Міністерство охорони здоров’я УкраїниНаказ від 16 лютого 2004 р. № 86

ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ НА ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

?

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 березня 2004 р. за № 302/8901

Відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 24.07.2000 № 918, та Положення про Комітет з контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2003 № 1446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертизи документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (додається).

2. Голові Комітету з контролю за наркотиками Алєксєєвій О.А. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції та його опублікування в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М.Ф. Пасічника.

В. о. Міністра

?В.В. Загородній

ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Служби безпеки України

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

Є.В. Сергієнко

?

Ю.А. Авксентьєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 16 лютого 2004 р. № 86

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 березня 2004 р. за № 302/8901

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВИДАЧІ СЕРТИФІКАТІВ НА ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Положення про Комітет з контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2003 № 1446, та Порядку видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.97 № 146.

1.2. Порядок поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх форм власності і підпорядкування, що подають документи для видачі сертифікатів на ввезення в  Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.3. Експертиза документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводиться уповноваженою на те Комітетом з контролю за наркотиками (далі — Комітет) установою (далі — Установа).

1.4. Згідно з цим Порядком Установа видає експертний висновок щодо видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2. Визначення термінів

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

2.1. Експертний висновок — висновок уповноваженої Установи щодо видачі сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.2. Заявник — суб’єкт господарювання, який подав заяву про видачу сертифіката на  ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.3. Документи — комплект документів для видачі сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визначений Порядком видачі сертифікатів на ввезення в  Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.97 № 146.

3. Проведення експертизи документів

3.1. Процедура експертизи документів включає такі етапи:

•?подання до Комітету заяви про видачу сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

•?передача документів Комітетом Установі;

•?здійснення Установою експертизи документів;

•?підготовка Установою експертного висновку;

•?повернення Установою Комітету отриманих документів разом з експертним висновком.

3.2. Підставою для проведення експертизи документів є заява про видачу сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів установленого зразка (додаток 1) (далі — Заява), яка подається заявником до Комітету.

3.3. Заява подається на кожну окрему операцію переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з території іншої країни в Україну або з території України в  іншу країну.

3.4. Комітет у термін до 2 робочих днів передає документи до Установи.

3.5. Установа в термін до 7 робочих днів від дати отримання документів опрацьовує їх та повертає в Комітет разом з експертним висновком установленого зразка (додаток 2).

3.6. У разі експертного висновку щодо неможливості видачі сертифіката Комітет повертає заявнику документи разом з копією експертного висновку та обгрунтуванням.

3.7. Заявник може вжити заходів щодо усунення невідповідностей, що стали підставою для негативного експертного висновку, після чого повторно подати заяву до Комітету про видачу сертифіката на ввезення в Україну або вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.8. Заявник відповідає за достовірність наданої інформації.

3.9. Заявник може оскаржити рішення Установи до Комітету або в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.10. Копії документів, складені в ході виконання положень цього Порядку, зберігаються в  Установі протягом одного року від дати видачі експертного висновку.

3.11. Установа забезпечує захист комерційної інформації, отриманої від заявника.

Голова Комітету з контролю за наркотиками

О.А. Алєксєєва


Додаток 1
до п. 3.2. Порядку проведення експертизи
документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

(на бланку суб’єкта господарювання)

Голові
Комітету з контролю за наркотиками

ЗАЯВА
про видачу сертифіката на ввезення в Україну (вивезення з України)
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Дата надходження: «___» ____________ 20__ р.

Зареєстровано за №_____

Мета, з якою здійснюється ввезення/вивезення _______________________________________________

Повна назва, точна адреса, номери телефонів (телефаксів) імпортера (вантажоодержувача)___________

______________________________________________________________________________

Повна назва, точна адреса, номери телефонів (телефаксів) експортера ____________________________

_______________________________________________________________________________

Повна назва, точна адреса, номери телефонів (телефаксів) вантажоодержувача (зазначається у разі вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів)

_______________________________________________________________________________

Міжнародна непатентована назва імпортованої/експортованої продукції, якщо така є, і (або) перша назва, під якою вона була випущена, і (або) назва, під якою вона виробляється в  країнах — імпортерах та експортерах

_______________________________________________________________________________

Кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що мають бути ввезені/вивезені

_______________________________________________________________________________

Лікарська форма наркотичного засобу, психотропної речовини і прекурсора __________________

Кількість лікарських засобів, до складу яких входять включені до переліку контрольовані речовини (зазначається у разі ввезення в Україну для реєстрації зразків наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів) _________________________

Назва та кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які ввозяться/вивозяться згідно з контрактом, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю згідно з чинним законодавством України

_______________________________________________________________________________

Назва фірми-виробника______________________________________________________

Номер контракту поставки ______________________________________________________

Вартість контракту поставки ______________________________________________________

Найменування і кількість одиниць тари — для наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у вигляді субстанції, яка використовується для виробництва лікарських засобів

_______________________________________________________________________________

Вид транспорту для поставки ______________________________________________________

Термін здійснення поставки ______________________________________________________

Назва пункту пропуску на державному кордоні України, через який здійснюватиметься ввезення/вивезення

_______________________________________________________________________________

Зобов’язання підприємства про використання гуманітарної допомоги тільки за призначенням та інформування Комітету в  двомісячний термін про її розподіл (зазначається у разі ввезення в Україну як гуманітарної допомоги наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і лікарських засобів)

?

______________________________________________________________________________

До заяви додаються (навести перелік документів):

______________________________________________________________________________

Достовірність наданої інформації підтверджую:

П. І. Б., посада і підпис
керівника заявника

___________________________

Дата заповнення

«___» ____________ 20__ р.

М.П.


Додаток 2
до п. 3.5. Порядку проведення експертизи документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

(Бланк Установи)

?

____________________________________________________________________________
(назва Установи)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК №_____
щодо видачі сертифіката на ввезення в Україну (вивезення з України) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

м. ____________

«___» ____________ 200__ р.

Заявник _____________________________________________________________________
                                                      (назва заявника)

Вид сертифіката _______________________________________________________________

Експертний висновок підготовлено щодо таких документів: ________________________________________________________________________________________

Висновок щодо можливості (неможливості*) видачі сертифіката на ввезення в  Україну (вивезення з України) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

_______________________________________________________________________________

Посада керівника Установи ________________________________________________________________
                                                        (підпис)? (прізвище та ініціали)

М. П.


* У разі неможливості видачі сертифіката до експертного висновку додається обгрунтування.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті