Міністерство охорони здоров’я України.Наказ № 35 від 24 лютого 2000 року

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Зареєстровано в  Міністерстві юстиції України 
26 червня 2000 р. за № 370/4591

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» та з метою подальшого вдосконалення системи медичної та фармацевтичної освіти в Україні, підвищення якості підготовки спеціалістів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про особливості ступеневої освіти медичного спрямування, що додається.

Зазначене Положення є обов’язковим для всіх вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти I–IV рівнів акредитації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління освіти та медичної науки Вороненка Ю.В.

Міністр

В.Ф. Москаленко


ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра освіти та науки України Б.І. Холод

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 лютого 2000 р. № 35

ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 26 червня 2000 р. за № 370/4591

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОСОБЛИВОСТІ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення, розроблене відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», визначає особливості освіти напрямів підготовки «медицина» і «фармація».

Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» підготовка молодших спеціалістів (фахівців з повною загальною середньою освітою), бакалаврів (фахівців з базовою вищою медичною та фармацевтичною освітою), спеціалістів та магістрів (фахівців з повною вищою медичною та фармацевтичною освітою) здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ступеневою освітою) згідно з відповідними освітньо-професійними програмами.

Підготовка фахівців з повною загальною середньою, базовою та повною вищою медичною освітою проводиться за очною (стаціонарною) формою, а з базовою та повною вищою фармацевтичною освітою — за очною (стаціонарною) і заочною формами навчання.

Підвищення кваліфікації, перепідготовка фахівців з базовою та повною вищою медичною (фармацевтичною) освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами післядипломної підготовки за очною та заочною формами навчання.

1.2. Вищі медичні (фармацевтичні) навчальні заклади незалежно від форм власності та джерел оплати за навчання здійснюють прийом громадян для навчання згідно з потребою охорони здоров’я в межах ліцензованого обсягу (на відповідний напрям підготовки чи спеціальність) на конкурсній основі відповідно до здібностей.

Правила прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки фахівців розробляються вищими медичними (фармацевтичними) навчальними закладами відповідно до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України, які погоджуються з Міністерством охорони здоров’я України та затверджуються Міністерством освіти і науки України. Вищі медичні (фармацевтичні) навчальні заклади, яким надано статус національних, затверджують Правила прийому самостійно.

1.3. Освітньо-професійні програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з базовою та повною вищою медичною та фармацевтичною освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів розробляються Центральним методичним кабінетом (центром) з вищої медичної освіти МОЗ України із залученням відомчих наукових лабораторій з підготовки медичних та фармацевтичних кадрів, кваліфікованих спеціалістів опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів, провідних фахівців галузі і затверджуються Міністерством освіти і науки України за узгодженням з Міністерством охорони здоров’я України в установленому порядку.

1.4. Вимоги до змісту і обсягу рівня освітньої та фахової підготовки визначаються в освітньо-кваліфікаційних характеристиках, інших актах органів управління освітою та змінюються відповідно до рівня розвитку науки, охорони здоров’я, суспільства.

Зміст освіти визначається освітньо-професійними програмами підготовки медичних та фармацевтичних фахівців певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, структурно-логічними схемами підготовки, навчальними планами й програмами навчальних дисциплін.

1.5. Освітньо-професійні програми підготовки медичних та фармацевтичних фахівців певних освітньо-кваліфікаційних рівнів уміщують у себе перелік нормативних і вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин для їх вивчення та форм підсумкового контролю.

Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом з кожного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Вибіркові навчальні дисципліни визначаються вищим медичним (фармацевтичним) навчальним закладом залежно від традицій цього закладу, досягнень провідних медичних (фармацевтичних) наукових шкіл та інших навчальних закладів галузі.

1.6. Вищі медичні та фармацевтичні навчальні заклади I–IV рівнів акредитації розробляють структурно-логічні схеми підготовки фахівців, робочі навчальні програми нормативних навчальних дисциплін та самостійно визначають перелік, зміст і робочі навчальні програми вибіркових навчальних дисциплін для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня згідно з освітньо-професійними програмами.

1.7. Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка медичних і фармацевтичних фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затверджується в установленому законодавством порядку.

2. ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ РІВНІ

2.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень — молодший спеціаліст

2.1.1. Молодший спеціаліст — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі базової або повної загальної середньої освіти здобув загальнокультурну підготовку, спеціальні знання та уміння, має певний досвід їх застосування для розв’язання типових професійних завдань, передбачених для відповідних посад у галузі охорони здоров’я.

2.1.2. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста складається з навчальних дисциплін гуманітарного, соціально-економічного, фахового спрямування та практичної підготовки.

2.1.3. Освітньо-професійна програма підготовки молодшого спеціаліста реалізується, як правило, вищими медичними та фармацевтичними навчальними закладами I–II рівнів акредитації. Вищий медичний та фармацевтичний навчальний заклад більш високого рівня акредитації може здійснювати підготовку молодших спеціалістів, якщо в його складі є відповідний заклад освіти I–II рівнів акредитації або структурний підрозділ.

2.1.4. Нормативний термін навчання на основі повної загальної середньої освіти не може перевищувати трьох років, а на основі базової загальної середньої освіти — чотирьох років.

2.1.5. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка.

2.2. Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр

2.2.1. Бакалавр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який пройшов підготовку на основі повної загальної середньої освіти і здобув поглиблені фундаментальні та професійно орієнтовані знання і уміння, має високий рівень кваліфікації, загальної культури і здатний розв’язувати професійні завдання, що передбачені для відповідних посад у галузі охорони здоров’я.

2.2.2. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра забезпечує здобуття базової вищої медичної або фармацевтичної освіти за напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра на основі повної загальної середньої освіти і складається з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, а також практичних навичок і умінь.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра реалізується вищими медичними та фармацевтичними навчальними закладами II–IV рівнів акредитації.

2.2.3. Нормативний термін навчання визначається освітньо-професійними програмами, але не може перевищувати чотирьох років.

Нормативний термін навчання осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки спеціальністю, зменшується на один рік.

2.2.4. Здобуття базової вищої медичної (фармацевтичної) освіти та кваліфікації бакалавра підтверджується державною атестацією після виконання відповідних освітньо-професійних програм. Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої медичної (фармацевтичної) освіти за відповідним напрямом підготовки та кваліфікації бакалавра.

2.3. Освітньо-кваліфікаційний рівень — спеціаліст

2.3.1. Спеціаліст — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти та базової вищої медичної (фармацевтичної) освіти за напрямом підготовки здобув спеціальні знання і уміння, має певний досвід їх застосування для розв’язання складних професійних завдань, передбачених для відповідних посад галузі охорони здоров’я.

2.3.2. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста передбачає здобуття повної вищої медичної (фармацевтичної) освіти за спеціальністю. Кваліфікація спеціаліста присвоюється після проходження спеціалізації (інтернатури).

Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста за спеціальністю складається з гуманітарних, фундаментальних, соціально-економічних, професійно орієнтованих дисциплін та практичної підготовки.

Програма підготовки спеціаліста в інтернатурі складається з професійно орієнтованих дисциплін і практичної підготовки.

2.3.3. Нормативний термін навчання за спеціальністю визначається освітньо-професійними програмами, але не може бути менше ніж 5–6 років.

Нормативний термін навчання осіб, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідною до напряму підготовки спеціальністю, зменшується на один рік.

Нормативний термін навчання за кваліфікацією визначається навчальними програмами за фахами підготовки, але не може бути менше ніж 1–2 роки.

2.3.4. Здобуття повної вищої медичної (фармацевтичної) освіти за спеціальністю здійснюється після виконання відповідних освітньо-професійних програм підготовки та підтверджується в період державної атестації.

Кваліфікація спеціаліста з певного лікарського (провізорського) фаху присвоюється після виконання навчальної програми (індивідуального плану) в інтернатурі та атестації фахівців з вищою медичною (фармацевтичною) освітою.

2.4. Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр

2.4.1. Магістр медицини (фармації) — це завершений освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної вищої медичної (фармацевтичної) освіти або на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені загальнокультурні, соціально-правові та спеціальні знання й уміння, має досвід їх застосування в охороні здоров’я (фармації) та захистив на вченій раді вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу (факультету) магістерську роботу.

2.4.2. Підготовка магістрів здійснюється у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах IV рівня акредитації та проводиться, як правило, одночасно з підготовкою спеціалістів в інтернатурах за освітньо-професійними програмами (наукового спрямування) фахової підготовки.

Підготовка магістрів медицини (фармації) з окремих спеціальностей проводиться за освітньо-професійними програмами (наукового спрямування).

2.4.3. Спеціалісти, які повністю виконали освітньо-професійні програми за фахом підготовки, захистили на вченій раді вищого медичного (фармацевтичного) навчального закладу (факультету) магістерську роботу, отримують диплом (диплом з відзнакою) магістра медицини (фармації) про здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації магістра.

2.5. Освітньо-професійна післядипломна підготовка

2.5.1. Освітньо-професійна програма післядипломної підготовки забезпечує післядипломну освіту (підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів, стажування, спеціалізація, клінічна ординатура) на базі освітньо-професійних програм підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра. Зазначені програми післядипломної підготовки розробляються Центральним методичним кабінетом (центром) з вищої медичної освіти МОЗ України із залученням відомчих наукових лабораторій з підготовки медичних та фармацевтичних кадрів, кваліфікованих спеціалістів опорних кафедр вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти та провідних фахівців охорони здоров’я та фармації.

2.5.2. Нормативний термін навчання визначається відповідними програмами.

2.5.3. Особи, які пройшли різні форми післядипломної підготовки, отримують документи встановленого зразка.

Начальник управління освіти та медичної науки МОЗ України

Ю.В. Вороненко


Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті