Фармацевт та асистент фармацевта: можу, вмію, практикую

Першостільник — це універсальний боєць, діяльність якого не обмежується відпуском лікарських засобів. Фармацевтичний працівник в аптеці виконує і ряд інших обов’язків та функцій: від застосування комунікативних навичок до надання фармацевтичної допомоги, від забезпечення належної фармацевтичної опіки до здійснення контролю якості ліків. Минулого разу ми розповідали про те, що повинен знати та вміти завідувач аптечного складу та контрольно-аналітичної лабораторії. Кваліфікаційні характеристики керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців та робітників, які є специфічними для галузі охорони здоров’я, описано в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» (далі — Довідник). У рамках цієї публікації зупинимося на визначених Довідником кваліфікаційних вимогах до фармацевта та його асистента.

Довідник призначений для вирішення питань раціонального розподілу праці та правильного використання персоналу відповідно до фаху і кваліфікації; визначення завдань, обов’язків і відповідальності працівників галузі.

У розділі «Завдання та обов’язки» подано опис основних завдань та обов’язків фармацевта і його асистента. Конкретний зміст, обсяг і порядок їх виконання на кожному робочому місці встановлюються безпосередньо в аптечних закладах посадовими (робочими) інструкціями, контрактами чи іншими документами.

Розділ «Повинен знати» визначає обсяг необхідних знань професійного характеру залежно від завдань та обов’язків. Фахівці, які обіймають вказані нижче посади, повинні володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

У розділі «Кваліфікаційні вимоги» визначено освітньо-кваліфікаційний рівень працівника, напрям і спеціальність підготовки, підвищення кваліфікації, стаж роботи.

ФАРМАЦЕВТ

Завдання та обов’язки. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають порядок обігу лікарських засобів і діяльності органів управління та закладів охорони здоров’я, настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками. Бере участь у забезпеченні населення й закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та медичними виробами. Застосовує у практичній діяльності комунікативні навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України й настанов ВООЗ. Надає фармацевтичну допомогу.

Визначає переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних, фармакоекономічних особливостей. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих під час відпуску безрецептурних і рецептурних ліків відповідно до нозологій та з урахуванням особливих категорій хворих і протоколів фармацевта. Визначає вплив різних факторів на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу, що обумовлені станом, особливостями організму людини, фізико-хімічними властивостями препаратів та лікарською формою.

Бере участь у впровадженні і функціонуванні системи управління якістю в закладах охорони здоров’я згідно із чинним законодавством. Прогнозує та визначає вплив факторів нав­колишнього середовища на якість лікарських засобів та споживчі характеристики супутніх товарів під час їх зберігання.

Здійснює контроль якості лікарських засобів відповідно до вимог законодавства, запобігає розповсюдженню фальсифікованих ліків; бере участь у розробці методик контролю якості лікарських засобів з використанням фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біологічних, мікробіологічних, фармакотехнологічних та органолептичних методів контролю; здійснює всі види обліку, діловодство та процеси товарознавчого аналізу в закладах охорони здоров’я; бере участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; визначає ефективність та доступність фармацевтичної допомоги згідно з умовами медичного страхування та реімбурсації вартості препаратів.

Здійснює моніторинг ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Визначає ризики можливої взаємодії ліків при їх змішуванні. Обирає раціональну технологію та виготовляє препарати в різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я. Проводить санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності.

Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах. Керує роботою середнього фармацевтичного персоналу; здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології; постійно удосконалює свій професійний рівень.

Фармацевт повинен знати:

 • законодавство про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління й закладів охорони здоров’я та організацію фармацевтичної діяльності;
 • основи фармацевтичного права;
 • принципи організації санітарно-просвітницької роботи серед населення;
 • фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України й настанов ВООЗ;
 • хімічні, фізико-хімічні, фармакокінетичні, фармакодинамічні властивості лікарських засобів синтетичного та природного походження;
 • технологічний процес виробництва (виготовлення) лікарських засобів і його вплив на їх біофармацевтичні властивості;
 • фізіологічні особливості організму людини, основи етіології та патогенезу основних захворювань і фармакотерапевтичні схеми лікування;
 • правила раціонального застосування й принципи фармацевтичної опіки під час вибору та відпуску рецептурних і безрецептурних лікарських засобів та супутніх товарів з урахуванням фізико-хімічних, фармакологічних, біофармацевтичних характеристик, біохімічних, патофізіологічних особливостей конкретного захворювання, фармакотерапевтичних схем лікування та протоколів фармацевта; шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань ліків та супутніх захворювань;
 • процедуру проведення моніторингу ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно з даними щодо їх клініко-фармацевтичних характеристик;
 • засади протидії розповсюдження фальсифікованих ліків;
 • принципи забезпечення належного зберігання лікарських засобів та супутніх товарів відповідно до їх фізико-хімічних властивостей і норм чинного законодавства;
 • засади організації діяльності аптеки із забезпечення населення, закладів охорони здоров’я ліками та іншими супутніми товарами й впровадження в них відповідних систем звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового);
 • правила товарознавчого аналізу, діловодство з урахуванням організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства;
 • основні економічні показники діяльності аптечних закладів, основні податки та збори, основні принципи ціноутворення, формування цін на ліки та супутні товари;
 • методи застосовування менеджменту у професійній діяльності, принципи кадрового менеджменту й самоменеджменту;
 • принципи проведення аналізу соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів;
 • засади організації та здійснення виробничої діяльності аптек щодо виготовлення препаратів у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями закладів охорони здоров’я, технологію виготовлення ліків в умовах аптек, принципи вибору допоміжних речовин та матеріалів, методи контролю якості лікарських засобів і правила розробки нормативної документації згідно з вимогами чинного законодавства;
 • правила визначення стабільності лікарських засобів аптечного та промислового виробництва;
 • засади організації та здійснення загального й маркетингового управління асортиментною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів;
 • принципи управління ризиками в системі фармацевтичного забезпечення;
 • організацію підприємницької діяльності;
 • правила надання домедичної допомоги хворим при невідкладних станах;
 • сучасні інформаційні технології;
 • сучасну літературу за фахом.

Кваліфікаційні вимоги є частково спільними для фармацевтів різної кваліфікаційної категорії, але існують і певні відмінності (табл. 1).

Фармацевт вищої кваліфікаційної категорії Фармацевт I кваліфікаційної категорії Фармацевт II кваліфікаційної категорії Фармацевт
Вища освіта другого (магістерського) рівня в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація», спеціалізація 226.01 «Фармація», або в галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або за напрямом підготовки 1102 «Фармація» (крім спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів»)
Проходження інтернатури за спеціальністю «Фармація», «Загальна фармація», «Провізор загального профілю». Безперервний професійний розвиток
Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності Наявність сертифіката за спеціальністю та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності Наявність сертифіката з цієї спеціальності
Стаж роботи за фахом — понад 10 років Стаж роботи за фахом — понад 7 років Стаж роботи за фахом — понад 5 років Без вимог до стажу роботи

У разі введення у зв’язку з виробничою необхідністю посади старшого фармацевта до неї застосовуються кваліфікаційні характеристики, передбачені для фармацевта.

АСИСТЕНТ ФАРМАЦЕВТА

Завдання та обов’язки: керується законодавством України у сфері охорони здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров’я, настановами з організації фармацевтичної справи, належними фармацевтичними практиками. Реалізує професійну діяльність у взаємодії із суб’єктами фармацевтичного ринку. Здійснює професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційно-комунікативні технології. Дотримується принципів професійної етики та деонтології.

Організовує діяльність структурних підрозділів аптеки та керівництво аптечним закладом за відсутності фахівця з другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Займається формуванням асортименту, замовленням та прийманням товарів. Здійснює реалізацію лікарських засобів згідно із законодавством.

Здійснює виготовлення (виробництво) лікарських засобів в умовах аптеки. Виконує завдання щодо забезпечення належного зберігання ліків та медичних виробів. Проводить комплекс робіт щодо підготовки товару до реалізації, оформлює вітрини торговельного залу аптеки. Надає інформацію про лікарські засоби під час їх відпуску в аптеці, консультує щодо правил використання медичних виробів та інших товарів аптечного асортименту.

Надає домедичну допомогу особам при невідкладних станах та постраждалим в екстремальних ситуаціях. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Здійснює первинний облік господарських операцій. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

Повинен знати: структуру сучасної системи охорони здоров’я України; основи законодавства у сфері охорони здоров’я й забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; основні нормативно-правові акти, що регламентують фармацевтичну діяльність; принципи організації роботи й управління аптечними закладами та їх структурними підрозділами (зокрема аптеками відділень медичного постачання); фахову термінологію; принципи організації фармацевтичної допомоги різним групам населення та категоріям пацієнтів; вимоги до санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів; основи безпеки життєдіяльності та охорони праці; основи фармацевтичної етики та деонтології; технологію виготовлення (виробництво) лікарських форм в умовах аптеки; методи оцінки якості лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки та промислових підприємств; приналежність лікарських засобів до певних фармакологічних груп, основні показання та протипоказання до застосування; особливості фармакокінетики і фармакодинаміки ліків; анатомічні, морфологічні ознаки та хімічний склад лікарських рослин та лікарської рослинної сировини, які необхідні для їх використання з лікувальною метою.

Як і у випадку з фармацевтами, кваліфікаційні вимоги для асистентів різної кваліфікаційної категорії частково є спільні, але також існують відмінності (табл. 2).

Асистент фармацевта вищої кваліфікаційної категорії Асистент фармацевта I кваліфікаційної категорії Асистент фармацевта II кваліфікаційної категорії Асистент фармацевта
Вища освіта першого (бакалаврського) рівня або початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за освітнім ступенем «молодший бакалавр», або фахова передвища освіта за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-професійної програми «Фармація»
Спеціалізація за профілем роботи. Безперервний професійний розвиток
Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.Стаж роботи за фахом — понад 10 років Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.Стаж роботи за фахом — понад 7 років Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.Стаж роботи за фахом — понад 5 років Без вимог до стажу роботи
Пресслужба «Щотижневика АПТЕКА»
Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті