Перший випуск експертів з оцінки медичних технологій у Національному фармацевтичному університеті

Робочою групою з питань оцінки медичних технологій МОЗ України, створеною згідно з наказом МОЗ України від 19.03.2019 р. № 604, як один з пріоритетів визначено формування професійного середовища — підготовку висококваліфікованих кадрів — експертів з оцінки медичних технологій. Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій» актуалізувало розвиток науково-освітнього напряму.

От і відбувся випуск перших в Україні експертів з оцінки медичних технологій (ОМТ) у Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) — Галини Іванчак, Алли Лебедин, Людмили Кожан, Дарини Затуловської та Катерини Мельник, практична діяльність яких пов’язана з прийняттям рішень щодо вибору оптимальних технологій лікування, діагностики й профілактики різних захворювань, обґрунтування потреби лікарських засобів та медичних виробів для закупівлі на регіональному та локальному рівнях. Протягом 2019–2021 рр. вони навчалися за авторською освітньою програмою, яка розроблена з урахуванням вимог сьогодення та з орієнтацією на необхідні компетентності.

Незважаючи на труднощі, зумовлені карантинними обмеженнями та впровадженням дистанційної форми навчання, вмотивовані на отримання необхідних знань і практичних навичок, вони успішно опанували всі передбачені навчальним планом дисципліни, пройшли стажування, виконали та з відзнакою захистили кваліфікаційні роботи, актуальна тематика яких зумовлена особливостями їхньої практичної діяльності та пов’язана з проведенням оцінки технологій лікування різних нозологій (бронхіальної астми, цукрового діабету, орфанних захворювань), проведенням замісної терапії в лікуванні наркозалежних осіб, підвищенням ефективності публічних закупівель (зокрема, засобів для наркозу) тощо.

В умовах обмеженого фінансування охорони здоров’я система ОМТ на даний час є актуальним та пріоритетним напрямом у реформуванні галузі охорони здоров’я в країнах світу та Україні. Але незважаючи на нагальну потребу у впровадженні та розвитку ОМТ, нарощуванні кадрового потенціалу, цей процес здійснюється недостатньо активно, багато проблемних питань залишається невирішеними.

Робочою групою з питань оцінки медичних технологій МОЗ України, створеної за наказом МОЗ України від 19.03.2019 р. № 604, одним із пріоритетних напрямів визначено формування професійного середовища — підготовку висококваліфікованих кад­рів — експертів із ОМТ. У відповідь на звернення МОЗ України науковцями НФаУ було розроблено проєкт Кваліфікаційної характеристики та пакет відповідних документів щодо внесення змін до націо­нального класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій».

Співпраця вітчизняних вчених та Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування дозволила включити відповідний термін у вітчизняне законодавство. Так, частину першу статті 3 Закону України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» було доповнено терміном згідно із Законом Украї­ни від 19.10.2017 р. № 2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення»: «Оцінка медичних технологій — експертиза медичних технологій щодо клінічної ефективності, економічної доцільності, організаційних проблем та проблем безпеки для громадян у зв’язку з їх застосуванням».

Враховуючи актуальність вказаної проблематики, очевидною є необхідність створення відповідного професійного середовища, а саме підготовки експертів з ОМТ. Перспективними напрямами є включення до галузевих стандартів вищої освіти вивчення основ ОМТ, актуалізується питання підвищення кваліфікації фахівців, що здійснюють оцінку лікарських засобів при реєстрації, відбір основних лікарських засобів, формування переліків відшкодування, закупівлі тощо.

Оскільки під медичною технологією розуміється досить широке коло як суто медичних, так і фармацевтичних понять, а саме: профілактика й реабілітація, вакцини, лікарські засоби й медичне обладнання, терапевтичні й хірургічні процедури та інші засоби, на нашу думку, доцільно використовувати також більш вживаний за кордоном термін Health Technology Assessment (НТА) — технології охорони здоров’я. Це обумовлено також стрімким розвитком системи НТА саме за напрямом фармакоекономічних досліджень.

НТА — ефективний інструмент прийняття управлінських рішень, що базується на доказовій медицині, оптимізації витрат у системі охорони здоров’я з раціональним використанням бюджетних засобів.

Головна мета — надання фахівцям галузі, нау­ковцям та практикам, необхідної інформації для прийняття рішень в охороні здоров’я. До ключових елементів, окрім безумовного вирішення проб­лем пацієнта, слід віднес­ти організаційно-правові проб­леми, що, як правило, є вирішальними з точки зору ефективності впровадження системи НТА. Це проведення навчання, створення організаційних структур на всіх рівнях управління охороною здоров’я, реформування системи надання медичних та фармацевтичних послуг, вирішення правових проблем. Ключовим елементом НТА є також клініко-економічний аналіз, що містить проведення порівняння клінічної ефективності й безпеки нових ліків або медичних виробів і вже включених у списки аналогів, а також оцінку можливості використання нової технології в умовах клінічної практики й існуючого фінансування.

Після консультацій з міжнародними експертами з ОМТ, науковцями та потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу в підготовці фахівців цієї спеціальності, у НФаУ була розроб­лена авторська освітня програма «Оцінка технологій охорони здоров’я», а з вересня 2019 р. розпочато підготовку фахівців за вказаним напрямком. Гарант цієї інноваційної програми — завідувач кафед­ри організації та економіки фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Алла Немченко. Слід заува­жити, що НФаУ має у своєму арсеналі великий досвід, потужний кад­ровий потенціал та належну матеріально-технічну базу для підготовки експертів з ОМТ.

Спираючись на досвід і наукові напрацювання, вивчення зарубіжного досвіду підготовки фахівців з НТА, нами була розроблена кваліфікаційна характеристика фахівця та на її основі відповідна магістерська програма підготовки.

Авторська освітньо-професійна програма має на меті підготовку фахівців — експертів з НТА, здатних на належному рівні виконувати професійні завдання й обов’язки науково-дослідницького та інноваційного характеру в галузі НТА з акцентом на критичному мисленні й практичних навич­ках дослідження. Крім того, вона дозволяє здійснювати планування (моделювання) та проведення оцінки технологій охорони здоров’я за різними аспектами (терапевтична та економічна ефективність, безпека, соціально-етичні наслідки, вплив на бюджет тощо) з використанням сучасних методів аналізу, узагальнювати, інтерпретувати та документально оформляти результати оцінки та впроваджувати їх у наукову, освітню, практичну діяльність.

Освітньо-професійна програма «Оцінка технологій охорони здоров’я» передбачає підготовку експертів з оцінки медичних технологій на основі попередньо отриманої базової вищої освіти за спеціальністю «Медицина» або «Фармація».

Набуття інтегральної, загальних і фахових компетентностей здійснюється в циклах загальної, професійної та практичної підготовки, які включають як нормативні, так і вибіркові дисцип­ліни (загалом 90 кредитів Європейська кредитно трансферна-накопичувальна система — ЄКТС).

Доречним є те, що до навчального плану включено такі дисципліни медико-фармацевтичного та організаційно-економічного блоків, як «Економіка охорони здоров’я», «Законодавство в системі охорони здоров’я», «Медична статистика», «Наукові засади клінічних досліджень», «Системний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я», «Методологія НТА. Практичні аспекти (моделювання)», «Економічний аналіз в системі НТА», «Клінічний аналіз в системі НТА», «Фінансування охорони здоров’я», «Гармонізація державних закупівель в галузі охорони здоров’я».

Комплекс дисциплін дозволяє системно сформувати необхідні знання та практичні навички щодо пошуку, аналізу й використання потрібних даних клінічних досліджень та проведення економічної оцінки (метааналіз і моделювання), використання доказової бази даних із позиції зацікавлених користувачів — пацієнтів, платників, регуляторів, постачальників медичних технологій та послуг, прийняття обґрунтованих управлінських рішень на базі результатів проведених досліджень.

Зазначені дисципліни зорієнтовані на досягнення відповідних програмних результатів навчання (відповідність програмних компетентностей і програмних результатів навчання компонентам освітньої програми унаочнена у двох матрицях). Послідовність вивчення дисциплін, план і графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних і вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Оцінка медичних технологій» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

Після узгодження з МОЗ України та Міністерством соціальної політики України наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства від 18.08.2020 р. № 1574 внесено відповідні зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» — введено назву посади «Експерт з оцінки медичних технологій» з кодом 2229.2 (професійне угрупування «Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)», підклас 2229 «Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)», клас 222 «Професіо­нали в галузі медицини (крім медичних сестер)», розділ Класифікатора «Професіонали»).

Розвиток систем охорони здоров’я всіх країн світу, включаючи Україну, має на меті насамперед підвищення стандартів медичної та фармацевтичної допомоги для покращення здоров’я населення.

Науково-технічний прогрес наразі значно впливає на сферу охорони здоров’я, спонукаючи додавати до існуючого переліку технологій нові профілактичні, діагностичні, лікувальні, терапевтичні й реабілітаційні втручання. Цей вплив постійний, тому постачальникам медичних і фармацевтичних послуг, безумовно, важко задовольнити очікування пацієнтів. Обмеженість фінансових та інших ресурсів вимагає прийняття управлінських рішень щодо впровадження нових чи удосконалення існуючих технологій охорони здоров’я.

НТА забезпечує науково обґрунтований процес розробки політики охорони здоров’я та наукову підтримку рішенням, що стосуються застосування технологій на практиці. Політику в галузі охорони здоров’я визначають уповноважені органи та особи, що приймають рішення щодо фінансування (компенсації витрат), інвестування та планування на макро- або мезорівні. Це політики, державні службовці (технічні експерти в національних, регіональних і місцевих органах влади); менеджери (у лікувально-профілактичних закладах, страхових компаніях); медичний і немедичний персонал, що бере участь у розробці локальних і загальнонаціональних формулярів; мультидисциплінарні комітети з прийняття рішень тощо.

Як свідчить міжнародний досвід, політики, науковці та практики мають принципово різні інформаційні потреби та висувають різні вимоги щодо змісту та характеру інформації, яку вони використовують у професійній діяльності і на базі якої приймають відповідні рішення.

Таким чином, прийняття рішень, зокрема з НТА, науковцями та політиками здійснюється на різних платформах з урахуванням різних критеріїв. Тому часто політичні рішення є ситуа­тивними, виходять з політичної доцільності та не обґрунтовані науково.

Класичним прикладом формування та реалізації політики в галузі охорони здоров’я в Україні є Націо­нальна лікарська політика (НЛП), основними пріо­ритетами якої є забезпечення якості, доступності та раціонального використання лікарських засобів.

У межах НЛП здійснюється державне регулювання різних аспектів фармацевтичної діяльності через впровадження відповідних механізмів впливу. Так, з метою забезпечення доступності ліків використовуються обмеження торгових націнок, референтне ціноутворення, реєстрація та моніторинг цін, відпрацьовуються механізми реімбурсації. Створення Державного формуляра лікарських засобів та Протоколів провізора є кроком до стандартів фармакотерапії та спрямоване на раціональне застосування лікарських засобів. Ми вважаємо, що для успішного використання НТА в умовах реформування вітчизняної охорони здоров’я необхідне зміцнення зв’язку між науковими дослідженнями й політикою охорони здоров’я.

Інтеграція науки, освіти та практики в системі НТА забезпечить формування комплексу методологічних знань, що дозволить бачити й враховувати взаємозв’язки всіх соціальних інститутів, спрямовувати всі засоби на реалізацію загальнозначущих цілей. Процес обміну знаннями, впровадження освітніх проєктів дозволять дещо нівелювати вказану різницю в поглядах політиків та науковців, розуміння потреб один одного дасть змогу знаходити компромісні варіанти й враховувати це при розробці спільних проєктів у системі НТА.

У зв’язку з прийняттям Постанови КМУ від 23.12.2020 р. № 1300 «Про затвердження Порядку проведення державної оцінки медичних технологій» актуалізувався науково-освітній напрям впровадження НТА, який передбачає реалізацію таких важливих функцій, як, наприклад, обов’язкова державна ОМТ щодо здійснення централізованих та місцевих закупівель лікарських засобів й інших товарів медичного призначення.

Впровадження ОМТ — один із ключових напрямів реформування вітчизняної сфери охорони здоров’я, що передбачає незалежну експертизу ефективності застосування існуючих і нових технологій охорони здоров’я та потребує проведення комплексу організаційно-правових, соціально-економічних, фармакоекономічних, клінічних та інших досліджень відповідно до Базової моделі (англ. НТА CoreModel®), розробленої Європейською мережею EUnetHTA та прийнятої у світі.

Алла Котвіцька,
Алла Немченко,
Вікторія Назаркіна
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті