Кабінет міністрів України.Витяг з постанови від 7 лютого 2001 р. № 134

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ УМОВ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, фахівців, службовців, робітників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери згідно з додатками 1–3;

ставки погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять згідно з додатком 4.

2. Установити, що посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5–15 відсотків, головних бухгалтерів — на 10–30 відсотків, помічників керівників — на 30–40 відсотків нижче, ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за схемами посадових окладів, затвердженими цією постановою.

3. Установити:

1) що посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій, які мають почесне звання, спортивні звання, науковий ступінь, підвищуються:

а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» — на 40 відсотків, «заслужений» — на 20 відсотків;

б) за спортивні звання:

«заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» — на 20 відсотків;

«майстер спорту міжнародного класу» — на 15 відсотків;

«майстер спорту» — на 10 відсотків.

За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням;

в) за науковий ступінь (крім посад наукових та науково-педагогічних працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):

доктора наук — на 25 відсотків,

кандидата наук — на 15 відсотків.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем;

<…>

3) що місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків;

4) доплати працівникам:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій та їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

5) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються.

4. Надати право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:

а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;

б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.

5. Умови оплати праці, посадові оклади (ставки заробітної плати) та ставки погодинної оплати праці, визначені цією постановою, поширюються на відповідні категорії працівників (невійськовослужбовців і тих, які не мають звань рядового і начальницького складу) всіх бюджетних установ, закладів та організацій незалежно від відомчого підпорядкування.

6. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, а також галузевим академіям наук у місячний термін розробити і затвердити за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів конкретні умови оплати праці з урахуванням характеру та специфіки роботи підвідомчих бюджетних установ, закладів та організацій, розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників цих установ, закладів та організацій в межах схем, затверджених цією постановою, і показники для віднесення установ, закладів та організацій до груп за оплатою праці керівників і спеціалістів.

7. Міністерству фінансів, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству культури і мистецтв, Міністерству аграрної політики, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади до 1 квітня 2001 р. вжити дієвих заходів для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ, закладів та організацій, удосконалення структури та оптимізації чисельності працівників цих установ, закладів та організацій.

8. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін подати проект постанови щодо приведення рішень Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

9. Ця постанова набирає чинності з 1 березня 2001 року.

Прем’єр-міністр України

В. Ющенко


Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ (СТАВОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ) КЕРІВНИХ, НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Категорії та посади

Місячні посадові оклади
(ставки заробітної плати), гривень

II. НАУКА

Керівні працівники наукових установ і організацій

Керівники науково-дослідних установ, організацій та їх філіалів:

галузевих академій наук

355–380

галузевих

245–370

Керівники основних науково-дослідних підрозділів, учений секретар інституту (філіалу):


галузевих академій наук

245–345

галузевих

210–330

Керівники інших підрозділів

150–165

Керівні працівники інших наукових установ і організацій

Директор (начальник, завідувач), головний інженер установи, організації

245–330

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту

230–300

Керівники основних структурних підрозділів

220–300

Головні фахівці в  основних відділах (відділеннях, лабораторіях, майстернях)

230–285

Керівники інших підрозділів

145–165

Наукові працівники

Головні, провідні, старші наукові співробітники наукових установ і організацій, радник при дирекції науково-дослідних установ, організацій (їх філіалів):

галузевих академій наук

220–350

галузевих

190–325

Наукові та молодші наукові співробітники наукових установ і організацій:

галузевих академій наук

185–300

галузевих

170–260

Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки

Провідні фахівці

160–230

Фахівці

155–220

Техніки

140–160

III. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Керівні працівники

Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів та установ охорони здоров’я та соціального захисту населення, центрів соціально-психологічної реабілітації населення, баз спеціального медичного постачання

185–250

Директори (начальники) будинку відпочинку (творчості), пансіонату, бази, профілакторію; начальники (завідувачі) відділів, служб та інших підрозділів; завідувачі аптечного пункту (кіоску)

140–170

Завідувач аптечного закладу

170–210

Завідувачі: аптеки лікувально-профілактичного закладу, відділення соціальної допомоги; головна медична сестра

160–190

Завідувачі відділів з основної діяльності аптечних закладів

145–185

Начальник планово-економічного відділу, головні спеціалісти закладів охорони здоров’я, соціального захисту, аптечних установ

150–165

Фахівці

Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який здійснює оперативне втручання; лікар-анестезіолог

170–230

Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист

160–220

Фахівці з середньою медичною і фармацевтичною освітою, соціальний працівник, спеціалісти, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами

135–170

Молодший фармацевт, продавець кіоску оптики

125–130

Інший медичний персонал

Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів

120–125

<…>

Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134

СТАВКИ
ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ ЗА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

Контингент

Ставки погодинної оплати, гривень

професор

доктор наук

доцент або кандидат наук

особи, які не мають наукового ступеня

Студенти вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації

11,38

9

6,93

5,54

Аспіранти, слухачі курсів, які займають посади, що вимагають освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра; перепідготовка кадрів з видачею диплома спеціаліста, магістра

13,13

10,39

8,31

6,93

Примітки:

1. Ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

2. Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров’я для проведення консультацій з інших установ (організацій), встановлюються для професора, доктора наук в розмірі 13,16 гривні.

<…>

4. Оплата праці членів журі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється за ставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття із студентами вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.


Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті