Кабінет міністрів України. Постанова від 3 серпня 2000 р. № 1198

ПРО ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ НА 2000 РІК

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити обсяги державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб та перелік державних замовників на 2000 рік (додаються).

2. Міністерству економіки у тижневий термін довести до державних замовників — головних розпорядників коштів державного бюджету показники державного замовлення на 2000 рік для розміщення його на конкурсній основі та укладення з виконавцями державних контрактів на поставку продукції, виконання робіт, надання послуг відповідно до законодавства.

3. Установити, що у разі незабезпечення надходжень до державного бюджету в сумах, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2000 рік», державні контракти укладаються у межах лімітів фінансування, доведених Міністерством фінансів.

4. Міністерству економіки у разі необхідності вносити до 1 грудня 2000 р. в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проекти рішень щодо внесення змін до обсягів державного замовлення у межах коштів, визначених на його фінансування.

5. Державним замовникам — головним розпорядникам коштів державного бюджету подавати Державному комітетові статистики щомісяця до 10 числа звіт про виконання державного замовлення у вартісному виразі, а Міністерству економіки — щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, — у натуральному і вартісному виразі.

Державному комітетові статистики узагальнювати дані отриманих звітів державних замовників і до 20 числа місяця, що настає за звітним, подавати зведену інформацію до Міністерства економіки та Міністерства фінансів.

6. Міністерству економіки щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним, інформувати Кабінет Міністрів України про хід виконання державного замовлення.

7. Відповідальність за використання коштів державного бюджету, передбачених для виконання державного замовлення, та недопущення заборгованості за укладеними контрактами покласти на державних замовників — головних розпорядників коштів державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. Ющенко

ОБСЯГИ
ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ВИКОНАННЯ РОБІТ,
НАДАННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ НА 2000 РІК

ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВНИКІВ НА 2000 РІК

Управління справами

Міноборони

Держкомзв’язку

Верховної Ради України

МОН

Головдержслужба

Адміністрація Президента

МОЗ

Державна податкова адміністрація

України

Мінекоресурсів

Державне лікувально-

Верховний Суд

Мінпраці

оздоровче управління

Генеральна прокуратура

Мінагрополітики

НКАУ

МВС

Держкомстат

СБУ

Мінпаливенерго

Мінтранс

Національна академія наук

Мінекономіки

МНС

Управління державної охорони

МЗС

Держкоммолодьспорттуризм

Державний департамент

Державний комітет

Мінфін

України з питань виконання

інформаційної політики,

Мін’юст

покарань

телебачення і радіомовлення

Держмитслужба

Київський національний

Мінкультури

Держкомкордон

університет імені Тараса Шевченка


ЗВЕДЕНА СУМА КОШТІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ У ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В 2000 РОЦІ, У РОЗРІЗІ ЗАМОВНИКІВ (ТИС. ГРИВЕНЬ)

Державний замовник

Усього

У тому числі за напрямами державного замовлення

підготовка фахівців, науково-
педагогічних та робітничих кадрів

підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (після-
дипломна освіта)

завдання у сфері культури

випуск друкованої продукції

поставка дорогоцінних металів

одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-
геодезичні роботи

поставка продукції виробничо-
технічного призначення

проведення інвентаризації, землеустрою та забезпечення охорони земельних і водних ресурсів

на науково-
технічну продукцію з пріоритет-
них напрямів розвитку науки і техніки

Усього

2086089,6

1321005,8

40721,6

137612,5

99222,4

1189

204500

205196,3

64640

12002

МОЗ

79056,8

51395,9

20898,3


747,65000


1015

Таблиця 1

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ

Замовник, освітньо-кваліфікаційний рівень, аспірантура, докторантура

Випуск, чоловік

Прийом, чоловік

Обсяги фінансування загального контингенту, тис. гривень

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

Усього

1321005,8

Молодший спеціаліст

85242

65548

83000

64500

у тому числі за напрямами підготовки
Медицина

245

245

115

115

Фармація

70

70

55

55

Бакалавр

216145

151605

107645

90500

у тому числі за напрямами підготовки
Медицина

350

350

275

275

Фармація

15

15

0

0

Спеціаліст

106289

85669

97100

76500

у тому числі за напрямами підготовки
Медицина

6685

6685

3725

3725

Фармація

560

560

340

340

Магістр

6020

4980

8360

7450

у тому числі за напрямами підготовки
Медичні науки

371

241

423

287

Фармацевтичні науки

18

12

15

11

За замовниками

Усього на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів
МОЗ

51395,9

Молодший спеціаліст, усього

155

155

145

145

Медицина

85

85

90

90

Фармація

70

70

55

55

у тому числі молодший спеціаліст у національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ

Національна фармацевтична академія (м. Харків)

70

70

55

55

Фармація

70

70

55

55

Бакалавр

80

80

125

125

Медицина

80

80

125

125

Спеціаліст, усього

6980

6980

4015

4015

Медицина

6430

6430

3675

3675

Фармація

550

550

340

340

у тому числі спеціаліст у національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ

Національний медичний університет

1010

1010

645

645

Медицина

1010

1010

615

615

Фармація

0

0

30

30

Національна фармацевтична академія (м. Харків)

205

205

165

165

Фармація

205

205

165

165

Аспірантура, усього

384

252

445

305

Біологічні науки

15

14

17

15

Педагогічні науки

1

1

1

1

Історичні науки

1

1

0

0

Медичні науки

348

223

411

277

Фармацевтичні науки

18

12

15

11

Психологічні науки

1

1

1

1

у тому числі аспірантура у національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ

Національний медичний університет

19

14

40

26

Біологічні науки

0

0

2

2

Педагогічні науки

1

1

0

0

Психологічні науки

1

1

1

1

Медичні науки

17

12

37

23

Національна фармацевтична академія (м. Харків)

10

5

17

12

Медичні науки

1

0

2

1

Фармацевтичні науки

9

5

15

11

Докторантура, усього

14

14

14

14

Медичні науки

12

12

12

12

Фармацевтичні науки

0

0

2

2

Філософські науки

1

1

0

0

Філологічні науки

1

1

0

0

у тому числі докторантура у національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ

Національна фармацевтична академія (м. Харків)

1

1

4

4

Медичні науки

1

1

2

2

Фармацевтичні науки

0

0

2

2

Національний медичний університет

0

0

1

1

Медичні науки

0

0

1

1

Магістратура, усього

228

10

250

0

у тому числі магістратура у національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ

Національний медичний університет

22

0

26

0

Національна фармацевтична академія (м. Харків)

12

0

12

0

Клінічна ординатура, усього

290

290

390

390

у тому числі клінічна ординатура у національних вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ

Національний медичний університет

24

24

45

45

Таблиця 2

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПЕРЕПІДГОТОВКУ ТА ПІДГОТОВКУ КАДРІВ (ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА)

Замовник, освітньо-кваліфікаційні рівні

Випуск, чоловік

Прийом, чоловік

Загальні обсяги фінансування з державного бюджету, тис. гривень

Усього

40721,6

МОЗ

20898,3

Підвищення кваліфікації

64510

65923

Перепідготовка

3490

4802


Таблиця 4

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ на випуск друкованої продукції

Галузь. Назва продукції. Замовник

Одиниця виміру

Обсяги

Вартість, тис. гривень

Усього

99222,4

Випуск друкованої продукції

Підручники

тис. умовн. примірників

11725

89395,6

МОЗ

106

747,6


Таблиця 7

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
на поставку продукції виробничо-технічного призначення

Галузь. Назва продукції. Замовник

Одиниця виміру

Обсяги

Вартість, тис. гривень

Усього205196,3

Медична та мікробіологічна промисловість

Лікарські засоби

5000

МОЗ

5000


Таблиця 9

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ
НА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКИ І ТЕХНІКИ (ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ)

Галузь. Замовник

Вартість, тис. гривень

Усього

12002

Охорона здоров’я людини

2046,9

МОЗ

1015

Найменування розроблень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

Державний замовник

Термін завершення розроблення, рік

Обсяги фінансування з Державного бюджету України у 2000 році, тис. гривень

Головна науково-дослідна установа, проектно-конструкторська організація
Усього

12002

Охорона здоров’я людини
2.97.231. Розроблення мікрохірургічної установки на основі хвилеводного С02 лазера

МОЗ

2000

100

Конструкторське бюро лазерної техніки Держпромполітики
2.98.9. Розроблення автоматизованого контролю лабораторного комплексу для діагностики сифілісу та інших захворювань, які передаються статевим шляхом

– ” –

– ” –

80

ВАТ “Укрінжтехномед”, м. Київ
2.98.10. Розроблення науково-технічної документації та організація промислового виробництва вітчизняного лікарського засобу “Біодгезив” (хірургічного клею)

– ” –

– ” –

40

Київський НДІ отоларингології імені О.С. Коломийченка МОЗ
2.98.11. Розроблення науково-технічної документації та організація промислового виробництва вітчизняного антиалергійного засобу глюкорибіну

– ” –

2000

65

Українська фармацевтична академія МОЗ
2.99.2. Створення нових лікарських біопрепаратів — вермілату, панкреолату, нефролату (тваринного походження) та організація їх промислового виробництва

– ” –

2001

50

Українська медична стоматологічна академія
2.99.3. Розроблення та вдосконалення методів пластичних та реконструктивних втручань у хворих з дефектами тканин внаслідок травм та захворювань опорно-рухового апарату

– ” –

– ” –

50

Український НДІ травматології та ортопедії
2.99.4. Створення референтної лабораторії з діагностики злоякісних новоутворень кровотворної системи

– ” –

2000

15

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені Р.Є. Кавецького

45

Фонд “Гематопатологи для хворих на злоякісні захворювання крові” Національної академії наук
2.99.13. Електростимулятор з синхронною поверхневою і внутрішньою лазерною низькотемпературною терапією для лікування простатиту

МОЗ

– ” –

60

Державне НДП “Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури”, м. Львів
2.99.14. Виготовлення дослідного зразка томографічної гамма-камери “Офект-1” і проведення медичних випробувань

– ” –

– ” –

50

Науково-дослідне відділення лужногалоїдних кристалів науково-технологічного концерну “Інститут монокристалів” Національної академії наук
2.99.15. Створення на основі супероксиддисмутази нового антиокислювального препарату

– ” –

– ” –

60

Українська фармацевтична академія
2.99.16. Розроблення та створення рефрижераторної центрифуги для розділення продуктів крові

– ” –

– ” –

85

НВП “Дніпро-МТО”, м. Київ
2.99.17. Розроблення та впровадження способів лікування злоякісних пухлин шляхом застосування моноклональних антитіл кон’югованих з перспективними протипухлинними препаратами з використанням вітчизняного інкубаційного устаткування

– ” –

2000

45

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології імені  Р.Є.Кавецького Національної академії наук
2.00.1. Розроблення нових методів та апаратури для надранньої лазерної діагностики захворювань людини

– ” –

2001

65

НДІ лазерної біології та лазерної медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
2.00.6. Розроблення та впровадження в практику штучних зубів на композитній основі

– ” –

2003

75

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
2.00.7. Впровадження в медичну практику нового кардіопротекторного препарату — елагової кислоти

– ” –

– ” –

70

Українська фармацевтична академія
2.00.8. Обгрунтування засобів професійної безпеки та охорони здоров’я при впровадженні прогресивних інформаційних технологій з використанням відеодисплейних терміналів

– ” –

2002

60

Державне підприємство Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці та профзахворювань
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті