Національний фармацевтичний університет — внесок у розвиток фармації України

Національний фармацевтичний університет (НФаУ) — єдиний вітчизняний заклад вищої освіти фармацевтичного спрямування, центр розвитку фармацевтичної освіти та науки.

Основними цінностями спільноти НФаУ є:

 • компетентність як головна умова успіху закладу вищої освіти; компетентність передбачає відповідальне ставлення науково-педагогічного складу до виконання обов’язків та наявність глибоких професійних знань;
 • відповідальність за якість підготовки фахівців, за дотримання законодавчих і нормативних актів, за належне виконання обов’язків та ощадливе використання ресурсів;
 • прагнення до удосконалення за всіма напрямами діяльності — освітнім, науковим, соціаль­но-виховним тощо;
 • командний дух та відкритість.

На підставі визначених цінностей у спільноті університету сформульовано слоган, відповідно до якого працює НФаУ: освіта з традиціями.

Насамперед він реалізований у підготовці висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектору України та світу, здатних швидко адаптуватися до вимог, що швидко змінюються. Упродовж існування університету підготовлено понад 45 000 фармацевтичних працівників, більше 600 клінічних провізорів, понад 3000 технологів для фармацевтичного виробництва, більше 1100 провізорів-косметологів, понад 400 бакалаврів і більше 150 магістрів зі спеціальності «Лабораторна діагностика», понад 500 бакалаврів-біотехнологів, більше 300 магістрів промислової біотехнології та більше 100 магістрів фармацевтичної біотехнології, понад 1500 фахівців з якості, стандартизації та сертифікації, більше 200 бакалаврів-менеджерів та більше 100 магістрів менеджменту, понад 300 адміністративних менеджерів, більше 2000 економістів, понад 1000 маркетологів та понад 400 магістрів з педагогіки вищої школи.

НФаУ був у числі перших закладів освіти України, який у напрямі забезпечення якості застосував світовий досвід. Університет має життє­здатну систему забезпечення якості, упроваджену у 2015 р. та сертифіковану на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Її модель має унікальну авторську структуру, адаптовану до специфіки діяльності університету. У 2018 р. система управління якістю пройшла ресертифікацію — на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, нової версії, яка ґрунтується на сучасних принципах менеджменту якості та ризикорієнтованому підході.

Наразі університет удосконалив та розширив межі системи. У 2020 р. здійснено сертифікацію за міжнародними стандартами ISO 14001:2015. Екологічний менеджмент, ISO 5001:2018. Енергетичний менеджмент, підтверджено сертифікацію за міжнародним стандартом ISO 9001:2015. Системи управління якістю. Пройшовши у квітні 2021 р. плановий наглядовий аудит і підтвердивши ці сертифікації, в підсумку університет отримав інтегровану систему управління.

Портфель освітніх програм НФаУ, які пропонуються молоді, в переважній більшості сформований з унікальних авторських програм, що створені колективом університету як відповідь на запити ринку праці. Випускники НФаУ забезпечують функціонування всіх сфер фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я — аптеки, аптечні склади, сегмент дистрибуції, фармацевтичні фірми, виробничі фармацевтичні підприємства, митні служби, контрольно-аналітичні, наукові та судово-медичні експертні лабораторії, науково-дослідні установи, хіміко-фармацевтичні підприємства, підприємства з виробництва парфумерно-косметичної, ветеринарної та біотехнологічної продукції, підприємства з виробництва сумішей для харчових продуктів, дієтичних добавок, профілактичних напоїв, чаїв, санітарно-гігієнічних засобів, науково-дослідні інститути з розробки та контролю якості лікарських засобів та субстанцій, проєктно-конструкторські організації з проєктування підприємств фармацевтичної промисловості — спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», освітні програми «Фармація», «Технології фармацевтичних препаратів», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Клінічні дослідження», «Менеджмент клінічних досліджень», «Фітотерапія та нутриціологія», спеціальність 162 «Біо­технології та біоінженерія», освітня програма «Фармацевтична біотехнологія», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація».

Крім того, в університеті здійснюється підготовка фахівців і для інших секторів сфери охорони здоров’я — для закладів охорони здоров’я й реабілітаційних центрів — спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», освітні програми «Клінічна фармація», «Оцінка технологій охорони здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія», освітня програма «Фізична терапія», спеціальність 073 «Менеджмент», освітні програми «Менеджмент клінічних досліджень» і «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом»; для клініко-діагностичних центрів та лабораторій, бюро судово-медичних експертиз, науково-дослідних установ — спеціаль­ність 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Клінічні дослідження», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент клінічних досліджень», спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», освітня програма «Лабораторна діагностика»; для косметологічних клінік, салонів краси — спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Косметологія» і «Технології парфумерно-косметичних засобів»; для ветеринарних закладів — спеціаль­ність 211 «Ветеринарна медицина», освітня програма «Хвороби дрібних домашніх тварин»; для органів державної влади — спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», освітня програма «Оцінка технологій охорони здоров’я», спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом», спеціаль­ність 281 «Публічне управління та адміністрування», освітня програма «Адміністративний менеджмент»; для закладів вищої освіти — спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», освітня програма «Педагогіка вищої школи».

Випускники НФаУ працюють в інших галузях економіки — на підприємствах, де впроваджені методи отримання речовин із застосуванням біотехнологічних процесів, станціях біо­логічного очищення стічних вод та токсичних відходів, об’єктах комунального господарства, екологічних і природоохоронних службах, науково-дослідних інститутах із розробки та контро­лю якості речовин, отриманих біотехнологічними методами — спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітні програми «Біотехнологія», «Промислова біотехнологія»; комерційно-посередницьких фірмах, підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, рекламних та туристичних агенціях, агенціях нерухомості, дилерських та брокерських компаніях, службах митного контролю, фінансово-кредитних установах, логістичних компаніях, маркетингових центрах, консалтингових фірмах із проведення маркетингових досліджень, маркетингового контролю, аудиту та аналізу, PR-агенціях — спеціальність 073 «Менеджмент», освітні програми «Менеджмент», «Менеджмент організацій та адміністрування», «Логістика», спеціальність 051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства», спеціальність 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг».

Університет створив систему прямого партнерства з роботодавцями у форматі продуктивного діалогу. Це єдиний шлях забезпечення якості освіти та готовності випускника до виходу на ринок праці.

Поряд з пріоритетним вектором діяльності — освітнім — університет реалізує й науковий напрямок. НФаУ внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається право на проведення досліджень.

Основні напрями наукових досліджень фундаментального та прикладного характеру, які проводяться в НФаУ: синтез біологічно активних речовин; аналіз біологічно активних речовин та лікарських засобів синтетичного і природного походження; доклінічні та клінічні дослідження біологічно активних речовин синтетичного і природного походження та лікарських засобів; біотехнологічні дослідження; маркетингові дослідження.

Портфель інтелектуальної власності університету містить понад 1000 патентів України на винаходи та корисні моделі, понад 100 свідоцтв про реєстрацію авторського права, близько 10 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

НФаУ закумулював потужний досвід вирішення наукових завдань, спадкоємність унікальних наукових цінностей та традицій, у яких виразно прослідковується цілісність минулого, сьогодення і майбутнього, продукує нові знання і, що надзвичайно важливо, застосовує їх у підготовці фармацевтичних кадрів та транслює галузевій спільноті.

Публікаційна активність науковців університету забезпечує функціонування трьох наукових журналів, засновником яких є НФаУ («Віс­ник фармації» (категорія В), «Журнал органічної та фармацевтичної хімії» (категорія В), «Соціальна фармація в охороні» (категорія В). Іще в трьох журналах НФаУ є співзасновником («Фармацевтичний журнал» (категорія В), «Фармацевтичний часопис» (категорія В), «Science Rise: Pharmaceutical science» (категорія А).

Науковці університету брали участь у розробці низки нормативно-правових актів державного значення, а наукове підґрунтя цільових програм та проєктів, які нині успішно працюють, — референтного ціноутворення, реімбурсації, імпортозаміщення, системи оцінки технологій охорони здоров’я — уперше з’явилося саме у НФаУ.

Громадська активність університету виявляється в організації заходів, під час яких піднімаються актуальні для фармації питання. Так, на базі НФаУ проведено 4 із 8 національних з’їздів фармацевтів України — V, VІ, VІІ та VІІІ.

У 1999 р. відбувся V Національний з’їзд фармацевтів України, який зібрав представників усіх складових фармацевтичного сектору сфери охорони здоров’я — державних органів, виробництва, оптової та роздрібної реалізації ліків, науки й освіти, самоврядування.

Під час його проведення фармацевтична спільнота отримала професійне свято — День фармацевтичного працівника України, який встановлено Указом Президента України від 7 вересня 1999 р. № 1128/99 «Про День фармацевтичного працівника». Ініціатором появи свята став НФаУ.

У 2005 р. на базі університету проведено VІ Національний з’їзд фармацевтів України та урочистості з нагоди 200-річчя започаткування підготовки фармацевтичних кадрів в Україні.

Під час з’їзду відбулася презентація першого видання «Фармацевтичної енциклопедії», яка створювалася авторським колективом з метою систематизації й узагальнення відомостей про вітчизняну фармацію. Це унікальне українське довідкове видання, що містить статті з фармацевтичної науки і практики: хімічне, організаційно-економічне, технологічне виробництво ліків та конструювання лікарських систем, методи контролю й реалізації, сертифікації, стандартизації лікарських засобів, вивчення лікарських рослин тощо. Перше видання містило 848 сторінок. Друге видання, доповнене статтями-персоналіями, побачило світ у 2010 р., третє — у 2016 р.

На VІ Національному з’їзді фармацевтів України галузева громадськість дізналася про заснування почесного звання «Заслужений працівник фармації України».

«Заслужений працівник фармації України» — державна нагорода України — почесне звання, яке надається Президентом України відповідно до Закону України «Про державні нагороди Украї­ни». Почесне звання встановлене Верховною Радою України Законом від 8 вересня 2005 р. № 2876-IV «Про внесення змін до статті 10 Закону України «Про державні нагороди України».

Уперше почесне звання було присвоєно 20 січня 2006 р. Антіну Васильовичу Бігдану (директорові комунального підприємства «Фармація» (м. Кривий Ріг) та Надії Миколаївні Шульзі (начальнику державної інспекції — головному державному інспектору з контролю якості лікарських засобів у Черкаській обл.).

На сьогодні почесне звання заслуженого працівника фармації України присвоєно більш ніж 40 особам.

У 2010 р. НФаУ знову приймав делегатів Національного з’їзду фармацевтів України — VІI.

У з’їзді взяли участь близько 1200 представників фармацевтичного сектору. Під час заходу обговорено такі важливі теми, як основні напрями державної політики у сфері обігу лікарських засобів; розвиток фармацевтичної промисловості України; проблеми аптечної справи, інформаційна епоха фармації тощо.

Ключовим програмним питанням з’їзду стало прийняття Етичного кодексу фармацевтичних працівників.

Метою Етичного кодексу фармацевтичних працівників України є декларація фундаментальних принципів професії, заснована на моральних зобов’язаннях і цінностях.

Кодекс є сукупністю етичних норм професійної поведінки та відповідальності фармацевтичних працівників у процесі надання фармацевтичної допомоги населенню, спрямованих на формування довіри до їх професійної діяльності, а також підвищення статусу й іміджу фармацевтичної професії в суспільстві.

Крім того, на VІI Національному з’їзді фармацевтів України було розроблено:

 • державну політику України щодо розвитку національного фармацевтичного сектору, створення умов для розробки та впровадження нових лікарських засобів з метою розширення асортименту вітчизняних препаратів;
 • державну політику з інтеграції вітчизняної системи виробництва, контролю якості, клінічної практики, клінічного та доклінічного вивчення лікарських препаратів, дистрибуції та аптечної практики відповідно до рекомендацій ВООЗ та директив Ради і Комісії ЄС;
 • концепцію розвитку фармацевтичної освіти в сучасних умовах, яка ґрунтується на кращих традиціях та надбаннях вітчизняної вищої освіти, вимогах ринку праці та сучасному світовому досвіді підготовки фахівців.

У 2016 р. проведено VІІІ Національний з’їзд фармацевтів України. У процесі організації та проведення круглих столів, що відбулися в рамках його програми, піднімалися важливі для фармацевтичного сектору питання, а саме необхідність:

 • внесення редакційних змін та доповнень до Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2016–2021 рр.;
 • прийняття нової редакції Закону України «Про лікарські засоби» з метою гармонізації його до Європейського законодавства;
 • затвердження переліку лікарських засобів рецептурної групи та порядок їх відпуску в порядку, визначеному МОЗ України для аптечних закладів у разі невідкладної допомоги за відсутності рецепта лікаря;
 • винесення на розгляд і затвердження Уряду України проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 843-р», яким передбачалося включити фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я до Переліку пріоритетних галузей економіки (резолюція круглого столу «Фармацевтична промисловість України: пульс сучасності»);
 • затвердження стандарту вищої освіти України галузі знань «Охорона здоров’я» спеціальності «Фармація»;
 • гармонізації професійних кваліфікацій зі світовим правовим полем та внесення змін до чинної нормативної бази й впровадження професійної кваліфікації «фармацевт» — фахівець із вищою фармацевтичною освітою, «асистент фармацевта» — фахівець із середньою фармацевтичною освітою;
 • внесення змін до наказу МОЗ України від 29.03.2002 р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників»: передбачалося спеціальність «Провізор загального профілю» замінити на «Загальна фармація», спеціалізацію за фахом 22 «Провізор-організатор» замінити на «Організація і управління фармацією»; спеціалізацію за фахом «Провізор-аналітик» замінити на «Аналітично-контрольна фармація»; спеціалізацію за фахом «Провізор-косметолог» замінити на «Загальна фармація»;
 • доповнення Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» новою професійною назвою — «Уповноважена особа» (оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами);
 • запровадження Закону України «Про фармацевтичне самоврядування» з метою посилення професійного впливу на якість змісту законодавчих та нормативно-правових актів України, прискорення розробки та прий­няття повноважним органом у сфері охорони здоров’я національних стандартів Належної аптечної практики (Good Pharmaceutical Practice — GPP).

У 2019 р. НФаУ організовано загальнодержавні урочистості з нагоди 20-річчя заснування Дня фармацевтичного працівника України. Захід відбувся під патронатом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Харківської обласної державної адміністрації, Харківської обласної ради, Харківської міської ради, Громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

У заході брали участь представники фармацевтичної спільноти України: освітяни, науковці, виробники, представники аптечних мереж, контрольно-аналітичних закладів, дистрибуції, громадського самоврядування, спеціалізованих ЗМІ — усього близько 600 учасників із 20 регіонів України.

Святковий день продовжила науково-практична конференція «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку».

За «сухими» фактами й цифрами — десять десятиліть напруженої роботи, успіхи і поразки спільноти університету, який став Alma Mater для багатьох із вас, шановні читачі. Та саме ці факти свідчать про те, що НФаУ ніколи не був осторонь фармацевтичного життя України.

НФаУ — освіта з традиціями!

За матеріалами, наданими НФаУ
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Цікава інформація для Вас:

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті