСКУ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

Відповідно до статті 8 закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (додаються).

2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності Департаменту реєстрації та ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Єфремов О. В.), управлінню акредитації та ліцензування Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (Зброжек С. І.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління акредитації та ліцензування Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (Зброжек С. І.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. та першого заступника Голови Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення Євтушенка О. І.

Т.в.о. Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

В.П. Загородній

Міністр охорони здоров’я України

В.Ф. МоскаленкоЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2001 р. № 39/66

ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України 13 березня 2001 р. № 224/5415

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ, ВІДПУСКУ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України: «Про підприємництво», «Про лікарські засоби», «Про підприємства в Україні», «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», визначають ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання, зареєстрованих в установленому законодавством порядку як юридичні особи, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які проводять господарську діяльність, пов’язану з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням дозволених до застосування в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зазначених у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 (далі — Перелік).

1.3. Відповідно до законодавства ліцензуванню підлягають: розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.4. Вид господарської діяльності (повністю або частково), що підлягає ліцензуванню, повинен бути зазначений в установчих документах суб’єкта господарювання.

1.5. Ліцензування зазначеного виду господарської діяльності є засобом контролю держави за додержанням ліцензіатом вимог законодавства до діяльності, пов’язаної з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.6. Приймання документів, що подаються для одержання ліцензії, видача ліцензії, переоформлення і анулювання ліцензії, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ і ліцензійних реєстрів, контроль у межах своєї компетенції за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов проводиться Державним департаментом з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення (далі — Державний департамент).

Організаційні вимоги

1.7. У ліцензії на розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні зазначатися групи наркотичних (психотропних) лікарських засобів або прекурсорів, вид господарської діяльності (повністю або частково), який може здійснюватись суб’єктом господарювання, залежно від наявності і відповідності матеріально-технічної бази, нормативної документації, кваліфікації фахівців.

1.8. Ліцензія Державного департаменту є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на здійснення господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дозволяє провадження зазначеного виду діяльності на всій території України.

1.9. Для одержання ліцензії на господарську діяльність з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (в повному обсязі або частково) суб’єкт господарювання подає до Державного департаменту заяву встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважену ним установу чи особу.

У разі наявності у заявника відокремлених підрозділів, філій, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження.

1.10. До заяви додаються документи згідно зі статтею 10 закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Державним департаментом та підписом відповідальної особи.

Усі подані заявником документи формуються в окрему справу ліцензіата.

1.11. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

2) документи оформлені з порушенням статті 10 закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі з зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду у строки, передбачені для видачі ліцензії.

1.12. Державний департамент для розгляду заяв про видачу ліцензій і відповідних документів створює Ліцензійну комісію. Положення про комісію та її склад затверджується наказом Державного департаменту.

Рішення ліцензійної комісії оформлюється протоколом її засідання і затверджується наказом Державного департаменту.

1.13. Державний департамент приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

1.14. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

1.15. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до Державного департаменту нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, указаного в заяві про видачу ліцензії, суб’єкт господарювання може подати до Державного департаменту нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

1.16. Відповідність матеріально-технічної, нормативно-правової бази, кваліфікації персоналу суб’єкта господарювання вимогам до відповідної діяльності встановлюється на підставі довідки Державного департаменту або уповноваженої Державним департаментом установи про відповідність матеріально-технічної, нормативно-правової бази, кваліфікації персоналу вимогам до відповідної діяльності; погодження МВС України про діяльність, пов’язану з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданого на підставі результатів перевірки щодо відсутності незнятої чи непогашеної судимості за наркозлочини у працівників, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, інших даних про причетність до їх незаконного обігу, а також забезпечення умов для здійснення належної охорони суб’єктів господарювання та їх продукції; висновку місцевого органу охорони здоров’я про відсутність у працівників підприємства захворювань наркоманією, токсикоманією та хронічним алкоголізмом.

1.17. Ліцензія на розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів оформлюється на бланку єдиного зразка, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719.

Ліцензія підписується керівником Державного департаменту або його заступником та засвідчується печаткою цього органу.

1.18. Ліцензія видається заявнику особисто не пізніше ніж за три робочих дні після надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Державного департаменту для отримання оформленої ліцензії, то Державний департамент, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

1.19. Відомості про видачу ліцензії заносяться до пронумерованого, прошнурованого та скріпленого печаткою журналу обліку заяв та виданих ліцензій за встановленою формою (додаток 3).

1.20. Для кожного відокремленого підрозділу, філії ліцензіата, яка провадитиме господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, Державний департамент видає ліцензіату засвідчену ним копію ліцензії, яка реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій. Засвідчена Державним департаментом копія ліцензії є документом, що підтверджує право структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.

1.21. У разі створення ліцензіатом нового відокремленого підрозділу, філії, яка провадитиме певний вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до Державного департаменту заяву про видачу копії ліцензії (додаток 4), а також довідку Державного департаменту або уповноваженої Державним департаментом установи про відповідність матеріально-технічної, нормативно-правової бази, кваліфікації персоналу вимогам до відповідної діяльності відокремленого підрозділу суб’єкта господарювання; погодження МВС України про діяльність, пов’язану з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виданого на підставі результатів перевірки щодо відсутності незнятої чи непогашеної судимості за наркозлочини у працівників, допущених до роботи з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, інших даних про причетність до їх незаконного обігу, а також забезпечення умов для здійснення належної охорони відокремленого підрозділу, філії суб’єкта господарювання та його продукції; висновку місцевого органу охорони здоров’я про відсутність у працівників відокремленого підрозділу, філії суб’єкта господарювання захворювань наркоманією, токсикоманією та хронічним алкоголізмом.

1.22. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, філії ліцензіата, який провадив господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або в разі припинення провадження відокремленим підрозділом, філією ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такого відокремленого підрозділу, філії або з дати припинення діяльності такого відокремленого підрозділу, філії подати до Державного департаменту відповідне повідомлення в письмовій формі.

1.23. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній особі для провадження господарської діяльності.

1.24. Ліцензія підлягає переоформленню у разі:

зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи);

зміни місцезнаходження юридичної особи;

змін, пов’язаних із провадженням ліцензіатом певного виду господарської діяльності, вказаного в пункті 1.3 цих Ліцензійних умов.

1.25. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Державного департаменту заяву про переоформлення ліцензії (додаток 5) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.26. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття зазначених документів до розгляду, яка видається Державним департаментом.

1.27. У разі втрати або пошкодження ліцензії, ліцензіат зобов’язаний звернутися до Державного департаменту із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 6).

1.28. Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі відповідної довідки Державного департаменту.

1.29. Державний департамент формує і веде ліцензійний реєстр із певного виду господарської діяльності.

2. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РОЗРОБЛЕННЯ, ВИРОБНИЦТВА, ВИГОТОВЛЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРИДБАННЯ, ПЕРЕСИЛАННЯ, ВВЕЗЕННЯ, ВИВЕЗЕННЯ, ВІДПУСКУ, ЗНИЩЕННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

2.1. ЗАГАЛЬНООРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ

2.1.1. Суб’єкт господарювання при здійсненні діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинен дотримуватись вимог:

1) законів України:

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

«Про підприємництво»;

«Про захист прав споживачів»;

«Про підприємства в Україні»;

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

«Про лікарські засоби»;

«Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»;

«Про захист населення від інфекційних хвороб»;

«Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

б) постанов Кабінету Міністрів України:

від 03.01.96 № 6

«Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
від 03.02.97 № 146 «Про затвердження Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;
від 10.05.99 № 786 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню»;

в) наказів Міністерства охорони здоров’я України:

від 31.07.98 № 231 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1998 р. за № 513/2953;
від 14.06.93 № 139 «Про затвердження Інструкції по  санітарно-протиепідемічному режиму аптек», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 1995 р. за № 420/956;
від 30.06.94 № 117 «Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 28 липня 1994 р. за № 171/380;
від 08.07.96 № 199 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 р. за № 407/1432;
від 10.06.97 № 177 «Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 липня 1997 р. за № 268/2072;
від 18.12.97 № 356 «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 3 лютого 1998 р. за № 67/2507;
від 19.03.99 № 67/59 «Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 липня 1999 р. за № 496/3789,

у частині, що регулює діяльність, пов’язану з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.1.2. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються суб’єктами господарювання на підставі ліцензії за умови виконання кваліфікаційних, організаційних, інших спеціальних вимог, установлених Ліцензійними умовами.

2.1.3. Діяльність, пов’язана з виробництвом, виготовленням, зберіганням, придбанням, відпуском, ввезенням, вивезенням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин списку № 2 таблиці III Переліку) і прекурсорів списку № 1 таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання державної та комунальної форм власності.

2.1.4. Діяльність, пов’язана із зберіганням, придбанням, відпуском (оптовою торгівлею), знищенням, ввезенням та вивезенням психотропних речовин списку № 2 таблиці III Переліку, може здійснюватись суб’єктами господарювання всіх форм власності.

2.1.5. Діяльність, пов’язана з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням комбінованих лікарських препаратів, до складу яких входять наркотичні засоби, включені до списку № 1 таблиці III Переліку, психотропні речовини та прекурсори списку № 1 таблиці IV Переліку у незначній кількості та які не можуть бути видобуті легкодоступним способом, в кількостях, що дозволяють зловживати ними, може здійснюватись суб’єктами господарювання всіх форм власності. Перелік таких препаратів визначається та затверджується Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України.

2.1.6. Відпуск (роздрібна торгівля) громадянам наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку та прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці IV Переліку, дозволених до застосування у медичній практиці, здійснюється через аптечні заклади державної та комунальної форм власності.

2.1.7. Діяльність, пов’язана з розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням прекурсорів списку № 2 таблиці IV Переліку, здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності.

Суб’єктам господарювання з роздрібної торгівлі забороняється оптова торгівля прекурсорами, включеними до списку № 1 таблиці IV Переліку.

2.1.8. Розроблення нових наркотичних засобів та психотропних речовин з метою застосування у медичній практиці здійснюється за державним замовленням згідно з законодавством про лікарські засоби державними науково-дослідними інститутами, підприємствами.

2.1.9. Виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснюється з додержанням вимог Державної фармакопеї, інших нормативно-технічних документів, які встановлюють вимоги до лікарського засобу, його упаковки, умов і термінів зберігання та методів контролю якості лікарського засобу.

2.1.10. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності за умови забезпечення схоронності вантажу та на підставі супроводжувальних документів суворої звітності.

2.1.11. Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях забороняється.

3. СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Для здійснення діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до штату підприємницької структури повинні входити не менше двох дипломованих спеціалістів (провізор, лікар) відповідної кваліфікації.

3.2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори повинні зберігатись у вогнетривких сейфах або металевих шафах, в окремих приміщеннях (кімнатах), обладнаних відповідно до Типових вимог з техніки укріплення та оснащення засобами охоронно-пожежної сигналізації приміщень, де зберігаються наркотичні засоби, затверджених МОЗ України та узгоджених з МВС України від 14.01.94.

3.3. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори зберігаються в залежності від їх фізичних, фізико-хімічних і токсикологічних властивостей.

3.4. Керівники суб’єктів господарювання, що здійснюють зазначений вид діяльності, зобов’язані забезпечувати конфіденційність інформації щодо здійснення операцій, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у тому числі при придбанні й транспортуванні цих засобів зі складів.

3.5. Рекламування наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів заборонено. Інформація про лікарські засоби, діючими речовинами яких є наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, може надаватись тільки в спеціальних медичних виданнях.

3.6. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що не зареєстровані в Україні в установленому порядку, крім випадків, передбачених законом України «Про лікарські засоби», заборонено.

Наркотичні та психотропні лікарські засоби, які за висновком лабораторії аналізу якості не придатні до застосування, підлягають знищенню відповідно до Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, затверджених спільним наказом МОЗ України та Мінохорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19.03.99 № 67/59 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 липня 1999 р. за № 496/3789.

3.7. Суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні надавати Комітетові з контролю за наркотиками при МОЗ України та до Державного департаменту відомості про:

виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — щоквартально;

ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів — щоквартально;

кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться в Україну чи вивозяться з України, реалізовуються чи використовуються, — щорічно із зазначенням залишків на кінець року.

3.8. Суб’єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність із розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов’язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, складати баланс товарно-матеріальних цінностей, відомості про які надсилаються до Державного департаменту та Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України відповідно до Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6.

3.9. Усі документи про інвентаризацію та баланс товарно-матеріальних цінностей щодо наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів повинні зберігатися протягом п’яти років, не враховуючи поточного року, у суб’єктів господарювання, що здійснюють таку діяльність.

Зазначені документи повинні зберігатися в сейфах за описом у відповідальних осіб, уповноважених наказом керівника суб’єкта господарювання.

Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документація підлягає знищенню шляхом спалювання за участю представників інстанції вищого рівня зі складанням відповідного акта.

3.10. Керівники суб’єктів господарювання та інші відповідальні особи, уповноважені наказом керівника, несуть відповідальність за дотримання порядку ведення та схоронності документації з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.11. Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність показників балансу результатам проведеної інвентаризації подаються:

стосовно операцій, проведених у межах України, — територіальним органам МВС;

стосовно експортно-імпортних операцій — органам СБУ та територіальним органам МВС.

3.12. Операції, здійснені в процесі діяльності щодо розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у межах України, та експортно-імпортні операції підлягають реєстрації у спеціальних журналах, форма яких розробляється Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України, відповідно до Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.01.96 № 6.

3.13. Реєстраційні журнали повинні бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання, установи або організації. Ведення журналів реєстрації покладено на відповідальних осіб, призначених наказом керівника суб’єкта господарювання.

Реєстраційні журнали зберігаються протягом десяти років після внесення до них останнього запису.

3.14. У реєстраційному журналі зазначаються відомості про види операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами, найменування постачальника та отримувача засобів, дата здійснення певних операцій, номер та вид документа про здійснення певних операцій, номер та вид документа про здійснення операцій, залишки на перше число місяця, загальна кількість засобів, надходження та витрати за кожним окремим підвидом діяльності за датами та всього за місяць, прізвище, ім’я та по батькові, особистий підпис відповідальної особи.

3.15. Виробництво сировини, що містить наркотичні речовини, прекурсорів, внесених до списку № 1 таблиці IV Переліку, а також виготовлення і ввезення на територію України наркотичних і психотропних лікарських засобів без наявності державного замовлення, а також понад обсяги, встановлені ним, забороняються.

Спеціальні вимоги до виробництва, виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин і прекурсорів

3.17. Відповідальність за дотримання на підприємствах (організаціях) порядку розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за забезпечення збереження наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у процесі виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації, розроблення, відпуску, знищення несуть керівники суб’єктів господарювання.

3.18. Матеріально відповідальні особи та особи, які за посадовими інструкціями мають доступ до розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначаються спеціальним наказом суб’єкта господарювання з зазначенням конкретних повноважень, відповідальності.

3.19. Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснюється за умови наявності технічного та технологічного регламентів (далі — регламент) виробництва лікарських засобів, аналітичної нормативної документації (фармакопейна стаття тощо), розроблених у відповідності до нормативних документів, стандартів, що діють у медичній та мікробіологічній промисловості.

Регламент повинен містити вимоги до виробництва конкретного лікарського засобу та визначати рівень технології, технологічного обладнання, кваліфікації персоналу, проведення виробничого контролю якості готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять, а також вимоги щодо охорони навколишнього середовища, техніки безпеки виробництва, створення необхідних санітарно-гігієнічних умов виробництва, що гарантують виробництво лікарських засобів відповідно до вимог аналітичної нормативної документації.

3.20. Приміщення для виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів повинні бути розміщені та упорядковані відповідно до технологічних зон: виробничих, складських, зон контролю якості, допоміжних зон.

Виробничі зони (приміщення) — приміщення, у яких виробляються, виготовляються, розробляються, контролюються, пакуються, етикетуються готові до використання форми наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарські засоби, що їх містять.

Складські зони — приміщення для прийняття, складування та зберігання, відбору проб для контролю якості, відпуску сировини, допоміжних речовин, матеріалів та готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять.

Зони контролю якості — приміщення і обладнання для контролю (фізико-хімічних показників та мікробіологічного, біологічного, клінічного) сировини, матеріалів, напівпродуктів, проміжного (міжопераційного) контролю виробництва та контролю якості готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять.

Допоміжні зони — приміщення для обслуговування проведення технологічного процесу, які не входять у виробничі, складські зони і зони контролю якості, та, по можливості, відокремлені від них (майстерні, кімнати відпочинку, їдальні, умивальні, туалети, приміщення для утримання тварин тощо).

Режимні вимоги

3.21. Суб’єкт господарювання повинен створити умови, що унеможливлюють вхід до виробничих, складських приміщень та зон контролю якості сторонніх осіб.

3.22. Виробничі цехи, робочі місця та приміщення, де здійснюються розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, придбання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, повинні бути режимними.

3.23. Для забезпечення режимності виробничих цехів, робочих місць та всіх приміщень, де здійснюються розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, придбання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, слід передбачити:

наявність затверджених керівником суб’єкта господарювання інструкцій про порядок організації пропускного режиму;

наявність контрольно-пропускних пунктів та окремих гардеробів для чоловіків та жінок для їх повного переодягання (стосується наркотичних засобів і психотропних речовин);

наявність у контрольно-пропускному пункті режимного приміщення місця для постійного зберігання перепусток.

3.24. Суб’єкт господарювання повинен мати журнал приймання та здавання під охорону приміщень, де виробляються, виготовляються, реалізуються, розробляються, відпускаються, знищуються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, та журнал облікової документації охорони відповідно до Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту, затвердженої наказом Комітету з медичної та мікробіологічної промисловості України від 02.04.99 № 41 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03.06.99 за № 344/3637.

3.25. Двері вентиляційних камер повинні бути зачинені й опломбовані (опечатані) пломбіром керівників підрозділу та охорони.

3.26. Усі віконні прорізи режимних приміщень повинні мати справні засклені рами, обладнані охоронною сигналізацією та опломбовані (опечатані) пломбіром керівників підрозділу та охорони.

Вимоги до виробничих зон

3.27. У виробничих приміщеннях і в зоні виконання технологічних операцій відповідно до технологічного регламенту встановлюються відповідні класи чистоти повітряного середовища за вмістом механічних часток і мікроорганізмів.

3.28. Виробничі приміщення повинні бути обладнані системою вентиляції повітря, яка забезпечує відповідний клас чистоти навколишнього середовища для виконання стадій технологічного процесу відповідно до технологічного регламенту. Для досягнення певного класу чистоти система вентиляції повітря повинна враховувати розмір приміщення, обладнання і персонал, які в ньому перебувають, забезпечувати багаторазовий повітрообмін і мати відповідні фільтри.

3.29. Освітлення, температура, вологість і вентиляція повинні відповідати вимогам технологічного регламенту і не впливати ні на якість готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять під час виробництва і зберігання, ні на точність функціонування обладнання.

3.30. Слід ужити заходів щодо запобігання входу в приміщення сторонніх. Зони виробництва, зберігання і контролю якості не повинні використовуватись як прохідні для персоналу, який в них не працює.

3.31. Розташування приміщень має відповідати послідовності виконання операцій виробничого процесу і вимогам рівня чистоти, унеможливлювати перехрещення технологічних, матеріальних та людських потоків.

3.32. Внутрішні поверхні приміщень (стіни, підлога, стеля) повинні бути гладкими, без щілин та тріщин, легко та ефективно очищуватися і при потребі дезінфікуватися; від них не повинні відокремлюватися частинки.

3.33. Виробниче обладнання повинно очищуватися у відповідності до затверджених керівником підприємства, організації чи установи методик і не впливати на якість наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

3.34. Робочі трубопроводи, освітлювальні прилади, вентиляційне устаткування та інші системи обслуговування повинні бути розташовані таким чином, щоб не було заглиблень, що ускладнюють очищення. Обладнання та трубопроводи повинні бути чітко промарковані.

3.35. У суб’єкта господарювання має бути вся основна документація щодо виробництва та контролю наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що виробляються.

Основна документація: регламенти, фармакопейні статті, аналітична нормативна документація, стандарти, інструкції, виробничі реєстраційні записи (протоколи виробництва серій), результати контролю якості вхідної сировини, матеріалів, напівпродуктів, проміжних та нерозфасованих продуктів, готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять.

Вимоги до складських зон

3.36. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори повинні зберігатися на складах, у цехах підприємства — у спеціальних приміщеннях, обладнаних охоронно-пожежною сигналізацією з блокуванням дверей, вікон, стін, стелі. Двері повинні бути пожежостійкими й оббиті залізом, віконні отвори обладнані ґратами з металевого прута діаметром не менше 15 мм. Розміри боків вічок ґрат повинні бути не більше 150 мм і на перехрестях прути повинні бути зварені.

3.37. Складські зони повинні бути пристосовані для забезпечення належних умов зберігання вихідної сировини, матеріалів, нерозфасованої, готової продукції та продукції, що перебуває в процесі контролю (карантинна зона), тощо. Вони повинні бути чистими, сухими, в них мають підтримуватись визначені в технологічних регламентах температура та вологість. Показники температури та вологості контролюються та реєструються у журналах.

3.38. Для відбору проб вихідної сировини повинна бути відокремлена зона. Якщо відбір проб здійснюється в зоні зберігання, то його слід проводити таким чином, щоб запобігти контамінації та будь-якому шкідливому впливу на якість готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять.

3.39. Відбраковані, відкликані або повернені матеріали, вихідна сировина, пакувальні матеріали та готова продукція повинні зберігатися в ізольованих зонах.

3.40. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, відпущені складом підприємства для виробництва, виготовлення, розроблення готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять, повинні зберігатися у цеху в спеціально обладнаній коморі в металевих шафах-сейфах чи закріплених сейфах; у науково-дослідних організаціях та лабораторіях підприємств — у металевих шафах-сейфах та сейфах у спеціальному приміщенні, обладнаному охоронною сигналізацією. Вікна повинні бути обладнані металевими ґратами з діаметром прута не менше 15 мм, розміри боків вічок ґрат повинні бути не менше 150 мм і на перехрестях прути повинні бути зварені. Двері, що зачиняються на надвірні замки, мають бути оббиті залізом.

3.41. Готові до використання форми наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарські засоби, що їх містять, та сировину потрібно зберігати у відповідності до токсикологічних груп, визначених у технологічному регламенті, та з урахуванням фізико-хімічних властивостей.

Вимоги до зон контролю якості

3.42. Лабораторії з контролю за якістю готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять, повинні мати місця для зберігання зразків та протоколів та відокремлюватись від виробничих зон.

3.43. Видані на аналіз та дослідження проби наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та напівпродуктів їх виробництва повинні зберігатися у закріпленому сейфі в кімнаті, де провадяться роботи.

3.44. Прилади, обладнання та апарати, які є в лабораторії, повинні мати технічні паспорти, а також підлягати своєчасному технічному обслуговуванню та перевірці.

3.45. Обладнання для контролю якості має забезпечувати необхідну точність та інші характеристики для контролю всіх показників якості продукції, що передбачені нормативно-технічною документацією.

3.46. Засоби вимірювання, що використовуються під час виробництва, виготовлення, розробки готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять, та контролю їх якості, повинні мати державне повірочне тавро і проходити повірку у встановленому порядку.

Вимоги до обладнання

3.47. Розміщення і робота обладнання повинні здійснюватись таким чином, щоб звести до мінімуму ризик помилок, а також забезпечити ефективне очищення та експлуатацію обладнання, які дадуть змогу уникнути контамінації та будь-якого шкідливого впливу на якість готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять.

3.48. Виробниче обладнання повинно легко і ретельно очищуватися у відповідності до письмових методик і не впливати на якість готових до використання форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять.

3.49. Для кожного виду наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсору повинна бути спеціально виділена тара із зазначенням його найменування та напису «Отрута» із зображенням черепа та кісток.

Вимоги до допоміжних зон

3.50. Кімнати відпочинку та їдальні мають бути відокремлені від інших зон.

3.51. Гардеробні, умивальні (душові) та туалети мають бути легко доступні і за кількістю відповідати вимогам норм санітарно-технічного обладнання. Туалети не повинні безпосередньо сполучатись з виробничими, складськими зонами та зонами контролю якості.

3.52. Майстерні мають бути відокремлені від виробничих зон. Якщо запасні частини та інструменти зберігаються у виробничій зоні, то вони повинні зберігатися в спеціально передбачених для цього кімнатах чи місцях.

3.53. Приміщення, у яких перебувають тварини, повинні бути ізольованими від інших зон, мати окремий вхід і систему підготовки (обробки) повітря.

Спеціальні вимоги до стерильного виробництва

3.54. Стерильну продукцію слід виробляти в чистих зонах (приміщеннях), доступ у які персоналу, подача сировини і матеріалів повинні здійснюватись через повітряні шлюзи.

3.55. Чисті зони для виробництва стерильної продукції класифікуються за класами чистоти у відповідності до технологічного регламенту. Кожна технологічна операція вимагає рівня чистоти навколишнього середовища, визначеного в технологічному регламенті.

3.56. У чисті зони належить подавати підготовлене повітря для забезпечення потрібних класів чистоти, що передбачено нормативно-технічною документацією (технологічним регламентом). Контроль ефективності очищення повітря та ефективності використаних фільтрів є систематичним і обов’язковим.

3.57. У чистих зонах має перебувати кількість персоналу згідно зі штатним розкладом, затвердженим керівником підприємства, організації, установи.

3.58. Персонал, який працює в чистих зонах виробництва стерильних, готових до використання, форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять, повинен володіти знанням і досвідом практичної роботи, що необхідно для виробництва стерильних, готових до використання, форм наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять.

3.59. До персоналу висуваються вимоги щодо особистої гігієни та чистоти відповідно до вимог технологічного регламенту. Переодягатися та митися необхідно в спеціально відведених і опоряджених приміщеннях, розташованих безпосередньо біля чистої зони, щоб звести до мінімуму ризик контамінації спеціального технологічного одягу для роботи в чистих зонах і не внести забруднення в чисті зони. Розміщення приміщень визначається технологічним регламентом.

3.60. Під час проведення технологічного процесу персонал повинен бути одягнутий в спеціальний технологічний одяг з безворсової тканини, що відповідає виконуваним технологічним операціям, і має дотримуватись вимог, які регламентують виробництво стерильних лікарських засобів, технологічних регламентів, затверджених керівником підприємства, організації, установи, технологічних інструкцій.

3.61. Підготовка спеціального технологічного одягу здійснюється в окремій чистій зоні виробничого приміщення відповідно до вимог технологічного регламенту.

4. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ

4.1. Особи, які безпосередньо займаються розробленням, виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням дозволених до застосування в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, повинні мати відповідну спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам.

Зазначені особи повинні мати:

а) диплом державного зразка про фармацевтичну освіту;

б) сертифікат про присвоєння (підтвердження) звання провізора загального профілю, виданий відповідно до наказу МОЗ України від 31.07.98 № 231 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.08.98 за № 513/2953.

4.2. Фахівці, які пройшли спеціальну підготовку в навчальних закладах іноземних країн, допускаються до професійної діяльності після перевірки їх кваліфікації згідно з Порядком, затвердженим наказом МОЗ України від 19.08.94 № 118-с (зі змінами та доповненнями) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 12.09.94 за № 218/428.

4.3. Спеціалісти, які не працюють понад три роки за зазначеною у дипломі, сертифікаті спеціальністю, можуть бути допущені до діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення дозволених до застосування в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тільки після проходження перепідготовки згідно з Порядком, затвердженим наказом МОЗ України від 31.07.98 № 231.

4.4. У суб’єкта господарювання повинні бути затверджені посадові інструкції для спеціалістів, діяльність яких безпосередньо пов’язана з розробленням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням дозволених до застосування в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, в яких викладені основні функції, професійні знання, компетенція та інші вимоги до працівників.

Контроль за обігом в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів здійснює Комітет з контролю за наркотиками при МОЗ України.

Начальник управління ліцензування видів господарської діяльності Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

О.В. Єфремов

Начальник управління акредитації та ліцензування Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

С.І. Зброжек

Додаток 1
до п. 1.9 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ліцензійна комісія Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

Заява
про видачу ліцензії

Заявник ________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

________________________________________________________________

Номер телефону___________________________________________________

Організаційно-правова форма________________________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи — платника податків______________
та інших обов’язкових платежів

Розрахунковий рахунок №________  в __________________________________

Валютний рахунок №_________ в__________________________________

просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Місце провадження діяльності:

Аптечна база (склад)

________________________________________
(місцезнаходження філії, підрозділу)

________________________________________

________________________________________

Аптека

________________________________________
(місцезнаходження філії, іншого відокремленого підрозділу)

________________________________________

________________________________________

Заклад охорони здоров’я, установа, організація, підприємство

________________________________________
(місцезнаходження філії, іншого відокремленого підрозділу)

________________________________________

Науково-дослідний інститут

________________________________________
(місцезнаходження філії, іншого відокремленого підрозділу)

________________________________________

З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження господарської діяльності ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

Підпис заявника Розшифрування підпису

«___» _______________ 200_ р. 
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви “___” _______________ 200_ р. № ___

____________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

___________
(підпис)

______________
(прізвище)


Додаток 2
до п. 1.10 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
З КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ, БЕЗПЕКОЮ ТА ВИРОБНИЦТВОМ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Опис № _____
документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження _____________________________________
(вид діяльності)

від __________________________________________________
(назва суб’єкта господарювання)

Дата і номер реєстрації заяви «___» _______________ 200_ р. № ______

№ з/п

Найменування документа

Кількість аркушів у документі

Відмітки про наявність документів
(наявні, відсутні)

Примітки

1

2

3

4

5Прийняв__________документів
(цифрами і літерами)
Підпис
відповідальної особи
Розшифрування
підпису
Дата «___» __________ 200__ р.
Копію опису отримав

Підпис
представника суб’єкта господарювання

Розшифрування
підпису

Дата «___» __________ 200__ р.


Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії

Підпис
відповідальної особи

Розшифрування підпису

Дата «___» ________________ 200_ р.


Додаток 3
до п. 1.19 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Журнал
обліку заяв та виданих ліцензій суб’єктам господарювання
на провадження
_____________________________________________
(вид діяльності, на який видається ліцензія)


Додаток 4
до п. 1.21 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ліцензійна комісія Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

Заява
про видачу копії ліцензії
(щодо внесення нового відокремленого підрозділу)

Заявник __________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

__________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________

місцезнаходження ___________________________________

ідентифікаційний номер юридичної особи — платника податків та інших обов’язкових
платежів ___________________________________________

__________________________________________________

ідентифікаційний код ______________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було
видано ліцензію, __________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії__________________________

термін дії ліцензії____________________________________

просить видати копію ліцензії у зв’язку зі створенням нового відокремленого

підрозділу, філії, а саме:

__________________________________________________
(зазначити назву підрозділу, філії, підпорядкованість)

__________________________________________________

за місцем провадження діяльності: __________________
(місцезнаходження підрозділу, філії)

__________________________________________________

__________________________________________________

Перелік документів, що підтверджують створення нового(их) відокремленого(их)

підрозділу(ів) (додається): _____________________________

Підпис заявника Розшифрування підпису

«___» _______________ 200_ р.
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви “___” _______________ 200_ р. № ___

____________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

___________
(підпис)

______________
(прізвище)


Додаток 5
до п. 1.25 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ліцензійна комісія Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

Заява
про переоформлення ліцензії

_________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник __________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

місцезнаходження ___________________________________________

ідентифікаційний номер юридичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів

__________________________________________________________

ідентифікаційний код________________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію, ______

__________________________________________________________

__________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії _________________________________

термін дії ліцензії __________________________________________

просить переоформити ліцензію у зв’язку з __________________
(зазначити причини)

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Перелік документів, що підтверджують зміни, які підлягають внесенню до ліцензії (додається):

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Підпис заявника Розшифрування підпису

«___» _______________ 200_ р. 
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви “___” _______________ 200_ р. № ___

____________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

___________
(підпис)

______________
(прізвище)


Додаток 6
до п. 1.27 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Ліцензійна комісія Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення

Заява
про видачу дубліката ліцензії

_________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)

Заявник __________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи)

_________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

місцезнаходження _________________________________________

ідентифікаційний номер юридичної особи — платника податків та інших обов’язкових платежів

_________________________________________________________

ідентифікаційний код_______________________________________

вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію, _____

_________________________________________________________

реєстраційний номер ліцензії ________________________________

термін дії ліцензії __________________________________________

просить видати дублікат ліцензії у зв’язку з

_________________________________________________________
(зазначити причину: втрата ліцензії або пошкодження ліцензії)

_________________________________________________________

До заяви додаються: _______________________________________

_________________________________________________________
(вказати: документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, непридатна для користування ліцензія)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Підпис заявника Розшифрування підпису

“___” _______________ 200_ р. 
М. П.

Дата і номер реєстрації заяви “___” _______________ 200_ р. № ___

____________________________
(посада особи, яка прийняла заяву)

___________
(підпис)

______________
(прізвище)

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті