Позиція ГС «АПАУ» щодо вимог Держлікслужби з приведення всіх аптек у відповідність з ДБН

Питання порядку виконання вимог Державних будівельних норм (ДБН) аптечними закладами вже не перший рік розглядається ГС «Аптечна професійна асоціація України» (ГС «АПАУ»). Ці проблеми озвучувалися й під час обговорення проекту будівельних норм у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі — Мінрегіонбуд). Наголошувалося на тому, що існує загальна проблема пересування осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення: відсутність можливості самостійно виїхати з житлового будинку, необлаштованість вулиць, метро, підземних переходів, магазинів, перукарень та інших загальних громадських місць. Отже, повинен бути комплексний підхід до вирішення цього питання. Зверталася увага й на те, що ДБН поширюються на окремий перелік будівельних робіт і не мають відношення конкретно до діяльності аптек.

1 квітня 2019 р. набув чинності наказ Мінрегіонбуду від 30.11.2018 р. № 327 «Про затвердження ДБН В.2.2-40:2018. Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Згідно з отриманою інформацією від ліцензіа­тів, а також за результатами проведених зустрічей з представниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі — Держлікслужба) при перевірках умов доступності відповідно до нових ДБН висуваються наступні вимоги:

  • усі аптеки та їх структурні підрозділи повин­ні відповідати нормам щодо обов’язкового створення безбар’єрного простору відповідно до нових ДБН В.2.2-40:2018, незалежно від того, були вони відкриті до 1 квітня 2019 р. чи після;
  • забороняється використання кнопки виклику, яка була погоджена з організацією інвалідів;
  • вимагається отримання нових висновків експерта про відповідність приміщень вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

З 2020 р. згідно з постановою КМУ від 5 червня 2019 р. № 465 порушення Ліцензійних умов в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до ДБН, правил і стандартів буде визначено як критичне.

Враховуючи прийняту редакцію ДБН В.2.2-40:2018 та вимоги державних органів, ГС «АПАУ» висловлює власну позицію щодо порядку виконання вимог ДБН аптечними закладами.

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно до частини першої ДБН В.2.2-40:2018 поширюються на проектування, будівництво нових та реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення.

Наказ не містить норм, якими було б зобов’язано всіх власників приміщень або орендарів привести їх у відповідність з вимогами зазначеного документа.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про будівельні норми» державні будівельні норми — нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва. Відповідно до ст. 11 зазначеного закону застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність та забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення.

Отже, беручи до уваги те, що аптечні заклади не займаються будівельною, містобудівною або архітектурною діяльністю, нові вимоги ДБН не можуть бути обов’язковими до виконання суб’єктами господарювання, які займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами.

Норма щодо необхідності створення умов доступності для маломобільних груп населення була передбачена як в наказі МОЗ від 31.10.2011 р. № 723 (п. 3.5.7 — ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повинен створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек), так і в постанові КМУ від 30.11.2016 р. № 929 (ліцензіат, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, створює необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до ДБН, правил та стандартів).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Ліцензійні умови — нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

З 2016 р. до Ліцензійних умов, зокрема п. 165, не вносилися зміни та доповнення, у тому числі до переліку документів, що надаються при отриманні ліцензії, вимоги до ліцензіатів не змінювалися, а отже, незрозуміло, на яких підставах територіальні органи Держлікслужби вимагають при перевірках у ліцензіатів нові довідки (вис­новки експертів).

При отриманні ліцензії здобувачі керувалися також роз’ясненням Держлікслужби, яке було надано на запит ГС «АПАУ» (лист від 03.11.2017 р. № 7335-1/4.0/171), а саме:

«У разі наявності у звіті експерта висновку щодо неможливості забезпечити (пристосувати) доступ до приміщень аптечних закладів відповідно до ДБН, правил і стандартів, заявник, у відповідності до ст. 27 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» за погодженням з громадськими організаціями інвалідів має здійснити їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.

Необхідно врахувати також, що вимоги абз. 5 п. 165 Ліцензійних умов стосуються створення умов для доступності осіб з інвалідністю та інших МГН виключно до приміщень аптечного закладу. Тому під час перевірки наявності матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі в аптечному пункті, питання наявності умов для доступності в лікувальному закладі, у якому розташовано аптечний пункт, не розглядається».

ДБН В.2.2.-17:2006 та інші нормативні акти не містили норми, яка б забороняла встановлення кнопки виклику, у зв’язку із чим суб’єкти господарювання, діючи в межах чинного законодавства та роз’яснення Держлікслужби, при отримані висновку експерта щодо неможливості забезпечення доступу до приміщення згідно з ДБН та неможливості облаштування пандусу погоджували з громадськими організаціями інвалідів встановлення інших засобів розумного пристосування з урахуванням універсального дизайну, у тому числі кнопки виклику.

Перед отриманням ліцензії суб’єкт господарювання проходив перевірку щодо його відповідності вимогам провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

За результатами передліцензійної перевірки складався акт, у якому зазначалася інформація на предмет відповідності створення необхідних умов для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до аптек.

Підтвердженням відповідності суб’єкта господарювання Ліцензійним умовам та виконання всіх необхідних вимог, у тому числі п. 165, було отримання ліцензіатом ліцензії, яка відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» є безстроковою.

Назріло багато питань стосовно необхідності визначення в постанові КМУ від 05.06.2019 р. № 465 критичним порушення Ліцензійних умов в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до ДБН, правил і стандартів.

У той же час менш суттєвими визнаються порушення, які можуть призвести до обігу неякісних лікарських засобів. Можна зробити висновок, що одним з основних завдань є не контроль якості лікарських засобів, а перевірка приміщень ліцензіатів щодо їх доступності для маломобільних груп населення.

Вважаємо, що при проведенні планової перевірки не може бути визнано критичним порушенням невідповідність приміщення вимогам ДБН В.2.2-40:2018, оскільки при отриманні ліцензії даний об’єкт уже оглядали на предмет доступності представники Держлікслужби, про що складався відповідний акт. Щодо одного й того самого приміщення не може бути прийнято два протилежних висновки.

Варто зауважити, що після прийняття нової редакції ДБН В.2.2-40:2018 у Мінрегонбуді вже проходили наради задля обговорення змін до цього документа. Тобто через деякий час редакція ДБН може змінитися. Який алгоритм дій у цьому разі буде задіяний Держлікслужбою — невідомо.

ГС «АПАУ» вважає, що питання виконання ДБН повинно вирішуватися в площині взаємовідносин органів місцевого самоврядування, власників приміщень та Мінрегіонбуду в межах загальних правил виконання державної програми доступності всіх приміщень для маломобільних груп населення.

Здебільшого аптечний заклад орендує приміщення і без згоди власника не може проводити будь-які будівельні роботи. Більшість власників не зацікавлені в додаткових витратах та схиляються до здачі приміщень іншим суб’єктами господарювання, ані ж до проведення капітального ремонту чи реконструкції.

На сьогодні залишається також незрозумілим алгоритм дій щодо облаштування приміщень, які є пам’ятками архітектури. Яким чином Держлікслужба в такому випадку буде визначати критичність порушення? Чи доступнішими в такому разі стануть аптеки для маломобільних груп населення? Адже в разі закриття аптек доступність погіршиться й для інших громадян.

Пропозиції ГС «АПАУ» щодо вирішення питань доступності аптечних закладів

ГС «АПАУ» розуміє необхідність створення умов доступності для маломобільних груп населення та вважає, що при отриманні ліцензій після 1 квітня 2019 р. суб’єкти господарювання мають враховувати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 при розгляді (пошуку) приміщень для відкриття нових аптечних закладів.

Щодо аптечних закладів, які були відкриті до 1 квітня 2019 р., вважаємо, що Держлікслужба повинна врахувати, що на сьогодні до Ліцензійних умов не внесено жодних змін щодо вимог до суб’єктів господарювання, які займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами, а суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію до 1 квітня 2019 р., провадять свою діяльність в межах чинного законодавства, підтвердженням чого є отримана ліцензія.

Такі аптечні заклади (які були відкриті до 1 квітня 2019 р.) не мають обов’язку приведення приміщень у відповідність з вимогами нових ДБН, а територіальні органи не мають права вимагати додаткові документи. В іншому разі дане питання повинно розглядатися одночасно з правомірністю дій представників Держлікслужби при проведенні передліцензійних перевірок та підставами для видачі ліцензії.

Враховуючи вищевикладену інформацію, пропонуємо Держлікслужбі в питаннях доступності аптек:

1. Діяти в межах чинного законодавства та не перекладати на аптечні заклади виконання нормативних актів, які розроблені для будівельної галузі, зокрема ДБН.

2. Розпочати діяльність Робочої групи з питань забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції ООН, створення якої було анонсовано на сайті Держлікслужби наприкінці 2018 р.

3. Провести аналіз порядку облаштування аптечних закладів на предмет доступності. Виявити найгостріші проблеми, які виникають при відкритті аптек задля подальшого внесення змін до нормативних актів.

4. Виробити чіткий алгоритм дій територіальних органів Держлікслужби (та опублікувати його на офіційному сайті) при проведенні перевірки з даного питання, у якому:

  • встановити, що аптечні заклади, які відриті після 1 квітня 2019 р., повинні враховувати вимоги ДБН В.2.2-40:2018 в обсязі, визначеному Ліцензійними умовами;
  • встановити, що аптечні заклади, які відриті до 1 квітня 2019 р., ведуть свою діяльність згідно з тими нормативними актами та документами, які діяли та надавалися Держлікслужбі при проведенні передліцензійної перевірки та видачі ліцензії;
  • визначити порядок перевірки та діяльності аптек, що знаходяться в приміщеннях, які є пам’ятками архітектури або знаходяться в об’єктах, які неможливо облаштувати пандусом, підйомником або іншими засобами внаслідок технічних чи інших особливостей приміщення;
  • визначити порядок перевірки аптечних пунктів, що знаходяться в лікувальних закладах (у тому числі не на першому поверсі).

4. Визначитися з формою документа (виснов­ку) та інформацією, яка повинна зазначатися, про доступ до приміщень. У даному випадку є необхідність у зверненні до Мінрегіонбуду. Врегулювання даного питання спростить порядок перевірки Держлікслужбою умов доступності.

5. Ініціювати розгляд питання щодо визначення в населених пунктах у кожного суб’єкта господарювання кількості аптечних закладів, що мають обслуговувати осіб з інвалідністю та маломобільні групи населення.

6. Запропонувати Мінрегіонбуду разом з громадськими організаціями розробити та затвердити проект нормативного акта, яким визначити обов’язок саме власника приміщення або будівлі, у якому ведеться господарська діяльність (незалежно від виду), забезпечити доступність зовнішнього входу відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 та передбачити, що без виконання цієї норми суб’єкт не може надавати послуги або вести діяльність в такому об’єкті (у тому числі передавати в оренду для ведення діяльності іншими суб’єктами). Важливою умовою є також розробка форми документа, який буде видаватися на підтвердження відповідності об’єкта вимогам ДБН в частині доступності зовнішнього входу.

7. Будь-яке зобов’язання всіх аптечних закладів щодо приведення приміщень у відповідність з вимогами ДБН В.2.2-40:2018 повинно супроводжуватися змінами до Ліцензійних умов. У цьому разі перехідний період повинен становити не менше трьох років.

8. Вважаємо за необхідне Держлікслужбі ініціювати внесення змін до Постанови КМУ від 5 червня 2019 р. № 465 з метою визначення порушення Ліцензійних умов в частині створення необхідних умов для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень відповідно до ДБН, правил і стандартів як несуттєве.

Враховуючи вищевикладену інформацію, ГС «АПАУ» вважає, що завдяки таким діям держава сьогодні не зацікавлена у створенні справж­ніх умов доступності для маломобільних груп населення. У свою чергу, на рівні певних державних органів при перевірках суб’єктів господарювання можуть створюватися корупційні ризики, особ­ливо на місцях. Уже сьогодні до ГС «АПАУ» надходить інформація щодо відсутності єдиного підходу при проведенні перевірок територіальними відділеннями Держлікслужби.

Питання доступності повинно бути вирішено на державному рівні шляхом забезпечення рівних умов життєдіяльності для осіб з інвалідність та маломобільних груп населення та доступу до приміщень не тільки аптек, а й магазинів, перукарень, лікувальних закладів, кафе тощо. Для цього необхідне зобов’язання саме для власників приміщень (а не ліцензіатів у певній сфері) приведення їх у відповідність з вимогами ДБН шляхом введення обов’язкового технічного обстеження (огляду) тощо. Створення ж умов впливу на окрему галузь через ліцензування є неприпустимим, неефективним та таким, що створює корупційні ризики.

Просимо Держлікслужбу найближчим часом провести засідання з обговорення пропозицій, які надійдуть від громадських організацій та інших суб’єктів, задля узгодження подальших дій щодо даного питання.

За матеріалами, наданими ГС «АПАУ»

Коментарі

Алик 10.08.2019 10:48
При плановой перевирки заставили менять пандус и двери, обошлось более 50 тисяч гр.В селе где нет ни одного инвалида на коляски,разбитые дороги и другие учреждения без пандусов.1000 населения.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті