Недопуск до перевірки через незатвердження форм актів перевірки: позиція Держлікслужби

18 квітня Державна регуляторна служба (ДРС) оприлюднила позицію стосовно права суб’єктів господарювання не допускати контролюючі органи до проведення перевірок за відсутності затверджених уніфікованих форм актів, розроблених відповідно до нової методики розроблення таких актів, затвердженої постановою КМУ від 10.05.2018 р. № 342. Оскільки на переконання ДРС органи контролю, які не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом України від 05.04.2007 р. № 877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон № 877) порядку такі уніфіковані форми актів втратили можливість проведення заходів державного нагляду (контролю), оскільки за результатами перевірок можливе складання актів перевірок виключно за уніфікованою формою. У зв’язку із цим Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба) направила лист до ДРС, у якому виклала свою позицію стосовно цього питання.

У Держлікслужбі наголошують, що Законом № 877 передбачена лише одна умова, за якої орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати перевірки, а саме: якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає його повноваження під час здійснення державного нагляду (контролю). Тому в Держлікслужбі вважають, що на сьогодні відомство не позбавлене повноважень проводити перевірки.

Стосовно твердження ДРС, що уніфіковані форми актів, розроблені за старою методикою, є нечинними, оскільки вони не відповідають вимогам нової Методики, у Держлікслужбі зазначають, що представниками відомства проаналізовано уніфіковані форми актів на предмет їх відповідності вимогам нової Методики. За результатами аналізу Держлікслужба дійшла виснов­ку, що уніфіковані форми актів не супере­чать новій Методиці та містять усі складові частини, які нею передбачено. Тому у відомстві переконані, що під час здійснення перевірок представники Держлікслужби можуть користуватися уніфікованими формами актів, які розроблялися ще за старою методикою.

Також Держлікслужбою розроблено проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)». Даний проект Держлікслужба надіслала в МОЗ на затвердження ще 12.06.2019 р.

Пропонуємо увазі читачів повний текст листа.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ (Держлікслужба)

Державна регуляторна служба України

На сайті Державної регуляторної служби (ДРС) України 18 квітня 2019 р. розміщено інформацію стосовно позиції щодо наявності повноважень у органів державного нагляду (контролю) на проведення заходів державного нагляду (контролю) й права суб’єктів господарювання не допускати їх до проведення цих заходів за відсутності затверджених уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) від 28.12.2018 р. (з уточненнями).

Відповідно до зазначеної інформації ДРС вважає, зокрема, що органи державного нагляду (контролю), які не затвердили та не оприлюднили у встановленому Законом України «Про основ­ні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон про нагляд (контроль)) уніфіковані форми актів, що відповідають новій Методиці розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 342, втратили можливість проведення заходів державного нагляду (контролю), оскільки за результатами перевірок можливе складання актів перевірок виключно за уніфікованою формою.

Стосовно зазначеного питання Держлікслужба звертається із наступним.

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону про нагляд (контроль) виключно законами встановлюються, зокрема, органи, уповноважені здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.

Згідно з Положенням про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 647, Держлікслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Основними завданнями Держлікслужби є:

  • реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також внесення міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах;
  • ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  • технічне регулювання у визначених сферах;
  • здійснення державного регулювання і контролю у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.

Повноваження Держлікслужби як органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів та органу ліцензування у відповідній сфері, визначені Законом України «Про лікарські засоби», Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

А саме, статтею 15 Закону України «Про лікарські засоби» встановлено, що посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів у межах компетенції, визначеної законодавством, мають право:

  • перевіряти додержання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів, у тому числі правил здійснення належних практик (виробничої, дистриб’юторської, зберігання, аптечної) на всіх етапах обігу, зокрема під час їх виробництва, зберігання, транспортування та реалізації суб’єктами господарської діяльності, утилізації та знищення;
  • безперешкодно проводити огляд будь-яких виробничих, складських, торговельних приміщень суб’єктів господарської діяльності (з урахуванням встановленого режиму роботи) за наявності рішення про перевірку;
  • одержувати від суб’єктів господарської діяльності необхідні відомості про додержання вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей і технологічних регламентів, а також про забезпечення якості лікарського засобу під час виробництва, транспортування, зберігання та реалізації;
  • відбирати зразки лікарських засобів для лабораторної перевірки їх якості;
  • давати обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень стандартів і технічних умов, фармакопейних статей і технологічних регламентів, а також про усунення порушень під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації лікарських засобів, тощо.

Відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» орган ліцензування для цілей цього закону за відповідним видом господарської діяльності, зокрема, здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатами перевірки приймає рішення.

Статтею 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону Украї­ни «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Поряд із цим, Законом про нагляд (контроль) передбачено лише одну умову, за якої орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, а саме: якщо закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду (контролю) у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду (контролю) (частина четверта статті 4 Закону про нагляд (контроль)).

З огляду на зазначене вважаємо, що Держлікслужба на сьогодні не позбавлена повноважень, визначених законами щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Крім того, відповідно до позиції ДРС усі уніфіковані форми актів, розроблені органами державного нагляду (контролю) на підставі методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України, що втратили чинність згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 342, є нечинними, оскільки вони не відповідають новим методикам.

Із зазначеного питання Держлікслужба зауважує наступне.

Уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі — Уніфіковані форми актів) були розроблені на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» та затверджені наказом МОЗ від 04.07.2017 р. № 759 (реєстрація в Мінюсті 26.07.2017 р. за № 909/30777).

У зв’язку з втратою чинності постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» Держлікслужба проаналізувала Уніфіковані форми актів на предмет їх відповідності вимогам нової Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 342.

За результатами аналізу Держлікслужба дійшла висновку, що Уніфіковані форми актів не супере­чать зазначеній Методиці та містять усі складові частини, які нею передбачені, а саме:

1) титульний аркуш;

2) перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) — розділ V Уніфікованої форми акта із додатками до нього;

3) перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) — розділ X Уніфікованої форми акта;

4) опис виявлених порушень вимог законодавства — розділ VI Уніфікованої форми акта;

5) перелік питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю) — розділ VIII Уніфікованої форми акта;

6) пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контро­лю) та складеного за його результатами акта — розділ IX Уніфікованої форми акта;

7) оцінки суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід державного нагляду (контролю), яка відповідно до Методики заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою) — може бути викладена в розділі IX Уніфікованої форми акта;

8) місця для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході державного нагляду (контролю).

Крім того, з часу набуття чинності наказом МОЗ від 04.07.2017 р. № 759 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» не вносилися зміни до нормативно-правових актів, на підставі яких розроблено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю).

З огляду на зазначене вважаємо, що під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужбою та її територіальними органами можуть використовуватися Уніфіковані форми актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджені наказом МОЗ від 04.07.2017 р. № 759 (реєстрація в Мінюсті 26.07.2017 р. за № 909/30777), як такі, що не суперечать Методиці розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 342.

Додатково повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 р. № 465 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), та у сфері контролю якості лікарських засобів, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужбою.

Держлікслужбою розроблено проект наказу МОЗ України «Про внесення змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту (ввезення) лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)», який надіслано до Міністерства охорони здоров’я України на затвердження в установленому порядку листом від 12.06.2019 р. № 4534-001.1/004.0/17-19.

ГоловаР. Ісаєнко

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті